Доклад за младежта за 2014 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на Област Габрово за изминалата 2014 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие съсстраница1/3
Дата08.02.2017
Размер0.62 Mb.
Размер0.62 Mb.
  1   2   3Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО


АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

ЗА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2014 ГОДИНА

ОБЛАСТ ГАБРОВО
Годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на Област Габрово за изминалата 2014 г. е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие със Закона за младежта, Националната стратегия за младежта (2012-2020) и Националната програма за младежта (2011-2015).

Годишният доклад осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите в общинските планове за младежта за 2014 година, както и на дейността на партниращи институции и организации на територията на областта. Изготвен е на базата на събрана информация от четирите общини в областта, а именно Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.

Целевата група, анализирана в Отчета, са подрастващите млади хора на възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност. През 2013 г. средният брой за страната на лицата в тази група възлезе на 128.9 хил. души и остана непроменен спрямо предходната година, докато коефициентът на безработица се е повишил до 21.8%.

Демографската обстановка за област Габрово, не се различава от тази за цялата страна която е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Нарастването на обема на вътрешната миграция, а и не само, все по-често е продиктувано от икономически причини, включително и търсене на работни места.

За област Габрово са налице същите тенденции, характерни за България като цяло. Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко, това ще се отрази във възрастова група 20-29 години.

Според данни на НСИ линията на бедност за област Габрово за 2012 г. е 6059 лв. за семейство при 7205 лв. за страната. През същата година е отчетено, че 45,8% от населението на областта живее с материални лишения при 43% за цялата страна. А като цяло 46,6% от населението са в риск от бедност или социално изключване.

Що се отнася до пазарът на труда в габровска област за изминалата 2014 г.(по данни на Агенцията по заетостта) можем да отбележим, че безработните младежи до 29 годишна възраст са 560 души (ср. год. бр.) или 15,2% от средно годишния брой регистрирани безработни. При наличието на 16,4% за 2013 г., се забелязва положителен резултат. Важно е да упоменем, че 54,5% от тази група (за 2014 г.) са жени, 34% са без специалност и професия, 40,6% са със средно специално образование и 13% - продължително безработни.

В подкрепа на изводите от горепосочените статистически данни – и основните заключения в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2011 – 2015) за тенденциите в демографските процеси в Габрово са, че подължава устойчивата тенденция на намаляване на броя на населението в резултат на по-високата смъртност отколкото раждаемост. Намаляването на общия брой на населението и протичащите демографски процеси довеждат до обезлюдяване на определени по-малките населени места, най-вече в селските и планинските райони. В селата по-голямата част от жителите са над 65 годишна възраст, а броят на самотните стари хора сред тях е преобладаващ.

Данните за област Габрово показват, че отрицателният естествен прираст на областта е по-висок от този за страната. За 2012 година коефициентът на естествения прираст на 1000 души от населението е – 11,2%, а средното равнище за страната е с коефициент – 4,3%, което е следствие на по-ниски нива на раждаемост и по-високи нива на смъртност.

В сравнение с 2010 г. към 2020 г. се очаква намаляване на населението в областта в рамките на 15 000 – 20 000 души.

В Област Габрово по постоянен адрес са регистрирани 4064 младежа на възраст от 14 до 17г. Във възрастовата граница 18-29 няма конкретни данни.

Голяма част от младите хора на територията на областта проявяват интерес към спортните клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми за развитие. Множество младежи от 15 до 19 години, посещаващи училище са включени в извънкласни форми, чрез целевото финансиране от Министерство на младежта и спорта. Съвременният модел за здравословен начин на живот трябва да развие принципа на делегиране на права и отговорности, от страна на държавата и активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни организации.

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора все още e ограничен. Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младежите в малките населени места.

С цел осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст в учебните заведения и читалищата на територията на общините в областта се развиват различни извънкласни форми, кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за развитие уменията на талантливи млади хора в областта на изкуствата, видовете спорт, науката, информационните технологии. В Габровска област има 16 целеви библиотеки по програма Глобални библиотеки - България от общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново, които осигуряват равноправен достъп до информация, проектни предложения, програми, касаещи младежките проблеми и начините за решаването им.

Регионална библиотека – Габрово според основната своя мисия и организационна структура като образователно-информационен културен институт отговаря на всички условия да бъде база за обучения и инициативи, свързани с Нацоналната страгегия за младежта 2012 – 2020 година.

Библиотечният екип и неговото ръководство провеждат обучения, събития и подобни мероприятия, насочени към групата на младежите от 15 – 29 години.

По голямата част от тях са естествено свързани с популяризиране на книгата и четенето като най-ефективните „лостове“ на човешкия прогрес изобщо и от особено значение за образованието, професионалното и кариерно развитие и ученето през целия живот на младите хора.

В РБ „Апрлов-Палаузов“ от м. ноември 2011 година съществува и доброволческо формирование – клуб на доброволците, което има своя регистрационна форма, анкета за нагласите към доброволчество и годишни планове за инициативи, свързани с младежкото доброволчество сред местните общности и в полза на мисията на библиотеката.

В библиотеката съществува Обучителен и интернет център на съвременно ниво, оборудван след участие в Програма „Глобални библиотеки“- България, който се използва като база за обучения от различен характер – обучения на възрастни в начална компютърна грамотност, инициативи срещу „дигиталното изключване“ на хора в неравностойно положение от общността , обучения по програмите за заетост и кариерно развитие „Аз мога“ и „Аз мога повече“.А. ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

С решение № 7 от 06.02.2014 година на Общински съвет – Габрово е приет Общински план за младежта за 2014 г., в който са посочени приоритетите на младежката политика на общинско ниво и планираните дейности за постигане на целите му.

Създаденият през 2012 г. Общинският консултативен съвет по въпросите за младежта подпомага Кмета при провеждане на общинската политика за младежта и участва в процеса на вземане на решения, привличане на младежите в обществения живот и стимулиране на участието им в събития, свързани с техните интереси.

През 2014 година са проведени 7 заседания на ОКСВМ. С представителите на младежките организации са обсъдени и съгласувани промени в Правилник за финансиране на проекти по Програма младежки дейности от бюджета на Община Габрово. Членовете на ОКСВМ определят годишните приоритети, заложени в Общинския план за младежта, както и приоритетите, по които да бъдат финансирани проекти по Програма младежки дейности.

За 2014 г. по Програма младежки дейности е обявена една конкурсна сесия за представяне на проектопредложения в следните приоритетни области: „Неформално образование“, „Доброволчество в действие“ и „Насърчаване на здравословния начин на живот“.

В конкурсната процедура бяха подадени десет проектопредложения, като от тях финансова подкрепа за реализация на заложените дейности получиха следните 5 проекта: 1. Творческо пространство - "Ритуал и традиция" - Национална Априловска гимназия /приоритет „Неформално образование“/

Реализираните дейности по проекта са обвързани с 180-годишнина на Априловото училище и 225 години от рождението на В. Априлов. Те насърчават творческо мислене и креативност, както и способностите на учениците за разгръщане на рекламна кампания, обслужваща целите на НАГ и Община Габрово.

В рамките на проекта са осъществени следните инициативи: • Създадени са 3 творчески работилници по 10 ученици и 1 ръководител: работилница на играещите ( подготовка на вътреучилищна игра "Щифърът на Априлов"); на пишещите (изработване на рекламните материали), музикална и театрална (подготовка и реализация на сценични изяви - концерт и тържество по повод Деня на будителите);

 • Изработен е празничен календар, включен в културния календар на Община Габрово, и празнична онлайн страница на училищния сайт;

 • Организирани са следните празнични събития: бал на випускниците и отбелязване на Деня на будителите.

2. "Доброволчеството - среща на поколенията" - НЧ "Зора- 1929"

/приоритет „Доброволчество в действие”/

Основан цел на проекта е популяризиране на доброволчеството сред по-широка възрастова група. Проведени са доброволчески акции за подобряване условията в Читалището и населеното място, като успоредно с това, освен деца и младежи, са привлечени за доброволци „бабите и дядовците“ им.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности:


 • Кампания по популяризирането на доброволчеството и ползите от него в с. Харачерите;

 • Инициативи за подобряване на средата за младите хора (облагородяване на района на читалището, почистване на паметник или сграда, почистване и маркиране на пътеки и т.н.);

 • Организиране на работилници (workshops) „Мост между поколенията“ ( 4 работилници);

3. „Игра "Червен кръст" - Фондация "Европейски център за иновации, образование, наука и култура"

/приоритет “Неформално образование“/

Проектът използва интерактивен метод за обучение (игра "Червен кръст"), при който младите хора придобиват умения как да управляват преговори и конфликти, да развиват чувство за работа в екип, чувствителност и разбиране към хуманитарните действия, отговорност към поставени задачи, разсъждаване върху човешкото поведение и чувствителност към теми като човешкото достойнство. В проекта се включиха доброволчески групи на ЕЦИОНК и БМЧК, които имаха възможност да изразяват идеите си и разсъждават върху човешкото поведение, толерантност и защитата на човешкия живот.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности:


 • Изработка на платформа за поделяне на добри практики и популяризиране на младежките политики;

 • Организиране на състезания и събития на БМЧК и ЕЦИОНК;

 • Обучение на менторски кръг от доброволци за създаване и обслужване на информационна интернет платформа;

 • Провеждане на играта "Червен кръст"- предвижване между различни свързани помежду си постове, разположени във въвлечена във военен конфликт страна.

4. "Бъди активен..." - Сдружение с нестопанска цел "Център за социални идеи"

/приоритети: „Неформално образование“ и „Доброволчество в действие“/

Проектът стимулира диалога и сътрудничеството между младите хора и спомага за развитие на конкурентноспособността им на пазара на труда, повишаване на знания, умения и личностни компетенции, необходими при избор на професия, реална представа за избраната професия, след срещи с работодатели и практикуващи съответната професия. В целата групи бяха включени 30 младежи от ПГТ "Пенчо Семов.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности:


 • Провеждане на тренинг (сформиране на фокус групи, запознаване на младежите с техните трудови и социални права, провеждане на игри, в рамките на които ще бъдат в ролята на работодатели или работници);

 • Провеждане на среща дискусия с работодатели и изпълняващи същата професия;

 • Представяне на резултатите от проекта в часовете на класа и чрез медиите.

5. "В търсене на истината"- НЧ "Христо Смирненски 1949".

/приоритет: „Неформално образование“/

Основна цел на проекта бе формиране на социално ангажирани личности с активна гражданска позиция по проблеми с местно, национално и европейско измерение и създаване на клуб „Дебати” към НЧ „Христо Смирненски 1949”.

В рамките на проекта са реализирани следните дейности: • Набиране на доброволци и създаване на клуб „Дебати” към НЧ „Христо Смирненски 1949”;

 • Провеждане на въвеждащо обучение на учатниците - работа в екип, развиване на комуникативни умения, себепредставяне и себеизразяване, умения за презентиране;

 • Провеждане на обучение за водене на дебат - риторика, запознаване със структурата на дебата, представяне и защитаване на тези, аргументация, толерантност, дебатиране, работа с микрофон, придобиване на умения за работа с различни източници на информация, включващо и работа в библиотека;

 • Провеждане на два публични дебата на тема „Лесно ли е да се живее здравословно” – в ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” и ПГТ „Пенчо Семов”.

Общата стойност на финансовата подкрепа, която са получили представените проекти по Програма младежки дейности на Община Габрово за 2014 г., е 9 479 лв.

РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ ПРЕЗ 2014 ГОДИНАДЕЙНОСТ'>ПРИОРИТЕТ 1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

ДЕЙНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗИ РАНЕ

ВОДЕЩА ОРГАНИ

ЗАЦИЯ

УЧАСТ

НИЦИ

Провеждане на интерактивни обучения по кариерно ориентиране


- информиране, консултиране и обучение на ученици, техните родители и близки, учители и специалисти от училищата;

- участие в срещи и форуми с ръководства на училища, общинска администрация, младежки и неправителствени организации2014

Център за кариерно ориентиране - Габрово

Ученици от 1 до 12 клас от училищата от област Габрово

Обучения, свързани с кариерното развитие, професионалната ориентация и придобиване на специфични квалификации

- Организирани дни на кариерното развитие;

- Проведен безплатен семинар "Как да си намерим работа и какви възможности имаме за намиране на работа в Европейския съюз";

- Проведен семинар „Как и къде да си намерим работа на Европейският пазар на труда?“;

- Взето участие в международен обмен в Атина на тема Младежката безработица.15 Февруари 2014

22 Февруари 2014

22 Март 2014

5-14 декември 2014Европейски център за иновации, образование наука и култура (ЕЦИОНК)

Млади хора от 16 до 35 години


Програма по предприемачество

- Придобити практически умения за успешно стартиране на собствен бизнес и неговото управление, сегментиране на пазара и привличане на клиенти.

4 - 5 юли;

27-28 септември;

25-26 Октомври 2014


Европейски център за иновации, образование наука и култура (ЕЦИОНК)

Младежи от 18 до 30 години


Изнесена мобилна приемна в предприятия в четирите общини на област Габрово

- Организирана изнесена мобилна приемна, с цел информиране и консултиране на работници и служители, в т.ч. и младежи за техните трудови, осигурителни и синдикални права и разгледани проблеми, които стоят пред тях

7 октомври 2014 г.

СНЦ "Младежки форум 21 век"

Младежи от

18 до 30 годиниПРИОРИТЕТ 2.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И ИНИЦИАТИВИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

ДЕЙНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗИ РАНЕ

ВОДЕЩА ОРГАНИ

ЗАЦИЯ

УЧАСТНИЦИ

Предоставяне на младежка информация и популяризиране на дейността и услугите на организацията

- Предоставена директно информация за дейностите и услугите предлагани от ИМКА и други партньорски и обществени организации;

- Индиректно- предоставена информация чрез електронните и печатни медии, фейсбук и уебстраницата на ИМКА и на други партньорски организации;
януари – декември 2014 година;

ИМКА

Информационен координатор в ИМКА-Габрово и доброволци на организацията;

Над 1500 деца, подрастващи, младежи, представители на различни местни и регионални институцииПредоставяне на младежки услуги - консултиране, по проект „8 цели - ние действаме“

- Консултиране в областта на личностно развитие и доброволчески дейности;

- Групови консултации за доброволци:

- Психологическо консултиране;

- Консултиране за разработване на идея за младежки инициативи и проекти и подготовката на конкретни проекто – предложения;

- Консултиране на неформални групи, които имат желание да се регистрират, като младежка НПО


2014

ИМКА

МИКЦ


Над 500 броя консултациипредоставени от различни специалисти

Организиране на информационни срещи

- Проведени информационни срещи в часове на класа за зрелостниците - за запознаване с възможностите за европейско финансиране, насочено към младите хора;

- запознаване с възможностите за финансиране по европейски програми.2014

Областен Информацио

нен център - ГабровоУченици от училищата на територията на община Габрово;

Членовете на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежтаКонсултации, относно наркотици и наркозависимост


- Проведени 16 индивидуални консултации за млади хора и родители по въпроси, свързани със зависимости


2014

Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информационен център /ПИЦ/ към Община Габрово

Младежи и родителите им

Проект „В търсене на истината” по програма младежки дейности на община Габрово

- Формиране на социално ангажирани личности с активна гражданска позиция по проблеми с местно, национално и европейско измерение;

- Сформиран клуб „Дебати“;

- Проведени обучения за работа в екип, развиване на комуникативни умения, себепредставяне и себеизразяване, умения за презентиране, риторика, запознаване със структурата на дебата, представяне и защитаване на тези, аргументация, толерантност;

- Проведени 2 дебата на тема „Лесно ли е да се живее здравословно”октомври-ноември 2014

НЧ „Христо Смирненски 1949


15 младежи

от МСНВ, Ротаракт и НЧ „Христо Смирненски 1949

Ученици от ПГТ „Пенчо Семов”и ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев”


„Бързи срещи”

Организиран и проведен Speed Dating - поредица от кратки 5 минутни срещи между всички участници в срещата под надслов "Запознай се с човека, не с профила"

14 февруари 2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура /ЕЦИОНК/

БМЧК


46 младежи от 16 до 23 години

Организиране и реализиране на проект "Летни кино вечери"

Прожектирани популярни български филми и различни късометражни проекти

Август 2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК

40 деца, младежи и родители

„Sofia MENAR Film Festival“

– Организиране на изнесени прожекции на филми

21 – 23 февруари 2014

НЧ „Христо Смирненски 1949“

Кв. Русевци, гр. ГабровоУченици и младежи

„Лятно кино на поляната“

– Организиране на прожекции на български филми

август 2014

НЧ „Христо Смирненски 1949“

Кв. Русевци, гр. ГабровоУченици и младежи

Проект "Вечер на талантите"

Организиране и реализиране на вечер на талантите и връчване на Приз „Млад талант”

Март, Май, Юли, Септември 2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК)

60 младежа до 18 години

Творчески умения и инициативи

- Организиране на хепанинг „Зимен следобед на отворения буркан”;

- Откриване на изложба на художника Славко Георгиев;

– Участие в кулинарен събор „От нищо, нещо“


15 февруари 2014

23 март 2014

3 май 2014


НЧ „Христо Смирненски 1949“

Кв. Русевци, гр. ГабровоУченици и младежи

„Социален експеримент”

- Запознаване на младежи в риск с дейността на читалището: библиотека, театър, музикални инструменти;

- „Весел детски празник“2 април 2014

1 юни 2014НЧ „Христо Смирненски 1949“

Кв. Русевци, гр. ГабровоДеца, ученици и младежи

Отбелязване на Световния ден на първата помощ

- Проведено обучение по първа помощ на доброволците, участващи в дейностите по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”;


13 септември 2014

БМЧК

РЗИ


Доброволци, участници в проекта

Първа долекарска и първа психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи

- Провеждане на обучение и демонстрации сред обучаемите;

- Участие при провеждането на състезания, организирани от ОУ «Пожарна безопасност и защита на населението»

- Участие в VII-то Национално състезание на Младежките аварийни екипи


април-май 2014

7 юни 2014

БМЧК

РЗИ


Участници в Младежки аварийни екип (МАЕ)

Инициатива "72 часа акции за устойчиво развитие"

- Проведена акция "Дай пример и спаси природата!; Не изхвърляйте старите батерии в общия битов отпадък";

- Проведена дискусия на тема "Лечебните и защитените билки" и практическа част на терен за разпознаване на билките;

-Организирана акции "Бъди ЕКОиск! Найлоновите торбички имат алтернатива!"


5 юни 2014

6 юни 2014

7 юни 2014


Сдружение с нестопанска цел "Младежки форум 21 век“, НЧ "Бъдеще сега" с подкрепата на Регионален съвет на КНСБ - Габрово и Национален парк "Централен Балкан";

Хлебна къща и НЧ ,,Св. Св. Дамаскин и Онуфрий Габровски – 2011”Ученици, младежи и доброволци

Национална фотоизложба "Лицето на труда" в Габрово

- Проучване на информираността на младите хора относно реализацията на Европейската гаранция за младежта в България и разясняването й.

26 юли 2014

Сдружение с нестопанска цел "Младежки форум 21 век“

Младежи

Инициатива ,,Приеми ме на село“

- Организирана и проведена инициатива „Приеми ме на село” в пет села-Новаковци и Стоевци (община Габрово), Богатово (община Севлиево), Байкал (община Долна митрополия) и Зая (община Дряново)

2014

Община Габрово

НЧ „Просвета-1931” с. Новаковци40 младежи на възраст 15-29 г., баби и дядовци

Програма "Партньори за социална промяна"


- Изнесени лекции, свързани с психосоциалната подкрепа и менталното здраве

2014 г.

БЧК - Габрово

Фондация "Велукс“;

Младежки клуб Българи


Ученици от ОУ „Ран Босилек”,

СОУ „Максим Райкович”-Дряново и СОУ „Васил левски“ - СевлиевоРЕЗУЛТАТИ'>ПРИОРИТЕТ 3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ

ДЕЙНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗИ РАНЕ

ВОДЕЩА ОРГАНИ

ЗАЦИЯ

УЧАСТНИЦИ

Провеждане на тренинги, дискусии и прожекции на филми за превенция употребата на наркотици

- Проведени 16 индивидуални консултации по проблемите на наркотиците и наркозависимостити;

- Проведени тренинги и дискусии по проблемите на наркоманиите;
2014

ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово, Младежки съвет по наркотични вещества

млади хора и родители;

25 паралелки -ученици 5-12 клас от училищата в община Габрово;

доброволци


Турнир по боулинг под мотото „Писта за влюбени”

- Организиран боулинг турнир по случай Св.Валентин;

- Участие в игри „Тerra games, Бowling & billiard“,2014

МГЕРБ

10 двойки младежи

Първа долекарска помощ

- Проведено обучение на деца за придобиване на умения;

- Поддържане и развиване на ученическите екипи по първа помощ;

- Проведено състезание с цел показване придобитите знания и умения на практика;

- Проведено теоретично и практическо занятие2014

7 април 2014БМЧК;

РЗИ


Над 100 ученици от учебните заведения

Ученици от ОУ „Ран Босилек“Кампания във връзка

Световният ден без тютюнопушене
- Раздадени информационни материали:

- Проведени срещи и дискусии за вредата от тютюнопушенето и въздействие върху здравословното състояние на младите хора.май 2014

Общински съвет по наркотични вещества, ЦОП, БМЧК, ИМКА, РЗИ, Общински училища

Ученици от общинските и държавни училища

Организиране и провеждане на кампания във връзка с 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите.

- Подготвена и представена постановка „Моят зеленоок приятел”

юни 2014

НЧ „Христо Смирненски 1949“

Кв. Русевци;

Общински съвет по наркотични вещества, ЦОП към Община Габрово


Доброволци от МСНВ, младежи с рисково поведение – клиенти на ЦОП към Община Габрово

Организиране и провеждане на кампания във връзка с 14 февруари – Св. Валентин и Трифон Зарезан.

- Представена презентация в училищата на тема „Сексуално- поведение и репродуктивно здраве”;


февруари

2014 г.


БМЧК, ИМКА, РЗИ, Сдружение „Социален диалог 2001”, Клуб Компас


ученици от Националната Априловска гимназия, СОУ „Максим Райкович” – Дряново доброволци на БМЧК заедно с експерт от Регионална здравна инспекция – Габрово

„Любовен КръгоВРЪТ“

- Организирана кампания по надслов „Любовен КръгоВрът”

14 февруари 2014

Общински съвет по наркотични вещества и ЦОП към Община Габрово

Млади хора

Организиране и провеждане на Антиспин кампании.

- Раздаване на информационни материали;

- Проведени четири лекции:

- „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение”:

- Проведено областно обучение на тема „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално преносими болести”;

- Лятна антиспин кампания


февруари;

май;;ноември;

1 декември

2014


Сдружение „Социален диалог 2001”, Клуб Компас,

БМЧК - ГабровоУченици от училищата в Габрово, Дряново и Трявна

доброволци от НПО

обучени 10 доброволци


Провеждане на обучителни сесии за превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани болести

- Картографиране на местата с най - висока концентрация на млади хора с рисково за здравето поведение;

- Проведени обучения за придобиване на специализирани умения за работа на терен;

- Раздаване на здравно-образователни материали;


2014

Сдружение „Социален диалог 2001”, Клуб Компас

25 доброволци

Среща-дискусия по проблемите на наркоманиите

- Организиране на дискусия по проблемите на наркоманиите с участието на представители от Фондация „Бетел България”

26 юни 2014

Общински съвет по наркотични вещества

70 ученици

30 родителиПопуляризиране на спорта и физическата култура "Здраве за всички“

- Организирана среща със спортните клубове в Габрово

- Разработен план за действие, с цел засилване интереса на младежите към спорта и здравословния начин на живот

- Разработен проект по програма Младежки дейности, към община Габрово


3 Юли 2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК)

Младежи на територията на Община Габрово

Дни на физическата активност - MOVE Week

- организирани инициативи:

„Слез от колата“; „Street fitness“;

„Спортът и децата“


29-30 септември 2014

2 октомври 2014

4 октомври 2014


Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК),

Над 100 младежи

Информираност на младите хора за запазване на здравето си - превенция на полово предавани болести, на зависимости, насърчаване на здравословното хранене и начин на живот, двигателната активност, подобряване и контрол на сексуалното и репродуктивно здраве, ограничаване на тютютнопушенето и употребата на алкохол.

Представени са:

- две презентации и две беседи за репродуктивното здраве;

- две презентации за нездравословното хранене;

- две беседи на тема „Здравословен начин на живот“

- Организирано здравно състезание


2014 г.


БЧК - Габрово

РЗИ - ГабровоУченици осми и девети клас

от всички училища в община ГабровоИницииране на доброволчески кампании

- Проектиране, изграждане, възстановяване и почистване на вело маршрути

2014

КК „Исполин”

Ученици и младежи

Организиране на пешеходени преход

- Организиран преход от Шипченския проход до Соколски манастир за участие в тържествата;

- Организиран планински пешеходен маратон „Берберови”; - Организиран преход от ж. п. гара Кръстец до Габрово

- Организирано екскурзионно летуване в Пирин;

- Организирана седмица на авто-толерантностмарт 2014

28 юни 2014

2-9 август 2014

16-23 септември 2014Скаутски туристически клуб

Община ГабровоСкаутски туристически клуб


ПРИОРИТЕТ 4.

ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

ДЕЙНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗИ РАНЕ

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТНЬОРИ

УЧАСТНИЦИ

Организиране и провеждане на кампания

Организирани кампании на:

1-ви март, Великден, Деня на толерантността, Деня на християнското семейство и Коледа2014 г.

ЦОП към Община Габрово,

ОбСНВ, ИМКАДоброволци от МСНВ и клиенти на ЦОП към Община Габрово

Предоставяне на социалната услуга


- Организирани информационни кампании;

- Изработване на мартеници за възрастните хора от клуб на пенсионера2014

ИМКА

Деца и семейства

Благотворителна кампания „Да дарим радост и сътворим красота ...“

- Набиране на материали и средства подпомагащи лечението и рехабилитация2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК)

Дарители , доброволци от ЕЦИОНК,

деца и младежи с аутизъм, от Дневен център за хора с увреждания гр. Г. ОряховицаБлаготворителен концерт "Любов е да даряваш"

- Организиране на благотворителен концерт за събиране на средства за животоспасяваща операция на Петя Петкова.

18 юни 2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК);

от Основно училище "Ран Босилек",Ансамбъла за народни танци при НЧ"Априлов-Палаузов", Фолклорен танцов ансамбъл „Сивек”,Шоу-балет "Магия", Танцова школа "Лиана", "Смехоранчета"- на Виктория Петрова, Спортен клуб"Надежда"- Красимир Илиев, "Ритмика" и много индивидуални изпълнители от Основно училище "Ран Босилек"

Насърчаване на хуманитарните ценности и толерантността

- Организиран Благотворителен детски футболен турнир „Деца помагат на деца”.

20 декември 2014 г.

БМЧК – Габрово Областен съвет на БФС и Общински спортни имоти – Габрово


Деца - футболисти от четири спортни клуба

Реализиране на фондонабирателни кампании за подпомагане на деца в риск и нуждаещи се и работа с деца от социалните институции.

- Организиран пролетен празник в местността „Люляците”

- Организирано посещение на Дневен център за деца и младежи с увреждания – Габрово.29 април 2014 г.

18 декември 2014 г.БМЧК;

ЦОП към SOS- детски селища;
Възрастни доброволци, обучаващи се по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”; Дамски клуб на БЧК – Габрово, сдружение „Пациенти с онкологични заболявания и приятели”, Женско благотворително дружество „Майчина грижа” и доброволци на Български младежки Червен кръст – Габрово

Организиране и провеждане на регионална благотворителна кампания "За децата"

- Изработени автентични мартеници;

- Събиране на средства за закупуване и даряване на спортни принадлежности за децата от ДДЛРГфевруари-март 2014

Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век”

Младежи от СНЦ "Младежки форум 21 век"

Националната благотворителната кампания "Дари телефон - помогни на дете"

- Участие в организиране на територията на Община Габрово кампания за деца, чийто родители са загинали на работното място

януари-май 2014

Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век” КНСБ И СНЦ "Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов"

младежи от СНЦ "Младежки форум 21 век"

Проект „ Младежко изкуство без граници”, реализиран в рамките на проект „Младежи без граници: добри практики в управлението на младежки центрове и работа с младежи в риск“, изпълняван от Фондация С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи

- Проведено обучение за работа в екип;

- Запознаване на участниците със същността на театралното и музикалното изкуство;

- Подготвен и представен спектакъл,


януари – юни 2014 г.

ОбСНВ и НЧ „Христо Смирненски – 1949”

Участието на младежи –доброволци и младежи в риск

ПРИОРИТЕТ 5.

РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

ДЕЙНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ПЕРИОД НА РЕАЛИЗИ РАНЕ

ВОДЕЩА ОРГАНИЗА ЦИЯ И ПАРТНЬО

РИ

УЧАСТНИЦИ

Обучения за младежи и младежки лидери, ученически групи


- Проведено обучение на млади фасилитатори и помощник обучители

- Проведени 9 обучения: Ефективно представяне на темите свързани с„ Глобалните цели на хилядолетието “
1 – 2 февруари 2014

4-8 март 2014

10-14 март 2014

28 – 30 март 2014

14-15 юни 2014

27- 28 юни, 2014

24 октомври 2014

25-26 октомври 2014

18 декември 2014

19-20 декември 2014ИМКА

9 младежи млади фасилитатори;

ученици от НАГ,

ПМГ „Акад. Ив. Гюзелев “, ПГХТТ- Пловдив, ПМГ „Гео Милев“ - Стара Загора и 4 учители


Доброволчески инициативи в училище/ или в общността

- Проведени кампании за набиране на нови доброволци;

- Проведени информационни дни с цел популяризиране на „Глобалните цели на хилядолетието за развитие“;

- Организирана и реализирана осем седмична лятна програма за деца и подрастващи с активната подкрепа


февруари – юни 2014

май- юни - 2014

2 юни до 30 юли 2014


ИМКА

Ученици от НАГ и ПМГ –

16 младежи доброволци и

над 85 деца


Провеждане на Годишна церемония за награждаване

Организиран и проведен Бал на доброволците:

- наградени над 25 доброволеца в 7 различни категории като „Здравна просвета“, „ Благотворителност “ и др.;

- екипите на 2 проекта, най- активни в насърчаването на младежкото доброволчество, реализирани на територията на община Габрово и на община Дряново;

- приз „Проект обханал най- голям брой доброволци” за област Габрово;


4 декември 2014

ИМКА;

РИО-Габрово

БМЧК;

Младежки съвет по наркотични вещества – Габрово;Сдружение “Социален диалог “ – Габрово клуб „Компас”,

Доброволци за участие – 17;

130 младежи и специалисти от Габрово, Севлиево и Дряново„Дари книга, дай нов шанс на старата библиотека“

- Дарени 116 книги за библиотеката на габровската болница;

Кампанията е част от инициативата "Доброволчеството – доброто в нас" с цел насърчаване доброволчеството сред младите2014

МГЕРБ

Младежи, доброволци

Социална програма за деца и младежи напускащи социалните институции” - Национална доброволческа информационна кампания в подкрепа на приемната грижа

- Проведена кампания в подкрепа на приемните деца и техните родители;

- Проведени обучения на теми: „Въведение в приемната грижа”, „Приемната грижа – стъпка по стъпка”„Финансиране на приемните семейства”;

- Осъществена групова консултация с психолог на приемни родители


27-28 август 2014

4 октомври 2014БМЧК

24 доброволци на БМЧК – Габрово, Велико Търново, Варна и Ловеч

Приемни родители, 13 деца от приемни семейства от Габрово и Трявна и 5 доброволциБлаготворителни инициативи

– „Благотворителен бал в НАГ” – възстановка на нестинари;

- Коледен Концерт -спектакъл

29 септември 2014

16 декември 2014НЧ „Христо Смирненски 1949“

Кв. Русевци, гр. Габрово10 младежи

15 младежиДоброволчески инициативи

- Организирана Коледна работилница – изработване на сувенири в подкрепа на децата със СОП;

- Подпомогнато лечението на габровче със средствата от продажба на мартеницата, поставена на паметника на Рачо Ковача2014 г.

МГЕРБ

Сдружение „Равен старт“Младежи

ПРИОРИТЕТ 6.

ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ

ДЕЙНОСТ

РЕЗУЛТАТИ

ПЕРИОД НА РЕАЛИ

ЗИРАНЕ

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПАРТНЬО РИ

УЧАСТНИЦИ

Проект „Осем цели - ние действаме“ с подкрепата на ЕС

Осигурени средства за реализиране на 4 малки ученически проекта:

- на територията на Община Габрово-2 („Зелена седмица” и

„Цели се високо - бъди ментор”, )

- на територията на община Стара Загора – 1,

- на територията на гр. Пловдив-1


1 май - 16 юни 2014

ИМКА

200 ученици от НАГ

250 ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“Проект "Игра "Червен кръст" - по Програма Младежки дейности с финансовата подкрепа на Община Габрово.

- Стимулиране на младежката инициативност представяне и популяризира на доброволчеството сред младите хора;

-Организирана и проведена ролевата игра „Raid cross”,септември-ноември 2014

Европейски център за иновации, образование, наука и култура (ЕЦИОНК); БМЧК – Габрово

32 ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади” – Габрово, 3 ментори и 10 доброволци

Проект „Свободен избор” към Национална програма за младежта

- Сформиране и обучение на доброволчески екипи от селата Душево и Яворец с цел изразяване на самостоятелно вземане на решения и собствен избор;

-Участие в изработването на годишният бележник изготвян ежегодно от Национална мрежа за децата;2014

Сдружение „Социален диалог 2001”

Обучени 25 младежи, 32 доброволци от ромски и влашки произход и над 200 участници от област Габрово

младежи и доброволци
Проект "Екологичното образование на младите хора - мост към устойчиво развитие на местните общности".

- Проведена младежка информационна и обучителна еко кампания чрез младежки мобилен информационен еко-център "Приятели на природата"

26 юли 2014

СНЦ "Младежки форум 21 век" и НЧ "Бъдеще сега" с подкрепата на Регионален съвет на КНСБ - Габрово

Младежи и граждани

Споделяне на добри практики в областта на превенция на наркоманиите

- Проведен семинар в гр. В. Търново - за споделяне на добри практики в областта на превенция на наркоманиите и планиране на бъдещи съвместни инициативи

9 април 2014

Общински съвет по наркотични вещества

Представители на Младежките съвети по наркотични вещества от Габрово и Велико Търново


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница