Доклад за резултатите от осъществения вътрешен контрол и предприетите действия за отстраняване на установените пропуски в дневен център за деца с увреждания "Милосърдие"Дата24.04.2017
Размер161.71 Kb.
Размер161.71 Kb.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ПРЕДПРИЕТИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ПРОПУСКИ В Дневен център за деца с увреждания “Милосърдие”

/Стандарт 14, критерий 2 от НКССУД/

През месец май 2012 г., РКО «Каритас» сключи договор с Община Русе за предоставяне на социална услуга като делегирана от държавата дейност в ДЦДУ «Милосърдие» за още 3 години. Капацитетът на центъра е 30 места. Децата – ползватели на услугата са на възраст от 2 – 18 г. с различни физически, умствени и психически заболявания, удостоверени със съответен медицински документ. Услугата предполага: почасова, полудневна и дневна грижа, а децата се насочват с направление за ползване на услугата от ОЗД към ДСП гр. Русе. Предоставяната услуга в центъра е дългосрочна и ефекта от нея е да се подпомагат и подкрепят децата с увреждания и техните семейства чрез обгрижване, обучение, рехабилитация и социална интеграция. Същевременно, за организиране на свободното време на децата, ежемесечно се планират спортни, културни и развлекателни дейности и те се насърчават активно да участват в тях. По този начин децата се чувстват специални и времето прекарано в центъра и извън него се преживява от тях като приятно и полезно занимание.

Като цяло, родителите дават висока оценка на работата на специалистите, тъй като забелязват резултатите от техните усилия и повишения емоционален тонус на децата си. Те отчитат потребността от подобен род услуга, която им дава възможност за успешно социално включване и участие в трудовия процес, като поверяват децата си на грижите на професионалисти.

Услугите, предоставяни в ДЦДУ «Милосърдие», са в следните направления:


  • артетрапия;

  • игротерапия;

  • пясъкотерапия;

  • музикотерапия;

  • мултисензорна зала;

  • рехабилитация и кинезитерапия;

  • логопедична и психологична терапия;

  • социални, здравни и правни консултации;

ДЦДУ «Милосърдие» осигурява на децата с проблеми в развитието и на техните родители диагностика на соматичното, психичното, неврологичното, интелектуалното и речевото развитие на децата; изготвяне на индивидуални програми за комплексна рехабилитация; изготвяне на програми за работа в домашни условия; логопедични занимания; рехабилитационни процедури. Центърът разполага с оборудвана зала за кинезитерапия и стая за водна терапия с тангентор; ателие по арттерапия; мултисензорна зала; логопедичен кабинет; психологичен кабинет; медицински кабинет; помещения - занимални, в които се посрещат образователните потребности на децата и кухня, с подходящи условия за осигуряване на здравословно и съобразено с възрастта хранене. Помещенията са оборудвани и обзаведени с всички необходими средства за нуждите на потребителите на услугата.


Кинезитерапия:

През 2012 г. в залата по кинезитерапия са рехабилитирани общо 32 деца с различни по диагноза и степен на увреждане заболявания /Детска церебрална парализа /ДЦП/ - тежка, средна и лека степен, Синдром на Уилямс, Синдром на Денди – Уолкър, Хидроцефалия, Фридрайхова атаксия и др./.

През годината са извършени над 10 консултации с външни клиенти и една краткосрочна рехабилитация след фрактура на горен крайник. Останалите заявки за работа с кинезитерапевта от страна на родители на деца, които не са потребители на ДЦДУ, са най-често за деца с: ДЦП; изоставане в моторно развитие; дефицит на координацията; различни синдроми; сколиози; изкълчвания и разтежения.

С 5 клиенти на ДЦДУ са направени консултации и прегледи съвместно с кинезитерапевта при ортопед – травматолог от Клиника в гр. София.

При всички деца се наблюдава подобрение във физическото им състояние, напредък при извършване на дейности от ежедневния живот, което се отчита при направените на 6 месеца екипни срещи.

През 2012 г. проходиха 2 деца след направени операции и следоперативна рехабилитация в Центъра; 4 деца проходиха с проходилка, 2 деца с канадки; 1 дете направи първите си самостоятелни крачки.

Регулярно се консултират родителите на децата - потребители на услугата в Центъра, които се обучават за ко-терапевти.

През 2012 г. кинезитерапевтът направи презентация на тема «ДЦП» пред ресурсните учители от Ресурсен център гр. Русе.

В залата редовно се водят практически упражнения на студенти от факултет «Кинезитерапия», «Ерготерапия» и «Здравни грижи». В продължение на 1 година, кинезитерапевт доброволно посещава Центъра и помага на кинезитерапевта в терапията на децата.

Магистър кинезитерапевт пише докторантура на тема «Кинезитерапия при вродени деформитети на ходило» и провежда изследвания по проблема с деца от Центъра.

Проведе се среща с екип на великобританска организация «Frontline», след която бяха насочени родители на деца – потребители на услугата за получаване на помощни средства за деца със специални нужди.

Румънската организация «Motivation” посети ДЦДУ и предложи на децата от предучилищна възраст участие в Новогодишно тържество, в което те показаха спортни умения със състезателен характер.Психологическа работа:

Психологът на ДЦДУ работи с 15 деца, като инцидентно е извършвана диагностика на когнитивни процеси, поради отчитане на необходимост при преглед на плана за грижи. Децата са със следните диагнози: Генерализирано разстройство на развитието, Синдром на Даун, Дислексия, Езиково нарушение, ДЦП, Епилепсия и Умствено изоставане. С тях се работи по индивидуален план, отразяващ техните актуални потребности, степен на увреждане и зона на най-близко развитие.

Психологът работи с родителите на децата – потребители на Центъра посредством индивидуални или семейни консултации, а по тяхна заявка и при необходимост – даване на обратна връзка за настъпилите промени в психическото развитие на децата и темповете, с които се осъществява напредъкът им. Провеждат се и групови терапевтични срещи /родители с дете/, с цел демонстриране на методите на работа, наблюдение върху възможностите на детето, както и насоките за работа в домашна среда за по-висока ефективност на въздействието върху детето.

Психологът провежда консултации с външни клиенти, които не са потребители на Центъра, с цел диагностика и даване на терапевтично – коригиращи насоки. Случаите обхващат сферата на емоционалните разстройства, езикови нарушения и специфични обучителни затруднения. Родителите се запознават от психолога с резултатите от проведените изследвания и при необходимост се насочват към специалисти /невролог, психиатър/ за провеждане на диференциална диагностика. В някои случаи се налага периодично проследяване на състоянието у детето.Логопедична работа:

От децата, които посещават ДЦДУ, 17 се нуждаят от логопедична терапия. Езиковите и речеви дефицити на децата посещаващи кабинета са разнородни – артикулационни нарушения, нарушено дишане и фонация, езикови разстройства. Поради този факт, логопедичното въздействие обхваща трите компонента на езиковата комуникация – съдържание, форма и употреба в двете им проявления – разбиране и продукция.

Четири от децата са с диагноза «Дизартрия на развитието», дължащо се на ДЦП. Логопедичната терапия при тях е насочена към подобряване на артикулацията, фонацията и говорното дишане. При три от децата е постигнато значително компенсиране на някои от говорните дефицити – правилна постановка на преградни съгласни, автоматизацията им в думи и изречения, подобряване на темпа на речта и интониране.

Децата с първични общи нарушения на устния език – «Аутизъм» са 3. Езиковата патология при тях се изразява в съдържанието и употребата на устния език. При 2 от децата е постигната говорна продукция, но речта им е силно ехолалична. Спонтанната реч е нарушена във всичките й компоненти, а прозодиката й се характеризира с монотонност и скованост.

7 от децата са с вторични нарушения на устния език, дължащи се на интелектуална недостатъчност, която е част от клиничната картина на даден синдром, напр.: Синдром на Денди – Уолкър; на Уилямс – Бюрен; на Уест; на Даун; на Чардж; деца с Муковисцидоза и Туберозна склероза. При тези деца дефицитите са разнородни и се проявяват както в говорна, така и в езикова патология. Резултати се постигат трудно и бавно, в зависимост от спецификата на конкретния синдром. На тези деца се прилагат специфични логопедични процедури – артикулационна гимнастика, постановка на звуци, както и общо педагогически - фонологични процедури, когнитивна терапия и др. При 1 от децата със синдром се прилага хранителна терапия, включваща стимулиране на орофациална мускулатура чрез вибрационни масажи и ортодонтски душ.

С езикови нарушения, но съхранен интелект са 3 деца – специфично разстройство на устния и нарушения на писмения език – Дислексия, Дисграфия. При тях успехите са добри. Дори и частичното компенсиране на четивни и писмени затруднения, повишава успеваемостта им в училище. Тези успехи радват децата и ги мотивират за работа.

Друго направление в работата на логопеда е даване на консултации на родителите за работа с децата в домашна обстановка.

Освен с потребителите на услугата, консултации се дават и на външни лица. През изиналата година те са 20 на брой. Голяма част от тях са със заявка за обучителни трудности и диагностика на говорно и психично развитие. След установяване на говорни или езикови дефицити, те са насочени за диагностициране към съответните специалисти.Педагогическа работа:

Специалният педагог работи с 14 деца индивидуално, а с останалите – групово. Децата са с диагнози, както следва: 2 с Аутизъм, 1 със синдром на Уилямс, 1 с Муковисцидоза, 1 с Туберозна склероза, 1 със смесено специфично разстройство на развитието, 1 със синдром на Уест, 5 деца са с ДЦП, 1 със синдром на Даун.

Тези деца проявяват сложна съвкупност от емоционални и поведенчески особености. Интелектът, речта и социобилността са в индивидуално проявена дисхармония. Дейността на специалния педагог е да насочва децата към учене чрез игри, което стимулира перцептивните функции и фината моторика, езика на жестовете и многократното изговаряне на думи и повторение на практически действия за сглобяване, налагане, попълване, лепене, изрязване. По този начин се синхронизират поведенчески, практически, двигателни и вербални изисквания, които същевременно са пряко свързани със задачите и критериите по основните образователни направления.

Съвместната дейност с останалите специалисти и целите, които се поставят си заслужават усилията, тъй като помощта за детето да се чувства прието и да повярва в ценността на различието си е отговорност и предизвикателство.

При работата с децата се наблюдава и се постига намаляване на дефицита на игровата дейност, липса или намалена аутистична изолация, подобрена социална адаптация, целенасоченост на движенията с ръцете, подобрена вербална и невербална комуникация, изговаряне на думи, предназначени за назоваване на предметни изображения, ориентиране в пространството, подобрена фина моторика, стимулиране на емоционалното отношение, сравняване и класифициране.

Арттерапия:

През 2012 г. приятелите на децата от ДЦДУ бяха посетени за пореден път от ученици от частна занималня, съвместно с които изработиха глинени фигурки и играха на различни забавни игри.

По инициатива на децата от ДЦДУ, съвместно с арттерапевта се изработиха сърца – тип рамки от глина, които изпекоха и гланцираха, като всяко дете по желание постави снимка на любим образ, по случай за празника на влюбените „Св. Валентин”.

По случай празника за Баба Марта, децата от центъра участваха във весела работилница за мартеници, където заедно заплетоха белите и червените конци за здраве, щастие и късмет.

По случай 8 март – Международният ден на жената и майката, децата от Центъра подариха на своите майки изработени в артателието сърца от глина.

На 30.03.2012 г. румънски деца посетиха ДЦДУ и заедно с децата – потребители на услугата изработиха великденски яйца от глина; рисунки на тема: «Великден» и засадиха цветя в двора на Центъра.

ДЦДУ „Милосърдие” се превърна във весела работилница за Великденски сувенири и украса. Децата с увреждания заедно със студенти-доброволци от клуб «Различни и равни» към Русенския университет изработиха чрез техниката папие маше великденски яйца. С направените произведения децата участваха, макар и задочно, в изложба в Босилеград, Сърбия, в рамките на Международен детски великденски фестивал. Наши представители там бяха студентите-доброволци, които отнесоха произведенията на децата заедно с поздравите им към всички участници във Фестивала.

На 07.04.2012 г., в Mall Rousse, се проведе Великденска благотворителна изложба-базар с произведения на децата с увреждания, които посещават Дневен център "Милосърдие". Изложбата набра 100 лв. от продажбата на великденските сувенири, които бяха използвани за социална интеграция и подкрепа на децата със специални нужда от град Русе.

На 06.06.2012 г., във връзка с честването на 20-годишнината от създаването на РКО «Каритас», ДЦДУ «Милосърдие» изложи произведенията от глина, изработени от децата.

Доброволци от РУ «Ангел Кънчев» от клуб «Различни и равни» изработиха съвместно с децата от ДЦДУ декоративни дървета и пана от природни материали на тема „Цветна пролет” и „Есен”.

Децата от ДЦДУ участваха в организирана изложба с изработени от тях глинени произведения на фестивала „Светът е за всички 2012 г.”, във връзка с честването на Международния ден на хората с увреждания.

Произведени от децата на ДЦДУ глинени фигурки и новогодишни украси се представиха и на Благотворителен коледен базар в магазин „Баумакс” и в централната част на града.

За всички представители на институции, с които РКО „Каритас” поддържа контакти и работи за предоставяне на качествена услуга в ДЦДУ „Милосърдие”, децата от Центъра изработиха картички от естествени материали с пожелания за Коледа.

Социална интеграция:

Децата от ДЦДУ „Милосърдие” присъстваха на организирана изложба по повод Бъдни вечер, с участието на ученици по специалност „Готварство” към Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов” гр. Русе, които бяха приготвили традиционни български ястия и направиха възстановка на празника.

Екипът на центъра организира посещение на деца от ДЦДУ «Милосърдие» в зала „Дунав” гр. Русе на баскетболен мач, в който участваха баскетболистки от „Дунав – 8806” и „Берое”.

По покана на група за детски театър «Камила», на 21.01.2012 г., малките деца от Центъра посетиха МОЛ – Русе, където актьорите се погрижиха за образованието и развитието на артистичните умения на децата в ателие „Малките майстори“. Децата изработиха календари, като режеха, боядисваха, оцветяваха, пееха и танцуваха. Великите Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рубенс също са били деца и са рисували на воля по масите и по стените за радост на околните.      

Екипът на ДЦДУ организира за децата от центъра празник по случай Баба Марта. На всички деца бяха раздадени мартенички; играха хора; пяха песни и се почерпиха с вкусни лакомства.

По случай 8 март – Международният ден на жената и майката, децата от Центъра подариха на своите майки изработени в артателието сърца от глина.

ДЦДУ „Милосърдие” се превърна във весела работилница за Великденски сувенири и украса.

На 30.03.2012 г. румънските деца посетиха ДЦДУ и заедно с децата – потребители на услугата изработиха великденски яйца от глина; рисунки на тема: «Великден» и засаждане на цветя в двора на Центъра.

На 07.04.2012 г., в Mall Rousse, се проведе Великденска благотворителна изложба-базар с произведения на децата с увреждания, които посещават Дневен център "Милосърдие". Изложбата набра 100 лв. от продажбата на великденските сувенири, които ще бъдат използвани за социална интеграция и подкрепа на децата със специални нужда от град Русе.

На 21.04.2012 г., екипът на центъра организира разходка в Младежки парк гр. Русе за децата – потребители на услугата в ДЦДУ.

На 03.05.2012 г., по инициатива на Ресурсен център гр. Русе, в Спортен комплекс “Ялта» за поредна година се организира и проведе състезание за деца със СОП, в което участваха и деца – потребители на услугата в ДЦДУ «Милосърдие».

На 07.05.2012 г., Марин Сенков – потребител на услугата „Домашни грижи” към Каритас Русе посети ДЦДУ „Милосърдие” и направи дарение – люлка балансьор за децата, на които се провежда рехабилитация. Срещата беше вълнуваща и за двете страни. Г-н Сенков разказа за нелекия си живот и показа художественото и литературното си творчество.

На 18.05.2012 г., децата от предучилищната група – потребители на услугата в ДЦДУ посетиха Русенската опера, където имаха възможност да наблюдават мюзикъла „Четиримата близнаци”.

На 29.05.2012 г., деца от театрална група към ОУ „Т. Кърджиев” и техните ръководители поканиха децата от ДЦДУ на куклено представление, което изнесоха в училище.

На 01.06.2012 г. - Международния ден на детето – екипът на ДЦДУ „Милосърдие” организира весел празник и забавления за децата.

На 06.06.2012 г., отбелязахме 20 години от създаването на Каритас Русе. Международната конференция „Благотворителност по време на прехода”, събра партньори на организацията и представители на Католическата църква, които бяха до нас от самото ни учредяване, които ни подкрепяха през годините и продължават да ни подкрепят в реализирането на нашата мисия. Клиенти от нашите проекти, граждани и деца играха заедно забавни игри, пиха по чаша кафе с инициативата, която се превърна в традиция за нас – Кафе за помощ, разгледаха изложбата от керамични произведения на деца от Дневен център за деца с увреждания „Милосърдие”, запознаха се с проектите, инициативите и апелите на организацията, представени в рисунки на деца от цяла Северна България. 
Като истински рожденик, организацията почерпи своите гости с парче вкусна торта.

На 12.06.2012 г., Ресурсен център – Русе организира за децата от ДЦДУ посещение на хиподрума, където имаха възможност да усетят удоволствието от яздене на понита.

Празнуването на лични празници е традиция в ДЦДУ, а през годината празнувахме рождени дни на всички деца – с песни, танци, игри и забавления, те се черпят с вкусна торта и сокчета.

През м. юли организирахме и проведохме разходка и игри на открито на Текето край с. Николово. Децата видяха мечки, козички, кончета и др. животни, играха на топка, с федербал, скачаха на въжета, люляха се на люлки, пързаляха се на пързалки и др.

През м. август, децата от предучилищната група организирано посетиха пазар, където имаха възможност да се запознаят с различни видове зеленчуци, плодове и рибни продукти.

Децата посетиха сладкарница, където бяха почерпени и аптека, за да разгледат лекарствени средства. Запознаха се с различните професии и с хората, които ги упражняват.

С трепен и вълнение, децата от ДЦДУ започнаха първия учебен ден в ОУ «Тома Кърджиев», където отново имаха възможност да се срещнат със своите приятели и съученици и да разкажат за преживяванията си от изминалото лято.

През м. септември, децата от ДЦДУ «Милосърдие», заедно с техните родители, посетиха театъра, където гледаха театралната постановка «Малкия принц».

Децата от ДЦДУ взеха участие в конкурс за рисунка на асвалт в Младежки парк Русе, организиран от фирма «Парк строй».

Управителят на верига магазини «Баумакс» покани децата – потребители на услугата в ДЦДУ на Деня на отворените врати в «Баумакс» гр. Русе, който се проведе на 12.10.2012 г. Благодарение на любезните домакини, децата имаха възможност да се запознаят със стоките, които се предлагат, рисуваха и съдиха цветя, получиха грамоти и подаръци от служителите на магазина, а също така се насладиха и вкусна почерпка.

Доброволци от РУ «Ангел Кънчев» от клуб «Различни и равни» изработиха съвместно с децата от ДЦДУ есенни пана от естествени материали.

На 20.11.2012 г. децата от Центъра организирано посетиха мюзикъла «Алиса в страната на чудесата» в Операта.

Румънската организация «Motivation” посети ДЦДУ и предложи на децата от предучилищна възраст участие в Новогодишно тържество, в което те да покажат спортни умения със състезателен характер. Студенти от специалност „Ерготерапия” от РУ подготвяха децата за състезанието.

Децата от ДЦДУ участваха в организирана изложба с изработени от тях глинени произведения и в концерт, с изпълнение на народна песен, на фестивала „Светът е за всички”, във връзка с честването на Международния ден на хората с увреждания.

БНТ направи филм за живота на едно от децата – потребители на Центъра, който се излъчи в предаването «Малки истории».

На 03.12.2012 г., по случай Международния ден на хората с увреждания, децата от ДЦДУ, заедно с техните родители, присъстваха на тържество, организирано от нашите приятели – доброволци от клуб „Различни и равни” от РУ „Ангел Кънчев”.

От 11.12.2012 г. до 02.01.2013 г., във фоайето на строителния хипермаркет „Баумакс”, ще бъде разположен благотворителен коледен базар с глинени произведения, направени от децата от Детски център за деца с увреждания "Милосърдие". Целта на инициативата е да се наберат средства, които да бъдат използвани за социалното включване на деца със специални нужди.

На 11.12.2012 г., в зала Русе на Музикалното училище, деца от ДЦДУ, които се обучават в ОУ „Тома Кърджиев”, участваха с народна песен и танц в коледно тържество, организирано от Ресурсен център гр. Русе.

На 13.12.2012 г. в Доходното здание, децата от ДЦДУ бяха поканени на Коледен концерт, организиран от Младежки дом гр. Русе.

На 14.12.2012 г., децата от Дневен център "Милосърдие" към Каритас Русе представиха своето коледно тържество. Празникът премина с много песни, настроение и усмивки. Всички получиха подаръци от Дадо Коледа и Снежанка и хапнаха вкусни лакомства. 

На 15.12.2012 г., екипът на ДЦДУ организира за малките деца – потребители на услугата детски забавления в МОЛ Русе.

На 17.12.2012 г. в баскетболната зала на РУ „Ангел Кънчев” се проведе новогодишно спортно тържество с деца от Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие", организирано от катедра по „Ерготерапия” и Румънската организация „Motivation”. Децата изпитаха истинско удоволствие от движението, получиха коледни подаръци и като истински шампиони бяха наградени с медали за участието си.


От направения анализ на необходимостта от предоставяне на услугата в ДЦДУ «Милосърдие» е видно, че вследствие на усилената работа на професионалистите, работещи в центъра, децата с различна степен на увреждания получават необходимата за здравословното им състояние рехабилитация, индивидуална подготовка за успешно усвояване на учебния материал, включване в спортни мероприятия, разходки и посещения на културно – исторически обекти и придобиват елементарни битови и хигиенни навици. Дългосрочните цели, които си поставя персоналът в ДЦДУ «Милосърдие», са свързани с: подпомагане на физическото, психическото и интелектуалното развитие на децата; поощряване на отглеждането им в семейството и превенция на изоставането им в социални домове; постигане на възможно най-добра социална интеграция за тези деца и формиране на хуманно и толерантно отношение на обществото към децата с проблеми в развитието.

ДЦДУ «Милосърдие» изпълнява дейността си в съответствие с нормативната уредба – Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца. Управлението се извършва от лице, което отговаря на изискванията за образователно-квалификационна степен. Длъжностните характеристики на персонала регламентират правата, задълженията и отговорностите на всички работещи в центъра и са съобразени с Етичен кодекс на работещите с деца. Всички служители в центъра притежават необходимата професионална квалификация за заеманата длъжност. Досиетата на специалистите се съхраняват при изпълнителния директор на РКО «Каритас» и съдържат нужната информация. Квалификацията на екипа, работещ в Дневния център, съответства на целите на предлаганите услуги и на потребностите на целевата група. Стремежът на ръководството на организацията за сформиране на висококвалифициран екип от специалисти, които търсят възможности за повишаване на квалификацията си е постигнат. Усилията са насочени и към търсене на подкрепа и съдействие за организиране, провеждане и финансиране на обучения за членовете на екипа, предвид факта че развитието на алтернативните услуги за деца с увреждания е сравнително нов модел в социалната практика за България.

През 2012 г. преминалите през ДЦДУ «Милосърдие» деца са 81, от които новопостъпили са 7 деца, с направление от ОЗД. На всички деца с направления е съставена оценка на потребностите и индивидуален план за грижи, а регулярно /на всеки 3 месеца/ се предоставят в ОЗД доклади за настъпилата промяна в здравословното им състояние.

За успешното предоставяне на услугата спомага и добрата координация, съгласуваност и взаимодействие между РКО «Каритас» и Община Русе. Дневният център е разположен в общинска сграда, добре оборудвана, с достъпна архитектурна среда, обзаведена с всички необходими за качествено предоставяне и изпълнение на услугата средства и дворно пространство.

Дневният център поддържа добри междуинституционални контакти с държавни институции, неправителствени организации, привличат към дейността си доброволци и външни специалисти.

Като цяло качеството на предоставяните социална услуга за деца с увреждания в ДЦДУ «Милосърдие» е на много високо ниво. Въведени са всички програми и процедури и се работи съобразно критериите и стандартите по НКССУД. През 2012 г. няма регистрирани инциденти, жалби или сигнали от потребители на услугата. От проведения вътрешен контрол не са констатирани пропуски. Децата получават индивидуална специализирана помощ, която повишава техните умения, създава условия за контакт с деца с подобни проблеми и подпомага тяхната социализация.


Съставил:...................................

Т. Герганова - ръководител на ДЦДУ «Милосърдие»


18.12.2012 г.

гр. Русе

ул. „Богдан войвода” 3

тел.: 082 82 15 12

гр. Русе 7002

факс: 082 82 15 13

България

e-mail: caritas@ruse.techno-link.com

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница