Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната средастраница1/15
Дата17.11.2017
Размер1.51 Mb.
Размер1.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната средаThe Access Initiative, Bulgaria

Увод


Конференция за околна среда и устойчиво развитие в Рио Де Жанейро, 1992

През юни, 1992 година Рио де Жанейро беше домакин на Конференция за устойчиво развитие и околна среда на ООН. На форума, по-късно станал известен като “Рио-92” присъстваха представители на над 170 държави.


Всички те се обединиха около мнението, че ако човечеството продължава да се развива по подобен начин, последиците ще бъдат неконтролируемо нарастване на населението, огромни промени в заобикалящата ни среда и необратими щети върху биосферата. Посланието на конференцията - че единствено промяна в мисленето и поведението ни ще предотврати подобна развръзка - беше разпространено от близо 10000 присъстващи журналисти и чуто от милиони хора по целия свят. То предупреждаваше за голямата сложност на заобикалящите ни проблеми: както бедността, така и прекалената консумация на богатите общества поставят околната среда пред огромни изпитания.
С приемането на няколко международни документи, между които и Декларацията за околна среда и устойчиво развитие (известна още като Декларацията от Рио), представителите на всички държави отбелязаха нуждата за целенасочени усилия, които да гарантират, че при обсъждането на всички икономически решения ще се взима предвид и оценява влиянието им върху околната среда. Това послание доведе до някои важни конкретни резултати в световен мащаб, като например ограничаване производството на бензин, на продукти, съдържащи олово, както и намаляване на отровните отпадъци в следствие на по-строг контрол от страна на ООН и отделните правителства.
Принцип 10 от Декларацията от Рио определя правото на достъп до информация, общественото участие при взимането на решения и достъпа до правосъдие като задължителни условия за добро управление на околната среда. Десет години по-късно, на Световната среща по устойчиво развитие в Йоханесбург, над сто правителства потвърдиха решенията си от Рио-92 и волята си за изпълнението им с приемането на Йоханесбургската декларация за устойчиво развитие.

Принцип 10 от Декларацията от Рио


"Въпросите, свързани с околната среда се решават най-добре с участието на всички засегнати страни... На национално ниво всички граждани трябва да имат достъп до информация за околната среда... Органите на управление трябва да подпомагат и насърчават общественото съзнание и участие... Всеки трябва да има достъп до ефективно правосъдие..."

Важна стъпка за утвърждаване на практическото значение на Принцип 10 е приемането на Конвенцията за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда, приета в Орхус, Дания на 25-ти юни 1998 г. Нейната цел е: гражданите, неправителствените организации и обществеността да могат да играят много по-съществена роля при формирането и осъществяването на политиката за опазване на околната среда и гражданите да бъдат своевременно и по-пълно информирани за качеството на жизнената среда, която ги заобикаля. Конвенцията е регионална - на държавите-членки на Икономическата комисия за Европа към ООН и е подписана от 40 страни. Към момента конвенцията е ратифицирана от 25 страни. Сред тях са: Белгия, Дания, Франция, Италия, Малта, както и Унгария, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния.


България подписа Орхуската конвенция при нейното откриване за подписване на 25 юни 1998 г. по време на Четвъртата министерска конференция "Околна среда за Европа". Конвенцията беше ратифицирана от Народното събрание на 2 октомври 2003г. и влезе в сила за България на 16 март 2004 г.
Партньорство за Принцип 10
Глобалното партньорството за принцип 10 (ПП10)1 има за цел да съдейства за прилагането на тези решения на практика, като насърчава прозрачно и отчетно управление на национално ниво, което дава възможност на участие на всички засегнати страни. ПП10 включва правителства, международни институции и неправителствени организации, които са поели ангажимент да работят заедно за създаването на условия за подобрен достъп до информация, участие на обществеността и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда и устойчивото развитие.
Партньорството за принцип 10 подкрепя и прилагането на други международни споразумения, договори, и ангажименти към прозрачно и отчетно управление на национално ниво включващо участие на всички заинтересовани групи.
Партньорството за принцип 10 планира и развива дейността си въз основа на работата на Инициатива за достъп, към Института за световни ресурси (The Access Initiative of the World Resources Institute)2 - глобална коалиция от обществени организации, работещи за създаване на по-добри условия на достъп до информация, обществено участие и достъп до правосъдие по въпрос, касаещи околната среда. Една от основните дейности на Аccess Initiative е да подкрепя обществени групи, извършващи независими наблюдения върху напредъка на отделните държави по прилагането на Декларацията от Рио, като за това Access Initiative са разработили обща методология. Целта на работата на националните екипи, провеждащи наблюденията, е да направят оценка на съществуващото положение и въз основа на нея да дадат своите препоръки за подобряване на достъпа до информация, условията за обществено участие и достъпа до правосъдие по въпроси свързани с околната среда.

Методологията

През 2002 г. Аccess Initiative започва работата в девет държави (Индия, Индонезия, Мексико, САЩ, Тайланд, Уганда, Унгария, Чили, Южна Африка), а след тях се включват нови 14 страни, между които и България. Във всяка от страните се създава екип от експерти, които да приложат разработената методология на местно ниво.


Най-общо работата на националните екипи се състои в оценка на работата на правителствените институции в четири насоки. Три от тях са заложените в Принцип 10 (както и в Орхуската конвенция) – предоставяне на достъп до информация, насърчаване на обществено участие и осигуряване на достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда. Четвъртата част от проучването оценява усилията, полагани от страна на държавата за повишаване на капацитета както на администрацията, така и на неправителствените организации и гражданите - за да могат последните да упражняват ефективно правата си на достъп до информация, обществено участие и достъп до правосъдие по екологични въпроси.
Във всяка една от изследваните области националните екипи извършват две основни дейности: 1) анализират действащото законодателство и 2) оценяват чрез конкретни случаи как то се прилага на практика. Така например, при оценката на достъпа до информация в България нашият екип първо изследва правната рамка - разпоредбите на Конституцията, законодателната уредба и подзаконови нормативни актове. Впоследствие бяха подбрани и изследвани няколко характерни случая, чрез които беше оценено доколко администрацията практически изпълнява законовите си задължения по предоставяне на достъп до информация.


Възможни стойности на индикаторите – пример от конкретен случай:
Индикатор:

Публикувана ли е в Интернет информация за аварията?


Възможни стойности:

- не е оценен/не е релевантен

- информация не може да се открие в Интернет (0)

- информацията е оскъдна и труднодостъпна (50)

- информацията е леснодостъпна - може да се открие веднага или е публикувана на заглавната страница на правителствена институция (100)

Всеки конкретен случай се оценява с помощта на разработена система от индикатори – въпроси, с предварително зададени няколко възможни отговора (обикновено три или четири). На всеки отговор съответства цифрова стойност между 0 и 100, като при оценка на конкретните случаи по-високата стойност на индикатора означава по-добро изпълнение на задълженията.

След даване на стойности на всички индикатори, всеки конкретен случай получава усреднена оценка изразена в проценти, от която лесно могат да се открият слабостите и да се дадат препоръки за преодоляването им.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница