Доклад за младежта за 2015 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област Габрово за изминалата 2015 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие съсстраница1/3
Дата10.04.2017
Размер0.52 Mb.
Размер0.52 Mb.
  1   2   3Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО


АНАЛИТИЧНА СПРАВКА

ЗА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 ГОДИНА

ОБЛАСТ ГАБРОВО

Годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на област Габрово за изминалата 2015 г. е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие със Закона за младежта, Националната стратегия за младежта (2012-2020) и Националната програма за младежта (2011-2015).

Годишният доклад осигурява публичност и прозрачност на изпълнението на дейностите в общинските планове за младежта за 2015 година, както и на дейността на партниращи институции и организации на територията на областта. Изготвен е на базата на събрана информация от четирите общини в областта, а именно Община Габрово, Община Дряново, Община Севлиево и Община Трявна.

Целевата група, анализирана в Отчета, са подрастващите млади хора на възраст от 15 до 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност.

Демографската обстановка за област Габрово, не се различава от тази за цялата страна, която е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Нарастването на обема на вътрешната миграция, а и не само, все по-често е продиктувано от икономически причини, включително и търсене на работни места.

Основните заключения в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016 – 2020) за тенденциите в демографските процеси в Габрово са, че продължава устойчивата тенденция на намаляване на броя на населението в резултат на по-високата смъртност отколкото раждаемост. Изводи от демографската характеристика и анализа на икономическото развитие на областта: • Населението на областта в последните 30 години прогресивно намалява средно с 2,17 % годишно, като за 2014 г. намалението е с 1,6 % спрямо 2013 г.

 • Съществува трайна тенденция към застаряване на населението в област Габрово. Делът на младото население (под 19 г.) постоянно намалява, намалява също и населението в трудоспособна възраст. Увеличава се делът на населението над 65 г. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 59,63%, а на мъжете – 40,37 %. Това се дължи на по-високата смъртност при мъжете и по-ниска средна продължителност на живот, която за мъжете е 73,07 години, а при жените е 79,11 години.

В сравнение с 2010 г. към 2020 г. се очаква намаляване на населението в областта в рамките на 15 000 – 20 000 души.

За област Габрово са налице същите тенденции, характерни за България като цяло. През 2014 г. линията на бедност общо за страната e 323.75 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 578.3 хил. лица, или 21.8% от населението на страната. Според данни на НСИ линията на бедност за област Габрово за 2014 г. е 298 лв. средно месечно на лице от домакинство. Линията на бедност за 2014 г. се увеличава спрямо 2013 г. с 24% за област Габрово като водещите причини за това са:

• Увеличаване на относителния дял на заетите лица в наблюдаваната съвкупност;

• Намаляване на броя на безработните;

• Увеличаване на средния размер на доходите от пенсии и труд.

През 2014 г. близо една трета от децата на възраст 0 - 17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 3,3 процентни пункта повече спрямо 2013 година. Социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 14,1 процентни пункта.

Достигнатата образователна степен и професията на родителите са важен фактор за бъдещото развитие на децата. По-високото образователно равнище дава възможност за по-широк достъп до пазара на труда и съответно до по-високо заплащане. През 2014 г. всяко седмо от десет деца (72.0%), чиито родители са с начално или без образование, живее в бедност. Само 3.2% от децата на лица с висше образование живеят в риск от бедност, или приблизително 23 пъти по-малко от децата, живеещи в домакинства с начално или без образование на родителите. Рискът от бедност при децата в домакинства с родители със средно образование е четири пъти по-висок от този при децата с родители с висше образование.

В изследването „Статистика на доходите и условията на живот” от 2014 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години) - относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) е 58.4%, а за 13.8% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини. Половината от децата (52.8%) не могат да си позволят почивка извън дома поне една седмица в годината (вкл. празници със семейството, гостуване при роднини, приятели, организирана почивка от училището и т.н.), редовни занимания с плуване, свирене на музикален инструмент, участие в младежки организации и др. (50.0%) и екипировка за игри навън (колело, ролери, кънки и др.) - 49.8%. За всеки две от пет деца не може да бъде осигурено подходящо място за учене или писане на домашни, едно хранене, включващо месо, пиле или риба (или еквивалента им при вегетарианците) поне веднъж дневно, и купуването на книги, които са подходящи за възрастта на децата (без учебници и учебни помагала). През 2014 г. 35.9% от децата с материални лишения живеят и в риск от бедност.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво - 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта. През 2014 г. в област Габрово относителният дял на бедните е 8,5%, което е една от най-ниските стойности за страната /за сравнение – стойностите в някои други области - Плевен – 11,8%, Пазарджик - 33%, Сливен – 30,8%, и Ямбол – 28,8%/.

По данни на Агенция по заетостта – Ловеч за 2015 г. средногодишния брой регистрирани безработни младежи до 29 години за област Габрово са 476 души или 14.2 % при 15.2 % за 2014 г. Интересен факт е че 54.3 % от тези младежи са жени, т.е. съществува относителна равнопоставеност на половете. Продължително безработните лица до 29 години за 2015 г. са 5.9% или 58 лица, с което се отбелязва спад с 13.4% спрямо 2014 г. Същевременно входящият поток, който се състои от новорегистрирани и с възстановена регистрация за изминалата година е 1326 младежи или 26.3%. Цялостния поглед върху резултатите за изминалата 2015 г. ни дава възможност да отбележим наличието на по-добри резултати в сравнение с предходната 2014 г.

Целевата прогноза на НСИ показва, че в периода до 2020 г. броят на младите хора ще намалява, като особено рязко, това ще се отрази във възрастова група 20-29 години.

Голяма част от младите хора на територията на областта проявяват интерес към спортните клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми за развитие. Множество младежи от 15 до 19 години, посещаващи училище са включени в извънкласни форми, чрез целевото финансиране от Министерство на младежта и спорта. Съвременният модел за здравословен начин на живот трябва да развие принципа на делегиране на права и отговорности, от страна на държавата и активна подкрепа и партньорство с неправителствените младежки и спортни организации.

Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора все още e ограничен. Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не са с необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младежите в малките населени места.

С цел осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст в учебните заведения и читалищата на територията на общините в областта се развиват различни извънкласни форми, кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за развитие уменията на талантливи млади хора в областта на изкуствата, видовете спорт, науката, информационните технологии.

Активна роля в сферата играят и обществените библиотеки. На територията на област Габрово, броят на обществени библиотеки с над 3000 тома библиотечен фонд по общини към февруари 2016 г. е 53, разпределени както следва: Община Габрово – 19; Община Дряново – 6; Община Севлиево – 26; Община Трявна – 2.

Функционирането на Регионалната библиотека „Априлов – Палаузов“ – Габрово допринася за създаването на нови възможности за личностно развитие. Тя е утвърдена като модерен регионален културен институт в област Габрово и информационен център за местната общност и отговаря на всички условия да бъде място за учене през целия живот, както и да провежда различни инициативи, свързани с Националната стратегия за младежта 2012 – 2020 година. Библиотечният екип и неговото ръководство провеждат събития, обучения и инициативи, насочени към групата на младежите от 15 до 29-годишна възраст. По-голямата част от тях са естествено свързани с популяризиране на книгата и четенето като най-ефективните „лостове“ на човешкия прогрес изобщо и са от особено значение за образованието, професионалното и кариерно развитие и ученето през целия живот на младите хора.

В библиотеката съществува Обучителен и интернет център на съвременно ниво, оборудван чрез Програма „Глоб@лни библиотеки“ - България, който се използва като база за обучения от различен характер – обучения на възрастни за придобиване на начални компютърни умения, инициативи срещу „дигиталното изключване“ на хора в неравностойно положение от общността, обучения по програмите за заетост и кариерно развитие „Аз мога“ и „Аз мога повече“. Ежегодно в библиотеката се провежда кандидатстудентска борса, представяща пред младежите възможностите за продължаване на образованието във висши училища. Чрез партньорство с Дирекция „Бюро по труда“ ежеседмично се предоставя информация за свободни работни места и се подпомагат младежите при подготовка на кандидатстване за работа, CV, мотивационни писма и др.

В Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ от м. ноември 2011 година съществува и доброволческо формирование – Клуб на доброволците със собствени инициативи, свързани с младежкото доброволчество сред местните общности и в полза на библиотеката. През 2015 година доброволците се включиха в проекта "Познатото и непознато Габрово - на фокус", финансиран по програма „Култура“ на Община Габрово и в различни други инициативи: литературни четения и творчески срещи с поети, писатели, преводачи и пр.; в седмицата на детската книга, маратона на четенето, в Националната библиотечна седмица, в лятна читалня на открито, в анкета за деня на поезията и литературно четене, в рецитал на ИМКА, в конкурса "Как библиотеката промени живота ми?".През 2016 г. всички тези дейности ще бъдат продължени и разширени.

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ В КОИТО СА ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

I. Приоритет: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, вкл. и на младите хора в малките населени места и селските райони.
Реализирани дейности:


 1. Организиране на информационни срещи за зрелостниците от училищата на територията на общината за запознаване с възможностите на европейското финансиране, насочено към младите хора – на територията на четирите общини в областта.
 1. Провеждане на ателиета с деца от приемни семейства и/ или училища за родители - на територията на цялата област, с подкрепата на различни организации.
 1. Отбелязване на целеви дни, свързани с младежи, младежка активност, европейско гражданство и др. на територията на общините в цялата област чрез информационни кампании по съответната тематика.
 1. Библиотеките на територията на цялата област предоставят пакет от услуги за гражданите: компютри за потребителите; достъп до Интернет и онлайн информация; електронно съдържание от местно значение; електронни услуги; обучения по компютърна и информационна грамотност; разработване и изпълнение на проекти в полза на общността; пространство за местни инициативи и събития; дейности, насочени към специфични групи (напр. деца, безработни, предприемачи).
 1. Център за обществена подкрепа и Общински съвет по наркотични вещества и МКБППМН към Община Габрово - разширяване на програмата ,,Приеми ме на село” в периода април - октомври 2015 г. Участват ученици и младежи от община Габрово в инициативата, разширен е броя на приемните села. Включени са 70 ученици и младежи от община Габрово и от страната.
 1. БЧК съвместно с Бедствен щаб към община Габрово - Сили на основните съставни части на Единната спасителна система (ЕСС); Обектови щабове на „ МБАЛ „Д-р Тота Венкова” – Габрово и ПСОВ; Доброволни отряди на общините Габрово и Трявна, Младежки авариен екип – Габрово. Съвместно организираха провеждане на Областно учение „Шипка 2015” на тема “Дейност на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране на единната спасителна система и комуникационно – информационната система по въвеждане на плановете, вземане на решения и действие на силите за провеждане на неотложни аварийно – възстановителни работи при възникване на земетресение, пожар и инцидент с опасно химическо вещество в обекти от критичната инфраструктура”. Инициативата бе проведена на 18 юни 2015 г., с цел - проиграване и проверка на областния план за защита при бедствия в частта му: „Защита при земетресение”, действията при възникване на пожар в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, реакциите на силите от Единната спасителна система (ЕСС) при химическа авария и готовността на общините за провеждане на временно извеждане и евакуация на застрашено население;повишаване знанията, уменията и практическите навици на участниците по оповестяване, събиране на информация, подготовка на предложения за организация на НАВР; подобряване и усъвършенстване координацията и практическите умения на органите за управление и силите от Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на НАВР и да се отработят въпросите на взаимодействие със средствата за масово осведомяване при информиране на населението при извънредни ситуации. Участваха служители от институциите и доброволци-психолози към ОС на БЧК – Габрово.
 1. Сдружение "Младежки форум 21 век" в партньорство с НЧ "Бъдеще сега" – Габрово проведоха информационна и обучителна кампания. Акция "Дай пример и спаси природата" на 25 юли 2015 г. Проведената кампания в м. Узана целеше повишаване екологичната култура и гражданска активност на младите хора, за изграждане на компетенции и ангажираност на младите хора в България за застъпничество и активно гражданство в сферата на устойчивото развитие и подкрепа за местните общности. Включиха се над 100 младежи.
 1. ИМКА Габрово се ангажира с предоставяне на младежка информация, консултации и обучения, в рамките на дейността на МИКЦ Габрово в периода 1 януари - 15 ноември 2015 г. В резултат на инициативата е предоставена различна по характер младежка информация, като директно и индиректно; Психологически консултации на подрастващи и младежи и на млади родители; Консултации в рамките на свободна зона и кариерно консултиране; Обучени са подрастващи и младежи по различни теми, свързани с личностно развитие, работа в екип, ефективно общуване, подготовка на младежки проекти и инициативи и др. В изпълнението на всички дейности по проекта - директно ангажирани еднократно и многократно над 2000 младежи от 14 до 29 годишна възраст, с различни потребности и различен опит, както и представители на 10 младежки групи и организации, институции и др.
 1. Общински съвет по наркотични вещества – Габрово, целогодишно провежда индивидуални консултации с деца, младежи и родители по проблемите на наркотиците и наркозависимостите. Проведени са консултации на 25 лица в риск.
 1. Реализиран образователен проект за повишаване качеството на обучение в СОУ „Максим Райкович" – Дряново - курсове по програмиране, фотография и 3D анимация – от Сдружение „МОГА" – в СОУ „М. Райкович".
 1. Проведени обучения в Интернет център към НЧ „Развитие – 1869” – Дряново.
 1. Реализирано партньорство с МИКЦ – Габрово в помощ на личностното развитие на ученици и младежи от Община Дряново.
 1. Проведен Колю Фичето Фест 2015 с информационна кампания на територията на Община Дряново.
 1. Проведени обучения за над 150 младежи, извършени в Младежки център - Севлиево. Темите са свързани с неформалното образование – „Доброволчески мениджмънт”, „Работа в екип”, „Лидерство”, „Анимация”, „Планиране на малки инициативи”, „Ефективно общуване” и др.
 1. Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране, свързани с избора на професия или професионално развитие на млади хора - дейност на Младежки център – Севлиево.
 1. През 2015 г. е реализиран проект „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Трявна“ по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони, след като бяха проведени и съгласувани от ДФ „Земеделие“. Обзаведени и оборудвани с техника са 11 помещения, като 3 от тях са в сградата на Общинска администрация Трявна, 1 помещение - в гр. Плачковци и 7 - в селата, където са офисите на кметските наместници. Доставен и монтиран е 1 брой сървър, който обслужва мрежата от центрове и съхранява обработената информация. Доставен е оборудван с подходяща техника Мобилен център за услуги и съвети /специално оборудвано МПС – Микробус/. Доставено и монтирано е комуникационно оборудване за доставка на интернет чрез сателит. Внедрена е единна интегрирана информационна система /ЕИИС/ за предоставяне на услуги на граждани и на бизнеса. С тази система се създава единна среда и база данни за управление дейностите свързани с основните административни услуги предоставяни от общината по направления.
 1. През 2015 г. е реализиран и проект „Подобряване на центрове за предоставяне на културни услуги в Община Трявна – Народно читалище „Пенчо Славейков 1871” гр. Трявна и Народно читалище „Пробуда – 1924” гр.Плачковци”. Проектът е по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. , подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Осъществени дейности по цялостна подмяна на покривните конструкции, поставяне на фасадната топлоизолация и подмяна на дограма в двете читалищни сгради. Завършването на проекта дава възможност на художествените състави в Трявна и Плачковци да репетират при много добри условия, позволява на читалищата да бъдат домакини на престижни художествени събития и прояви.II. Приоритет: Насърчаване на здравословния начин на живот.


 1. Отбелязване на Световни ден за борба с тютюнопушенето, за борба с наркоманиите, превенция на HIV/СПИН и др. на територията на област Габрово.
 1. Провеждане на здравно-образователни кампании, лекции и обучения и изготвяне и отпечатване на материали от членовете и доброволците на БМЧК, младежки центрове, МКБППМН; здравни кабинети към училища на територията на областта
 1. Организиране на спортни състезания и инициативи за популярзиране на спорта и здравословния начин на живот в четирите общини на територията на областта – целогодишно, включват се основно ученици от различните училища.
 1. Общински съвет по наркотични вещества – Габрово и Младежки съвет по наркотични вещества - Габрово проведоха тренинги, дискусии и прожекции на филми /целогодишно/. Дейността е с цел превенция употребата на наркотици по разработената от ПИЦ – Габрово програма „Информираният избор”, по метода "Връстници обучават връстници", по покана от учебните ръководства за посещение и работа в часа на класа. Участие взеха ученици от 5-12 клас – 355.
 1. Общински съвет по наркотични вещества, Младежки съвет по наркотични вещества и Център за обществена подкрепа- Община Габрово организираха кампания във връзка с 14 февруари – Св. Валентин и Трифон Зарезан. Включиха се ученици и младежи от община Габрово и доброволци от МСНВ – 15.
 1. ИМКА Габрово проведиха дни на спорта и здравословния начин на живот през април 2015 г. Осъществени са две занимания под формата на младежки игри в ПМГ. 50 младежи участваха в младежки спортни игри в ПМГ в дните на спорта и здравословния начин на живот.
 1. БМЧК, ДАИ и АРА – Мотор спорт организираха мероприятия посветени на пътната безопасност в Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – гр. Габрово на 7 май 2015г. Участниците преминаха през три пункта - решаване на листовки, първа долекарска помощ, представяне на състезателен автомобил, учебен автомобил и мотоциклет. Членове на Младежки авариен екип – Габрово демонстрираха оказване на първа долекарска помощ на трима пострадали при пътно-транспортно проишествие. Участниците имаха възможност да изпробват уменията си за прилагане на кардио-пулмонална ресусцитация.Включиха се ученици от всички средни училища на територията на Община Габрово.
 1. Общински съвет по наркотични вещества проведоха на информационна среща по проблемите на наркоманиите и дизайнерските наркотици през март 2015 г. Срещата се проведе с Веселина Божилова, ръководител на Асоциация "Майки срещу дрогата" и д-р Иван Добринов, завеждащ на отделението по наркомании в психиатричната клиника в Раднево. Участваха деца, младежи и родители в риск, учениците от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" – 80.
 1. БМЧК организираха инициативи в четирите общини на област Габрово на доброволците на БМЧК – Габрово по повод на Световния ден за борба със СПИН. Кампания под мотото "Нулева СПИН стигма, нулева дискриминация". В Севлиево кампанията в СОУ „Васил Левски” премина под мотото „Прегърни ме”/1 декември 2015г./. На специално обособена видео стена в МОЛ Габрово беше презентирана информация свързана с проблемите на ХИВ/СПИН, доброволците раздаваха информационни материали и презервативи. Проведе се тренинг на тема „Какво знаем и какво не знаем за СПИН”, на който участниците под формата на игри повишиха знанията си по темата. Презентации, раздаване на информационни материали, викторини и попълване на анкети. Участие взеха клубовете на БМЧК в Национална Априловска гимназия, ПГТ „Пенчо Семов” – Габрово, ПГИ „Рачо Стоянов” и СОУ „Максим Райкович” – Дряново, СОУ „П.Р. Славейков” – Трявна и СОУ „Васил Левски Севлиево”.
 1. Център за обществена подкрепа и Общински съвет по наркотични вещества проведоха кампания във връзка с 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите /юни 2015 г./. Организиран е спортен празник по спортно ориентиране с тематична карта и флашмоб. Включиха се ученици и младежи от община Габрово и състезатели от клуб по спортно ориентиране "Узана" – 65.
 1. БМЧК организира програма "Партньори за социална промяна" - изнасяне на лекции, свързани с психосоциалната подкрепа и менталното здраве през учебната 2014/2015 г. В Община Габрово са проведени лекции в 4 паралелки от ОУ „Ран Босилек”; в 4 паралелки от НУ „Васил Левски” ; в 5 паралелки от СОУ „Райчо Каролев”; в 7 паралелки от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” и в 5 паралелки от Национална Априловска Гимназия. Участваха доброволци на БМЧК и ученици от училищата.
 1. Сдружение "Социален диалог" проведе информиране, консултиране и обучение на учениците от 1 до 12 клас от училища на територията на Област Габрово, техните родители и близки, учители и специалисти от училищата. Периодът на реализация е януари - декември 2015 г., като са проведени 3 областни кампании: 14.02.2015 г.; 17.05.2015 г.; 01.12.2015 г. Инициативата бе проведена за млади хора във възрастова група 12-28 години с рисково поведение и такива, които са застрашени от инфектиране със сексуално предавани инфекции.
 1. Общинският съвет по наркотични вещества към Община Габрово, съвместно с Клуб по спортно ориентиране „Узана”, БМЧК – Габрово, ЦОП към Община Габрово и ИМКА – Габрово организираха на 26 юни, по повод Световния ден за борба със злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, спортен празник под надслов „НАМЕРИ ВЕРНИЯ ПЪТ”. Проведе се демонстративно състезание по ориентиране, с участието на деца и младежи от спортния клуб. Доброволците от БМЧК организираха Cup song – изпълнение на нашумялата песен на Ана Кендрик с пластмасови чаши в подкрепа на младите хора и на борбата с наркоманиите.
 1. Общински съвет по наркотични вещества организира и театралана постановка "Спасителят" на театрална формация "Уличната банда", целево за ученици с проблемно поведение от средните учебни заведения, във връзка с 26 юни – Световен ден за борба с наркоманиите. Участници са ученици и младежи от община Габрово и състезатели от клуб по спортно ориентиране "Узана".
 1. Скаутски туристически клуб – проведени различни туристически походи - от Шипка през Соколски манастир до Габрово /3 март 2015 г./; до х. Рай и Райското пръскало /27-28 юни 2015 г./ , Излет до връх Исполин за посрещане на зимата /5-6 декември 2015 г./ и др. В резултат на тези дейности участниците се запознават с природните забележителности и придобивт умения за планинско ориентиране.
 1. Скаутски туристически клуб проведоха ХVІІ седмица за автотолерант ност през периода 16-23 септември 2015 г. Целта е запознаване с правилата за движение на пешеходците, колоездачите и водачите на МПС. Участваха ученици и младежи.
 1. Доброволци на БМЧК – Габрово организираха акция за раздаване на минерална вода на минувачите в централната градска част на Габрово, поради високите температури на 21 юли 2015 г. За целта е обособена шатра на сянка, където освен чаша студена вода, на хората е предоставена възможност да проверят стойностите на кръвното си налягане. Бяха обслужени над 500 души.
 1. БМЧК – Габрово, ИМКА – Габрово и Регионална здравна инспекция – Габрово проведоха информационна кампания „Обичай безопасно”, организирана от доброволците на БМЧК – Габрово в партньорство с доброволците на ИМКА – Габрово и Регионална здравна инспекция – Габрово на 14 февруари 2015 г. На шатра разположена в централната градска част се предлагаха информационни материали и презервативи, доброволците подаряваха изработени от тесто и хартия сърца и малки подаръчета. Гражданите имаха възможност да споделят своите мисли за любовта на тематично табло и да си направят снимки.
 1. БМЧК организираха кампания по повод на Международен ден без тютюнопушене - в централната градска част експерти от РЗИ – Габрово, съвместно с доброволци от БМЧК Габрово проведоха използване на безплатен онлайн инструмент iCoach за отказване на цигарите основан на задълбочени научни изследвания и клиничен опит на психолози и комуникационни експерти, както и измерване съдържанието на въглероден оксид в издишвания въздух и нивото на карбоксихемоглобин /19 ноември 2015 г./. Доброволците раздаваха инфорамционни материали и демонстрираха как работи он лайн платформата „Екс пушачите са неудържими” - мотото, под което премина кампанията в период 30 октомври – 19 ноември 2015г. – Международен ден без тютюнопушене.
 1. БМЧК и от РЗИ – Габрово проведоха дейности, свързани с 8-ми ноември, Европейски ден на здравословното хранене и готвене, в ОУ „Цанко Дюстабанов” – Габрово, доброволци на БМЧК – Габрово организираха „здравословно междучасие” и здравословни ателиета „Зеленчуци, който не яде...” в подготвителна група на детска градина „Радост”, база 1. Повод за инициативата на Национална седмица за борба със затлъстяването доброволците на БМЧК – Габрово, Михаела Конова и Мануела Бояджиева изнесоха лекция на тема „Здравословно хранене”. Под формата на игри и рисуване децата се научиха да различават здравословните от нездравословните храни и се запознаха с нормите и правилата за здравословен начин на живот. Акцентирано беше върху ползата от плодовете и зеленчуците и техните полезни качества. Всяко дете получи учебно помагало „Здравословно хранене” /Изнесена лекция по темата „Здравословно хранене” - 23 и 30 ноември 2015 г./. Децата се запознаха с понятието за зравословно хранене, хранителните вещества които съдържа храната, ролята на витамините и полезни съвети, за това как да се хранят здравословно. В края на лекцията всяко от тях изготви примерно меню за дете, което спортува, така, че то да се чувства добре и да има енергия. Децата получиха брошури „Да се храним здравословно”, които да занесат на техните родители да насочат вниманието им към темата. Основния акцент беше поставен върху нарушения на хранителното поведение и съвременните изисквания за здравословно хранене. /2 декември 2015 г.; 3 декември 2015г./ Учениците получиха информационни материали предоставени от РЗИ – Габрово. Участваха доброволците на БМЧК – Габрово и ученици. 15 ученици от ОУ „Христо Ботев”, посещаващи СИП „Здраве”.
 1. Общински съвет по наркотични вещества и МКБППМН организираха превантивна театрална постановка "Спасителят" през декември 2015 г. на театрална формация "Уличната банда", целево за ученици с проблемно поведение от средните учебни заведения. Участваха младежи в риск, доброволци от МСНВ – 400.
 1. МКБППНМ проведоха специализирано обучение на членове на комисията, обществени възпитатели и педагогически съветници на тема „Превенция на виртуално и реално насилие чрез интерактивни методи в училище“ през март 2015 г. Резултати - методиката за апробиране с всички възрастови групи, приложима в над 80 училища в страната. Наръчниците са разработени от Асоциация „Родители“ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Методологията включва 2 наръчника с общо 44 подробно разработени теми с времева рамка, ясни инструкции и допълнителни материали за учителите и обучителите.
 1. МКБППНМ и Център за обществена подкрепа проведоха специализирано обучение на тема: „Специализирани подходи за работа с юноши с проблемно поведение“ с лектор д-р Златка Михова /доктор по психология, детски клиничен психолог и семеен психотерапевт/ през април 2015 г. Педагогически съветници, учители, специалисти, работещи с деца се запознаха с добри практики и възможността за решаване на проблемите на деца с проблемно поведение.
 1. Център за обществена подкрепа - Община Габрово провеждат тренинги, дискусии, творчески работилници и прожекции на филми /целогодишно/ - с цел социално-групова работа по актуални социални проблеми; по покана от учебните ръководства за посещение и работа в часа на класасе провеждат и занимания от типа „ арт-ателие”; организират се и изнесени творчески работилници в ЦНСТДМУ. Участват ученици от 5-12 клас и младежи- потребители на социална услуга ЦНСТДМУ – 235.
 1. Провеждане на общинско обучение „Превенция на ХИВ/СПИН и сексуално-рисково поведение в Дряново.
 1. Реализирана кампания за профилактика на гръбначните изкривявания и развитието на плоскостъпие в Община Дряново.
 1. Подобряване на общинската спортна инфраструктура и насърчаване на масовите спортове в Община Дряново.
 1. Отбелязана е третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност в Дряново, с мото „Спаси живота на децата“ – май 2015 /реализирана операция „Зебра“, разпространение на листовки на водачите на МПС за безопасно движение по пътищата; проведена беседа на децата от първите класове на СОУ „М. Райкович“ и подготвителни групи на ЦДГ – „Детелина“ за спазване правилата за движение на пешеходците/.
 1. Проведен спортен празник по повод 178–та годишнина от рождението на Васил Левски в Дряново, състезание за рисунка на асфалт на тема „Уроците на Левски“ и викторина за живота и делото на Апостола - участват деца и младежи, посещаващи летните работилници към двете читалища в града.
 1. На 30.11.2015 г., в Консултативния кабинет обществените възпитатели и ученици от дряновските училища разговаряха на тема „Какво знаем и какво не знаем за СПИН“. Всички получиха брошури изработени от ученици от 9-ти клас на СОУ „Максим Райкович“.
 1. Дейности на МКБППМН - Дряново, по превенция на употребата и разпространението на наркотични вещества:

  • работа в училищата – раздадени информационни материали, всички класове провеждат беседи в час на класа по теми, свързани с превенцията, употребата на наркотици;

  • отбелязване на 31 май – световен ден за борба срещу тютюнопушенето – беседи в час на класа, раздадени брошури;

  • тренинги на тема „Рисковете от употребата на психоактивни вещества“:

  • 09.02.2015 г. – СОУ „М. Райкович“ - 8а и 10 клас;

  • 17.02.2015 г. и 24.02.2015 г. – ПГИ „Рачо Стоянов“ – 10-12 клас;

  • 7.12.2015 г. – 7-ми класове на СОУ „М. Райкович“ – тренинг за „Дизайнерска дрога“ /съвместно с Общински съвет за наркотични вещества – Габрово/.
 1. Във връзка със запознаването на младите хора с правилата за движение по пътя и изграждане у тях на устойчиви модели за безопасно поведение на пътя, доброволци на БМЧК спираха на две пешеходни пътеки в гр. Дряново водачи на МПС, като им раздаваха листовки с правилата за безопасността на движението, стрък здравец и бонбон. Инициативата за това беше на клубовете на БМЧК в града, Община Дряново, РПУ - Дряново и КАТ - Габрово. „Акция „Зебра" се осъществи за трети пореден път. Идеята на мероприятието е привличайки вниманието на водачите на МПС към правилата за недопускане на пътни инциденти, да се предотвратят евентуални ПТП.
 1. През 2015 година в дейността на различните клубове и общински мероприятия в Селвлиево са се включили 845-ма младежи. Общинските спортни мероприятия се провеждат съгласно утвърден Годишен календарен план на спортно-туристическите изяви в Община Севлиево за съответната година, а финансирането е в рамките на утвърдения общински бюджет за обезпечаване на Годишния план и самостоятелно финансиране на спортните клубове.
 1. Провеждане на Интерактивни обучения за здравно образование на деца и младежи на територията на община Севлиево от Младежки център - Севлиево, МКБППМН; здравни кабинети към училища.
 1. Доброволците към Български младежки червен кръст – гр. Севлиево по училища на територията на общината представят презентации и организират викторини за здравословния начин на живот, вредата от тютюнопушенето и наркотиците.
 1. През 2015 г. на територията на община Трявна са осъществени традиционните спортни инициативи за отбелязване празника на община Трявна (стрийтбаскетбол, шахтурнир, тенистурнир) - 62 обхванати.
 1. През 2015 г. Община Трявна е домакин на областния и зоналния кръг на лекоатлетическите състезания от Ученически игри 2014/2015 г. на Спортен комплекс „Ангел Кънчев” в гр. Трявна се надпреварват отбори на юноши и девойки от областите Плевен, Ловеч, Велико Търново и Габрово.
 1. През юли’2015 на територията на община Трявна се проведе за пръв път ултрамартона „Трявна Ултра“ – международно спортно събитие. Организатор на проявата е Сдружение „Ай Рън“, партньор – община Трявна. Общият брой на участниците е 303 души.
 1. През 2015 г. в общинските и държавни училища на територията на община Трявна медицинските сестри организират и провеждат целогодишно информационни кампании, ориентирани към здравословен начин на живот. Общият брой на обхванатите ученици е 700. Кампаниите се осъществяваха посредством беседи, лектории, презентации, прожектиране на тематични филми, изложби, разпространение на информационни материали. Реализира се и подходът „Връстници обучават връстници” при превенция на полово предавани заразни болести – 60 обхванати. Към практическите начинания, подкрепящи тази информираност, могат да бъдат посочени общинския кръг на Ученическите игри - 30 обхванати; летните занимания с баскетбол, футбол и волейбол – 40 обхванати; туристически поход, посветен на 159-годишнината от въстанието на Капитан дядо Никола - 8 обхванати.
 1. Проведени 2 спортни мероприятия в рамките на инициативата „Шипченска епопея” – състезание по изкачване на стълбите до храм-паметник Шипка и състезание по спортно ориентиране – над 150 участници.

III. Приоритет: Създаване на благоприятни условия за училищно и университетско образование и неформално обучение. Насърчаване на творческите умения. Ограничаване на младежката безработица, насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие.
 1. Провеждане на творчески работилници по различини поводи, свързани с национални празници и/или местни и национални традиции – на територията на цялата област – Ден на земята, Ден на гората, Седмица на четенето, Седмица на младежката активност и др.
 1. Провеждане на срещи с млади хора с цел предоставяне на информация за намиране на работно място - през цялата година - Дирекция „Бюро по труда" на територията на област Габрово.
 1. Проект на КНСБ „Шанс за работа – 2015”, обхващащ 63 младежи до 29-годишна възраст със средно или по-ниско образование, без квалификация. Безработните младежи са обучени по част от професиите „Помощник–възпитател” и „Социален асистент подпомагане на деца”. Партньори по проекта са общините в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. Проектът е част от Националния план за действие по заетостта – 2015 г., финансиран от държавния бюджет.

 2. В две от общините на територията на област Габрово – Габрово и Севлиево, дейностите, свързани с младежите се подкрепят и от т. нар. „младежки медиатор”.

  • Младежкият медиатор на Община Габрово провежда трудови консултации във връзка с успешното реализиране на младежите на пазара на труда; предоставя информация за актуалните програми за безработни лица и за свободните работни места; предлага добри практики за подготовка за интервю за работа и подпомага оформянето на документи за кандидатстване на работа.

  • Младежкият медиатор на община Севлиево, назначен по компонент „Работа с неактивните лица”, изпълнява функцията на посредник между неактивните младежи, обект на програмата, и институциите, които предоставят подходящите социални, здравни, образователни и други услуги, допълващи посредническите услуги, предоставяни от ДБТ. През 2015 г. младежкият медиатор в Община Севлиево е идентифицирал 12 младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, за да ги информира и консултира за статута им на неактивни безработни хора и възможностите, свързани с осигуряване на професионално обучение и заетост. От тях 4-ма са на възраст до 24 г., а останалите 8 – до 29 г. Двама от 12-те регистрирани са с висше образование. Двама от регистрираните са включени в обучение.
 1. Център за кариерно ориентиране (ЦКО) - област Габрово е създаден по проект BG051PO001-4.3.02 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката.
 1. Информиране, консултиране и обучение на учениците от 1 до 12 клас от училища на територията на Област Габрово, техните родители и близки, учители и специалисти от училищата. януари- декември 2015 г. Запознаване с видовете професии и тяхната същност. ЦКО Габрово проведе обучения, информиране и индивидуални консултации с ученици, родители и педагогически персонал от училищата на територията на Област Габрово. Проведени бяха още ученически форуми на училищно, общинско и областно ниво, срещи с неправителствени и бизнес организации. Ученици от 1-12 клас, родители, педагогически персонал, представители на общинска администраци, НПО и др. В обученията и дейностите по информиране са взели участие 2648 участници, а в индивидуалните консултации - 470.
 1. ИМКА Габрово организираха предоставяне на информация, обучение и възможности за доброволчески стажове в рамките на проект "Опознай и избери" в периода 5 май - 31 октомври 2015 г. На 100 младежи са предоставени консултации свързани с професионално и кариерно ориентиране и 51 младжи са преминали през двудневни обучения обхващащи теми свързани с развитие на личностни и организационни компетентности водещи към заетост, както и умения за ефективно взаимодействие с потенциални работодатели. Дейности:

  • проведени са 2 издания на общоградската игра „Опознай и избери”;

  • разработени са общо 5 опознавателни маршрута;

  • привлечени са за участие 83 младежи, които са посетили над 30 обществени институции и организации;

  • проведени са 2 кръгли маси с участието общо 39 младежи и на представители на 10 организации и институции;

  • проведени са поредица доброволчески стажове в 10 институции и организации - младежите са стажували сумарно 139 дни, като една значителна част от тях са стажували в повече от 3 организации. 1. В изпълнението на всички дейности по проекта бяха ангажирани еднократно и многократно над 130 младежи от 14 до 29 годишна възраст, както и представители на 30 институции и организации ( ГТПП, Бюро по труда, музеи, общинкса администраци, областна администраци, НПО, кариерен център, регионална библиотека, РИО на МОН и др.).
 1. Сдружение "Младежки форум 21 век" - Габрово проведоха младежка информационна кампания на 16 май 2015 г. за запознаване на младите хора с техните трудови, социални и осигурителни права. Включени са над 120 младежи.
 1. Център за обществена подкрепа - Община Габрово предлага кариерно консултиране и професионално ориентиране целогодишно, като консултациите са индивидуални с деца, младежи и родители относно видове професии, начини за търсене на работа, подготовка на документи и др. Включени са деца, младежи и родители в риск – 33.
 1. Сдружение "Младежки форум 21 век" и КНСБ проведоха Национален фотоконкурс и фотоизложба "Лицето на труда" на 24-25 юли 2015 г.
 1. Други инициативи на територията на Община Габрово:
  • Студио „IMPROV” – проведен Фестивал „Патиланско царство” – в зала Възраждане;

  • „Благотворителен базар в НАГ”;

  • „Коледен концерт” в НЧ "Зора 1872” кв. Нова Махала и НЧ "Христо Смирненски 1949";

  • 18 - 26 декември 2015 г. Развиване на творческите и презентативни умения чрез представяне на развлекателна програма за ученици и младежи - 256 участника;

  • Младежка Театрална Студия „Гаргара“ – участие в „Национално честване на 3 март” – поетична композиция на връх Шипка;

  • „Благовещене” – възстановка в АИР „Боженци” - 25 март 2015 г.- Развиване на творческите и презентативни умения чрез представяне на развлекателна програма. Представяне на народни обичай и запознаване с националните традиции ученици и младежи - 300 участника;

  • Младежка Формация „Фолклорен дух“ - „Трифон Зарезан”- с Козирог; „Цветница” – с. Стоевци; „Лазаровден” с. Гарван; „Фолклорна вечер на Клуба на Будителите" Представяне на народни обичай и запознаване с националните традиции на деца, ученици, младежи и възрастни от селата – 600 участника.
 1. В Община Дряново е проведен Колю Фичето фест 2015 (20-26 юли) - за втора поредна година Организация „МОГА“ организира фестивала, в чест на именития дряновец – майстор Колю Фичето. Основна цел на организаторите бе да бъдат запознати децата и да се припомни на възрастните личността на Никола Фичев, насърчавайки у тях и неговите ценности, както и да се утвърди Дряново като Града на Колю Фичето. В рамките на фестивала те направиха следното:
 • „Детски рисувателен пленер” в продължение на три дни, провел се при трите обекта на Колю Фичето в Дряново – каменния мост, храм „Св. Никола“ и Икономовата къща;

 • „Вечер в Икономовата къща” – фотоизложба с 30 снимки, представящи най-емблематичните строежи на Първомайстора, почерпка в облагородения двор, прожекция на документалния филм за Луи Айер - „Швейцарецът с българско сърце“;

 • „Детска архитектурна работилница”, ръководена от доброволци на Съюза на архитектите в България;

 • образователни игри със специално създадените пъзели и карти с изображения на строежи на Колю Фичето;

 • демонстрация на изработване на фигури от скулптурен пластилин;

 • премиерни прожекции на филмите „Фичето“ и „Старите майстори“;

 • литературни четения за майстор Колю Фичето;

 • две безплатни туристически обиколки „По следите на Колю Фичето в Дряново“;

 • пребоядисване на пейките и люлките в парка до храм „Въведение Богородично“;

 • почистване и облагородяване двора на Икономовата къща, построената от Колю Фичето през 1859 г.;

 • пребоядисване на пейките до паметника на майстор Колю Фичето, като върху едната бяха изписани най-значимите години и събития от неговия живот.
 1. На 19 декември, по инициатива на Сдружение „МОГА“ - Дряново, се организира новаторското събитие „Окупирай библиотеката“, с цел да се оживи библиотеката и да се насърчат четенето и общуването на живо. Включиха се 17 души, които в продължение на два часа четоха и обсъждаха прочетеното.
 1. На 14 ноември 2015 г., в месеца на народните будители, членовете на дряновското младежко сдружение „МОГА“ поставиха начало на нова и дългосрочна инициатива – менторска програма „Голямото надъхване“. Програмата се изразява в организиране и провеждане на срещи между дряновските ученици и вдъхновяващи личности, успели в различни сфери на дейност и изградили кариера в България. Целта е да се насърчат младите хора към кариерно развитие и постигане на значими дела, да работят уверено за мечтите си и да попият знания и мотивация от хора, които вече са натрупали опит. Целта на Сдружение „МОГА“ е да допълнят формалното образование, което дава предимно теоретична подготовка, често не достатъчно актуална. Проведени са две срещи през месец ноември и две през декември, като интересът е много голям.
 1. Организиране на Ден на отворените врати в Дряново от МК „Българи”- консултиране на ученици и млади хора по различни теми, свързани както с образованието, така и с кариерното им развитие – провежда се всеки последен петък от месеца.
 1. Отбелязване на седмицата на младежката активност през м. април – в Община Дряново от МК „Българи", МКБППМН и Сдружение „МОГА".
 1. Популяризиране четенето на книги – на 18 юни 2015 г. в Консултативния кабинет в Община Дряново се проведе колективно четене на книги. Децата се включиха с голямо желание, като направиха и драматизация на популярната приказка „Дядовата ръкавичка“.
 1. Организирана „Работилница за мартеници”, чрез включване на деца с девиантно поведение и ученици от ВУИ с. Керека, общ. Дряново, в „Консултативния кабинет за социална превенция“.
 1. В края на м. октомври 2015 г. беше отбелязан Денят на народните будители. В Консултативния кабинет, обществените възпитатели запознаха подрастващите с биографиите на будители от дряновския край.
 1. През месец септември 2015 г., успешно приключи проектът „Иновациите в администрацията – английска виза за българския трудов пазар“ на Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов“- Дряново. Сключеният договор № 2014-1-BG01-KA102-000762 на гимназията по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“ даде възможност на екипа да подготви и изпрати на триседмичен стаж в Англия 20 възпитаници на гимназията. Мобилността се проведе през месец юли и август в ADCCollege – Лондон. Учениците усвоиха конкретни практически умения, боравиха с практически инструментариум и нови технологии, учиха се да анализират информация и да вземат отговорни решения. Те усъвършенстваха езиковите си умения, работиха в екип, подготвиха и защитиха пред комисия свои бизнес проекти. В методически аспект, тренингите и симулативните сесии, казусите и развитието на стратегии, се използваха за усъвършенстване на управленските и организационните умения на ползвателите. В личностен аспект, бъдещите млади икономисти усъвършенстваха организационните и комуникационните си умения и качества. Потвърждаването и акредитацията на практиката се обезпечи с издаване на Europass Mobility Certificate. Всички участници получиха ADC College Certificate, който ще бъде от полза за бъдещата им реализация на пазара на труда.
 1. През 2015 г. СОУ „Васил Левски“ – гр. Севлиево работи по проект „Teaching: An effective key to self-learning“ за училищни партньорства. Същият се реализира по програма „Еразъм+“ в периода от септември 2014 г. до август 2017 в сътрудничество с партньори от Белгия, България, Ирландия, Италия и Испания. Целта на проекта е учениците да придобият нови знания и умения, които да преподават на своите съученици или ученици от училищата партньори. За комуникация и представяне на дейността им ще бъде използвана платформата TwinSpace в Портала за международно сътрудничество eTwinning. Проектът включва ученици от девети и единадесети клас. В срещите по проекта участват 30 ученици и 10 учители от участващите страни. 1. През 2015 г. ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ – гр. Севлиево работи по проект „Образователна мобилност на ученици за успешна професионална реализация в инженерния и ИКТ сектори“ по програма „Еразъм +“ КД1 „Образователна мобилност в ПОО“ UK train. След полагане на теоретичен и практически изпит по английски език са избрани 40 ученици, които са провели производствена практика в продължение на 16 дни през месец юли 2015 г. в гр. Плимут, Англия.
 1. Отбелязване на международния ден на книгата и организиране на конкурс „Книгата е…” за есе, рисунка от Младежки център - Севлиево – за популяризиране на ключовата роля на четенето и образованието за развитието на личността.
 1. Екипът на ЦСРИ - Трявна създаде проект за направата на четири дървени къщички за книги, който бе реализиран със съдействието на Български християнски студентски съюз и студенти от Холандия и Дания. За тяхната направа и декориране спомогнаха и доброволците от ЦСРИ. Къщичките бяха поставени в двора на Социалния център и послужиха не само за обмяна на четива, но и за социални контакти между читателите.
 1. Реализирана беше инициатива за Деня на грамотността /8 септември/ – децата от ЦСРИ - Трявна се включиха в нея с изработването на знаменца с надпис: “Пиши на кирилица!“. А през месец октомври отбелязаха Световния ден на усмивката с раздаване на стикери.
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница