Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновградстраница5/5
Дата01.02.2017
Размер0.85 Mb.
Размер0.85 Mb.
1   2   3   4   5

- разпореждане с движими вещи, продажба на машини и съоръжения – 2276.67 лв. (1 сделка)

От извършените разпоредителни сделки в бюджета на общината постъпиха още 6666.92 лв. такси за административни услуги и 17223.91 лв. 2 % местен данък .

В заповедите за разпореждане с общинско имущество се залага възстановяване на сумите, изразходвани от Общината за изготвяне на пазарни оценки на имотите, с които се разпореждаме. През 2015 г. са възстановени 7361 лв. от платените суми на лицензираните оценители.

В приходната част на Програмата за 2015г. бяха заложени 147 000 лв. от добив на дървесина. Към 31.12.2015г. постъпленията от дърводобива са 23185 лв., което е по – малко от една шеста от предвидените в бюджета и Програмата приходи.

Политиката на Общината бе насочена не само към увеличаване на собствените приходи чрез извършване на разпоредителни сделки, а и към увеличаване на общинската собственост чрез придобиване на нова такава. За 2015 г. са съставени общо 324 броя актове за общинска собственост. От тях 231 акта са за частна общ. собственост, а 93 бр. – за публична общ. собственост.

Актуваната земя е основно земеделска територия, находяща се в землищата на Асеновград, Червен, Лясково, Тополово, Мулдава, Козаново, Добростан, кварталите Горни и Долни Воден. През 2015г. е актувана 857 043 кв.м. зем. земя – частна общинска собственост и 1 227 389 кв.м. публична общинска собственост. Освен зем. земя през годината бяха актувани и урегулирани поземлени имоти в Асеновград, Тополово, Мулдава и двата квартала с обща площ 96 063.33 кв.м., от които 84 449.33 кв.м. частна и 11 614 кв.м. публична общинска собственост. В отчетния период са актувани и съмостоятелни обекти в сгради с обща площ 616.57 кв.м. Деактуваната през годината земя в регулация – общинска собственост е 5846 кв.м.

Продължава актуването на предадените от ОС ”Земеделие” земеделски земи – така наречените „временно общински”, като през 2016 г. ще бъдат довършени селата Мулдава, Горнослав, Козаново, Златовръх, Новаково, Лясково, Косово както и част от зем. земи в Горни и Долни Воден и преактуването на общински имоти, съгласно чл.59, ал.1 от ЗОС – по действащата кадастрална карта.

През 2015г. Общината като съсобственик на 83/683 ид.ч. от имот с учредено възмездно право на строеж получи апартамент от построената в имота сграда, находяща се на бул. „Марица” с площ 92.13 кв. м.

През тази година с цел изграждане на обект – публична общинска собственост: Полски /селскостопански/ път за транспортна връзка в село Боянци, Общината чрез отчуждителна процедура придоби 39 кв.м. собственост. В същото село станахме собственици и на 226 кв.м. от частни имоти, за разширяване на съществуваща улица с о.т. 58-63-77. Във връзка с разширение на гробищния парк в Асеновград, кв. Лаково, общината започна процедура по придобиване на собственост от частни лица на 5 имота. В резултат на това вече сме собственици на два от имотите.

Придобиването на имоти чрез покупка и отчуждаване в редица случаи е основна предпоставка за изпълнение на общинските политики.

Във връзка с § 6 от ПЗР на Закона за народните читалища е учредено безвъзмездно право на ползване на земеделски земи до 50 дка на три читалища – с.Червен, с.Тополово и с. Боянци.

През 2015г. са издадени 205 удостоверения по подадени молби – декларации за снабдяване на гражданите с констативни нотариални актове чрез извършване на обстоятелствена проверка, удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции – 12 броя. Изготвени са 95 бр. заповеди за деактуване на всички продадени имоти.

Управлението и разпореждането с общинско имущество през 2015 г. се извършваше в съответствие с нормативните изисквания и заложените приоритети.

Инфраструктура.

И през 2015 г. както в предходните години Инвестиционната програма бе насочена към подобряване на инфраструктурата и качеството на живот на жителите на община Асеновград.1. Бюджетни средства: при план 9 931 000 лв., отчет 6 385 230 лв. или изпълнение 64,30 %, в т.ч.

 • Общински приходи без продажби - при план 1 734 999 лв., отчет 1 393 616 лв. или изпълнение 80,32 %;

 • Кредит – от кредита в размер на 1 458 648лв. са отчетени 1 184 119лв. или усвоената част е 81,18%;

 • Общински приходи от продажби - при план 2 624 181 лв., отчет 624 996 лв. или изпълнение 23,82 %;

 • Целева капиталова субсидия - при план 938 600 лв., отчет 938 595 лв. или изпълнение 99,99 %;

 • Други средства /средства за предотвратяване и ликвидиране на аварии/ - при план 3 174 572 лв., отчет 2 243 904 лв. или изпълнение 70,68 %.

2. С осигурени средства от Общината, през 2015 год. бяха извършени основни ремонти на обекти на образованието:

 • Ремонт и направа ограда на детска градина с.Избеглии – 40 000лв.

 • Ремонт в ОУ"Панайот Волов" - корпус "А" и корпус "Б" в кв.Д.Воден – 35 000лв.

 • ОУ "Проф. Д-р Асен Златаров" с.Боянци - изграждане на разширение към основната сграда - ІІ етап, вкл. Авторски надзор – 260 000лв.;


3. През изминалата година бяха изградени 5 бр. детски площадки на територията на града и общината на обща стойност 37 667лв.

4. През изминалата година продължи изграждането на сградата на ново кметство в с.Боянци. Инвестицията беше в размер на 96 940лв. Изграждането ще завърши през 2016г.

5. През 2015г. бяха изпълнени обекти за ликвидиране на последиците от бедствия и аварии основно със средства от Комисията по възстановяване и развитие към Министерски съвет. Като обекти могат да бъдат посочени:

- Възстановяване на подпорна стена на р.Чая в района срещу завод "Асенова крепост" гр.Асеновград включително за изграждане на диги, полагане на тетраподи и почистване на коритото в засегнатия участък – 122 215лв.

- Отпуснати са средства в размер на 343 329лв. за стабилизиране на язовирите „Тополово 1” и „Тополово 2”. Работата по обектите продължава и през настоящата година.

- Укрепване на свлачище на път PDV 1015 – (II-86 Пловдив-Асеновград) - Асеновград-кв.Г.Воден-манастир "Св. Кирик и Юлита" при км. 1625+80 – 878 227 лв.

- Укрепителни съоръжения на път PDV 3016 (II-86 Асеновград-Бачково-Лясково /граница общини (Асеновград-Куклен)-Яворово-Добралък - ІІІ-8604 /при км 1+640 и км 1+920 – 846 912 лв.

6. За населените места на територията на Община Асеновград са извършени ремонти на улици – асфалтиране, баластриране и подмяна на нови тротоарни настилки, както следва :

- ул.’’ Хан Аспарух’’, гр.Асеновград – 128 506 лв.

-ул.’’ Възраждане’’, с.П.Евтимово– 88 210 лв.

-ул."Гергана" кв.Г.Воден – 28 007 лв.

-ул."Конушка" Асеновград – 28 246 лв.

- ул."Черно море" гр.Асеновград – 7 327 лв.

- ул."Свобода" Асеновград – 2 999 лв.

- ул."Чая" гр.Асеновград – 7 941 лв.

- ул."Изложение" Асеновград – 84 975 лв.

- ул."Калоян" с.Тополово – 149 979 лв.

- ул."Речна" с.Козаново – 17 970 лв.

- ул."Кирил и Методий" и ул."Тракия" с.Тополово – 2 976

Някой от ремонтите на улиците се извърши съвместно с ВиК ЕООД – Пловдив, които осигуряваха тръбите за подмяна на ВиК мрежата.

7. Централни пътни артерии

- Асфалтиране участък от общински път PDV 1003 /ІІ-58, Тополово - Асеновград/ Червен-Горнослав-Орешец-Мостово – 200 000 лв.

- Асфалтиране участък от общински път PDV 3004 / PDV 1003, Горнослав-Мостово/ Орешец-Добростан - х.Марциганица – 40 000 лв.

- Асфалтиране участък от местен път / ІІІ-667, Дълбок извор - Асеновград/ -"40-те извора" – 70 000 лв.

- Асфалтиране участък от общински път PDV 1011 / ІІІ-667, Дълбок извор - Асеновград/ Избегли – Конуш – 25 800 лв.

- Асфалтиране участък от общински път PDV 3016 / ІІ-86,Асеновград-Бачково/ Лясково - граница община /Асеновград - Куклен/ - 10 000 лв.

- Път PDV 2005 /PDV 1003, Орешец-Мостово/ - Врата-Три могили от км.20+100 до км.20+770 – 100 000 лв.

- Изграждане на временен обходен път от кв.Г.Воден до кв.Запад Асеновград – 275 000 лв.


Екология и околна среда.
През 2015 за Екология и околна среда се извършиха:

 • Сметосъбиране, сметоизвозване, ръчно метене, почистване на нерегламентирани сметища в града - 1 438 998 лв.

 • Сметосъбиране, сметоизвозване, ръчно метене, почистване на нерегламентирани сметища в кметства – 370 993 лв.

 • Снегопочистване в града – 17 020 лв.

 • Снегопочистване по кметства – 42 829 лв.

 • Административно обслужване на НП „ОСПОЗ” - 39 599.95 лв.

 • Поддържане на зелени площи – 427 921.31 лв.

 • Доставка на растителност – 59 605.45 лв.

 • Бетонови кошчета за смет – 0 лв.

 • Паркова архитектура /пейки/ - 23 940 лв.

 • Доставка на пейки 23 980 лв.

 • Дезинсекция, дезинфекция и дезакаризация на територията на общината- 23 973.26лв.

 • Вода – 18 646лв.

 • Изработка на табели – 4 742 лв.

 • Обслужване и развитие на системата за управление на КАВ в Община Асеновград - 1 500лв.

 • Улов на кучета на територията на Община Асеновград -12 380.96лв.

 • Отбелязване на „Световен ден на земята” 22април – 1487.79лв.

 • Отбелязване на „Международен ден на околната среда „ 05 юни – 1484.60лв.

 • Отбелязване на „Ден на водата” 22 март – 1432.92лв.

 • Отбелязване на „Световен ден без автомобили” – 1 493 лв.

Стратегическа цел 4. “Добро управление и по-високо качество на административно обслужване.”

 • Приоритетна област 4.1. Прозрачна община и подобрено качество на обществените услуги.

  • СЦ 4.1.1. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.

   • м.4.1.1.1. Благоустрояване на обекти обслужващи граждани и бизнес.

   • м.4.1.1.2.Разширяване на качеството и видовете услуги предлагани на територията на общината.

   • м.4.1.1.3.Подмяна и yпгрейд на хардуера и софтуера в общинска администрация.

   • м.4.2.1.4. Прозрачно управление и подобрена информираност на гражданите.

 • Приоритетна област 4.2. Повишаване на административния капацитет за управление на проекти.

  • СЦ 4.2.1. Повишаване знанията и уменията на общинските служители по отношение на изискванията на оперативните програми през програмния период.

   • м.4.2.1.1. Повишаване квалификацията на общинските служители в областта на проектния мениджмънт.

   • м.4.2.1.2. Разширяване на вътрешните и международните партньорства и побратимявания с други градове и общини

Изпълнение:

Администрация и административно обслужване.

През 2015 както и през предходните години поддържахме откритите и прозрачни взаимоотношения между местната власт и гражданите. На официалната интернет страница www.assenovgrad.com ежедневно публикувахме актуална и достъпна информация за дейността на Общината във всички направления на извършваните от нас дейности.

Със Закона за изменение и допълнение на Административно процесуалния кодекс се създаде обща административна рамка за комплексно административно обслужване. В тази връзка се създадоха следните комплексни административни услуги:


 • издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 • издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство

 • издаване на разрешително за ползване на водни обекти-публична общинска собственост

 • продажба на поземлен имот-частна общинска собственост на физически и юридически лица, собственици на незаконно построени върху имота сгради

 • издаване на удостоверение за търпимост на строеж

 • издаване на удостоверение за отстояние за хазартни игри

 • установяване на жилищни нужди-картотекиране и издаване на удостоверение

 • приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии.

Продължи работата на общинска администрация по подобряване качеството и разширяване обема на предлаганите публични услуги. Постигане на поставените цели стана възможно благодарение на създадените информационни системи и бази и тяхното непрекъснато актуализиране и надграждане. Утвърдените вътрешни правила, процедури и технологии на процесите също са важен момент в усъвършенстване работата в областта на публичните услуги. През 2015 год. започна поетапно въвеждане на национална информационна система „Шатър”, чрез която всички промени по гражданско състояние и гражданска регистрация автоматично се отразяват в съществуващите национални електронни регистри на ГРАО. По този начин бе внесен елемент на прозрачност в работата на служителите и се подобри качеството на предлаганите публични услуги. Активно е и участието на кметствата във всички работни процеси, свързани с подготовка, обработка и предоставяне на административни услуги. Това от своя страна добра основа за извършване на електронни и комплексни административни услуги, както и възможност за надграждане на същите

След актуализация на софтуера на системата за управление и контрол на собствените приходи с Web базирано приложение стана възможно дефиниране на неограничен брой наши отдалечени поделения и кметства да станат потребители на тази система.

През месец ноември 2014 г. беше доработена с Web базирани приложения Програмата за създаване и поддържане на регистрите за административно наказване – глоби с фиш и наказателни постановления по различни нормативни актове. Тази програма е интегрирана със системата за управление и контрол на собствените приходи и в нея автоматично се отразяват плащанията по наказателни постановления и глоби с фиш. През 2015 служители от Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” вече въвеждат в програмата фишове за неправилно паркиране и автоматично издават приходни документи за плащания на глоби с фиш. Генерират се справки и се изготвят специализирани отчети и макетни автоматизирани съобщения до длъжниците. С това се улесни работата на служителите, даде се възможност за по стриктен контрол, по-ефективно обслужване на гражданите и повишаване събираемостта.

И през 2015 г. служителите на кметствата работят с информационна система за местни данъци и такси "Матеус", като извършват в реално време услуги по плащане на данък сгради, такса смет, данък МПС и патентен данък и автоматично издават платежни документи.

Съгласно чл. 54 ал. 1 и 2 на Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2015 г. размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР. Тези данни се предоставят ежедневно чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на общината.

През декември 2014 г. беше сключен договор между Община Асеновград и Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за присъединяване към инфраструктура, осигуряване на достъп до платформа за автоматична проверка за данъчно задължение върху превозните средства при извършване на периодични прегледи на ППС. Така от началото на 2015 г., посредством интеграционната платформа се осъществява предаване на данни за данъчни задължения на превозните средства от община Асеновград към системата на Агенцията с цел извършване на автоматизирана проверка за наличие на дължим данък върху превозното средство от съответните фирми, извършващи периодични прегледи на ППС и по-стриктен контрол от страна на компетентните органи.

През април 2015 г. беше сключен договор за предоставяне право на ползване на софтуерен продукт "ПРОЗОП", който представлява информационна система за управление на процедури по Закона за обществените поръчки, с профил на купувача, модули за класиране, за управления на договори и плащанията към тях, за изчисляване и възстановяване на гаранции. Програмата функционира online-чрез възпроизвеждане в интернет среда.

През тази година продължава и действието на три годишен договор за антивирусна защита с 205 лиценза за защита на сървърите, компютрите и системите за виртуализация в общината, някои нейни поделения /ОП „третиране и депониране на битови и строителни отпадъци”, ОП „Туризъм”, ОП „Инспекторат, паркинги и гаражи”/ и кметствата.

Софтуерът се управлява от конзола, чрез която се извършва мониторинг на статуса по сигурността на всички компютри, сървъри и устройства. Чрез нея се осъществява цялостен интернет мониторинг и Web филтриране – наблюдава се и се блокира достъпа до сайтове с опасно съдържание и несвързани пряко с работния процес.

И през 2015 г. продължи процеса по повишаване капацитета на служителите от администрацията. Още в началото на 2015 г. след проведеното атестиране бяха изготвени личните планове за обучение на служителите. Въз основа на тях беше изготвен годишния план за обучение на служителите през 2015 г. В годишния план за обучение през 2015 г. бяха включени 18 служители, като средствата изразходени за обучението им бяха предвидени в бюджета на Община Асеновград, а самото обучение беше проведено предимно в Института за публична администрация гр.София /ИПА/. Проведените обучения бяха на много добро ниво, съобразени с актуалните изисквания на нормативната материя и предстоящи за решаване задачи. Издавани бяха сертификати на участниците, усвояваха се много практически знания и умения, които се прилагаха в практиката и се предаваше опита на останалите служители от структурното звено. Една част от служителите – 16 на брой за този период бяха обучени и от други обучаващи институции и организации, специализирани в съответните области, в това число и служители от кметствата на общината. Като цяло бяха обучени 34 служители от администрацията и кметствата.Година 2015 беше втората от програмен период 2014-2020 и от изпълнението на новия Общински план за развитие за периода 2014 – 2020 г. на Община Асеновград. Като обобщение за нея, може да се каже, че продължи прехода между стария и новия програмен период и общински план за развитие. През годината стартира работа по изпълнението на много от набелязаните мерки, като същевременно с това се извършиха и дейности извън заложените. Целите и мерките, които остават за изпълнение, ще се изпълняват поетапно през следващите години до края на програмният период през 2020г.

Д-р Емил Караиванов

Кмет на Община Асеновград

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница