Ес продължава да бъде изправен пред сериозни предизвикателства в различни области. Многобройните кризи действат дестабилизиращо не само в Европа, но и встраница1/9
Дата16.11.2017
Размер1.33 Mb.
Размер1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9I. ВЪВЕДЕНИЕ

През ноември 2015 г. Европейската комисия изготви средносрочна стратегия за политиката на ЕС по въпросите на разширяването, която обхваща целия мандат на настоящата Комисия. Стратегията беше одобрена от Съвета през декември 2015 г. В настоящото съобщение се извършва преглед на напредъка при изпълнението на стратегията, правят се заключения и се отправят препоръки относно конкретните държави, обхванати от процеса на разширяване, и някои тематични въпроси.

ЕС продължава да бъде изправен пред сериозни предизвикателства в различни области. Многобройните кризи действат дестабилизиращо не само в Европа, но и в целия свят. Привлекателността на ЕС в държавите, обхванати от процеса на разширяване, беше отчасти отслабена вследствие на икономическия спад и проявата на скептицизъм към европейския проект.

Същевременно трайната перспектива за членство в ЕС, както всички държави членки непрестанно посочват, продължава да бъде движеща сила за извършването на промени и за осигуряването на трайна стабилност и сигурност в държавите от Югоизточна Европа. Поради това надеждният процес на разширяване, който се основава на строги и справедливи условия, продължава да бъде незаменимо средство за укрепването на тези държави и за допринасянето за тяхното модернизиране чрез политически и икономически реформи и в съответствие с критериите за присъединяване.

Политиката на разширяване продължава да дава резултати и реформите в повечето държави напредват, макар и с различно темпо. Заради сложността на необходимите реформи процесът е дълготраен и в него продължават да са налице структурни недостатъци, по-специално в ключови области като правовата държава и икономиката.

По-конкретно по отношение на Турция срещата на върха ЕС—Турция на 29 ноември 2015 г. и последвалото изявление ЕС—Турция от 18 март 2016 г. доведоха до значително намаляване на незаконните миграционни потоци, а в по-широк план — до съживяване на отношенията между ЕС и Турция. На 15 юли демократичните институции и обществото като цяло бяха разтърсени от опит за насилствен преврат в Турция, който ЕС незабавно осъди най-категорично.

Трайното следване на подхода, при който се започва работа първо по основните принципи, продължава да бъде от основно значение за държавите, обхванати от процеса на разширяване. Комисията ще продължава да съсредоточава усилията си върху правовата държава, в това число сигурността, основните права, демократичните институции и реформата на публичната администрация, както и върху икономическото развитие и конкурентоспособността. Това са основните принципи за изпълнение на критериите за членство от Копенхаген и Мадрид. По-голямата роля на гражданското общество и на заинтересованите страни в по-общ план продължава да бъде от жизненоважно значение.

Паралелно с това е важно да се отбележи, че преговорите за присъединяване не са — и никога не са били — самоцел. Те са част от по-мащабен процес на модернизиране и реформи. Необходимо е правителствата на държавите, обхванати от процеса на разширяване, да пристъпят по-активно към изпълнението на нужните реформи и в действителност да ги превърнат в своя политическа програма — не защото ЕС го изисква, а защото това е в интерес на техните граждани. Публичната подкрепа за бъдещите разширявания ще зависи от степента на подготвеност на страните кандидатки. Поради това реформите, осъществявани в контекста на процеса на присъединяване към ЕС, допринасят също така за увеличаване на доверието на гражданите както на държавите — членки на ЕС, така и на страните кандидатки.II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗШИРЯВАНЕ ОТ 2015 г.

a) Принцип на правовата държава

Като цяло бяха положени усилия за модернизиране на правните уредби и инфраструктура, както и за осигуряване на по-добро обучение на съдиите и прокурорите. През юли албанският парламент единодушно прие изменения в конституцията, които осигуряват основата за извършването на задълбочена и всеобхватна съдебна реформа. Сърбия прие всеобхватни планове за действие във връзка с правовата държава, които определят работната програма за извършването на реформи по глава 23 и глава 24.

Въпреки това напредъкът при установяването на функциониращи и независими съдебни системи се запазва слаб, като повечето държави продължават да срещат проблеми, свързани с ефикасността на съдебната система, която освен това не е достатъчно независима и подотчетна. Независимостта на съдебната власт в Турция беше подкопана вследствие на съществени промени в структурата и състава на върховните съдилища, както и на продължаващия натиск върху съдии и прокурори. Уволнението на една пета от съдиите и прокурорите след опита за преврат от 15 юли представлява още едно значително предизвикателство за цялостното функциониране на съдебната власт. В бившата югославска република Македония все още не са предприети подходящи действия за отстраняване на сериозните недостатъци, установени в резултат на случая с подслушването.

През последните години всички държави въведоха по-строги правни уредби за борба с корупцията и организираната престъпност. Създадени бяха нови институции, като Агенцията за борба с корупцията в Черна гора, и бяха положени значителни усилия за поощряване на специализацията както в полицията, така и в съдебната власт. Въпреки тези усилия в няколко държави от региона все още се наблюдават ясни признаци и различни степени на обсебване на държавата. Дружества, институции или влиятелни личности използват незаконни практики за моделиране на политиките, правната среда и икономиката и за оказване на влияние върху тях с цел да обслужват собствените им интереси. Обявеният политически ангажимент за борба с корупцията все още не е довел до достатъчно конкретни резултати. Поради това повече от всякога е необходимо усилията да се съсредоточат върху постигането на убедителни и трайни резултати в тези области чрез ефикасни, ефективни и безпристрастни разследвания, наказателни преследвания и съдебни решения по случаи на всички равнища. Нужна е по-голяма прозрачност при обществените поръчки. Резултатите в борбата с организираната престъпност трябва да надхвърлят индивидуалните случаи. Необходимо е властите да предприемат сериозни действия за разбиването на престъпните мрежи и конфискацията на имущество, включително чрез използването на по-амбициозни и мощни инструменти, като например разширената конфискация на имущество и системното извършване на финансови разследвания. Следва да се положат по-големи усилия за борба с трафика на оръжия. Отбелязаният през последните години напредък в борбата с трафика на хора е непостоянен. Необходими са повече усилия за привеждането в съответствие с достиженията на правото на ЕС и за ефективното изпълнение на мерките за предотвратяване, както и за осигуряването на защита и подпомагане на жертвите.Тероризмът и радикализацията продължават да бъдат заплаха за сигурността на ЕС и на държавите, обхванати от процеса на разширяване. Турция по-специално бе засегната от няколко мащабни смъртоносни терористични атаки през последната година. Също така се очаква тенденцията бойци от държавите от ЕС и от държавите, обхванати от процеса на разширяване, да пътуват предимно за Сирия и Ирак, за да се присъединят към бунтовнически групировки, и заплахата за сигурността, която те представляват при завръщането си, да се запазят през идните години. Държавите, обхванати от процеса на разширяване, внесоха изменения в наказателното си право и в законодателството за борба с тероризма, като по този начин се сдобиха с по-ефикасни средства за противодействие на тези явления. Няколко от тях приеха също така нови стратегии и планове за действие за борба с тероризма, които изместиха акцента от подхода на правоприлагане и понастоящем са съсредоточени и върху предотвратяването и борбата с радикализацията. Необходимо е обаче да се направи повече, за да се противодейства на радикализацията в тези държави, по-специално в образователната сфера и чрез по-добър контрол на чуждестранното финансиране, подпомагащо разпространението на съдържание с радикален характер. ЕС е в процес на разширяване на мрежата си за борба с радикализацията (мрежа за осведоменост по въпросите на радикализацията), включвайки в нея държавите, обхванати от процеса на разширяване, и така ще им предостави достъп до добрите практики на Съюза в тази област. Държавите, обхванати от процеса на разширяване, следва да продължат да използват Европол за улесняване на сътрудничеството за противодействие на тероризма.

б) Основни права

Основните права продължават да бъдат широко застъпени в законодателството на държавите, обхванати от процеса на разширяване. Все още на Западните Балкани има недостатъци при прилагането на тези права на практика, но като цяло положението е стабилно. В Турция беше отчетено връщане назад в тази област и често се наблюдават съществени недостатъци при практическото прилагане. След извършения през юли опит за преврат бе обявено извънредно положение, при което бяха предприети широкомащабни мерки, ограничаващи основни права. Беше съобщено за редица тежки нарушения на забраната за изтезание и малтретиране и на процесуалните права непосредствено след опита за преврат. В интерес на Турция е да гарантира ефективното функциониране на безпристрастна система за съдебно разглеждане на предполагаеми нарушения на правата на човека. Комисията приветства ангажимента на турските власти за постигане на тази цел и приканва страната да улесни наблюдението на последващите съдебни процеси от международни организации.

Свободата на словото и свободата на медиите в повечето държави, обхванати от процеса на разширяване, продължават да бъдат причина за сериозно безпокойство, макар и в различна степен. Наблюдаваната през последните две години липса на напредък в тази област се задържа, а в някои случаи се задълбочи. Що се отнася до свободата на словото в Турция, положението значително се влоши, по-специално вследствие на арестуването и съдебното преследване на журналисти по обвинения в тероризъм и закриването на голям брой медии. Неправомерното политическо вмешателство в дейността на обществените радио- и телевизионни оператори, непрозрачното публично финансиране на медии и сплашването на журналисти на Западните Балкани продължиха. За да може да работи по тези теми, Комисията, използвайки конференциите под наслов Speak Up!, ще стартира нова инициатива за „дни на медиите“ в региона, като разшири разглежданата тематика, свързана с медиите, отвъд свободата на словото и разгледа функционирането на медийните пазари, нарушаването на конкуренцията и свързани с тях въпроси, като финансирането и рекламата.

Дискриминацията и враждебността към уязвими групи, включително заради тяхната сексуална ориентация или полова идентичност, продължават да будят сериозно безпокойство. Необходима е допълнителна работа, за да се постигне равенство между жените и мъжете, включително за да се преустановят домашното насилие и насилието въз основа на пол, и да се осигурят равни условия за жените, по-специално на пазара на труда. Правата на детето, в това число създаването на системи за закрила на детето, и ефективните политики за подпомагане на лицата с увреждания трябва да бъдат засилени. Тежкото положение, в което се намират ромите, се запазва до голяма степен непроменено и ромите, особено на Западните Балкани, продължават да бъдат жертва на дискриминация и социално изключване. Всички държави, обхванати от процеса на разширяване, разполагат с рамка на политиката за интеграцията на ромите, но е необходимо правителствата да положат по-големи усилия, за да изпълнят поетите ангажименти и да заделят нужните ресурси на централно и местно равнище.

В много държави, обхванати от процеса на разширяване, все още не е въведена напълно ефективна защита на личните данни, нито строги системи за гарантиране на процесуалните права.

в) Миграция

Миграционната криза бе сред основните теми в политическата програма през последната година. Тя беше поредният пример за стратегическото значение на политиката на разширяване в региона. ЕС реагира по всеобхватен начин, като взе под внимание зачитането на правата. Благодарение на ефективното премахване на маршрута през Западните Балкани, постигнато от засегнатите държави, и на изявлението ЕС—Турция от 18 март бяха отбелязани видими резултати в самите държави: броят на незаконните мигранти и кандидати за убежище, пристигащи на гръцките острови, намаля съществено — от няколко хиляди души дневно на по-малко от 100 души средно на ден. В резултат на това рязко намаля и броят на смъртните случаи в морето. Турция продължи да полага големи усилия, за да осигури подслон на над 2,7 милиона бежанци предимно от Сирия и Ирак, включително като разшири обхвата на законодателството относно временната закрила и предостави достъп до пазара на труда. Освен това страната засили управлението на границите и увеличи патрулите на сухопътните и морските граници. Механизмът на ЕС за бежанците в Турция се разгръща постепенно и чрез него се оказва осезаема помощ на нуждаещите си. Общият размер на средствата, предвидени по линия на Механизма, понастоящем възлиза на 2,2 милиарда евро — за 1,2 милиарда евро от тях вече са сключени договори, а 677 милиона евро са изразходвани. Сърбия и бившата югославска република Македония допринесоха значително за управлението на миграционните потоци. От лятото на 2015 г. тези две държави, които са най-засегнати на Западните Балкани, получават хуманитарна помощ от ЕС, както и допълнително подпомагане по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ с цел да се подкрепят положителните и конструктивните им усилия за оказване на съдействие на бежанците и мигрантите на тяхната територия. 

Въпреки това мигрантите продължиха да се опитват да достигнат дестинации в Европа. Някои от държавите, обхванати от процеса на разширяване, трябваше бързо да адаптират своите правни и институционални уредби и инфраструктура, за да могат да се справят с миграционната криза. Във всички държави административният капацитет и капацитетът за прилагане, особено във връзка с преодоляването на кризисни ситуации, се нуждаят от допълнително подпомагане. Продължава да е налице необходимост от предприемането на трайни полицейски и съдебни действия срещу контрабандистите на мигранти, включително чрез дейно сътрудничество и обмен на информация с партньорските държави.

За намаляване на миграционния натиск върху Съюза и държавите, обхванати от процеса на разширяване, се използват няколко инструмента. В допълнение към Механизма за бежанците в Турция Регионалният доверителен фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия и пактовете с Йордания и Ливан спомагат за осигуряване на образование и заетост за сирийските бежанци и подобряване на тяхното благосъстояние и перспективи, задържайки ги в региона. Освен това бяха изготвени специални мерки за подпомагане и хуманитарна помощ за Западните Балкани.

Към настоящия момент гражданите на пет държави, обхванати от процеса на разширяване, се ползват от либерализиране на визовия режим, когато пътуват за ЕС. Турция и Косово отбелязаха през 2016 г. значителен напредък в изпълнението на изискванията, посочени в техните пътни карти за либерализиране на визовия режим, вследствие на което Комисията предложи на Съвета и Европейския парламент да се премахне изискването за притежаване на виза и за тях, след като бъдат изпълнени останалите показатели.

г) Функциониране на демократичните институции и реформа на публичната администрация

Безпроблемното функциониране на демократичните институции продължава да бъде ключово предизвикателство в редица държави. Необходимо е централната роля, която имат националните парламенти за утвърждаването на демокрацията, да залегне в политическата култура. Извършеният през юли опит за преврат в Турция беше директно погазване на демократично избраните институции в страната. Предвид на сериозната заплаха за демократичните институции, предприемането на бързи действия срещу тази заплаха беше оправдано.

Въпреки това обаче широкият мащаб и колективният характер на мерките, предприети след опита за преврат, повдигат редица много сериозни въпроси. Извършеното по-рано през май сваляне на имунитета на голям брой депутати също поражда сериозно безпокойство.

Функционирането на парламентите в страните от Западните Балкани често бива възпрепятствано от бойкоти. Въпреки че някои от тях бяха преодолени, продължава да е налице политическа култура на разединение. Постигнатото през юли споразумение в бившата югославска република Македония за прилагане на Споразумението от Пържино от миналата година осигурява основата за провеждането на предсрочни парламентарни избори през декември 2016 г. Бойкотирането и възпрепятстването на работата на парламента от страна на опозицията в Косово продължиха, като беше съобщено и за случаи на насилие. Парламентарният контрол често е възпрепятстван от недостатъчно докладване от страна на правителството, слаби структури на парламентарните комисии и прекомерно използване на ускорени парламентарни процедури. Като цяло провеждането на избори преминава без сериозни инциденти, но наличието на съществени недостатъци, включително по отношение на управлението на изборите и политическото вмешателство в медийното им отразяване, накърняват безпристрастността на целия предизборен и изборен процес. Изборите често продължават да се възприемат като възможност за придобиване на политически контрол върху администрацията в по-общ план, в това число независимите институции.

Напредъкът в реформата на публичната администрация е неравномерен. Ефектът от извършените неотдавна множество уволнения върху професионализма и ефикасността на публичната администрация в Турция предстои да бъде анализиран. Повечето държави на Западните Балкани отбелязаха напредък в приемането на стратегии за реформа на публичната администрация и на програми за реформа на управлението на публичните финанси, но е необходимо да се осигурят тяхното изпълнение и устойчивостта им в дългосрочен план. Политизирането на държавната служба продължава да буди безпокойство. Въпреки осъвремененото законодателство за държавната служба редовно се правят изключения, особено във връзка с назначаването и уволняването на висши държавни служители. Качеството на изготвяне на политиките и на съставяне на законодателството не съответства на подхода, залегнал в Програмата на ЕС за по-добро регулиране. Законодателството, публичните политики и важните инвестиции често се подготвят, без да са били направени достатъчно оценки на въздействието и вътрешни и обществени консултации.

В повечето държави структурата на държавната администрация се запазва сложна и не осигурява достатъчно прозрачност. Правата на гражданите на добра администрация, достъп до информация и административно правосъдие трябва да бъдат гарантирани в по-голяма степен. Въвеждането на електронни административни услуги продължава да бъде приоритет като основен фактор за прозрачност, бързина и последователност при предоставянето на публични услуги. Много страни отбелязаха напредък, като приеха осъвременени закони за общите административни процедури, но правна сигурност може да бъде постигната единствено след като бъдат премахнати противоречащите си специални административни процедури в секторните закони. Все още е необходимо страните да намерят подходящия баланс между централното, регионалното и местното управление, който допринася в най-голяма степен за извършването на реформи и предоставянето на услуги на гражданите.д) Икономика

Икономическата ситуация на Западните Балкани постепенно се подобри — отчетени бяха по-висок растеж, по-големи инвестиции и повече работни места, създадени от частния сектор. Въпреки това във всички страни, обхванати от процеса на разширяване, се наблюдават сериозни структурни предизвикателства от икономическо и социално естество, ефикасността на публичната администрация е ниска, а безработицата — висока. Тревожно висока се запазва безработицата сред младите хора. Инфраструктурата и образователните системи се нуждаят от подобрение. Влошаването на съотношението държавен дълг/БВП в региона забави темпото си, а в някои държави дори може да бъде възпряно благодарение на положителното отношение към фискалната консолидация.

Поради липсата на привлекателни възможности за работа в своята държава много хора мигрират. Паралелно с това значителният обем парични преводи от чужбина лишава населението от стимули за търсене на работа в самите държави.

В контекста на рамката на ЕС за подпомагане на икономическото управление всички страни кандидатки и потенциални кандидатки са приканени да представят годишна програма за икономически реформи. Програмите за икономически реформи съдържат средносрочни макроикономически прогнози, бюджетни планове за следващите три години и списък с мерки за приоритетни структурни реформи, насочени към засилване на конкурентоспособността и приобщаващия растеж. Те допринесоха за това правителствата да съсредоточат вниманието си върху удовлетворяването на спешните нужди от структурни реформи и подобряването на координацията. Все още обаче предстои хората да усетят осезаемо резултатите от тези усилия за реформи в живота си. Необходимо е съответните заинтересовани страни да познават по-добре насоките на политиката и да поемат по-твърд ангажимент за тяхното следване.

ЕС и Турция напреднаха в своята подготовка за водене на преговори за актуализиране и разширяване на Митническия съюз ЕС—Турция, който има значителен неосъществен потенциал. Комисията работи в момента по изготвянето на проект на указания за водене на преговори, които ще бъдат представени до края на 2016 г.

В много държави инвестиционната среда е неблагоприятно засегната от трайните слабости във връзка с прилагането на принципа на правовата държава и признаците на обсебване на държавата, особено що се отнася до независимостта и ефикасността на съдебните системи, нееднаквото прилагане на правилата относно конкурентоспособността, слабото управление на публичните финанси и честите промени при издаването на разрешения и събирането на такси, които увеличават риска от корупция. За Западните Балкани това е особено проблематично заради недостатъците в нормативните уредби относно корпоративното управление, малките и фрагментирани национални пазари, незавършената приватизация и ограниченото интегриране на регионалната търговия. Икономическият растеж в Турция се засили, но влошаването на бизнес средата продължи и икономиката продължава да бъде уязвима по отношение на финансовата несигурност, промените в доверието на инвеститорите в световен мащаб и трайните политически рискове. Влошаването на обстановката от гледна точка на сигурността доведе до свиване на пазара в туристическия отрасъл.

Имайки предвид отражението на принципа на правовата държава върху икономическото управление, Комисията ще обърне специално внимание на връзките между тези два стълба на присъединителния процес.

е) Регионално сътрудничество

Тласъкът, даден чрез инициативата на Шестте относно Западните Балкани, особено във връзка с програмата на ЕС за свързаност, и чрез Берлинския процес, продължи да насърчава по-голямото регионално сътрудничество, допринасяйки по този начин за политическото стабилизиране и създаването на икономически възможности. Въз основа на резултатите от предишни срещи на върха, на проведената през юли 2016 г. среща на върха в Париж беше постигнат допълнителен напредък по програмата за свързаност, включително споразумение за създаването на регионален пазар на електроенергия, и беше поставен по-голям акцент върху повишаването на енергийната ефективност и по-активното използване на енергията от възобновяеми източници. Регионални инициативи, като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, продължиха да насърчават стабилизирането и сътрудничеството. Освен това страните установиха сътрудничество в нови сфери, по-конкретно чрез създаването на Регионалната служба за младежко сътрудничество и споразумението за стартиране на нова пилотна схема за обмен на млади държавни служители. Държавите от Западните Балкани се договориха също така за мерки за улесняване на търговията и предприеха мерки за още по-голямо либерализиране на регионалната търговия. Успехът на сътрудничеството ще бъде определен спрямо успеха на проектите за свързаност в отделните страни. Понастоящем е необходимо фактическата работа спешно да започне, за да може да се представи осезаемо доказателство за преките ползи за гражданите. По отношение на проектите в транспортния и енергийния отрасъл обаче прилагането на мерките за реформа на свързаността, договорени на срещата на върха на инициативата на Шестте относно Западните Балкани, проведена във Виена през 2015 г., трябва да бъде ускорено.

Добросъседските отношения и регионалното сътрудничество са основни елементи от процеса на стабилизиране и асоцииране и от процеса на разширяване. На двустранно и регионално равнище се поддържат постоянни контакти и сътрудничество, включително в чувствителни области като военните престъпления, изчезналите лица, връщането на бежанци, организираната престъпност и полицейското сътрудничество. Засилването на добросъседските отношения продължава посредством различни инициативи за регионално сътрудничество. Паралелно с това от основно значение за насърчаване на стабилността и създаване на благоприятна среда за преодоляване на наследството от миналото са наличието на по-отговорно политическо ръководство и полагането на допълнителни усилия за помиряване. Трябва да се избягват изявления, които може да се отразят неблагоприятно на добросъседските отношения.

Нужни са допълнителни усилия за решаване на двустранните спорове между страните, обхванати от процеса на разширяване, и с държавите членки. Необходимо е засегнатите страни да започнат работа по двустранните въпроси на възможно най-ранен етап и тези въпроси не трябва да пречат на присъединителния процес, който следва да се основава на предварително определени условия. Постигнатите в това отношение резултати са ограничени. Напредъкът в нормализирането на отношенията между Сърбия и Косово трябва да бъде ускорен. Що се отнася до бившата югославска република Македония, поддържането на добросъседски отношения продължава да бъде от основно значение, включително постигането на договорено и взаимно приемливо решение по въпроса за името под егидата на ООН. Силно се приветства напредъкът, който бе отбелязан в преговорите за уреждане на въпроса, водени от ООН в Кипър. За улесняване на постигането на по-нататъшен напредък е необходимо Турция да изпълни задължението си за пълно прилагане на Допълнителния протокол, както и да напредне в нормализирането на отношенията с Република Кипър. Това би могло да даде нов тласък на процеса на присъединяване. Освен това Комисията приканва да се избягват всякакъв вид заплахи, източници на напрежение или действия, които засягат добросъседските отношения и мирното уреждане на споровете. Тя изтъква всички суверенни права на държавите — членки на ЕС, сред които са, наред с другото, правото да сключват двустранни споразумения и правото да проучват и използват природни ресурси в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международното право, в това число Конвенцията на ООН по морско право.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница