Доклад за състоянието и развитието на мсп в България Специално издание, 2006и собствени изчисления 40 3 Показатели и фактори за конкурентоспособност на мсп 40страница1/21
Дата16.11.2017
Размер3.84 Mb.
Размер3.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТАОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013CCI Номер: 2007bg161po003

софия, 2015

СЪДЪРЖАНИЕ

I.въведение 7

Кохезионна политика на ЕС 7

Рамка на програмиране на ОП „Конкурентоспособност” 7

Принцип на партньорство 8

Приоритети на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 8

II.Социално-икономически анализ 10

1. Макроикономическо развитие на българската икономика 10

1.1. БВП 10

1.2. Инфлация и Пакт за стабилност и растеж 12

1.3. Брутна добавена стойност по сектори 15

1.4. Външна търговия 19

1.5. Инвестиции 21

Източник: Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП в България – Специално издание, 2006и собствени изчисления 40

3.1.3 Показатели и фактори за конкурентоспособност на МСП 40

3.1.4 Достъп до финансиране за МСП и абсорбционен капацитет на МСП в контекста на програми с европейско финансиране 45

3.2 Големи предприятия 50

4.1 Научноизследователска и развойна дейност. Иновации 51

4.1.1. Създаване на знание и неговото достигане до предприятията 52

4.1.2.Про-иновативна инфраструктура 54

4.1.3.Иновативни компании 55

4.1.4.Патенти и международна регистрация на търговски марки 57

4.3Енергийна ефективност използване на възобновяеми енергийни източници и диверсифициране на енергийните доставки 61

4.3.1Енергийна ефективност 61

4.3.2Възобновяеми енергийни източници 65

4.4. Участие в мрежи и клъстери 71

4.4 Бизнес среда 74

4.4.1 Консултантски и информационни услуги за предприятията 75

4.4.2 ИКТ в подкрепа на бизнеса 77

4.4.3 Стартиране на бизнес 78

4.4.4 Национална инфраструктура по качеството 79

4.5 Опит в изпълнението на програми и проекти за подкрепа на МСП 80III.анализ на силните и слаби страни, възможностиТЕ и заплахиТЕ (SWOT) 85

IV.СТРАТЕГИЯ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 89

1Стратегически насоки на Общността 90

2Съответствие на Стратегията с Националната Стратегическа Референтна Рамка 91

3.Съответствие с Националната Програма за Реформи и стратегията за ОП “Конкурентоспособност” 92

4.Стратегия на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 93

4.1. Развитие на благоприятна про-иноватвина среда и подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновации 95

4.2. Увеличаване ефективността на предприятията 96

4.3. Интернационализация на предприятията 97

5.Формулиране на целите на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 97

5.1. Обща цел 97

5.2. Специфични цели 98

5.3. Приоритетни оси и цели на приоритетни оси 98V.ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 101

Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности” 101

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес средата” 112

Приоритетна ос 3: Финансови ресурси за развитие на предприятията 124

Холдинговият фонд ще насърчава предлагането на продукти за споделяне на риска чрез различни фондове посредством целенасочена подкрепа чрез предоставяне на гаранции на новообразувани кредитни портфейли на МСП, както и ще се използва пряко финансиране при формирането на нови портфейли на МСП, като и двете ще целят да повишат кредитирането, като в същото време позволят осигуряване на по-ниска лихва и нива на обезпечение, изисквани от кредитните институции. 128

Бенефициент: Кредитни институции, опериращи на територията на България 128

Приоритетна ос 4 “ Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” 130

Приоритетна ос 5: Техническа помощ 139VI.индикативно разпрделение на средствата от общността по категории в оп „развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 142

VII.индикативен финансов план 143

VIII.индикатори на ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОст” 147

1Количествено измерение на целите и мониторингови индикатори 147

Структура на индикаторите за наблюдение 148

* В допълнение към този индикатор се предвижда измерване на инсталираната мощност на ВЕИ от подкрепените предприятия (в кВтч). 153

Източници на данни и периодичност на събиране на индикатори 154

IX.Съответствие на ОП „Конкурентоспособност” с НАЦИОНаЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И ЛИНИИ НА РАЗГРАНИЧАВАНЕ С ДРУГИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ 154

1Съответствие на програмата с Националните политики 154

2. Съгласуваност и допълняемост с ОП, финансирани по Структурните фондове, Кохезионния фонд и Програмата, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 162

Съгласуваност и допълняемост с ОП “Регионално развитие” 162

Съгласуваност и допълняемост с ОП “Развитие на човешките ресурси” 163

Съгласуваност и допълняемост с ОП “Административен капацитет” 164

Съгласуваност и допълняемост с ОП “Техническа помощ ” 165

Съгласуваност и допълняемост с Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 166

Съгласуваност и допълняемост с оперативните програми за трансгранично сътрудничество 168

3Хоризонтални въпроси 168

3.1. Равни възможности 168

3.2. Информационно общество 170

3.3. Устойчиво развитие и защита на околната среда 170

3.5. Държавни помощи 172X.система за управление и изпълнение на оперативната програма 172

1Структура за управление на Оперативната програма 173

1.1. Управляващ орган 173

Избор на проекти за финансиране 177

1.2. Междинно(и) звено(а) 178

1.3. Бенефициенти и крайни получатели на помощта 182

Наблюдение и оценка на изпълнението на ОП 183

2.1. Комитет за наблюдение 183

Членове на Комитета за наблюдение 183

Роля и функции на Комитета за наблюдение 185

2.2. Отчитане изпълнението на ОП 186

Годишен доклад и краен доклад за изпълнение 186

2.3. Оценка на изпълнението на Оперативната Програма 188

Последваща оценка 188

Текуща оценка 189

2.4. Оценка на стратегическото въздействието 193

Финансово управление и контрол 193

3.1. Органи, отговорни за финансовото изпълнение на ОП 193

3.2. Процедури за гарантиране прозрачността на финансовите процеси и финансовите потоци 196

3.3. Схема на финансовото управление на средствата по ОП 198

3.4. Възстановяване на средства 199

3.5. Финансови отчети 200

Управленска и информационна система 200

Информационни кампании и публичност. Комуникационна стратегия 204XI.ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОП 210

XII.големи проекти 217

ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” не предвижда изпълнението на големи проекти за програмен период 2007-2013 г. 217

ПРИЛОЖЕНИЯ 217

1ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Законодателна рамка 217

2ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Принцип на партньорство 217

3ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Индикатори на ОП 217

4ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Индикативно разпределение на приноса на Общността по категории 217

5ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Информационен и комуникационен план 217

6ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Карта и списък с общините от селски характер (съгласно статистическото определение). 217

7ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Отразяване на препоръките на предварителната оценка в ОП 217ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

 1. EUROSTAT - Статистически институт на ЕС

 2. UNCTAD – Конференция за търговия и развитие на ООН

 3. HACCP – Анализ на опасностите и контрол на критичните точки

 4. АИАП - Агенция за икономически анализи и прогнози

 5. АДВФК – Агенция за държавни вземания и финансов контрол

 6. АЗ - Агенция по заетостта

 7. БВП - Брутен вътрешен продукт

 8. БДС - Брутна добавена стойност

 9. БИС - Български институт по стандартизация

 10. БНБ - Българска народна банка

 11. БСА – Българска служба акредитация

 12. БТПП - Българска търговско промишлена палата

 13. ГД – Главна дирекция на ЕС

 14. ДАМТН – Държавна агенция за метрология и технически надзор

 15. ДВ – Държавен вестник

 16. ДП - държавни помощи

 17. ДМА - Дълготрайни материални активи

 18. ЕК – Европейска Комисия

 19. ЕО – Европейска Общност

 20. ЕС - Европейски съюз

 21. ЕСЦБ - Европейска система на централните банки

 22. ЕСФ – Eвропейски социален фонд

 23. ЕФРР – Eвропейски фонд за регионално развитие

 24. ЕФТА - Европейска зона за свободна търговия

 25. ЗДП – Закон за държавните помощи

 26. ИА - Изпълнителна агенция

 27. ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

 28. ИКТ - Информационни и комуникационни технологии

 29. КБ – Kраен бенефициент

 30. МВФ - Международен валутен фонд

 31. МФ - Министерство на финансите

 32. МС – Министерски съвет

 33. МСП - Малки и средни предприятия

 34. ММСП – Mикро, малки и средни предприятия

 35. МЗ – Междинно звено

 36. МИЕ – Министерство на икономиката и енергетиката

 37. НПО - Неправителствени организации

 38. НПР – Национален план за развитие

 39. НСИ - Национален статистически институт

 40. НСРР – Национална стратегическа референтна рамка

 41. НИРД - Научно изследователска и развойна дейност

 42. НФ – Национален фонд

 43. ОИСР - Организация за икономическо сътрудничество и развитие

 44. ОП – Оперативна програма

 45. ПМС – Постановление на Министерски съвет

 46. ПЧИ - Преки чуждестранни инвестиции

 47. СИР - Съвет за икономически растеж

 48. СО – Сертифициращ орган

 49. СТО - Световна търговска организация

 50. СФ – Структурни фондове

 51. ЦЕФТА - Централноевропейска зона за свободна търговия

 52. ЦИЕ - Централна и Източна Европа

 53. УО – Управляващ орган 1. въведение

Кохезионна политика на ЕС

Европейският Съюз провежда политика за икономическо и социално сближаване, чиято цел е да се намалят разликите между икономическото и социалното развитие на отделните страни и региони. Въпреки, че през последните години, България постигна значителен успех в превръщането си в конкурентна икономика, главно по отношение на връзките си със страните членки на Съюза, брутния вътрешен продукт на страната все още е под 75% от средния брутен вътрешен продукт за ЕС. Това означава, че цялата страна се счита за регион по Цел Сходство съгласно новите регламенти, и ще може да получава подкрепа от структурните фондове по тази цел.

Рамка на програмиране на ОП „Конкурентоспособност”

Изпълнителната агенция за икономически анализи и прогнози е отговорна за изготвянето на Националната Стратегическа Референта Рамка 2007-2013. Координационният съвет на НПР координира процеса на изготвяне на НСРР. Министерство на икономиката и енергетиката участва чрез член на КС (заместник-министър на икономиката и енергетиката) и представител в работната група за НПР.

Министерство на икономиката и енергетиката е отговорно за изготвянето и изпълнението на Оперативната Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Управляващ орган е дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, която изпълнява и функциите на секретариат на ОП.

ОП “Конкурентоспособност” е една от седемте оперативни програми на Националната Стратегическа Референтна Рамка (НСРР) за периода 2007-2013 година разработена в съответствие с поетите ангажименти по Преговорна глава 21 “Регионална политика и координация на структурните инструменти”. Програмата съответства на стратегическата цел на НСРР „Увеличаване конкурентоспособността на икономиката за постигане на висок и устойчив растеж”, както и на третия стратегически приоритет „Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто управление”.

На 1 март 2007 г. Министерски съвет на Република България прие първата Национална програма за реформи (НПР). Документът се стреми да направи по-ефективни и да постигне синергичен ефект между националните политики, свързани с постигане на целите на Лисабонската стратегия. ОП „Конкурентоспособност” взима под внимание мерките, заложени в НПР и е в съответствие с тези от тях, които се отнасят до развитието на МСП и предприемачеството, развитието на иновационните дейности, подобряването на бизнес средата, в това число и про-иновационната такава. Близо 90 % от бюджета на ОП е определен за тези цели. Като вторичен ефект се очаква изпълнението на подобни мерки да окаже положителен ефект върху нивото на заетост в страната.

Принцип на партньорство

Принципът на партньорство е в основата на функционирането на Структурните фондове. Официално въведен по време на реформите през 1988 г., принципът е утвърден през 1993 г. и играе основна роля в прилагането на Структурните фондове. Принципът на партньорството се доразвива през 1993 г., за да включи “икономическите и социалните партньори, определени от страната членка” в рамките на компетентните институции и власти.

Стратегията за участие на Република България в Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, приета с ПМС 312/2002 г., посочва необходимостта от спазване на принципа на партньорство, в процеса на програмиране и по време на подготовката, финансирането, наблюдението и оценката.

Критериите и механизмите за определяне и привличане на партньорите са представени в Специализирано ръководство за партньорство, изготвено от Централното координационно звено в Министерство на финансите.

Съгласно чл. 11 от регламент на ЕК 1083/2006, Оперативната Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОП „Конкурентоспособност”) се разработва на база спазване принципа на партньорство. Съгласно ПМС 171/02.08.2002, икономическите и социални партньори бяха включени в разработването на ОП. Член 10д, точка 5 от постановлението, решение на Координационния съвет, определя ключовите икономически и социални партньори, които да бъдат включени в работната група на Оперативната програма.Работната група за изготвяне на Оперативната Програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е създадена през август 2004 г. на база широко представителство, което осигурява спазване принципа на партньорство и прозрачност при програмирането на стратегическия документ. Работната група включва представители на министерства и агенции пряко свързани със Структурните фондове или ОП „Конкурентоспособност”, социални партньори, участващи чрез национално представителни организации на работодатели и на трудещите се, неправителствени организации, научни институции, представители на Национално сдружение на общините в Република България, както и представители на банковия сектор. Заседанията на работната група се провеждат съгласно правила за работа, приети от членовете на групата, като за всяко заседание се води писмен протокол, който е достъпен за всички членове на работната група. Решенията, взети на заседанията на работната група са основният инструмент за приемане, поправка и контрол на изготвените части на Оперативната програма.

Приоритети на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” (ОП „Конкурентоспособност”) е основният програмен документ за изпълнение на политиката за икономическо и социално сближаване и за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Целта на подкрепата в рамките на ОП „Конкурентоспособност” е да развие потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, да допринесе за увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък и приемливо сближаване в края на програмния период. За постигане на тези цели се предвижда подкрепа за развитие на производителността на малките и средни предприятия, както и за развитие на иновациите и новите технологии, и за подобряване на бизнес средата. Оперативната програма ще допринесе и за достигането на общите за ЕС хоризонтални цели, като опазване на околната среда, равни възможности и развитие на информационното общество.

Оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” е основана на пет приоритетни оси за програмен период 2007-2013:Приоритетна ос 1 “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” е фокусирана върху подпомагане развитието на научноизследователска и развойна дейност за и от предприятията, с цел укрепване на техния иновационен потенциал и изграждането на подходяща про-иновативна бизнес инфраструктура, която да укрепи връзката наука-бизнес.

Приоритетна ос 2 “Повишаване ефективността на предприятията и развитие на бизнес средата” поставя акцент върху подкрепа за микро, малки и средни предприятия с потенциал за развитие, в които да се подпомага технологичното обновление и управлението на качеството, както и подобряване на консултантските и информационни услуги предоставяни на бизнеса , подобряване на енергийната ефективност в предприятията и насърчаване на бизнес кооперирането и свързването в мрежи.

Приоритетна ос 3 “Финансови инструменти за развитие на предприятията” цели подобряване достъпа до капитал за развитие на предприятията.

Приоритетна ос 4 “Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика” цели подпомагане на инвестиционната дейност, подобряване на експортния потенциал на националната икономика и подкрепа на националната инфраструктура по качеството.

Приоритетна ос 5 “Техническа помощ” ще подпомага управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на дейностите по ОП “Конкурентоспособност”, както и работата на Комитета за наблюдение, включително и чрез провеждането на проучвания и изследвания, необходими за изпълнението и оценката на ОП, както и на информационни кампании за осигуряване на прозрачност на дейностите по ОП.

Оперативната програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” ще се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие и съответното съфинансиране от страна на националния бюджет. Оперативната програма отговаря на основните стратегически и програмни документи на ЕС, като е в съответствие с политиките на Съюза и националните политики. 1. Социално-икономически анализ

1. Макроикономическо развитие на българската икономика

1.1. БВП

През последните седем години България постигна забележителен напредък по пътя към дългосрочна стабилност и устойчив растеж. В резултат на разумната макроикономическа политика, съчетана със спазването на строга бюджетна дисциплина и провеждането на ускорени структурни реформи средният темп на растеж на БВП за периода 2000-2006 г. достигна 5.4%, докато средният ръст на страните от ЕС-25 е 2.2%.

Брутен вътрешен продукт

(реален ръст спрямо предходната година, %)Източник: Евростат, НСИ
Бързо развиващият се частен сектор, инвестициите и износа са основен двигател за постигнатия висок икономически растеж през последните години, като техният ръст изпреварва значително средния за ЕС25. В периода 2007–2009 г. основен принос в растежа се очаква да отбележи износът, което ще доведе до постепенно ограничаване на отрицателния въздействие на външния сектор.


Брутен вътрешен продукт по компоненти на крайното потребление

(изменение спрямо предходната година, %)
Източник: Евростат, НСИ
Висок принос ще продължат да имат и инвестициите, поради увеличеното доверие и нарасналата атрактивност на страната като част от единния европейски пазар. Очакванията за бъдещи доходи, породени от устойчивото повишаване на реалните доходи през последните години, ще мотивират допълнително растежа на потреблението.

Въпреки, че доходите на българските граждани нарастват, към настоящия момент те са чувствително под стандартите на развитите икономики. Доходът на глава от населението в страната се равнява на около една трета от средното за ЕС25 ниво, измерено по паритет на покупателната способност. Това е една от причините, предопределящи като предизвикателство пред българската икономика поддържането на високи темпове на икономическия растеж, като се запази макроикономическата стабилност и продължи либерализацията на пазарите.БВП на глава от населението по Паритет на покупателната способност,

(ЕС25 = 100)Източник: Евростат
Инфлация__(средногодишно_изменение_на_хармонизирания_индекс_на_потребителските_цени,_%)'>Инфлация_и_Пакт_за_стабилност_и_растеж'>1.2. Инфлация и Пакт за стабилност и растеж

Високите темпове на икономически растеж бяха регистрирани при относително ниски равнища на инфлация. След икономическата криза и хиперинфлацията през 1997 г., инфлационните процеси бяха овладяни и тя бе редуцирана до едноцифрени стойности.


Инфлация

(средногодишно изменение на хармонизирания индекс на потребителските цени, %)Източник: Евростат
Натрупаната инфлацията в края на 2006 г. е 6.5%, а средногодишната - 7.4%. Динамика на цените в голяма степен беше обусловена от решението на правителството за еднократно въвеждане на по-високи акцизи върху горивата и тютюневите изделия. Това решение беше продиктувано от желанието за ускоряване на изпълнението на договореностите на страната в процеса на присъединяване към ЕС. Другият основен мотив беше да се избегне натрупването и едновременното влияние на няколко проинфлационни фактора в период, в който инфлацията трябва да се поддържа на ниски равнища, за да се изпълни критерият от Маастрихт и България успешно да се присъедини към Еврозоната.

В периода 2007–2009 г. ще продължи процесът на хармонизация на акцизите и на корекции в административните цени, които ще оказват еднократно въздействие за повишаване на общата инфлация. Според Програмата на Министерство на финансите се предвижда в този период да се увеличат акцизите при течните горива и да се въведат акцизи при въглищата и електроенергията, като общото отражение върху годишната инфлация през периода, се изчислява съответно на 0.5, 0.4 и 0.3 процентни пункта.


Инфлация (прогноза за периода 2007-2009)
2006

2007

2008

2009

в края на периода

средно-годишна

в края на периода

средно-годишна

в края на периода

средно-годишна

в края на периода

средно-годишна

Инфлация

6.0

7.3

3.4

4.0

3.0

3.0

2.9

3.0

Контролирани цени

18.3

16.5

3.8

6.7

3.5

3.5

3.2

3.2

Базисна инфлация

2.8

4.9

3.3

3.2

2.8

2.9

2.9

3.0


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница