Доклад за оценка на съвместимостта с целите на опазване на защитени зони от Натура 2000страница1/92
Дата03.04.2017
Размер19.42 Mb.
Размер19.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92


Доклад за оценка на съвместимостта с целите на опазване на защитени зони от Натура 2000

на предварителен проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата оценка на предварителния проект за изменение на Общия устройствен план (ОУП) на Столична община се извършва на основание чл. 6 (3) и 6 (4) на Директива 92/43/ЕИО, чл. 31-34 на Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта(ОС) на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Освен процедурните изисквания при оценката на вероятността от отрицателни въздействия и тяхната значимост са взети в предвид следните принципи:

 • Принципа на предпазливост залегнал, като основа за опазване на околната среда в Договора за създаване на ЕС в конкретният случай възприет, като приемане на възможно най-лошият сценарии за всяко вероятно въздействие, в рамките на научните предпоставки за съществуване на такова въздействие;

 • Използване на най-добрата налична информация за провеждане на оценката;

 • Връзката между чл. 6 (3) на Директива 92/43/ЕИО изискващ оценка на последствията за целостта и целите на всяка една зона и мрежата, като цяло от една страна и чл. 2 (2) на Директивата посочващ че мерките предприети по тази директива следва да водят до опазване или възстановяване на благоприятния природозащитен статус на видовете и местообитанията.

 • В съответствие с горното целостта и целите на потенциалните Зони от значение за общността и Специално защитените зони са тълкувани в светлината на подробните параметри за благоприятен природозащитен статус (БПС) на природните местообитания и видовете разработени в съответствие с определенията на чл. 1 на Директивата в рамките на Българо-холандския проект по програмата МАТРА BBI. В тази част особено важни са параметрите за БПС популация в зоната (само за видове), площ на местообитания в зоната (за природни местообитания и видове), структура и функции на местообитанията. Параметрите към критерии бъдещи перспективи сами по себе си представляват въздействия в повечето случаи.

 • Освен общите параметри за благоприятен статус на всеки вид и местообитание, са оценени и въздействията върху структури, функции и роля, важни за съответните видове и местообитания, но специфични за конкретните защитени зони (биокоридори и др.).

 • При оценка на въздействията, по отношение на количествените параметри площ на местообитания (природни местообитания или местообитания на видове) и популация на видове за референтни стойности са взети стойностите при научно описание на зоната, но не и преди ратифициране на договора за присъединяване към ЕС (април 2005). Там, където съгласно изготвените параметри се изисква възстановяване на площи или популация, това също е отчетено в референтните стойности, където е било възможно (налична информация за изменени местообитания с добри възможности за възстановяване на естествените такива). При оценката на възможностите за възстановяване се оценява реалистичността на това изискване. Това ще рече, че където в миналото (преди научното предлагане и преди договора за присъединяване) е имало трайно унищожаване на площи на местообитания, даже съгласно параметрите за благоприятен статус да се изисква възстановяване, такива трайно увредени площи без реални възможности за възстановяване не се включват в референтните стойности за площ и популация. Такива случаи са например вече изградените инфраструктури и други застроени територии.

 • По отношение на параметрите за качество и състояние на местообитанията (параметри в рамките на критериите «структура и функции») референтните стойности на параметрите се прилагат и спрямо вече съществуващи съоръжения. Така например въздействията от фрагментацията и въздушното и шумово замърсяване на съществуващата инфраструктура се отчитат при оценката на кумулативните ефекти.


ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ НА ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ И ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ИМАТ НЕБЛАГОПРИЯТНИ КУМУЛАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В СЪЧЕТАНИЕ С ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ
2.1. Ключови аспекти, характеризиращи сегашната ситуация

По-долу са посочени някои ключови аспекти, характеризиращи сегашната ситуация в пространственото развитие на Столична община, които имат пряко или косвено отношение към опазването на защитените зони от Натура 2000. Те се основават на фактите, изнесени в доклада към разработеното изменение на ОУП на Столична община, както и на наблюдения на експертите, изготвили настоящата оценка за съвместимост.


2.1.1. Демографско развитие на Столична община
През 2003 г. развитието на Столична община се планира на база прогнозно население от 1 280 000 – 1 300 000 д. към 2020 г., по предложение на Министерство на икономиката. По данни на териториална служба „ГРАО” към 15.03.2007г., регистрираното население по постоянен адрес в Столична община е следното: Столична община – 1 333 892 д., от които в гр.София – 1 209 832 д. Временно живущите в Столична община са 47 514 д., от които в гр.София – 40 059д. Ако броя на това временно население се прибави към броя на населението по постоянен и настоящ адрес то общината се обитава от 1 289 642 д., а гр.София от 1 166 648 д.

Към 15.03.2007 г. действителното население на общината почти е достигнало прогнозирания брой на населението към 2020 г., а гр.София още сега е надминал планирания брой население. Като се има предвид, че икономическото развитие на общината ще продължи със същите темпове до 2013г. трябва да се има предвид и следното: • голяма част от временно обитаващото население ще се засели постоянно тук;

 • поне половината от населението, което има постоянен адрес в Столична община, но не живее в нея (по-голямата част от него на работа в чужбина), ще се завърне;

 • голям брой чужденци закупуват жилища в Столицата и се формира една нова ситуация, която не е точно прогнозирана в ОУП – 2003г.

Броят на прогнозното население е основният параметър, по който се планират всички параметри на градските функционални системи. Това се отнася главно за системата „Обитаване”, за която трябва да се осигурят достатъчно терени за бъдещото развитие (и то предимно в околоградския район) и повишаване в оптимални граници на интензивността на използване на жилищните територии.
2.1.2. Икономическо развитие и секторна структура
Секторната структура на Столичния социално-икономически комплекс показва, че водещи функции в него има третичния сектор (73,4% от общо произведения БВП – 7 243 млн.лв. – и 76,5% от заетите лица). Промишлеността отстъпва от позициите си в миналото и е в процес на сериозно преструктуриране. Преструктурирането на икономиката, оценено по приходите от дейността на предприятията и броя на заетите по сектори показват, че вторичния сектор (индустрия и строителство) постоянно намалява своя дял в приходите от дейността и по броя на заетите в сравнение с третичния сектор.

В гр.София има формирани 26 производствени зони, които в териториално отношение значително надминават нуждите на вторичния сектор. Същевременно много от тях са с ключово местоположение в структурата на града – в близост до централните градски части, на основни градски транспортни артерии, добре обслужени с масов градски транспорт и обезпечени с основна инженерна инфраструктура – и следователно представляват огромен резерв за развитието на други важни функции с градско и регионално значение. Преструктурирането и функционалното преотреждане на стари индустриални зони (т.нар. “brownfield regeneration”) представлява една модерна европейска и световна практика, която води до оптимизиране на градската структура и намалява необходимостта от урбанизиране на нови територии. При високите нива на цената на земята в София и липсата на достатъчно на брой големи инфраструктурно обезпечени терени, потенциалът на производствените територии за развитие на мащабни инвестиционни проекти (големи бизнес, търговски и жилищни комплекси) не остава незабелязан от частния сектор. Тенденцията към тяхното преструктуриране трябва да бъде стимулирана и регламентирана с изменението на ОУП на Столична община, като смесени многофункционални зони с достатъчно благоприятни параметри на застрояване, стимулиращи тази функционална и структурна промяна.Тези качествени промени изискват и нови добре екипирани пространства (логистични, бизнес центрове, тържища, изложбени площи и др.). Оценката на инвеститорите е, че в София липсват достатъчно количество офис площи от най-висока категория.

На сегашния етап проблемът с недостига на офисни и производствени площи се решава не чрез оптимизиране на вече съществуващите застроени площи, изоставени или не добре организирани такива, а чрез усвояване на зелените системи в градската част на София, както и на земеделски земи, пасища и ливади в околоградската част. Това доведе до бърза загуба и фрагментация на местообитания на някои застрашени видове птици, които единствено тук от всички столици в Европа гнездят и обитават в непосредствена близост до голям столичен град – белият щъркел, ливадният дърдавец и др.
Тенденцията за промяна на функционалното предназначение на производствените зони (особено на тези в, или в близост до централните части на града), трябва да се подкрепи и управлява чрез предложените изменения на ОУП.
Чрез засилване на значението на режима „Смесено-многофункционална зона (СМФ) се създава възможност за избягване на монофункционалността на териториите, предназначени за бизнес услуги и тяхното обезлюдяване извън работното време в денонощието, което е големия проблем на подобни зони в някои от средните и големи градове в Европа.
2.1.3. Фактори, обслужващи развитието на транспортно-комуникационната система
Недобре развитата система на обществения транспорт, безконтролно нарастване на населението, освободения режим за внос на лични автомобили, пораснали доходи на населението и др. доведоха до високо ниво на моторизация на населението и използване на личните моторни превозни средства при трудовите и културно-битови пътувания. Прогнозата на ОУП – 2003г. за нивото на моторизация към 2020 г. е 520 л.к. на 1 000 обитатели. Тя е определена на основата на тенденцията в периода 1990 – 2001г., но при прогнозно население (2020 г.) 1 300 000 жители, т.е. 676 000 регистрирани леки коли. Към 2005 г. нивото на моторизация вече е достигнало 615 425 бр. (499,68 л.к. на 1 000 обитатели). При тази ситуация обективно се налага спешно развитие на уличната мрежа в нейните „тесни места”, развитие на мрежата от „буферни паркинги” по входно-изходните градски магистрали, система от подземни и надземни паркинги и ефективна ценова политика за паркиране в централната градска част.
Основаната мярка за преодоляване на проблема със задръстванията е развитието на система на обществения градски и междуселищен транспорт, внедряване на ефективна автоматизирана система за управление на транспортните потоци и предимствено развитие и разширяване на метро системата.
2.1.4. Нарастване цената на терените за строителство
Ниските норми за застрояване, предложени от ОУП – 2003 за някои части на града, нуждаещи се от реконструкция и високите цени на терените намаляват привлекателността им за инвестиране в тях и ще бъдат пречка за тяхното обновяване. Това означава, че с изменението на ОУП на Столична община определени устройствени зони могат да се променят и да получат нов устройствен статут, позволяващ по-интензивно застрояване.

В контекста на нарастващите цени на терени в градската част, изготвителите на доклада и изменението на ОУП считат, че най-ефективния механизъм за регулиране е предлагането на пазара на нови терени със строителен статут в околоградската зона и то предимно в северните територии, където цените на терените са значително по-ниски.


2.1.5. Преструктуриране на жилищните комплекси
Наред със строителните нарушения, които са масова практика се започна „законно” застрояване на зелени площи за широко обществено ползване, което започва чувствително да влошава стандарта на средата за обитаване. Последните промени в законово-нормативната уредба създават условия за замяна от общината на възстановени терени в жилищните комплекси с други общински терени. Това предизвиква необходимостта общината да формира своя поземлена банка (компактна зона от урегулирани поземлени имоти, инфраструктурно свързани и с привлекателни параметри за застрояване) за удовлетворяване на подобни случаи.
На сегашния етап стихийното застрояване на терени за жилищни нужди се осъществява чрез усвояване на зелените системи в градската част на София, както и на земеделски земи, пасища и ливади в околоградската част. Това доведе до бърза загуба и фрагментация на местообитания на някои застрашени видове птици, които единствено тук от всички столици в Европа гнездят и обитават в непосредствена близост до голям столичен град – белият щъркел, ливадният дърдавец и др. Особено това се отнася до влажните ливади в подножието на Витоша в южните части на града, които са в голяма степен вече унищожени.
С изменението на ОУП трябва да се предложи зона, в която трябва да се локализира „поземлена банка” и в която има достатъчно общински терени или други терени с все още ниска стойност, които могат да се изкупят от общината.


2.1.6. Частните инвестиции – фактор за икономическото и пространствено развитие на общината
От частните инвестиции, постъпили в Столична община през 2005 г. най-голям е делът на инвестициите в операции с недвижимо имущество, след това – в промишленост, търговия и на четвърто място - в транспорт, складиране и съобщения. Във връзка с това, изменението на Общия устройствен план на Столична община си позволява да предложи мащабни промени във функционалното предназначение на някои територии, които вече не се вписват в пространствената структура на общината (М.К. Кремиковци, военни терени, промишлени терени и др.).

Нарастването на обема на инвестициите е положителна тенденция, която дава възможност на общинската администрация да избира най-подходящите от тях, които отговарят на новата функционална характеристика на общината.2.2 Кратка характеристика на проекта за изменение на ОУП на Столичн аобщина
Изработването на проект за изменение на ОУП на Столична община се изпълнява в съответствие с изискванията на §7, (1) и (2) на преходните и заключителни разпоредби на Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), а именно:

“(1) В срок от шест месеца от влизането в сила на този закон Столичният общински съвет приема решение за изработване на проект за изменение ОУП, като определя обхвата и срока на изработването му;

(2) В обхвата на проекта задължително се включват:


 1. Промени в обхвата на зелената система, с цел запазване на терени, изградени като елементи на зелената система на града, съгласно действалия Общ градоустройствен план на София, чието предназначение е било сменено преди или с приемането на този закона;

 2. Подобряване на транспортно-комуникационната схема;

 3. Определяне на територии за разширяване на гробищните паркове;

 4. Промени в разпределението на групите територии, устройствени зони и самостоятелни терени в градския район с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните комплекси;

 5. Актуализиране на устройственото предвиждане на територии за депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.

Предложенията за изменение на ОУП се базират на анализите, представени в предшестващия раздел на този доклад, обхвата на задължителните от тях, посочени в §7 (2) за ЗУЗСО, Заданието за изработване на проект за изменение на ОУП, други, произтичащи от установени грешки и предложения (приети по целесъобразност) на районните и общинска администрации, неправителствени организации, граждани и потенциални крупни инвеститори


Законовата форма на предложението за изменение на ОУП е неговата графична част.


2.2.1. Графични промени от технически характер
Отстранени са техническите грешки, включително прецизно графично са определени границите на устройствените зони;

Извършени са графични промени в обхвата на елементите на зелената система, приети от работната група;    • Графично отразяване на всички локални градини в градския район, които са част от различните устройствени зони, реализирани зелени площи в жилищните територии и др. изградени по комплексен начин

    • Нанесени са границите на зелените площи, защитени със Закона за паметниците на културата и музеите

    • Други графични промени, отнасящи се до зелената система, определени от работната група


2.2.2. Промени в обхвата на зелената система
В големите градски паркове

 • Съществени промени в структурата на Западен парк не са направени, освен северно от река Суходолска – нова зона, определена за жилищно строителство (ЖМ3) от зона ЗП. Същевременно има допълване с нова устройствена зона ЗП от ОЗ1 така, че общия баланс не е нарушен. Положителното е, че се премахва и трасето на западната тангента, което разсичаше парка;

 • В Южен парк ІІІ част се премахва предвидената комуникация. В структурно отношение се променят само част от парковата територия – от СА2 в СА1 за строителството на спортна зала ≈ 3 дка;

 • В Борисовата градина спорната зона на стадион „Юнак” и къпалня „Мария Луиза” (СА) се променят в ЗП за защита на застрояване в бъдеще време;

 • В бъдещите паркове „Въртопо” „Източен” и разширението на Южен парк и Борисовата градина няма съществени структурни промени, освен зоните, тангиращи по Околовръстния път. Те са благоприятно променени от ОЗ1 в ОЗ2, устройствени зони с по-ниски параметри, съгласно текста на закона

 • В Северния парк съществени структурни промени няма, освен увеличаване на зоната с режим СА за сметка на ЗП, с оглед построяване на голяма спортна зала с конкретни инвестиционни интереси

 • В ж.к. „Малинова долина” структурната зелена връзка се изчиства от устройствени зони ОЗ1 и става изцяло зелена с режим ТЗВ

 • Парк „Врана” се разширява с около 54 ха като зелена зона ЗП за свободен отдих и като буферна зона на защитена територия;

 • Воден парк „Искър” (около 100 ха) - в определени територии се добавят допълнителни спортни зони СП2, за които има конкретни инвестиционни намерения (бившата база на „Хидрострой”), и земеделски земи, преструктурирани в зони за спорт и атракции. С промененото трасе на Крайречния булевард се придават нови зелени зони и се създават възможности за преминаване на ниво откъм тангиращи жилищни територии;

 • Зелената връзка по свлачищния терен в м. „Къро” се разширява по цялата му дължина с оглед осигуряване на необходимите мероприятия за укрепване;

 • В структурата на северните територии и гр.Нови Искър са добавени нови зелени връзки (ТЗВ) и паркови територии (ЗП) и водни площи с оглед намаляване риска от заливане и по-доброто структуриране на територията;

 • Отразено е фактическото положение: на вече застроени територии, които са били предвидени за зелени площи; на съществуващи зелени площи, които са били предвидени в плана за други дейности; всички църковни градини са защитени със зелена устройствена зона (ТГО); локалните зелени площи (съществуващи) не отразени също са отразени с подходящия устройствен режим;

 • Зони СМФ които са проведени като принцип в ОУП по големите градски артерии се премахват в териториите на жилищните комплекси с цел, съхраняване на изградените зелени площи (ж.к. „Изток” – по бул. „Цариградско шосе”; ж.к. „Младост” по бул. „Ал. Малинов”, кв. „Иван Вазов” – по бул. „България” и кв. „Лозенец” - по бул. „Черни връх”. Териториите остават с режима на съответните жилищни устройствени зони;

 • Съществуващата градинка в ж.к. „Западен парк” – на ул. „Найчо Цанов” е променена от ОЗ1 в ТГО (явна фактическа грешка);

 • Коригирани са границите на залесени съществуващи територии, южна от гробищен парк „Малашевци” от устройствена зона ПМС в ТГО – 2 ха;

 • С промените на пътните комуникации са променени и устройствени зони ТЗВ, свързани с конкретните трасета и възли;

 • Отпада предвиденият гробищен парк при Бусманци (около 30 ха) и са предвидени терените за нови и разширение на съществуващите гробищни паркове.

 • Разширение на Централни гробища в западна посока (върху терени на бивши оранжерии) - 11 ха

 • Отреждане на нов гробищен терен южно от село Казичене с площ ≈ 100 ха


2.2.3. Промени в обхвата на транспортно-комуникационната система
Предложени са графични промени на трасета на главната улична мрежа, свързани с необходимостта от подобряване на транспортно-комуникационната система, съгласувани от работната група и такива, включени в програмата за изграждане на обекти на транспортната и инженерна инфраструктура до 2010 г.

 • Предложена е промяна на трасето на Трансевропейската магистрала в обхвата на Столична община. След сравняване на двете алтернативни трасета – Северна скоростна тангента и Софийски околовръстен път с измененията на ОУП, се предлага Северната скоростна тангента да стане част от Републиканската пътна мрежа по коридори №№ 8 и 10. Софийският околовръстен път – северна дъга да остане градска магистрала;

 • Предлага се промяна на трасето на Западната тангента, тъй като ще обслужи по-добре територията и не влиза в конфликт със Западния парк;

 • След подробни транспортно-комуникационни проучвания се променят някои от трасетата на: Околовръстен път – южна дъга, бул. „Рожен”, Чепинско шосе. Предлага се нова връзка от бул. „Н. Вапцаров” по трасето на ж.п. линията и ул. „Сребърна”, вместо преминаването през Южния парк на пробив „Вапцаров”;

 • Предложена е транспортна връзка между ж.к. „Овча купел” и ж.к. „Люлин”;

 • Предлага се продължение на бул. „Царица Йоана”, което да премине под Околовръстния път и да се свърже с направлението към Драгоман;

 • Отразени са северния и южния обходи на кв.Княжево;

 • Подобрено е транспортното обслужване на Северните територии;

 • По трасето на отпадналата ж.п. линия от гара Пионер до кв. „Хр. Ботев” предлагаме артерия ІІІ клас от Симеоновско шосе до Източна тангента;

 • Графично са нанесени местата за обособяване на допълнителни подземни и етажни паркинг-гаражи в ЦГЧ и по главната улична мрежа, които ще се нанесат и на съпътстващите ОУП специализирани план-схеми за организация на паркирането и усвояване на подземните пространства

 • Други графични промени и допълнения, свързани с доразвитие на схемата на масовия обществен транспорт, включително на релсовия транспорт.

 • Доразвива се мрежата на обществения релсов транспорт:


Метрополитен

 • Отразено е приетото трасе на първи метродиаметър в посока Летище София през ж.к. „Младост 1А” и ж.к. „Дружба”;

 • Продължаване на метротрасето от Летище София към Кремиковци;

 • Продължение на далекоперспективния трети метродиаметър по Ботевградско шосе в посока Кремиковци


Трамваен транспорт

 • Продължение на трамвайното трасе от Семинарията по Симеоновско шосе, бул. „Никола Габровски” през Студентски град („Акад. Стефан Младенов”) до Малинова долина;

 • Продължение на трамвайното трасе от ж.к. Дървеница по бул. „Кл. Охридски”, „Проф. д-р Иван Странски” и включване в маршрута към ж.к „Малинова долина”;
 • Предвидено е изграждане на връзка със Симеоновския лифт до кв. Бистрица;

 • Трасето на бул. „Крайречен” се запазва в по-голямата си част като му се понижава класа в участъците, преминаващи през жилищните територии;

БДЖ като собственик на трасетата и гарите преминаващи и прилежащи на гр.София и страната реши, че следните трасета отпадат: • от гара разпределителна връзката с кв. „Хладилника”

 • връзката от гара „Захарна фабрика” до ж.к. „Хладилника”

Съответно прилежащите гари на горецитираните трасета се приватизират.
В настоящия проект за изменение на ОУП е предвидено трасетата на горецитираните ж.п. линии да се използват за изграждане на градските артерии.

2.2.4. Промени в обхвата на система „Обитаване”
Отразени са промените в разпределението на групите територии, устройствени зони и самостоятелни терени в градския район с цел ограничаване на преструктурирането на жилищните комплекси (на основата на актуализираните ПУП на някои от тях).

След големите политически и икономически промени у нас, с промените на пакет от закони за реституцията, започна масово връщане на имоти на бившите им собственици, но за съжаление в много случаи това беше извършено по неправилен начин – в напълно завършени като структура жилищни комплекси, където във вътрешнокварталните пространства са оформени детски и спортни площадки, както и богато озеленени рекреативни пространства. При изграждането на тези комплекси, съобразено с нормативната база, са предвидени терени за обекти на социалната инфраструктура: училища, детски заведения, здравни заведения и т.н.

Тъй като по време на изграждане на новите жилищни комплекси програмата на СО наблягаше най-вече на решаване на жилищните потребности (огромен брой нови жилища, предимно индустриално строителство), голяма част от въпросните обекти на социалната инфраструктура не бяха изпълнени. След масовото реституиране на имоти в предвидените за социална инфраструктура терени на практика се ликвидираха възможностите за функционално дообогатяване на комплексите. Целият този процес на практика доведе до безразборно застрояване, което заплашва да унищожи иначе добре планираната и почти напълно формирана структура на жилищните комплекси в София. С други думи започна тяхното насилствено преструктуриране.

ЗУЗСО цели спирането на това хаотично преструктуриране. За целта е предвидено всякакво евентуално ново строителство да става само след цялостни подробни устройствени планове за преструктуриране в обхват минимум един цял квартал, след публично обсъждане (чл.22).


С проекта за изменение на ОУП – София са направени допълнителни промени, запазващи структурата на жилищните комплекси, както следва:

 • Териториите с устройствена зона ЖК са прецизирани като от тях са извадени кварталите, които изцяло са с индивидуално застрояване в индивидуални УПИ.

 • Предвидените с ПУП на комплексите терени за училища и детски заведения придобиват устройствена зона ОО, което гарантира, че не могат да бъдат преструктурирани за жилищни нужди.

 • Богато озеленени вътрешноквартални пространства, особено в по-старите квартали получават устройствен статут ТГО или ЗП, с което се гарантира тяхното запазване

Всички предложени изменения на ОУП – София са извършени от специално определена със заповед на Кмета на София комисия, в която бяха включени специалисти, работили по плана, служители на отдел „ОГП” в ДАГ – СО и представители на гражданските сдружения. Тези изменения бяха направени в резултат на допълнителни проучвания и съобразени с някои от бързо променилите се условия, различни от тези, към момента на представяне на Окончателния проект на ОУП – София през 2003г.


С последните изменения на ЗУТ от 2007г. също се дава възможност реституираните имоти в жилищните комплекси да бъдат отчуждавани за зелени площи и компенсирани или с други имоти, на по-подходящи за целта места, или чрез изкупуването им от Общината.
Предвидено е развитие на нови далекоперспективни жилищни зони в околоградския район:

  • в района на Герман - Лозен – около 250 ха;

  • в района на Бистрица – около 100 ха;

  • в района на Войнеговци - Локорско – около 160 ха;

  • в района на Банкя – около 40 ха;

  • в района на Владая – около 80 ха.

2.2.5. Преструктуриране и конверсия на производствено-складови зони
Преструктурирани са голяма част от съществуващите производствени зони в границите на компактния град в смесени многофункционални зони, с което се освобождава града от несвойствени дейности и се осигуряват значителни транспортно-обслужени и инфраструктурно-осигурени територии (общо около 350 ха) за развитие на важни градски функции:

 • В „Северен индустриален район” (зад централна гара) – около 100 ха;

 • Производствени зони „Орион” и „Захарна фабрика” – около 80 ха;

 • Производствена зона „Средец” – около 100 ха

 • Производствена зона „Витоша” (Хладилника) – около 50 ха

 • Производствена зона „Изгрев” – около 20 ха

Предвидена е далекоперспективна смесена многофункционална зона за територията на МК „Кремиковци” с което се дава възможност (и стимул) за преустановяване на металургичното производство на територията на Столична община и се осигурява значителен териториален ресурс (около 1000 ха) за бъдещо развитие на мащабен сателитен бизнес /търговски/ логистичен център с регионално значение.


2.2.6. Центрова система и обществено обслужване
С оглед развитието на центровата система и складово-логистичните зони са предвидени компактни разширения на урбанизираната територия с далекоперспективни смесени многофункционални зони по главните входно-изходни артерии, както следва:

  • в югоизточна посока (по бул. Цариградско шосе /Автомагистрала „Тракия”) – около 400 ха;

  • в североизточна посока (по бул. Ботевградско шосе /Автомагистрала „Хемус”) – около 350 ха;

  • в северозападна посока (по бул. Европа) – около 400 ха;

  • по северната дъга на Околовръстния път – около 200 ха.

Предвидена е конверсия на специални терени за нуждите на сигурността и отбраната в смесени многофункционални зони с възможност за развитие на административни комплекси на местната и централна администрация.

  • Около „4-ти километър” – 60 ха;

  • В производствена зона „Витоша” (Хладилника) – около 16 ха;


2.2.7. Комунално стопанство
Отразени са терените за депа и завод за третиране на ТБО, заложени в Стратегията за управление на твърдите битови отпадъци на Столична община и са обекти на предпроектни проучвания, а именно:
Завод за преработка и оползотворяване на твърди битови отпадъци:

Предвиждат се три нови площадки:  • ЗСК „Кремиковци” – м.”Завод Кремиковци-ЗСК”, кв.1, УПИ І – 53,468 дка на територията на ЗСК. Отпада теренът на територията на Металургичния комбинат;

  • ПСОВ „Кубратово” – 58,144 дка - СИ част на Софийската градска пречиствателната станция /ПСОВ/ Кубратово;

РИОСВ – София съгласува (становище по екологична оценка № 02 - 1/2008 г.) "Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за отреждане на терен за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр. София и Столична община - ПСОВ “Кубратово”, с възложител Столична община.


  • „Хан Богров” – м. „Мало ливаде”, 53,604 дка - землището на с.Горни Богров, СИ от хвостохранилището Долни Богров.

РИОСВ - София съгласува (становище по екологична оценка № 01 - 1/2008 г.) Подробен Устройствен План – План за регулация и застрояване за отреждане на терен на площадка “Хан Богров” за Завод за преработка на битови отпадъци от района на гр. София и Столична община, с възложител Столична община.

Депо за твърди битови отпадъци /Сметище/:

 • Площадка „Яна” – 350-400м южно от магистрала „Хемус” – землище на с.Яна.


Кариери за строителни материали и полезни изкопаеми за индустриални нужди

По информация, предоставена от МРРБ на територията на Столична общитна има регистрирани общо 31 находища за добив на строителни материали или полезни изкопаеми за индустриални нужди. От тях за 12 находища е дадена концесия с добив, за 11 находища е дадена концесия без добив, а за останалите 8 находища не е процедирано разрешаване н аконцесии. По-долу е представен списък на находищата в Столична община.


Таблица 1 Списък на находища на подземни богатства по административно-териториални единици в Столична община (данни от Националния баланс на запасите към 01.01.2008 г)Група ПБ

НАХОДИЩЕ,

Местоположение

Експлоатация

Количество

Концесия за добив

обект

пол. изкопаемо

протокол, фирмаЗапаси/ Ресурси

Концедент

Концесионер

Метални ПИ

1

железни руди

КРЕМИКОВЦИ

на около 20 км североизточно от центъра на София,непосредствено западно от кв.Кремиковци

открита екплоатация с добив

2955.3-27765 хил.т.

 

 

Неметални ПИ-индустриални минерали

2

огнеупорна пръст

БИСТРИЦА,

НБ-9/2000, "ВАТИЯ" АДна 8 км южно от гр. София (непосредствено до шосето София-Бистрица)

открита екплоатация без добив

54 хил.т.

МИЕ 2006 г- 25 г

"ВАТИЯ" АД, гр.София

3

кварцови пясъци за стъкларската промишленост и леярството

ПОДГУМЕР,

НБ 46/1999, "ВАТИЯ" АДна север от с.с.Войняговци и Подгумер

открита екплоатация с добив

306.8 - 191.6 хил.т.

МИЕ 2006 г – 19 г

"ВАТИЯ" АД, гр.София

4

кварцити и кварцови пясъци за металургията

МАНАСТИРА СВ. ТОДОР

НБ-63/2006 гНа 0.5 км СИ от с.Балша

открита екплоатация без добив

574-1582.8 хил.т.

 

 

Строителни материали

5

глини за тухли

РУДИНАТА /АЛ.ВОЙКОВ/,

192/1958,Балканкерамик АДна 2 км северно от Ал.Войков

открита екплоатация без добив

10673 хил. куб.м.

МРРБ 2001г-35 г

"БАЛКАНКЕРАМИК" АД, гр.Нови Искър

6

глини за тухли

ТОН 1

НБ-46/2004 Ковачев инженеринг ООДНепосредствено ЮИ от с.Кътина

открита екплоатация без добив

11417-4714.5 хил. куб.м.

 

 

7

варовици и доломити за трошен камък

КРЕМИКОВЦИ/РУДИНАТА/,

НБ-40/2000, ЗСК Кремиковци АДизточно от с.Сеславци

открита екплоатация с добив

13150 хил. куб.м.

МРРБ 2004 г-35 г

"ЗСК-КРЕМИКОВЦИ" АД, гр.София

8

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ПЕТ МОГИЛИ-ЗАПАД

НБ-25/1999, НБ-8/2007, Камъни и пясък ООДна около 2 км от кв.Враждебна

открита екплоатация с добив

1214.9 хил. куб.м.

МРРБ 2001 г-10 г

"КАМЪНИ И ПЯСЪК" ООД, гр.София

9

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ЧЕЛОПЕЧЕНЕ

НБ-6/1999 ЗСК Кремиковци АДна около 2 км юг-югоизточно от с. Челопечене

открита екплоатация без добив

1078.6-499 хил. куб.м.

 

 

10

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

 

на около 2 км южно от с. Челопечене

открита екплоатация без добив

3248.7-890 хил. куб.м.

МРРБ 2004 г-20 г

"ЗСК-КРЕМИКОВЦИ" АД, гр.София

11

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

 

 

открита екплоатация с добив

274.7 хил. куб.м.

 

 

12

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

КУБРАТОВО,

НБ-72/2005, "КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК" ЕАДнепосредствено югозападно от с.Негован

открита екплоатация без добив

5283.5 хил. куб.м.

 

 

13

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ЧЕПИНЦИ

НБ-40/2003,Кариерни материали АДна 500 м югозападно от с.Чепинци

открита екплоатация с добив

25203 хил. куб.м.

МРРБ 2002 г-35 г

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД, гр.София

14

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

НОВИ СИЛУЗИ

НБ-39/2003 Кариерни материали АДизточно от ТЕЦ Т.Костов в гр.София

открита екплоатация без добив

4037.1

 хил. куб.м.МРРБ 2002 г – 30 г

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД, гр.София

15

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

 

 

открита екплоатация с добив

1976.5 хил. куб.м.

МРРБ 2002 г-30 г

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД, гр.София

16

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ПЕТ МОГИЛИ,

Кариерни материали АД Софияна около......км от кв. Враждебна в север-североизточна посока...

открита екплоатация с добив

1970.1 хил. куб.м.

МРРБ 2002 г-20 г

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД, гр.София

17

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

 

на 500 м западно от кв.Враждебна

открита екплоатация без добив

2705.6 хил. куб.м.

МРРБ 2002 г- 35 г

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД, гр.София

18

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

НЕГОВАН

НБ-8/1998,Кариерни материали АДна 1 км южно от с.Негован

открита екплоатация с добив

1681.2 хил. куб.м.

МРРБ 2002 г – 18 г

"ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ" АД, гр.София

19

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ДОЛНИ БОГРОВ (СМЕТИЩЕТО),

НБ-21/2001,Камъни и пясък ООДна 2 км западно от с.Долни Богров

открита екплоатация с добив

1520-2979.9 хил. куб.м.

МРРБ 2001 г -22 г

"КАМЪНИ И ПЯСЪК" ООД, гр.София

20

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

КРИВИНА

НБ-11/1998,Транскомплект-инженеринг ООДна около 1 км северно от с. Кривина

открита екплоатация без добив

1316.6 хил. куб.м.

МРРБ 2001 – 25 г

"ТРАНСКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София

21

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

КРИВИНА

НБ-11/1998,Транскомплект-инженеринг ООДна около 1.5 км северно от с. Кривина

открита екплоатация с добив

3091.6-871 хил. куб.м.

МРРБ 2001 г – 25 г

"ТРАНСКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София

22

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ДОЛНИ БОГРОВ-II,

НБ-24/2001,Транскомплект-инженерингНа 3 км ЮЗ от с.Лозен

открита екплоатация без добив

5629.3 хил. куб.м.

МРРБ 2003 г -35 г

"ТРАНСКОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, гр.София

23

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

КУБРАТОВО 1,

НБ-14/2002 ГЕОПЕТ-М ЕООД,СофияНа 800 м южно от с.Световрачене, между реките Искър и Лесновска

открита екплоатация без добив

71471 хил. куб.м.

МРРБ 2005 – 35 г

"ПИРИН-ТИТАН" ООД, гр.София

24

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

СЕЛИМИЦА

НБ-50/2002 МСИ-2001 ООД СофияВ землището на с.Чепинци,на 10 км юи от гр.Нови Искър,на дясната тераса на р.Искър

открита екплоатация с добив

1536.4- 597.3 хил. куб.м.

МРРБ 2004 г – 15 г

"МСЕ-2001" ООД, гр.София

25

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ИЗВОРА,

НБ-43/2003, Итонг България ЕООДНа 1 км СИ от с.Балша

открита екплоатация без добив

279.2-1053.4 хил. куб.м.

 

 

26

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ХИДРОЕКОПИМ 1,

НБ-70/2003, ХидроекоПИМ ООДНа 1 км ЮИ от с.Чепинци

открита екплоатация без добив

10450 хил. куб.м.

МРРБ 2005 г – 35 г

"ХИДРОЕКОПИМ" ООД, гр.София

27

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ДЕДОВА ЛИВАДА,

НБ-6/2004, МИКС-ПС ООДВ землището на с.Долни Богров, до р.Лесновска и сметището на селото

открита екплоатация без добив

1729.2 - 427.5 хил. куб.м.

 

 

28

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

МЛАДЖАВИЦА

НБ-38/2004 Интерминерал ООДНепосредствено северно от с.Балша

открита екплоатация без добив

4520.1-1974.4 хил. куб.м.

МРРБ -2008 г – 25 г

"ИНТЕРМИНЕРАЛ" ООД, гр.София

29

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ДОЛНИ БОГРОВ-3

НБ-44/2004 Вимс ООДНа 1.5 км западно от с.Д.Богров

открита екплоатация без добив

3139.5 хил. куб.м.

 

 

30

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

КРИВА БАРА,

НБ-14/2006 г, "Камъни и пясък" ООДНа 2 км западно от кв.Враждебна

открита екплоатация без добив

1680.7-4831 хил. куб.м.

МРРБ 2008 г- 25 г

"КАМЪНИ И ПЯСЪК" ООД, гр.София

31

пясъци и чакъли за пълнител на бетон

ГЛАДИНО,

НБ-58/2007, "Минерал - 2000" ЕООДНа 1 км западно от с.Челопечене

открита екплоатация без добив

9260.5 хил. куб.м.

 

 Гробищни паркове

Отпада предвиденият гробищен парк при Бусманци (около 30 ха) и са предвидени терените за нови и разширение на съществуващите гробищни паркове. • Разширение на Централни гробища в западна посока (върху терени на бивши оранжерии) - 11 ха

Към май 2008 г. РИОСВ София преценява че не e необходима екологична оценка промяна на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ VІ-528, VІІ-528 и VІІ-528 в кв.1, м. “Централни гробища” и образуване на нов УПИ VІ-528 за гробищен парк, м. “Централни гробища”, район Сердика-СО (решение № СО-05-ЕО/2008), преди да е завършила процедурата по екологична оценка на ОУП.


 • Отреждане на нов гробищен терен южно от с. Казичене с площ ≈ 100 ха

Графично са отразени приетите от работната група предложения на районните администрации, физически и юридически лица, служебните предложения на специалистите от ДАГ по отношение изменение на функциите на устройствени зони и терени, свързани с развитието на стратегически за общината дейности.


2.2.8. Сравнителен баланс на територията по функционално предназначение (ОУП – 2003г. и изменение на ОУП – 2007г.)
Сравнителният анализ на баланса на територията на ОУП-2003 и Предварителния проект на изменение на ОУП-2007 показва, че урбанизираните територии са се увеличили от 33.0% от територията на общината на 35.6% или нарастване с 2.6%. Увеличението е основно от нарастване на смесените многофункционални зони (с 1280 ха) и териториите за озеленяване, спорт и атракции (с 630 ха). Увеличението на урбанизираните територии е основно в околоградския район за сметка на земеделските територии, които намаляват от 28.5% на 26% от територията на общината. Значително е намалението на производствените територии в компактния град – със 600 ха, като делът им от територията на града намалява от 13.4% на 8.3%. Това намаление е предимно за сметка на увеличаването на смесените многофункционални зони в града, които нарастват от 1260 ха на 2360 ха (или от 6% на 11.2% от територията на компактния град). В околоградския район многофункционалните зони се увеличават от около 900 ха на 2074 ха. Увеличението на териториите за озеленяване, спорт и атракции е с около 35 ха в компактния град и около 595 ха в околоградския район, като техният дял нараства от 8.3% на 8.8% от територията на Столична община.
Допълнително в предварителния проект за изменение на ОУП са предвидени общо около 4930 ха за далекоперспективно развитие. Те са главно за озеленяване, спорт и атракции - 1844 ха (37.4%), за смесени многофункционални зони – 1687 ха (34.2%) и жилищни територии – 1085 ха (22%). Общо далекоперспективните територии представляват около 3.7% от територията на общината и след тяхното усвояване урбанизираната територия на Столична община ще бъде около 39%.


2.2. Планове, програми, проекти и инвестиционни намерения, които могат да имат неблагоприятни кумулативни въздействия в съчетание с инвестиционното намерение

2.2.1. Промени в обхвата на система „Обитаване”
2 - 3/2007 г.

РИОСВ - София, съобщава за издадено становище по ЕО № 2 - 3/2007, с което съгласува “Подробен устройствен план – ПРЗ, във връзка с промяна предназначението на земеделски земи за изграждане на Жилищен комплекс – Плана хайтс”, ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Рамона Плана”.


2.2.2. Центрова система и обществено обслужване
Инвестиционно предложение за изграждане на “Изложбен център, търговски офис, склад, трафопост и паркинг”, в поземлен имот № 015075, м. “Ливадето”, землище на с. Кривина, район Искър, с възложител “Униор България” ООД,

Инвестиционно предложение за изграждане на “Административна сграда и склад”, в УПИ 803, 834 и 835, м. “Манастирски ливади – изток”, кв. 82 б, район Витоша, с възложител “БГ – Терм” ООД

Инвестиционно предложение за изграждане на “Административна сграда и склад”, в поземлен имот № 121023, м. “Трапо”, землище на с. Мрамор, район Връбница, с възложител “БГ – Терм” ООД

Инвестиционно предложение за изграждане на “Административна сграда и склад”, в поземлен имот № 119042, м. “Келказа”, землище на с. Мрамор, район Връбница, с възложител “ВАМКО – 94” ООД


Търговски център с обслужващи дейности и ЛПСОВ, в поземлени имоти № № 1350002, 1350004, 1350005, 1350028, 1350027, 1360001 и части от поземлени имоти № № 1350003, 1350006, 1350007, 1350009, 1350033, 1360002, м. “Орлова круша”, землище на с. Горни Лозен, р-н Панчарево. С решение № СО – 69 – ПР/ 09.04.2008 г. РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
Многофункционална административно-търговска и производствена сграда, в УПИ ХLVII – 840а, кв. 44, м. “Суходол”, р-нОвча купел. С решение № СО – 70 – ПР/ 09.04.2008 г. РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
2.2.3 Инжинерно техническа инфраструктура
Разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения извън урбанизираните територии в землищата на селата Казичeне и Лозен, район Панчарево, с възложител Софиягаз ЕАД (засяга Долни Богров-Казичeне BG0002004). Съществува в проекта за ОУП
Газификация на град Божурище, подобект: Разпределителни газопроводи и отклонения до консуматори в кв. “Черна бара”. С решение № СО – 107 – ПР/ 16.05.2008 г. РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
2.2.4. Комунално стопанство
А. Депа за отпадъци, извън посочените в проекта за ОУП:
“Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали”, ул. “275” № 12, УПИ ІІ, кв.54, р-н Връбница, гр. София, възложител Емилия Александрова Юрукова, управител на “Дайтон” ЕООД.
Изграждане на инсталация за предварително третиране на негодни за употреба оловни акумулаторни батерии”, ул. “Кременица” № 2, кв. “Курило”, р-н Нови Искър землище на гр. Нови Искър, област София. С решение № СО – 84 – ПР/ 14.04.2008 г. РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
Изграждане на “Площадка за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и дейности по събиране, временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”, УПИ ІV, кв.1, м.“ЗСК Кремиковци”, р-н Кремиковци, гр. София. С решение № СО – 91 – ПР/ 09.05.2008 г. РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.

Б. Пречиствателни съоръжения
Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води от фабрика за преработка и пакетиране на орехоплодни”, в поземлен имот № 156365, м. “Сахтяница”, землище на с. Долни Лозен, р-н Панчарево. С решение № СО – 78 – ПР/ 14.04.2008 г.РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.
Изграждане на локално пречиствателно съоръжение към жилищна сграда за постоянно обитаване, гр. София, кв. Горна баня, кв. 86, УПИ І-3, ул.757. С решение № СО – 116 – ПР/ 16.05.2008 г. РИОСВ София преценява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда.

В. Инвестиционни предложения за кариери за строителни материали, не предвидени в ОУП
Добив на подземни богатства – строителни материали -пясъци, от находище „Хидроеко ПИМ-1”, с. Челопечене, район Кремиковци и с. Чепинци, район Нови Искър, Столична община, област София”, с възложител Хидроеко ПИМ ООД (засяга Рибарници Челопечене, BG0002114).

Дадена концесия за добив на подземни богатства – строителни материали –пясъци без добив , от находища ДОЛНИ БОГРОВ-II на 3 км ЮЗ от с. Лозен и ДОЛНИ БОГРОВ-3 на 1.5 км западно от с. Д.Богров. И двете находища попадат в защитена зона „Долни Богров – Казичене, BG0002004).

Съгласно изисване на МОСВ, в рамките на процедурата по Екологична оценка, Столична община следва да отрази всички находища на полезни изкопаеми (съгласно посочения в таблица 1 списък) в ОУП.
Други – не са част от ОУП

Почистване и зарибяване на басейни от №1 до №19, в съществуващо рибно стопанство Рибарници Челопечене, в землището на село Челопечене, община Кремиковци, с възложител Хидроеко ПИМ ООД (засяга Рибарници Челопечене, BG0002114).

Кариера за добив на инертни материали в съществуващо рибно стопанство Рибарници Челопечене, в землището на село Челопечене, община Кремиковци, с възложител Хидроеко ПИМ ООД (засяга Рибарници Челопечене, BG0002114).Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   92


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница