Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони снц „миг девня – аксаково“ otчетДата16.02.2017
Размер120.09 Kb.
Размер120.09 Kb.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007 – 2013)

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони –

Европа инвестира в селските райони
СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

OTЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

ЗА 2013 Г.

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „МИГ Девня - Аксаково“,

Далеч остана времето когато за пръв път заговорихме за една малка част от онези „горещи“ пари на Европейския съюз, за които много българи мислят, че облагодетелстват предимно тесен кръг бизнесмени и неправителствени организации (НПО).

На 20 май 2010 г. бе учредено СНЦ „МИГ Девня – Аксаково”.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” е структура, чрез която кандидатствахме пред МЗХ за одобрение и отпускане на безвъзмездна финансова помощ от ПРСР.

МИГ представлява НПО. Неговия върховен орган e Общото събрание. Само и единствено Общото събрание и неговите членове могат да формират, контролират и решават въпроси, свързани с политиката и управлението на МИГ.

Желанието за промяна в посока повишаване качеството на живот на местните хора, създаване на възможности за дългосрочна заетост и ангажиране на младите хора са основните мотиви общините Девня и Аксаково да подкрепят идеята за създаване на МИГ и е въплътена в Стратегията за местно развитие (СМР). Стратегията е един от основните елементи за планиране на интегрирано и устойчиво развитие, както и за управлението на развитието на всяко ниво на партньорство. Идеите по отношение на това, което се иска да се постигне в рамките на стратегическите приоритети, са формулирани като конкретни цели.МИГ е нова територия на планиране.

Нарекохме територията на „МИГ Девня - Аксаково“ - територия на традиции, природно и културно наследство и главната цел на стратегията е създаване на добавена стойност на територията.

На 13.10.2011 г. е одобрена СМР и е подписан тристранен договор с МЗХ. Стойността на одобрената финансова помощ е 3 059 993,82 лв. - средства предназначени за общините, бизнеса и неправителствения сектор на територията на двете общини. По мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия“ стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 739 124,06 лв.

СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ от началото на 2012 г. започна да изпълнява Стратегията за местно развитие. За целта се обявяват покани за кандидатстване с проекти за територията на МИГ по конкретни мерки от Стратегията; следва прием, разглеждане и класиране на проектите. Назначава се комисия за избор на проектите, след което те се внасят за одобряване и от ДФЗ. Процедурата по одобрение на проект приключва със сключване на тристранен договор. При изпълнението на проектите МИГ извършва консултиране и мониторинг / наблюдение / по изпълнение на проектитеИзпълнение на СМР:

Одобрената стратегия за местно развитие има бюджет за финансиране на проекти по 8 мерки от ПРСР. Знаете, че дейностите по изпълнение на СМР започнаха в края на 2011 г. и началото на 2012 г. като на Общото събрание през февруари 2013 г. отчетохме, че е започнало изпълнението на СМР. Бяха стартирали първите покани за избор на проекти, бе осъществена оценка по първа покана и класирани първите 5 проекта, които на 04.01.2013 г. бяха входирани в ДФЗ. Започнал бе прием и по втора покана.

През 2013 г. продължи този процес много по интензивно като бяха отворени още 5 покани за прием, като подадените по тях заявления бяха оценени от комисии, съставени от външни оценители и членове на УС. Извърши се класиране и внасяне за последващо одобрение в ДФЗ на още 20 проекта от общо подадени 36 проекта. Така в края на 2013 г. броят на одобрените проекти стана 25, с което договорихме почти на 100% бюджета от СМР.

Одобрени от оценителната комисия и предложени за финансиране от управителния съвет проекти, както и сключените договори с бенефициенти са отразени в Приложение 1 – Годишен доклад за изпълнението на СМР за 2013г. който Ви е предоставен.В Обобщение на първо място трябва да отчетем доброто касово изпълнение на СМР. Към момента одобрените от МИГ проекти са на стойност почти 100% от договорените по СМР средства.

Очакваме от ДФЗ да обработи и останалите проекти. Надявам се неодобрените суми да са малко и ако след това се генерира остатъчен финансов ресурс да обявим още една покана за прием. Крайният срок за входиране в ДФЗ е 31.03.2014 г. и затова времето за нов прием ще е много кратък, а навярно и няма да имаме възможност за нов прием дори и да се генерира малък ресурс в предвид темпото с което се одобряват проектите – очакваме за още 13 проекта сключване на договори.

Защо успяхме?

Заложихме предимно на срещите на място и директната комуникация на четири очи. Постигнатото бе при липса на средства за информационна кампания, провеждани бяха най-вече срещи по места и други преки контакти с потенциалните кандидати макар, че по бюджет имахме заложена масирана информационна кампания неритмичното обработване на заявките ни за плащане и възстановяване на средствата по тях често ни поставяше в положение месеци наред да работим без средства. Многократно бяха посещавани всички населени места от територията на двете общини за което благодарим много на кметовете и кметските наместници на населените места, читалищните секертари в някой, които ни оказваха голямо съдействие тъй като те най-добре си познават жителите и техните нужди, потребности и възможности, а понякога и техните инвестиционни намерения.

И тук нашите усилия са с поглед към бъдещата ни СМР и необходимото за това още по-дейно участие на местните общности в планирането на този процес, за тяхното опознаване и сдружаване.

Всичко това ни кара да се гордеем с постигнатото, но не и да се главозамайваме. Ние подхождаме критично. За нас е важно, че сме договорили целия финансов ресурс от СМР, но най - важно е доколко сме се доближили до постигането на целта на СМР, а именно: „Повишаване на добавената стойност на територията посредством традициите, културното и природно наследство”, т.е. доколко сме постигнали макар и със сравнително малкия финансов ресурс недостатъчен за цялата територия някакво въздействие върху нея. Ето към това се стремим и това тепърва ще установим през 2014 и 2015 г. след реализиране на одобрените вече проекти.

Ще се спра на мерките от нашата СМР разгледани през призмата „какво успяхме и какво не успяхме” и доколко проектите се очаква да допринесат за изпълнението на стратегическата цел на СМР.

Мярка 121Модернизиране на земеделските стопанства”:

По тази мярка има одобрени 6 проекта. Те са на земеделски производители и кооперации от територията за модернизиране на земеделските стопанства. Имаме един проект за стопанство за десертно грозде и другите подпомогнати проекти са за интензивно зърно производство. Предвид кратките срокове за подготовка на проекти и необходимостта от по-продължителен разрешителен режим не успяха да кандидатстват животновъди.Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“

Това е една от успешните за СМР мерки. По тази мярка има одобрени 2 проекта. Подпомогнатите проекти са с висока добавена стойност и произвеждащи имиджови продукти. Притеснява слабото участие на бенефициенти по тази мярка.Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“

По тази мярка изпълнението е много добро. С проекти за залесяване кандидатстваха и двете общини – Девня и Аксаково.Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“

Мярка 311 е насочена към увеличаване на доходите на земеделските производители, така че да останат в основния си бизнес (селското стопанство). С проекти „Шарена черга“ и „Шарено котле“ по тази мярка кандидатстваха двама ЗП за изграждане на юрти /занаятчийско селище/, което се надяваме да се превърне в рядък атракцион и да донесе добавена стойност към туристическия продукт, който ще се предлага на територията.Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятие“

Тази мярка беше най-атрактивна и с най-голям финансов ресурс, и най-много бенефициенти. По нея бяха подадени 12 проекта и одобрени 7. Това са: • къщи за гости на територията на Девня и Аксаково;

 • един проект за претрошаване на стъкло, за който се надяваме след време да прерасне завод;

 • проекти за други туристически атракции като: базата за конен туризъм в с. Орешак, в която след време ще се лекуват и деца болни от аутизъм и проект на АТ „Спорт” за спортен туризъм.

Сътрудничеството между „Винарска изба Варна“ и „Къща за гости „ Марциана “ е много добро по отношение на интеграцията с хранителните вериги на територията. През 2014 и 2015 година чрез изследвания и обучения трябва да се работи за създаване на хранителни вериги и интегрирането им с туристическия и ресторантьорски сектор (особено подпомогнатите бизнеси по СМР) от територията.

Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“

По тази мярка са подадени 2 надграждащи се проекта от община Аксаково -изграждане на Център за изложения „Произведено на нашата територия” в с. Климентово. Така се надяваме продукцията от територията да достигне до всеки хотел от Черноморието.Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“

При писането на стратегията допустими бенефициенти бяха само читалищата, а не и общините. Наложи се преобразуване на собствеността на читалищата и това затрудни кандидатстването по мярката. От друга страна безкрайно се забави одобрението на изменение в СМР допустими бенефициенти да са и общините. Община Аксаково успя да преобразува собствеността, подготви проектно предложение за читалището в с. Зорница и кандидатства по мярката;Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“

Замислено бе проектите по тази мярка да бъдат изпълнени в населени места, в които е видян потенциал за развитие на туризъм и те да допълват усилията по мерки 312 и 313. Със средствата по тази мярка Община Аксаково ще изгради, реновира един чудесен детски кът, а също и читалището в гр.Аксаково

Един съществен проблем се оказва съфинансирането по всички проекти и осигуряването на първоначален ресурс за проектиране, консултантски услуги по подготовка на документацията и др., което спъна много желаещи малки земеделски производители да кандидатстват с проекти. В следващия програмен период сме поставили въпроса пред МЗХ да бъде заложено, не 20,50, а 80% авансово плащане по проектите.

Дейностите, а респективно и средствата за „Управление на МИГ, придобиване наумения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие“ по мярка 4.3.1 за 2013 г. съгласно одобрен бюджет са 153 172 лв. Най общо казано от дейностите по управление на МИГ средствата, заложени по бюджет са в размер 92451.91 лв, а разходвани са - 86618.12 лв. За дейностите по придобиване на умения и обществена активност от 60 720.85 лв. заложени разходвани - 57957.10 лв. или общо разходени 144 575.22 лв.По мярка 4.3.1. „Управление на МИГ, придобиване наумения и постигане на обществена активност на съответната територия за МИГ, прилагащи стратегии за местно развитие“ по мярка 4.3.1 за 2013 г. поради липса на финансов ресурс в следствие на прекаленото забавяне на одобрението на дейности и разходи за 2012 г. и одобрението на бюджета за 2013 г. чак през м. юни бяха проведени три процедури за избор на изпълнители за извършване на анализи, на обучения и за информация и публичност. Чрез публична покана са избрани изпълнители за обучения и за информация и публичност, като дейностите по придобиване на умения и обществена активност бяха изпълнени през второто шестмесечие на 2013 г.

Бяха проведени следните обучения:

 • Двудневно обучение на тема: „Видове процедури и документации по ЗОП. Принципи и правила при изготвяне на документации по ЗОП за СНЦ „МИГ Девня – Аксаково. Бяха обучени 14 лица.

 • Двудневно обучение на тема: „Изготвяне на бизнес план по мерките от одобрената СМР". Бяха обучени 5 лица.

 • Двудневно обучение на тема: „Обучение за отчитане изпълнението и мониторинг на проекти на одобрените бенефициенти“. Бяха обучени 5 лица.

 • Четиридневно посещение в страна членка на ЕС за 14 лица. Обучението бе проведено от 29.11. до 02.12.2013 г. на територията на МИГ „Л‘Алтра Романя“, регион Емилия Романя, Италия.

 • Две еднодневни обучения на тема: „Разработване на проект и бизнес план по мерките от СМР". Бяха обучени общо 30 местни лидери.

 • Две еднодневни обучения на тема: „Повишаване на обществената активност на територията и изграждане на партньорски мрежи“. Бяха обучени общо 40 местни лидери.

 • Две еднодневни обучения на бенифициенти на тема: „Изпълнение и отчитане на проекти на одобрените бенефициенти". Бяха обучени общо 20 бенефициента.


По важните дейности от информация и публичност са :


 • Обновяване и поддържане на интернет страницата на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ на български и английски език;

 • Изработване на 15-минутен рекламен филм;

 • Изработване на визитки за екипа;

 • Изработване на рекламни папки;

 • Реализиране на тематични информационни радиопредавания;

 • Изработване на информационен бюлетин.;

 • Излъчване на телевизионен репортаж за отразяване дейността на „МИГ Девня – Аксаково“.

 • Изработка на рекламни материали;

 • Писмен превод на материали, свързани с популяризирането на територията на „МИГ Девня – Аксаково“

 • Изработване на информационни флаери и дипляна на „МИГ Девня – Аксаково“;

По обявената обществена поръчка за анализ на изпълнението на СМР не се яви изпълнител.

По мярка 421 - През 2013 г. кандидатствахме като партньори на МИГ Тунджа в проект по вътрешно-териториално сътрудничество.

Комуникацията с УО – МЗХ и ДФЗ-РА се осъществяваше чрез редовна кореспонденция и срещи в изпълнение на тристранния договор, но не можем да не отчетем факта, че много бавно се обработваха както заявките ни за плащане и възстановяване на разходите, така и преписките. ДФЗ бяха малко по експедитивни, но като цяло и те прекалено бавят одобрението на проектите на бенефициенти. Едва в края на 2013г. се почувства забързване.

През 2013 г. УС проведе 15 заседания и е разглеждал въпроси, които по устав са заложени в неговата компетентност.

През 2013 г. СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ работи в по-голямата си част от годината в намален състав, поради продължителни отпуски по болест и текучество.Относно финансовата отчетност подробно отразена в ГФО /Приложение 2/ :

През отчетната 2013 г. сдружението не е получило имущество безвъзмездно. Притежаваното имущество е придобито през 2011 год.

През 2013 г. сдружението не е получило и предоставило дарения.

През отчетната финансова 2013 г. сдружението отчита разходи в размер на 170 960.39 лева, в т.ч.:

1.Разходи за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територията – 57 957,10 лв. от които:


 • разходи за обучения – 29 688,00 лв.;

 • разходи за популяризиране, информиране и публичност – 28 269,10 лв.

2.Разходи за управление на местната инициативна група (оперативни разходи за функциониране) – 106 633,27 лева. в т.ч.:

 • Разходи за заплати – 53 191,56 лв.

 • Разходи за амортизации – 18 791,68 лв.

 • Разходи за социални и здравни осигуровки – 9 892,63 лв.

 • Разходи за възнаграждения по извън трудови правоотношения -9 711,20 лв.

 1. Други разходи за дейността , недопустими по Договор за финансиране № РД 50-148/13.10.2011 год. – 6 370,02 лв., които се покриват от членски внос и други източници.

Отчетените приходи от нестопанска дейност за годината са в размер на 167 138,31 лева, в т.ч.

1.Приходи от финансирания по договор с МЗХ – 161 913,44 лв.

2.Приходи от дарение СМР – 2676,93 лв.

3.Приходи от членски внос – 2410,00 лв.

4.Други приходи – 137,94 лв.

Размерът на неплатения членски внос към 31.12.2013 год. е в размер на 2 505,00 лв., от които: • За 2010 год. – 460,00 лв. от 26 членове на сдружението;

 • За 2011 год. – 480,00 лв. от 27 членове на сдружението;

 • За 2012 год. – 725,00 лв. от 73 членове на сдружението;

 • За 2013 год. – 840,00 лв. от 78 членове на сдружението.

За финансовата 2013 год. СНЦ „МИГ Девня-Аксаково” реализира загуба от нестопанска дейност е на стойност 3 822,08 лв., която е отразена в счетоводния баланс.

Отрицателния резултат от дейността се дължи на: • платени лихви по получени заеми 2012 год. – 1628,00 лв.;

 • преразход на бюджетни средства - 2859,14 лв. дължащи се на неодобение от страна на МЗХ на поискана актуализация на бюджета ни за 2013г. / поради това, че едва м. октомври 2013 бе одобрен бюджета ни за 2013г/

 • други разходи - 1882,88 лв., които не се покриват от събрания членски внос.

Необходимо е да се вземе решение за източниците за покриване на направения преразход.

На 05.04.2013 г. сдружението получава от Разплащателна агенция към ДФЗ първо междинно плащане в размер на 120 196,51 лв. за възстановяване на извършените разходи през 2011 год. На 12.09.2013 г. е подадена Заявка за второ междинно плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ, за покриване на извършените разходи през 2012 год. Плащането, в размер на 99 330 лв. е осъществено на 19.12.2013 год. За покриване на временния недостиг на средства в периода септември-декември 2013 г., е отпуснат безлихвен заем от Община Аксаково в размер на 30 000 лв. и от фирма „Медиа бокс“ ЕООД 1000 лв. при 1% годишна лихва.

Общата сума на задълженията към 31.12.2012г. - 43 423,49 лв. в т.ч.:


 • заеми 39 000,00 лв.

 • задължения по компенсируеми отпуски – 1 374,32 лв.

 • задължения към доставчици – 2 510,66 лв.

 • други задължения 538,51 лв.

След датата на съставянето на годишния отчет, не са настъпили корекции или събития, които да изискват допълнително оповестяване

В заключение:

2013г. бе успешна за СНЦ «МИГ Девня-Аксакво». Да си пожелаем одобряване на всички проекти за финансиране и успешното им реализиране през 2014 г.

През 2014 г. ще започне планирането и за следващия програмен период. Целта ни е да подготвим нова СМР, с която да кандидатстваме и да получим финансиране през новия програмен период и така да надградим постигнатите вече резултати.

14.02. 2014 г. Председател на УС на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“

гр. Девня Свилен Шитов


МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО, гр. Девня, бул. „Съединение”78, тел. 0519-47064, e-mail: mig_da@abv.bgСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница