Епископ константин преславскистраница1/3
Дата16.11.2017
Размер404.91 Kb.
Размер404.91 Kb.
  1   2   3

KONSTANTIN

PRESLAVSKY

UNIVERSITY

S H U M E N
ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН


ПРЕСЛАВСКИ”


ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ВАРНА
5. НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
0501 Реализация на професионалните умения на учителя в урока

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: ДИКПО – Варна и по договаряне

Предназначение: за начални учители, които желаят да придобият V ПКС

Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на V ПКС.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р В.Кюркчийска
0502 Научна и методическа интерпретация на учебното съдържание в началните класове

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: ДИКПО – Варна и по договаряне

Предназначение: за начални учители, които желаят да придобият IV ПКС

Анотация: Курсът предлага подготовка по програмата на изпита за придобиване на ІV ПКС

Ръководител на курса: гл.ас. д-р В.Кюркчийска
0503 Новите учебни програми и учебното съдържание по български език и литература в 1.-4. клас

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители в началното училище

Анотация: В курса се представя образователният потенциал на обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми за начален етап на основно образование.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р В.Кюркчийска

 

0504 Ключови компетентности в обучението по български език и литература в 1.-4. клас чрез използване на информационни и комуникационни технологииОрганизационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители в началното училище

Анотация: В курса се представя потенциалът на информационните и комуникационни технологии (образователни софтуерни решения) за целите на обучението по български език и литература в контекста на компетентностният подход.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р В.Кюркчийска
0505 Ученическите писмени текстове в 3-4 клас

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители в началното училище

Анотация: В курса се представя системата на ученическите текстове, включени в учебното съдържание по български език. Характеризират се всички жанрове и се проследяват етапите на подготовка, писане и редактиране на всеки от тях.

Теоретичните аспекти на проблема се репрезентират с примерни разработки.Ръководител на курса: гл.ас. д-р В.Кюркчийска
0506 Методика на работа върху текстови задачи в І – ІV клас

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне

Предназначение: за начални учители

Анотация: Разглеждат се основните теоретични аспекти на работата върху сюжетни текстови задачи в І – ІV клас. Провеждат се практически занятия, с възможности за активно участие на всички курсисти, по овладяване на разнообразни похвати за управление дейността на учениците при решаване на текстови задачи.

Ръководител на курса: ас. К. Златева
0507 Творческата работа върху текстови задачи при обучението по математика в І – ІV клас

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне

Предназначение: за начални учители

Анотация: Разглеждат се различни видове творчески упражнения при работа върху текстови задачи. От множеството аспекти на творческата дейност се акцентира най-вече върху ролята и за формиране на общи умения за решаване на текстови задачи. Сред разнообразните форми на организация на занятията преобладават тези с практическа насоченост и възможности за активно участие на всички курсисти.

Ръководител на курса: ас. К. Златева
0508 Методически особености в преподаването на информационни технологии в начална степен (1.-4. клас)

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за начални учители, които преподават информационни технологии в начална степен

Анотация: Курсът дава методически насоки за преподаване на информационни технологии в началната степен. Учителите овладяват методически умения за разработване на уроци, запознават се със съвременни педагогически практики. Разработват се примерни уроци.

Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.Ръководител на курса: гл.ас. д-р Е. Колева
0509 Програмиране във визуална блокова среда  Scratch

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за начални учители и учители по информатика и информационни технологии

Анотация: Курсът има за цел да запознае учителите с основните възможности на визуалната програмна среда Scratch. Ще се акцентира върху основните очаквани резултати по учебна програма по Компютърно моделиране 3. и 4. клас. Учителите ще разработят дидактически материали, използваеми в процеса на обучение в отделните теми на учебното съдържание.

Ръководител на курса: гл. ас. д-р Е. Колева

Лектори: доц. д-р Г. Момчева, Е. Павлова, гл. ас. д-р Е. Колева
0510 Съвременни методически насоки в преподаването на компютърно моделиране в начален етап

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Предназначение: за учители по информационни технологии в начален етап

Анотация: Kурсът е предназначен за прилагане на съвременни методически средства в преподаването на компютърно моделиране в начален етап. Целта му е да се анализират нормативните документи (ДОС и учебни програми), касаещи организирането и провеждането на учебния предмет в училище. Правят се методически упражнения в съответствие със спираловидния подход в преподаването на програмиране във визуална блокова среда. Учителите ще получат като резултат от курса примерно разработени уроци.

Курсът е подходящ за кандидати за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен в начална етап.

Ръководител на курса: гл.ас. д-р Е. Колева

Лектори: доц. дпн Н. Павлова, гл.ас. д-р Е. Колева
0511            Възможности на учебника по Домашен бит и техника за електронно обучение

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители в началния етап, преподаващи Домашен бит и техника

Анотация: Квалификационният курс е насочен към разкриване на възможностите на учебника по „Домашен бит и техника” за електоронно обучение на учениците. Предвижда се използването  по време на курса на програмни продукти под ръководството на преподавател по информационни технологии. Разработват се методически решения за реализиране на учебното съдържание чрез интерактивни методи и техники.

Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова

 

0512            Новата учебна документация и учебно съдържание по Технологии и предприемачество в 1 класОрганизационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за начални учители, които ще въвеждат новата учебна програма по Технологии и предприемачество

Анотация: Курсът предлага подготовка за работа с новата учебна документация /ДОИ за учебно съдържание, учебна програма и дидактически материали/ на учебния предмет „Технологии и предприемачество” в 1 клас. Учителите овладяват методически умения за планиране, организиране и провеждане на обучението по новия учебен предмет, съобразно съвременните дидактически изисквания. Програмата на курса осигурява възможност за адаптиране на наличната професионална подготовка на учителите по Домашен бит и техника към новата учебна документация на Технологии и предприемачество.

Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова
0513 Предприемачеството като иновация в технологичното обучение в І – ІV клас

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за учители, преподаващи Технологии и предприемачество в началния етап на основната образователна степен.

Анотация: Квалификационният курс е насочен към обогатяване на педагогическата компетентност на учителите съобразно актуалните тенденции, заложени в учебните програми по Технологии и предприемачество в І – ІV клас.

В тематичните направления на курса се предвижда:

- изясняване на съдържателните аспекти на „предприемаческата култура”;

- форми, методи и подходи за провокиране на инициативност и предприемчивост у учениците.

Очаквани резултати от квалификацията на учителите:

- да познават и боравят с точен понятиен апарат, свързан със специфичната терминология в актуалните учебни програми;

- да се запознаят със същността на проектното обучение и възможностите за реализацията му в учебния процес;

- да обогатят познанията си за интерактивните методи на преподаване и да ги съчетават по подходящ начин с традиционните;

- да предлагат методически решения в контекста на предприемаческата култура.

Ръководител на курса: доц. д-р Й. Пейчева
0514 Интерактивни технологии в обучението по “Технологии и предприемачество” – І-ІV клас

Организационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за начални учители, преподаващиТехнологии и предприемачество

Анотация:  Съдържанието на квалификационната форма е  насочено към подпомагане  на учителите за въвеждане на  учебното съдържание в училищната практика.  Познаване и прилагане на интерактивни методи и форми на обучение. Изготвяне на примерни модели на педагогическа технология за реализиране на конкретни теми от учебното съдържание по „Технологии и предприемачетсво”.

Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова

 

0515 Диагностична и експериментална дейност на учителя в обучението по “Технологии и предприемачество“ - І-ІV класОрганизационна форма: тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Време на провеждане: по договаряне

Място на провеждане: по договаряне /гр. Варна, гр. Шумен, по места/

Предназначение: за начални учители,  кандидати за придобиване на ІІІ, ІІ и І професионално-квалификационна степен

Анотация: Курсът има за цел да подпомогне учителите при откриване на проблеми, свързани с научно-практическата им дейност, тяхното творческо интерпретиране и изследване; развиване на умения за осъществяване на изследвания с иновационен характер и представяне на резултатите в готов вид.

Ръководител на курса: доц. д-р Нели Димитрова
0516 Иновации в обучението по околен свят

Организационна форма: тематичен курс

Продължителност: 16 академични часа (8 ч. присъствени и 8ч. неприсъствени)

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Място на провеждане: по договаряне

Предназначение: за начални учители

Анотация: В курса се представя и анализира новата документация по околен свят (ДОС, учебни програми). Предлагат се подходящи форми, методи и средства, които могат да се използват в обучението по околен свят с цел повишаване познавателния интерес на учениците при запознаване с природната и обществената среда. 

Ръководител на курса: гл. ас. д-р С. Лазарова 
0517 Интерактивни методи в обучението по музика

Организационнаформа:  тематичен курс

Хорариум: 16 академични часа Брой квалификационни кредити: 1

Временапровеждане:  по договаряне

Мястонапровеждане: по договаряне

Предназначение:  за начални учители преподаващи всички учебни дисциплини, включително и музика

Анотация:  В контекста на Новия закон за предучилищното и училищно образование, в основата на който е играта, на курса учителите ще се запознаят с интерактивни методи на обучение по музика, както и изразяване резултатите от това обучение - портфолиото. Това ще даде възможност на началните учители да осмислят мястото на играта в обучението на подрастващите, както и да диагностицират резултатите от това обучение.

Ръководител на курса:  доц. д-р Севдалина ДимитроваСподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница