Доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитиестраница1/4
Дата17.11.2017
Размер0.59 Mb.
Размер0.59 Mb.
  1   2   3   4

ГОДИШЕН ДОКЛАД

За наблюдение на изпълнението на

ОбЩИНСКИ ПЛАН за развитие

на обЩИНА Дряново 2006 – 2013г.


период на доклада 01.01.2012г. – 31.12.2012г.
Приет с решение №264/25.03.2013г. на Общински съвет – Дряново (протокол №33)

Общинският план за развитие на община Дряново за периода 2006 – 2013 г. е средносрочен планов документ, съобразен с националната политика за регионалното развитие и бюджетните планове на Европейския съюз. Той е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано развитие на територията на община Дряново. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината.

Общинският план за развитие на община Дряново е приет с Решение № 289/09.11.2005г. на Общински съвет – Дряново и актуализиран през 2011г., в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие.

В процеса на актуализация на плана за развитие на община Дряново бяха проведени срещи с представители на всички заинтересовани страни, обхванати в него – общински съвет, представители на бизнеса и на неправителствения сектор.


Генералната стратегическа цел на Общинският план за развитие на община Дряново е:
ДРЯНОВО – МЯСТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ, СЪХРАНЕНИ ТРАДИЦИИ, СИГУРНОСТ, РЕАЛИЗИРАНИ МЕЧТИ”
Достигането на тази цел до 2013 г. е свързано с изпълнението на 4 приоритета, 12 специфични цели и 41 мерки, обхващащи всички сфери на обществено-икономическия живот.

Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана се осъществява, чрез средства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове, в допълнение с частни капитали и други привлечени средства.

Актуализираният план за развитие на община Дряново съответства на Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна среда” и „Административен капацитет”; Националната стратегия за регионално развитие; Актуализирания документ за изпълнение на регионалния план за развитие на Северен централен район 2010-2013 г., секторни и местни стратегии и планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Годишният доклад за изпълнението на Общинския план за развитие за 2012 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане.Съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:

  • Общи условия за изпълнение на Oбщинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината;

  • Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от Oбщинския план за развитие;

  • Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана;

  • Заключения.

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

1. анализ на промените в социално-икономическия профил на обЩИНАТА

Община Дряново се намира в централния дял на Предбалкана с надморска височина от 180 до 640 м. Общината се намира в административна област Габрово. Средищният град е лесно достъпен по основните транспортни връзки на Северна и Южна България: жп линията Русе – Подкова и магистралата Русе – Стара Загора.


ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Административният център на общината е град Дряново. Общината се състои от 63 населени места — общинският център - гр. Дряново и 62 села.Общата площ на общината е 248,5 кв.км, което е около 11 % от територията на област Габрово, около 1,4 % от територията на Северен централен район и малко повече от 0,22 % от територията на страната.

Гъстотата на населението е 35,74 души на кв. км - най-малка от съседните общини и значително по-малка от средните равнища за страната и за Северен централен район. В община Дряново живее 8 % от населението на областта и 1.1 % от населението на Северен централен район.

Община Дряново граничи с общините Севлиево, Габрово, Трявна и Велико Търново.

Град Дряново се намира на 22 км. от гр. Габрово, на 24 км. от гр. Велико Търново, на 17 км. от гр.Трявна и 34 км. от гр. Севлиево. Градът е ситуиран на първокласен път Е-85 Русе – Велико Търново – Габрово – Шипка – Казанлък – Стара Загора. През него преминава основна железопътна артерия, свързваща Северна и Южна България: Русе – Горна Оряховица – Дъбово – Стара Загора – Подкова. Най-близкото летище е в Горна Оряховица и се намира на 40 км.

Дряново е най-малката по територия и брой на населението сред съседните общини – 10 243 души към декември 2012г.

Най-голям относителен дял във възрастовата структура на населението заемат лицата на възраст между 60 и 64 години – 1 018 души. Децата и младежите до 19 години са 1 423 души, а младите хора от 20 до 29 години – 884 души.

Броят на младите хора и на хората в трудоспособна възраст в община Дряново през последните години намалява. Тенденцията е възрастовата структура на населението да продължи да се влошава, като броят на хората в над трудоспособна възраст да нарасне за сметка на тези в трудоспособна възраст.

Изводът, който се налага е, че населението на община Дряново бележи трайна, но все още слаба тенденция на застаряване. Икономически активните лица все още заемат значителен дял във възрастовата структура на населението –3 206 души.
БЕЗРАБОТИЦА

Броят на регистрираните безработни в община Дряново към декември 2012г. е 462 души или 11,64%., за сравнение безработицата за област Габрово, за същият период е 7,26%.


ИКОНОМИКА

Община Дряново участва в проект на Областна администрация - Габрово „Ефективна координация за стратегическо планиране и мониторинг на регионалното развитие на област Габрово”. В изпълнение на проекта, през 2012 г. се направи проучване на социално–икономическото състояние на общината, чрез провеждане на анкетно проучване и фокус групи сред бизнеса, неправителствените организации и администрацията.

В резултат на направените проучвания е изготвен Социално–икономически анализ на община Дряново, който представя основните тенденции в социално-икономическото развитие на община Дряново в периода 2006 – 2012 г.

Най-голям относителен дял имат фирмите, работещи в областта на търговията и слугите – 38 %. Преобладаваща част – 91% - са микропредприятията с до 9 заети лица. Броят на стопанските субекти в община Дряново е нараснал с 40% през периода 2006-2012 г. Неблагоприятното в тази тенденция е фактът, че нарастването се дължи предимно на увеличения брой на микро предприятията. Ако до 2006 г. на територията на общината функционират големи предприятия с над 250 заети, то след този период трайно няма предприятия от тази група, регистрирани в рамките на общината. Предприятията от групата „средни” развиват дейност предимно в секторите от преработващата промишленост, но и техния дял намалява почти два пъти за разглеждания период.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница