Доклад за оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване настраница1/30
Дата17.11.2017
Размер4.48 Mb.
Размер4.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

ДОКЛАД


За оценка на съвместимост с предмета и целите за опазване на

защитени зони кореспондиращи с Директивата за местообитанията –

BG0000146 “Плаж Градина-Златна рибка”,

BG0000110 “ Острови Св. Иван и Св. Петър”

BG0001001“Ропотамо“

BG 0000230 “Факийска река“

BG 0000208 Босна“

BG 0000271 “Мандра-Пода“

и на защитени зони кореспондиращи с Директивата за ПТИЦИТЕ -

BG 0000271 “Мандра-Пода“

BG0002077 “БАКЪРЛЪКА”

BG0002041 “Комплекс ропотамо”

с

Изменението на Общия устройствен план на

Община Созопол

(Съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в сила от 11.09.2007г. Приета с ПМС N 201 31.08.2007 г. ДВ бр.73 от 11.09.2007 г.)

Октомври, 2008 г.

СъдържаниеВъведение 5

1. Анотация на Изменението на Общия устройствен план на община Созопол 6

2. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценявания план могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони 16

3. Описание на елементите на Изменението на Общ устройствен план на Община Созопол, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони или техните елементи 20

4. Описание на защитените зони, местообитанията, видовете и целите на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване (отчитане) при изготвянето на план, програма и проект/инвестиционно предложение 34

4.1. Потенциално защитена зона BG 0000146 “ Плаж Градина-Златна рибка” 35

4.1.2. Целеви животински видове, предмет на опазване в Защитената Зона 384.2. Потенциална защитена зона BG 0000110 “ Острови Св. Иван и Св. Петър “ 40

4.2.1. Природни типове местообитания и растителност 40

4.2.2 Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона 41

4.3. Потенциална защитена зона BG 0001001 “Ропотамо“ 42

4.3.1. Природни типове местообитания и растителност 42

4.1.3.2. Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената Зона 48

4.4. Потенциална защитена зона BG 0000230 “Факийска река” 51

4.4.1. Природни типове местообитания и растителност 52

4.4.2. Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона 55

4.5. Потенциална защитена зона BG 0000208 “Босна” 56

4.5.1. Природни типове местообитания и растителност 56

4.1.5.2. Целеви животински видове, предмет на опазване в защитената зона 61

4.6. защитена зона BG 0000271 “Комплекс Мандра-Пода“ 62

4.6.1. Природни типове местообитания и растителност 63

4.6.2. Видове животни, предмет на опазване в защитената зона 67

4.7. Защитена зона «Бакърлъка» 69

4.7.1. Общо описание 69

4.7.2. Характеристика 70

4.7.2.1. Предназначение 70

4.7.2.2. Видове, обект на опазване в защитената зона “Бакърлъка” 70

4.7.2.3. Качество и значимост 70

4.7.2.4. Уязвимост 71

4.7.3. Описание на местообитанията 71

4.7.4. Описание на видовете птици в защитената зона 72

4.8. Защитена зона «Комплекс Ропотамо» 75

4.8.1. Общо описание 75

4.8.2. Предназначение 75

4.8.3. Видове, обект на опазване в защитената зона „Ропотамо” 75

4.8.4. Уязвимост 76

4.8.5. Описание на местообитанията в защитената зона „Комплекс Ропотамо” 76

4.8.6. Описание на видовете птици в защитената зона „Комплекс Ропотамо” 77

5. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на Изменението на ОбщИя устройствен план на Община Созопол върху предмета и целите на опазване на защитените зони 81

5.1. Описание и анализ на въздействието на Изменението на Общ устройствен план на Община Созопол върху типовете природни местообитания и видовете - прeдмет на опазване в защитените зони 81

5.1.1. Защитена зона BG 0000146 “Плаж Градина-Златна рибка” 82

5.1.1.1. Природни типове местообитания и растителност 82

5.1.1.2. Очаквани потенциални въздействия върху целевите видове животни и техните местообитания 86

5.1.2. Потенциална защитена зона BG 0000110 “ Острови Св. Иван и Св. Петър “ 91

5.1.2.1. Растителност и типове местообитания 91

5.1.2.2. Фауна и животинско население 91

5.1.3. Потенциална защитена зона BG 0001001 “Ропотамо“ 92

5.1.3.1 Природни типове местообитания и растителност 92

5.1.3.2. Видове животни обект на опазване и очаквани въздействия 100

5.1.4. Потенциална защитена зона BG 0000230 “ Факийска река” 107

5.1.4.1. Природни типове местообитания и растителност 107

5.1.4.2. Видове животни обект на опазване и очаквани въздействия 108

5.1.5. Потенциална защитена зона BG 0000208 “ Босна” 108

5.1.5.1. Природни типове местообитания и растителност 108

5.1.6. Защитена зона “Комплекс Мандра-Пода“ 109

5.1.6.1. Природни типове местообитания и растителност 109

5.1.6.2. Видове животни обект на опазване и очаквани въздействия 109

5.1.7. Защитена зона „Бакърлъка” 110

5.1.8. Защитена зона „Комплекс Ропотамо” 1215.2. Описание и анализ на въздействието на ИОУП на Община Созопол: върху целостта на защитените зони с оглед на тяхната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на инвестиционното предложение; при строителство и при експлоатация 139

5.2.1. Потенциално защитена зона BG 0000146 “ Плаж Градина-Златна рибка” 140

5.2.1.1. Природни типове местообитания и растителност 140

5.2.1.2. Видове животни обект на опазване и очаквани въздействия 144

5.2.2. Потенциална защитена зона BG 0000110 “ Острови Св. Иван и Св. Петър “ 147

5.2.2.1. Природни типове местообитания и растителност 147

5.2.2.2. Видове животни обект на опазване и очаквани въздействия 147

5.2.3. Потенциална защитена зона BG 0001001 “Ропотамо“ 148

5.2.3.1. Природни типове местообитания и растителност 148

5.2.3.2.Оценка на степен на въздействие на Изменението на ОУП върху животинските видове и техните местообитания в ЗЗ „Ропотамо“ 153

5.2.4. Потенциална защитена зона BG 0000230 “Факийска река 158

5.2.4.1. Природни типове местообитания и растителност 158

5.2.4.2.Фауна и животинско население 160

5.2.5 Потенциална защитена зона BG 0000208 “ Босна” 160

5.2.5.1. Природни типове местообитания и растителност 160

5.2.5.2. Фауна и животинско население 161

5.2.6. Потенциална защитена зона BG 0000271 “Мандра-Пода“ 161

5.2.6.1. Природни типове местообитания и растителност 161

5.2.6.2. Видове животни обект на опазване и очаквани въздействия 162

5.2.7. Защитена зона „Бакърлъка” 162

5.2.7.1. Структура 162

5.2.7.2. Функции и природозащитни цели 163

5.2.7.3. Загуба на местообитания 163

5.2.7.4. Фрагментация 163

5.2.7.5. Обезпокояване на видове 163

5.2.7.6. Нарушаване на видовия състав 164

5.2.7.7. Химически промени 164

5.2.7.8. Хидрогеоложки промени 164

5.2.7.9. Геоложки промени 164

5.2.7.10. Други промени 164

5.2.8. Защитена зона „Комплекс Ропотамо” 164

5.2.8.1. Структура 164

5.2.8.2. Функции и природозащитни цели 164

5.2.8.3. Загуба на местообитания 164

5.2.8.4. Фрагментация 165

5.2.8.5. Обезпокояване на видове 165

5.2.8.6. Нарушаване на видовия състав 165

5.2.8.7. Химически промени 165

5.2.8.8. Хидрогеоложки промени 165

5.2.8.9. Геоложки промени 165

5.2.8.10. Други промени 165

6. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на Изменението на Общ устройствен план на Община Созопол върху защитените зони и определяне на степента на въздействие върху предмета на опазване на защитените зони в резултат на прилагането на предложените смекчаващи мерки 165

6.1. Защитени зони по Директивата за местобитанията 165

6.1.1. Природни типове местообитания и растителност 165

6.1.2. Фауна и животинско население 166

6.2. Защитени зони по Директивата за птиците 168

6.2.1. Защитена зона „Бакърлъка” 169

6.2.2. Защитена зона „Мандра-Пода” 169

6.2.3. Защитена зона „Ропотамо” 1697. Разглеждане на алтернативни решения и оценка на тяхното въздействие върху защитената зона, включително нулева алтернатива; 170

7.1. Природни типове местообитания и растителност 170

7.2. Фауна и животинско население 172

7.3. ІІ – ри - Алтернативен вариант 173

7.4. Общи мерки и мероприятия по реализацията на Общия устройствен план 179

8. Картен материал с местоположението на Изменението на Общ устройствен план на Община Созопол спрямо защитената зона и нейните елементи; 180

9. Заключение за вида и степента на отрицателно въздействие съобразно критериите по чл. 22; 180

9.1. Природни типове местообитания и растителност 180

9.2. Фауна и животинскО население 181

9.3. Птици 182

Общо заключение за частта за птиците 183

10. Наличие на обстоятелства по чл. 33 ЗБР и предложение за конкретни компенсиращи мерки по чл. 34 ЗБР - когато заключението по т. 9 е, че предметът на опазване на съответната защитена зона ще бъде значително увреден от реализирането на плана 183

11. Информация за използваните методи на изследване, методи за прогноза и оценка на въздействието, източници на информация, трудности при събиране на необходимата информация 183

11.1. Природни типове местообитания и растителност 183

11.2. Фауна и животинско население 186

11.3. Птици 187

11.3.1. Използвани методи за изследване 18711.3.2. Методи за прогноза и оценка на въздействието 188

11.3.3. Източници на информация 19012. Документите по чл. 9, ал. 2 и 3.- дадени в приложение 191
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница