Документ проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации настраница1/30
Дата17.11.2017
Размер3.57 Mb.
Размер3.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30РЕГИСТРАЦИОНЕН

ДОКУМЕНТ


Проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации на

ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД

Вид на предлаганите ценни книжа:
безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации

Брой на предлаганите ценни книжа:
300,000

Емисионна цена за 1 облигация:
100.00 лв.

Регистрационният документ съдържа цялата информация за Индустриален Холдинг България АД, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които са предмет на публично предлагане, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на емитента и на правата, свързани с ценните книжа. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ и с Документа за ценните книжа, преди да вземат решение да инвестират.

Настоящият Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации на Индустриален Холдинг България АД е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 138-Е/20.02.2013, което не означава, че Комисията одобрява или не одобрява инвестирането в предлаганите ценни книжа, нито че носи отговорност за верността на предоставената в документа информация.

Членовете на Управителния съвет на Индустриален Холдинг България АД отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в целия Регистрационен документ. Съставителите на финансовите отчети на емитента отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети, а регистрираният одитор на Дружеството – за вредите причинени от одитираните от него финансови отчети.14 януари 2013

Инвеститорите, проявили интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се запознаят с оригинала на настоящия документ, да получат безплатно копие от него, както и да получат допълнителна информация по него в офисите на:Емитентът
Индустриален холдинг България АД


Адрес:

ул. Фритьоф Нансен 37А

1142 СофияТелефон:

+359 2 980 71 01

Факс:

+359 2 980 70 72

Ел. поща:

ir@bulgariaholding.com

Web:

www.bulgariaholding.com

Лице за контакт:

Богомила Христова

Директор за връзки с инвеститорите

09.00 – 17.00Инвестиционният посредник
Алианц Банк България АД


Адрес:

бул. " Княгиня Мария Луиза, 79

София


Телефон:

+359 2 9215 481

Факс:

+359 2 9818564

Ел. поща:

cap.market@bank.allianz.bg

Web:

www.bank.allianz.bg

Лице за контакт:

Христо Чакъров, брокер - отдел "Финансови пазари и инвестиции"

09.00 – 17.00Настоящият документ може да бъде намерен на интернет страницата на Индустриален холдинг България АД www.bulgariaholding.com.

Индустриален холдинг България АД и упълномощения инвестиционен посредник – Алианц Банк България АД информират потенциалните инвеститори, че инвестирането в предлаганите ценни книжа е свързано с определени рискове.

Рисковите фактори, специфични за дейността на емитента, са разгледани подробно в т.4 Рискови фактори от настоящия Регистрационен документ.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. ОТГОВОРНИ ЛИЦА 6

2. ЗАКОНОВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДИТОРИ 7

3. ИЗБРАНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ 8

4. РИСКОВИ ФАКТОРИ 10

4.1. Несистематични рискове, специфични за дружеството 10

4.2. Несистематични рискове, специфични за сектора 14

4.3. Систематични рискове 225. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА 27

5.1. История и развитие на емитента 27

5.2. Инвестиции 29

6. ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 50

6.1. Основни дейности 50

6.2. Главни пазари 52

6.3. Влияние на изключителни фактори върху дейността и пазарите на Емитента 63

6.4. Информация за зависимост от патенти или лицензии, индустриални, търговски или финансови договори или от нови производствени процеси 64

6.5. Конкурентна позиция на Емитента 69

6.6. Описание на основните сезонни дейности 70

6.7. Описание на суровините и материалите от съществено значение за дейността, тяхната наличност и дали цената им е променлива 71

6.8. Описание на маркетинговите канали и на специалните методи на продажба 76

7. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 82

8. Недвижима собственост, заводи и оборудване 99

8.1. Съществуващи или запланувани значителни материални дълготрайни активи 99

8.2. Въпроси, свързани с екологията 101

9. ОПЕРАЦИОНЕН И ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД 111

9.1. Финансово състояние 111

9.2. Резултати от дейността 119

9.3. Одиторски доклади и квалификации 13610. КАПИТАЛОВИ РЕСУРСИ 140

10.1. Капиталови ресурси на Емитента 140

10.2. Източници и размер на паричните потоци 142

10.3. Информация за нуждите от заеми и структура на финансирането на Емитента 144

10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси 146

10.5. Информация, отнасяща се до очаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 14611. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОйНА ДЕЙНОСТ, ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЗИИ 147

12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕНДЕНЦИИТЕ 152

12.1. Значителни тенденции от края на последната финансова година до датата на Регистрационния документ 152

12.2. Тенденции или събития, които могат да имат значителен ефект върху перспективите на емитента за текущата финансова година 160

13. ПРОГНОЗНИ ИЛИ ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СТОЙНОСТИ НА ПЕЧАЛБИТЕ 164

14. АДМИНИСТРАТИВНИ, УПРАВИТЕЛНИ И НАДЗОРНИ ОРГАНИ И ВИСШЕ РЪКОВОДСТВО 165

14.1. Членове на Управителния съвет 165

14.2 Надзорен Съвет 172

14.3. Участия на членовете на УС и НС на Емитента в управлението на дружества и съдружия 175

14.4. Конфликти на интереси 179

15. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ 182

16. ПРАКТИКИ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ 183

16.1. Мандат 183

16.2. Договори на членовете на УС и НС с емитента или с някоя от неговите дъщерни предприятия, предоставящи обезщетения при прекратяването на заетостта 183

16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията 183

16.4. Корпоративно управление 183

17. ЗАЕТИ ЛИЦА 186

17.1. Брой на заетите лица и главни категории дейности 186

17.2. Акционерни участия и стокови опции 186

17.3. Описание на всякакви договорености за участието на служителите в капитала на емитента 18618. МАЖОРИТАРНИ АКЦИОНЕРИ 187

18.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас 187

18.2. Лица, които упражняват контрол върху Емитента 188

19. ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА 190

20. ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО АКТИВИТЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЕМИТЕНТА, ФИНАНСОВОТО МУ СЪСТОЯНИЕ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ 204

20.1. Историческа финансова информация 204

20.2. Проформа финансова информация 206

20.3. Откога е последната финансова информация 206

20.4. Политика по отношение на дивидентите 206

20.5. Правни и арбитражни производства 206

20.6. Значителна промяна във финансовата или търговска позиция на емитента 207

21. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 208

21.1. Акционерен капитал 208

21.2. Учредителен договор и устав 211

22. ЗНАЧИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 223

23. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА И ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ ЕКСПЕРТИ, И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВСЯКАКЪВ ИНТЕРЕС 224

24. ПОКАЗВАНИ ДОКУМЕНТИ 225

25. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЯТА 226Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница