Доклад за професионалните и нравствени качества по чл. 162, т. 3 от зсв за кандидатите за младши съдииДата28.11.2017
Размер68.42 Kb.
Размер68.42 Kb.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТАПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д


за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 27.02.2017 г. (понеделник) от 11:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 3І. РАЗНИ

Р-1. ОТНОСНО: Проект на становище на КАК-СК по чл. 169, ал. 1 от ЗСВ във връзка с чл. 12 от Правилата за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт за притежаваните професионални качества на Радостин Димитров Радков – и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд - София-град във връзка с открита процедура за избор на административен ръководител – председател на Административен съд - София-град, който ще се проведе на 07.03.2017 г.

Р-2. ОТНОСНО: Писмо от директора на Националния институт на правосъдието с искане за определяне на представител за включване в работна група за изработването на формуляр на доклад за професионалните и нравствени качества по чл. 162, т. 3 от ЗСВ за кандидатите за младши съдии.
Р-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Апелативен съд - Пловдив за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител – председател” на Окръжен съд - Хасково, във връзка с изтичащия на 01.03.2017 г. мандат.
Р-4. ОТНОСНО: Извлечение от протокол № 06/13.02.2017 г. на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет относно Справка за магистратите и съдебните служители - участници в Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2016/2017 г.
Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител – председател на Окръжен съд – Видин за увеличаване щатната численост на съда с 2 (две) длъжности „съдия“.
Р-6. ОТНОСНО: Обсъждане на приложението на чл. 234 от ЗСВ по отношение на магистрати с наложени дисциплинарни наказания.
Р-7. ОТНОСНО: Молба за пренасрочване за по-ранна дата на отложеното за 27.03.2017 г. с решение на КАК-СК по протокол 06/06.02.2017 г., т. С-37, разглеждане на предложението от административния ръководител - председател на Районен съд - Костинброд за повишаване на Ивайло Христов Родопски – съдия в Районен съд - Костинброд, с ранг „съдия в АС”, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В РАНГ
С-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Шумен за повишаване на Ивелина Апостолова Димова – съдия в Районен съд - Шумен, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-2. ОТНОСНО: Предложение Валерия Иванова Братоева - Дамгова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-3. ОТНОСНО: Предложение Албена Марчева Ботева – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Самоков за повишаване на Ваня Николаева Иванова – съдия в Районен съд - Самоков, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”.
С-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Самоков за повишаване на Марина Трифонова Цветкова – съдия в Районен съд - Самоков, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”.
С-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Самоков за повишаване на Симеон Стефанов Стойчев – съдия в Районен съд - Самоков, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.


С-7. ОТНОСНО: Предложение от Албена Дякова Великова – административен ръководител – председател на Районен съд - Кубрат, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Кубрат за повишаване на Диана Пенчева Петрова - Енева – съдия в Районен съд - Кубрат, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”. (вх. № ВСС-922/24.01.2017г.)
С-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Бургас за повишаване на Яни Георгиев Гайдурлиев – съдия в Окръжен съд - Бургас, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-10. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд – Велики Преслав за повишаване на Дияна Димова Петрова – съдия в Районен съд - Велики Преслав, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-11. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд – Варна за повишаване на Светлана Кирилова Цанкова – съдия в Окръжен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-12. ОТНОСНО: Предложение Феня Владимирова Стоянова – съдия в Районен съд - Раднево, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-13. ОТНОСНО: Предложение Димитър Иванов Стратиев – административен ръководител - председател на Районен съд - Мадан, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-14. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд – Велико Търново за повишаване на Росен Петков Буюклиев – съдия в Административен съд – Велико Търново, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-15. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд – Велико Търново за повишаване на Дианка Денева Дабкова – Пангелова – съдия в Административен съд – Велико Търново, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.

С-16. ОТНОСНО: Предложение Петя Николова Топалова – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-17. ОТНОСНО: Предложение от Николай Димитров Маджаров – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-18. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Лом за повишаване на Катя Цветанова Младенова – съдия в Районен съд - Лом, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-19. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд – Варна за повишаване на Марияна Пенчева Бахчеван – съдия в Административен съд – Варна, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-20. ОТНОСНО: Предложение от Евгения Христова Стамова-Тодорова - съдия в Окръжен съд – Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-21. ОТНОСНО: Предложение от Яна Вълкова Ангелова - административен ръководител - председател на Районен съд - Елхово, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-22. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Елхово за повишаване на Виолета Костадинова Апостолова – съдия в Районен съд - Елхово, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-23. ОТНОСНО: Предложение от Юлита Николова Георгиева - административен ръководител - председател на Районен съд – Берковица, с ранг „съдия в АС“, за повишаване на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-24. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - председател на Административен съд - Кюстендил за повишаване на Милена Йорданова Алексова - Стоилова – съдия в Административен съд - Кюстендил, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
С-25. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Трън за повишаване на Петър Симеонов Петров – съдия в Районен съд - Трън, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС”.
ПОЛУЧЕНА ЧАСТ ХІІ НА ЕФ
С-26. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Районен съд - Варна за периодично атестиране на Христо Милков Минев – съдия в Районен съд - Варна, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.С-27. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Окръжен съд - Добрич за периодично атестиране на Георги Методиев Павлов – съдия в Окръжен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕПРИ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/

ЮЛИЯ КОВАЧЕВА

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница