Факултет по обществено здравеопазванеДата17.11.2017
Размер353.21 Kb.
Размер353.21 Kb.

AМЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ” - ВАРНАehcm-logoc:\users\main\desktop\logo bg.jpg

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕMedical University of Varna

The Faculty of Public Health

.

Резюметана дипломни работи

за придобиване на образователно-квалификационна степенмагистър по здравен мениджмънт

Resumes

Of Diploma Theses for Master’s Degree in

Health Care Management

2012


ПРИЛОЖЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ

В МБАЛ „СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНАДенко Николаев Загорчев

Научен ръководител: проф. Тодорка Костадинова, д.и.

Консултант: ас. Мила Георгиева

Рецензент: доц. д-р Риналдо Шишков, д.м.

MARKETING STRATEGIES APPLICATION IN ST. MARINA HOSPITAL - VARNADenko Nikolaev Zagorchev

Supervisor: Prof. Todorka Kostadinova, PhD

Consultant: Assist. Prof. Mila Georgieva

Reviewed by: Assoc. Prof. Rinaldo Shishkov, MD, PhD

Въведение - Маркетинговите стратегии във всяко лечебно заведение са процеси на планиране, които му позволяват да концентрира своите ресурси в най-добрите възможности за увеличаване на удовлетвореността на пациентите си и постигане на стабилно конкурентно предимство. Следователно в условията на нарастваща конкуренция, лечебните заведения имат широко поле за приложение на методите и подходите на съвременния маркетинг, както и на различни маркетингови стратегии.

Цел - Основната цел на изследването е да се разгледат основните маркетингови стратегии и тяхното практическо приложение в МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна с цел оптимално използване на ресурсите и постигане на конкурентни предимства чрез стратегически портфейл.

Задачи - Да се разгледат теоретичните аспекти на маркетинга и маркетинговите стратегии в здравеопазването; да се анализират основните характеристики на процеса на изготвяне на маркетинговата стратегия; да се направи анализ на елементите на маркетинговия микс на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна; да се приложат адекватните маркетингови стратегии за болницата като част от нейния стратегически портфейл.

Материал – литературни източници, документи на лечебното заведение.

Методи - исторически метод – обзор и анализ на информацията от литературните източници по проблемите на маркетинга и маркетинговите стратегии в здравеопазването; SWOT анализ и анализ на маркетинговия микс; документален метод – работа с документи; математическа и графична обработка на данните.

Основни резултати - Анализът на въздействието на факторите на външната и вътрешната среда върху състоянието и развитието на МБАЛ „Света Марина” ЕАД – Варна показаха, че за успешното й развитие следва да се прилагат различни стратегии: Дистрибутивна стратегия; Комуникационна стратегия; Ценова стратегия; Продуктова стратегия; Иновационна стратегия. Преди всичко те трябва да са насочени към максимално използване на възможностите и потенциала на болницата и това ще доведе до придобиването на конкурентно предимство.

Заключение - МБАЛ „Света Марина” ЕАД търси най-добрия начин за използване на ограничените ресурси като непрекъснато повишава качеството на предлаганите здравни услуги, подобряване взаимоотношенията между отделните нива в здравната система и между всички контрагенти в процеса на предлагане и ползване на здравните услуги. Всичко това лечебното заведение се стреми да постигне, осигурявайки си финансова и структурна устойчивост като прилага различни маркетингови стратегии.

Действащият през последните 5 години стратегически портфейл на МБАЛ "Св. Марина" Варна дава възможност на ръководството на болницата да следва своята стратегия за непрекъснато високотехнологично и модерно развитие. То е съпроводено с европейско качество на предлаганите услуги и доказан професионализъм. Това са основни конкурентни предимства, които извеждат болницата на предни позиции на здравния пазар и оправдават доверието на пациентите, повишават тяхната удовлетвореност и подобряват качеството на живота им.Ключови думи - маркетинг, стратегия, конкуренти предимства, стратегически портфейл.

АНАЛИЗ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ.Христина Русинова Попова

Научен ръководител: доц. Антония Димова, д.м.

Рецензент: доц. Емануела Мутафова, д.и.

ANALYSIS OF HEALTH INSURANCE IN BULGARIA - DEVELOPMENT GUIDELINESHristina Rusiniva Popova

Supervisor: Assoc. Prof. Antonia Dimova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Emanuela Mutafova, PhD

Въведение - След въвеждането на здравно-осигурителната система в България през 1998-1999 г., здравната политика не се разви съобразно потребностите. Никакви здравно-политически решения, които да доведат до стабилизирането, усъвършенстването и надграждането на системата не бяха взети.

Цел - Основната цел на настоящата разработка е да се формулират ключови насоки за развитие на здравното осигуряване в България, основани на доказателства.

Задачи - Да се систематизират основните модели и системи на здравно осигуряване в света от гледна точка на същностните характеристики и принципи на здравното осигуряване; да се анализират „добрите” европейски практики с акцент върху приложимите за българските условия решения; да се проследи въвеждането на здравноосигурителната система в България (реформения процес) и да се направи критичен анализ на настоящото й състояние; да се систематизират основните проблеми на българския задрано-осигурителен модел; да се изследва мнението на професионалистите в системата и техните нагласи.

Материал – научна литература, закони и подзаконови актове, социологическа информация.

Методи - анализ и синтез на научна информация за предназначението и принципите на здравното осигуряване; ретроспективен анализ на реформения процес по въвеждане и функциониране на здравноосигурителната система в България; социологическо изследване на мнението на 146 професионалисти, работещи в лечебни заведения, РЗОК и РЗИ.

Основни резултати - Първоначално конструирана върху всеобщите принципи на здравното осигуряване, българската здравно-осигурителна система понастоящем отстъпва от някои тях, като автономност на НЗОК, публичност в дейността й, децентрализация на управлението, а развитието на здравната система не следва тенденциите и приоритетите в развитието на здравеопазните системи в развитите европейски страни, особено по отношение на приложението на интегрален подход в управлението и функционирането на здравеопазването. Обществото и медицинските професионалисти са негативно настроени към здравната система и промените (или липсата на такива), осъществявани в нея.

Заключение - Резултатите от изследването показват, че основните насоки, в които следва да се развива здравно-осигурителната система в България са: приемане и утвърждаване на национална здравна стратегия; дефиниране на основния пакет, адекватен на средствата за финансирането му и свързаното с това остойностяване на медицинските дейности; използване на целия научен, експертен и мениджърски потенциал на страната в здравната реформа; премахване на монопола на НЗОК; участие на пациентите в контрола на разходване на средствата; приватизация; приемане на национална здравна карта; изграждане на единна информационна система; създаване и консенсусно приемане на правила за добра медицинска практика; активизиране процеса на следдипломна квалификация в здравеопазването; въвеждане на нова и ефективна система за акредитация на лечебните заведения.

Ключови думи – структурна реформа, здравеопазна система, здравна политика, европейски практики, критичен анализ, проблеми в здравеопазването, решения.

СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ В ОЧЕН МЕДИЦИНСКИ

ЦЕНТЪР „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ”

Ралица Георгиева Андреева-Хубанова

Научен ръководител: доц. Виолета Тачева, д.ф.

Рецензент: доц. Жана Рангелова, д.ф.

MODERN FORMS OF BUSINESS COMMUNICATION AT ST. NIKOLAY MEDICAL EYE CENTERRalitza Georgieva Andreeva – Hubanova

Supervisor: Assoc. Prof. Violeta Tacheva, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Jana Rangelova, PhD
Въведение – Общуването е неизменна част от съвременните бизнес комуникации. То е една от формите на човешкото поведение, без която не е възможен обменът на информация. Добрата и резултатна бизнес комуникация зависи както от успешното и функциониране спрямо външните партньори, клиенти и различни контрагенти, така и от действието и вътре в самата организация – по низходящ, възходящ и диагонален ред.

Цел - Въз основа на проведен анализ на осъщeствяваните бизнес комуникации от медицинския център да се изведат предимствата и недостатъците и да се отправят препоръки за подобряване на комуникационната стратегия.

Задачи – Да се извърши анализ на комуникационната стратегия на медицинския център; да се проведе анкетно проучване сред персонала и пациентите на медицинския център; да се изведат предимствата и недостатъците по отношение на реализираната комуникационна политика и стратегия в центъра; да се изведат насоките за подобряване на комуникационната стратегия и политика на лечебното заведение.

Материал - литературни източници; комуникационни политики в сферата на здравеопазването; анкетна карта.

Методи - сравнителен, ситуационен и структурен анализ на статистическите данни; експертни оценки и др.

Основни резултати – От резултатите от анализа установихме, че основните източници на информация са интернет и телевизията, което показва, че медицинския център трябва да съсредоточи повече усилия в рекламирането точно там. Но като цяло и перснала и пациентите са удовлетворени от осъществените комуникационнни процеси.

Заключение – След направения анализ може да се каже, че ОМЦ „Св. Н. Чудотворец” се опитва да води правилна комуникационна политика, като ръковоството се опитва да обхване всички елементи на комуникационния микс и в същото време да внесе и използването на съвременни форми за бизнес комуникация.

Ключови думи – съвременни бизнес комуникации, персонал, стратегия, реклама, промяна.

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДКЦ В УСЛОВИЯТА НА РЕФОРМИРАЩА СЕ

ЗДРАВНА СИСТЕМА - ВЪЗМОЖНОСТИ, ТРУДНОСТИ, ПОСТИЖЕНИЯ

(ПО ПРИМЕРА НА ДКЦ 4 ЕООД ВАРНА)д-р Соня Георгиева Цекова

Научен ръководител: доц. Емануела Мутафова, д.и.

Рецензент: проф. Тодорка Костадинова, д.и.

MEDICAL CENTERS’ OPERATIONAL MANAGEMENT IN A STATE OF REFORMING HEALTH CARE SYSTEM – OPTIONS, CHALLENGES, ACCOMPLISHMENTS(The example of Medical Center 4 - Varna)

Sonya Georgieva Tzekova, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Emanuela Mutafova, PhD

Reviewed by: Prof. Todorka Kostadinova, PhD

Въведение - Още с въвеждането на реформите в здравната система бяха поставени много въпроси за мястото и ролята на ДКЦ в развитието на общинската здравна политика, за просперитета му на пазара на здравни услуги, за финансовата му стабилност. През първите години на реформата сформираните търговски дружества не показаха очакваните положителни финансови резултати, но като единствен буфер между изпълнителите на първична и болнична помощ, те поеха много от негативите на системата. Управлението в подобна среда изисква адаптиране на управленското поведение и това ни накара да се обърнем към темата за оперативно управление в условията на реформираща се здравна система, като една модерна алтернатива на досегашния мениджмънт.

Цел – Да се представят резултатите от оперативното управление на ДКЦ 4 - Варна за тригодишен период, като начин за оптимизиране на управлението в системата на здравеопазване в доболничната специализирана медицинска помощ .

Задачи - Да се анализира теоретичната постановка на въпроса за оперативното управление на здравните заведения; да се разработи анкетна карта и се проучат нагласите на колектива на ДКЦ 4 за изпълнение на набелязаните цели на организацията; да се проучат финансови и счетоводни документи и се анализират резултатите за периода на управление 2009- 2011 г.; да се направят изводи и се препоръча опита за управление в реално време, като начин за успешно развитие на търговските дружества в здравеопазването в условията на криза и продължаваща вече двадесет години реформа.

Материал – научна литература, социологически данни, финансови, счетоводни и др. документи на лечебното заведение.

Методи – исторически метод; документален метод; социологически метод; статистически метод.

Основни резултати – Разнообразието в дейността на ДКЦ показват, че постигането на определена конкурентноспособност на пазара на медицинските услуги, с всички негови особености, нейното поддържане и ефективно функциониране, е възможно само чрез създаване на система за оперативно управление, която да подпомогне функционирането на ЛЗ от доболничен тип. Тази именно система е част от оперативното управление на ДКЦ и ние я възприемаме за наш принос в структурното развитие на ДКЦ на този етап от незавършена реформа и застой на здравеопазването.

Заключение - В търсенето на ефективна промяна, чрез която управляваните от нас лечебни заведения, да станат по- устойчиви и конкурентноспособни в новите условия, ние установихме, че оперативното управление е един от начините да се отговори на бързата и рязка промяна на външната среда и постоянно променящи се условия на работа. Настоящата дипломна работа е малък принос в утвърждаване на доболничната специализирана помощ, като основно звено на здравната система, в разработването и анализа на процесите протичащи в нея. Тя е продължение и конкретизиране на общите успехи на мениджърския екип на ДКЦ 4 ЕООД Варна в ежедневната работа по доказване на лечебното заведение, като основен център за лечение.

Ключови думи – оперативно управление, диагностично- консултативен център, здравна система.
ЛОГИСТИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

д-р Вяра Михайлова Димитрова

Научен ръководител: доц. Димитричка Македонска, д.т.н.

Рецензент: проф. Тодорка Костадинова, д.и.

LOGISTICS MANAGEMENT IN HEALTH CARE SYSTEMVyara Mihailova Dimitrova, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Dimitrichka Makedonska, PhD

Reviewed by: Prof. Todorka Kostadinova, PhD


Въведение - В системата на здравните заведения разходите по поддържане и управление на логистичните вериги са на второ място след тези за фонд работна заплата. От това следва, че разработването на схема за намаляване на логистичните разходи ще доведе до намаляване на общите такива и ще позволи на системата да функционира по-ефективно.

Цел - Да се проучат възможностите за намаляване на логистичните разходи в здравните заведения на базата на прилагане на управленска схема за оптимизиране на логистичната верига, разработена и прилагана в световната практика.

Задачи - Да се разгледа състоянието и слабите места на съществуващите здравни логистични вериги; да се определи мястото на всички участници във веригата,чиято дейност подлежи на оптимизиране; да се анализира ролята на новите технологии в здравната логистика; да се разработят измерими критерии при определяне ефективността на прилаганата схема; да се потърсят възможности за прилагане на световния опит в български условия.

Материал – научна литература, резултати от социологическо проучване, статистически данни.

Методи - полуструктурирани интервюта с висши мениджъри на логистични вериги в здравни заведения, висши финансови мениджъри от системата и вицепрезиденти на компании; резултатите от интервютата са обработени с използването на константен компаративен метод.

Основни резултати - В дипломната работа са обсъдени възможностите за прилагане в български условия на световния опит в сферата на логистиката. Като нова и все още непозната област, здравната логистика в България разчита на прилагането на подходящи форми и схеми от страни, където логистиката е изведена на челно място в организацията. Разгледано е актуалното състояние на здравната логистика в България, набелязани са идеи от световния опит с възможности за приложение у нас и са набелязани задачи пред логистиката в България.

Заключение - Съвременният здравен мениджмънт признава водещата роля на разумното и ефективно ръководене на логистичните вериги и техния потенциал да генерират финансови резерви и дори печалба. Тази област на мениджмънт е сравнително нова за България, но отдавна е заела водещо място в световните управленски практики и привлича заслужено внимание. Тя изисква наличието на подготвени мениджъри с поглед върху цялостния процес на логистиката и способност за управление на всички нейни звена в синхрон. Необходимо е да се разпознае и ролята на логистиката не само да редуцира разходите на организацията,но и да подобри

обслужването на пациентите. Здравните системи се развиват по еднаква икономическа и организационна логика независимо от местоположението им, като водещи са пазарните закони. Оцеляването и успехът на дадено здравно заведение все повече ще зависят от ефективното управление и функциониране на логистичните системи. Пазарните механизми ще изискват от болниците постигането на добри клинични рзултати с малко средства. Това определя и новата роля на логистиката в структурата на здравните организации. По тази причина оптимизирането на логистичните вериги трябва да се осъществи колкото е възможно по-скоро, като се изучи и се използва най-доброто от световния опит.Ключови думи – логистичен мениджмънт, здравеопазване.

ЗДРАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА РЕФОРМАТА В СПЕШНАТА ПОМОЩ ЗА

ПЕРИОДА 2008-2012 г.

д-р Десислава Петкова Кателиева

Научен ръководител: доц. Антония Димова, д.м.

Рецензент: доц. Емануела Мутафова, д.и.

HEALTH POLICY ANALYSIS OF THE EMERGENCY DEPARTMENTS REFORMFOR THE PERIOD OF 2008-2012

Dessislava Petkova Katelieva, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Antonia Dimova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Emanuela Mutafova, PhD
Въведение - За последните четири години бяха направени няколко опита за реформа в спешната помощ. Първият, на Министър Гайдарски, бе да реформира спешната помощ по англо-американски модел и приключи с прехвърлянето на част от националната система за спешна помощ в болниците. Вторият опит, на Министър Константинов, бе за реформи по немския модел, който приключи с признаването на професията парамедик, спирането на спешния медицински телефон 150 и с неуспешен опит да разформирова Националната система за спешна помощ, като я прехвърли към областните болници. Очевидно е, че в спешната помощ се извършват много опити за реформи, които е важно да бъдат обект на здравно-политическите анализи поради важността на самата система за спешна помощ.

Цел – Да се анализира реформата в спешната помощ за периода 2008-2012 г.

Задачи - Да се идентифицират и обосноват актуалните проблеми на спешната медицинска помощ в България и подходите за реформиране на системата.

Материал – научна литература, нормативни актове, статистическа информация, медийни публикации.

Методи - метод на здравно-политическия анализ, приложен в двата му аспекта – прескриптивен и дескриптивен анализ.

Основни резултати – Установи се, че спешната помощ у нас е относително равномерно разпределена, извършва голям обем дейности, които би трябвало да са обект на доболничната неотложна помощ; квалификацията на работещите в системата e намаляла, финансирането е недостатъчно и е причина за ниското заплащане на труда в спешна помощ. Показатели за влошаване на качеството на оказваната спешна помощ са забавените адреси, растящото недоволство на населението, ниската квалификация на работещите в системата. Показатели за кадровия дефицит са нарастващият брой незаети места и намаляващият брой екипи, застаряващият персонал, високите нива на стрес у работещите. Досегашните опити за реформи доведоха до ред негативи: липсата на осъвременена и адекватна на новите изисквания нормативна база и прибързаното закриване на тел. 150 доведе до хаос в приемането и изпълнението на повикванията; ниското заплащане и липсата на перспективи намали броя на работещите в системата до степен да се работи с по-малко екипи на редовни дежурства или лекарски екипи да се трансформират в долекарски; заниженото качество на обслужване, големият брой неосигурени пациенти, дефицитът на доболнични специалисти и неотложни кабинети засили агресията към екипите на спешна помощ.

Заключение - За стабилизация и оптимизация дейността на спешната помощ могат да се предложат следните групи мерки: мерки за редуциране на извършваните от ЦСМП несвойственни дейности; мерки за преодоляване на кадровия дефицит; мерки за подобряване на колаборацията между спешна помощ и различните служби за спешно реагиране. За истинска реформа на този етап системата на спешна помощ у нас все още не е готова, тъй като реформиращите се доболнична и болничната помощ са финансово нестабилни и нормативно неуредени. Спешността изисква опитност и умения от момента на подаване на сигнала до хоспитализацията на болния, а на този етап такъв опит имат само медиците, работещи в системата.

Ключови думи – реформа, спешна помощ, здравно-политически анализ.
ОПТИМИЗИРАНЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА СТРАТЕГИЯ НА CHC ОТДЕЛА НА

“САНОФИ-АВЕНТИС” БЪЛГАРИЯМартин Здравков Маринов

Научен ръководител: проф.Тодорка Костадинова, д.и.

Рецензент: проф. Юлия Узунова, д.ик.н.

MARKETING STRATEGY OPTIMIZATION OF ‘SANOFI-AVENTIS’ – BULGARIAMartin Zdravkov Marinov

Supervisor: Prof. Todorka Kostadinova, PhD

Reviewed by: Prof. Yulia Uzunova, PhD

Въведение - Българският фармацевтичен пазар като цяло (производство, търговия на едро и дребно на лекарства) се характеризира с динамично развитие и многобройни участници - местни и чуждестранни производители, национални и регионални дистрибутори, значителна за мащабите на страната аптечна мрежа и клиенти.

Цел - Да се представи развитието на фирмената стратегия на една действаща на нашия пазар фармацевтична компания с фокус върху стимулиране на продажбите.

Задачи – Да се обобщят и представят същностните характеристики на българския фармацевтичен пазар; да се представят маркетинговите дейности за стимулиране на продажбите на конкретна фирма; да се направи анализ на микро и макросредата на фирмата в настоящите икономически условия; да се формулират и представят конкретни предложения за оптимизиране на продажбите на два продукта на фирмата („Но-шпа“ и „Зодак“); да се формулират и представят предложения за оптимизиране на стратегията на фирмата с фокус върху стимулиране на продажбите.

Материалфирмени стратегии и документи; български и чужди монографии и учебници; публикации, периодични издания и професионални анализи, свързани с развитието на фармацевтичния пазар.

Методи – документален метод – анализ на документи; математическа и графична обработка на данни; маркетингови методи - SWOT-анализ и анализ на маркетинг-микс.

Основни резултати – Проучени са редица статистически показатели относно някои от основните продукти на фирмата и техните конкуренти – продажби, оборот. Изследвани са както факторите на средата, така и силните и слаби страни на продуктите. Към настоящия момент “Санофи-Авентис” успява да поддържа висока конкурентноспособност на продуктите си. За да се гарантира нейното запазване и увеличаване, трябва да бъде оптимизирана маркетинговата стратегия на фирмата. Разработени са конкретни предложения за повишаване на пазарния дял на разглежданите продукти “Но-шпа” и “Зодак”.

Заключение – Стратегиите за насърчаване на продажбите са част от маркетинг микса на всяка търговска компания. Разработването на такава стратегия е особено важен елемент от политиката на всяка компания.

Ключови думи – “Санофи-Авентис”, стратегия, оптимизиране, продажби, спазмолитици, антихистамини, “Но-шпа”, “Зодак”, пазарен дял.

ОЦЕНКА НА КЛЮЧОВИТЕ АСПЕКТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА ЗА ПАЦИЕНТИТЕ, ПОДЛОЖЕНИ НА ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

В МБАЛ – ШУМЕН

д-р Румяна Бонева Димитрова

Научен ръководител: доц. А. Димова, д.м.

Рецензент: проф. д-р Р. Маджов, д.м.н.

KEY ASPECTS ASSESSMENT OF SAFETY MANAGEMENT FOR PATIENTS UNDERGOING SURGERY IN SHUMEN HOSPITALRumyana Boneva Dimitrova, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Antonia Dimova, PhD

Reviewed by: Prof. Rossen Madjov, DSc
Въведение - Безопасността за пациентите е елемент на качеството на медицинските услуги от първостепенно значение. Въпреки това, в България все още липсват задълбочени и изчерпателни научни изследвания по проблемите на безопасността за пациентите, разкриващи честотата и тежестта на допусканите в лечебните заведения медицински грешки, тяхната природа и етимология, което затруднява управлението на безопасността.

Цел - Да се анализира управленската практика и организационната среда във високорискови за възникване на неблагоприятни събития за пациентите отделения на една многопрофилна болница във връзка с осигуряването на безопасността и на тази основа да се формулират препоръки за развитие на управленската система.

Задачи - Да се анализират основните ключови детерминанти на безопасността за пациентите, формиращи организационната среда в лечебните заведения; да се систематизират факторите на безопасността за пациентите; да се проучи състоянието на значимите за осигуряване на безопасност за пациентите организационни условия и управленски инструменти във високорисковите отделения на една МБАЛ.

Материал – научна литература, социологически данни, документи на лечебното заведение.

Методи - анализ и синтез на научна информация, социологически (анкетно проучване сред персонала от отделенията с хирургически профил на МБАЛ – Шумен) и статистически методи (обработка на резултатите от изследването).

Основни резултати - Управлението на качеството и безопасността е оценено критично от респондентите: липсва система за управление на безопасността; отделят се средства за повишаване на безопасността (най-често за закупуване на апаратура), но не системно. Управлението на безопасността на ниво отделение е оценено положително: управленските решения се вземат главно с оглед на гарантиране на безопасността, неблагоприятните събития се обсъждат и анализират на рапорт или колегиум, но има проблеми със системното събиране и обработване на информация, свързана с безопасността. Анкетираните проявяват интерес към дискутиране на причините за неблагоприятни инциденти и търсенето на решения за тяхното преодоляване. Почти 99 % посочват, че персонала на тяхното отделение притежава компетентност за гарантиране на безопасността за пациентите. 88% смятат, че ако пациента спазва установения ред, вероятността за възникване на неблагоприятни инциденти ще бъде сведена до минимум. Според 56% пациентите подписват формално „Информирано съгласие”, без да са запознати в детайли с лечението и свързаните с него рискове.

Заключение - В резултат на проведенoтo анкетно проучване и в МБАЛ – Шумен сред медицинските специалисти в отделенията с оперативна насоченост бяха идентифицирани редица проблеми, даващи основание за тревога и необходимост от набелязване на спешни мерки гарантиращи подобряване на качеството на медицинските грижи и безопасността за пациентите. Тези мерки трябва да бъдат реализирани, както на общоболнично равнище, така и на равнището на всяко конкретно отделение и член на болничния персонал. Положителното отношение на анкетираните и готовността за промяна са гаранция за успех при изпълнение на набелязаните мерки.

Ключови думи – управление, безопасност на пациентите, оперативни интервенции.

PR СТРАТЕГИЯ НА НОВООТКРИТО ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ –

ДЕТСКИ ОЧЕН ЦЕНТЪР „ИЗГРЕВ” ООД

д-р Светла Николова Николова

Научен ръководител: доц. Виолета Тачева, д.ф.

Рецензент: проф. Тодорка Костадинова, д.и.

PR STRATEGY OF A NEW MEDICAL CENTER - CHILDREN EYE CENTER ‘SUNRISE’Svetla Nikolova Nikolova, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Violeta Tacheva, PhD

Reviewed by: Prof. Todorka Kostadinova, PhD

Въведение – Връзките с обществеността (PR) са функция на ефективната комуникация с ключовите публики на лечебните заведения. Всяка PR програма се състои от стратегии и тактики, които помагат за предаването на ключови послания, положителни или отрицателни събития, засягащи лечебното заведение, осигуряване на публичност за новите програми, услуги или служители, както и създаване на репутация и признание за здравното заведение пред обществеността.

Цел - Въз основа на проведен анализ на осъщeствяваните PR стратегии от лечебните заведения да се изготви примерна ефективна PR стратегия за новооткрит медицински център.

Задачи – Да се разгледат литературните източници, свързани с PR стратегиите в сферата на здравеопазването; да се извърши анализ на използваните PR стратегии от лечебните заведения; да се изведат предимствата и недостатъците на използваните PR стратегии; да се предложи примерна ефективна PR стратегия за новооткрит медицински център.

Материал - литературни източници; PR стратегии и комуникационни политики в сферата на здравеопазването.

Методи - ситуационен анализ; сравнителен анализ, експертни оценки и други подобни методи.

Основни резултати – Предложеният пример на PR стратегия и комуникационна политика на новоткрито лечебно заведение предполага първоначално активно бомбандиране на медийност пространство с името на медицинския център, за да може да се запечата в съзнанието на населението. След тази първоначална офанзива следва умерено присъсвие в медиите и нормализиране на рекламната кампания.

Заключение – Комуникационната политика на една организация е важна част от нейната стратегия за развитие. Дейностите, които организацията извършва за представянето й в общественото пространство определят притока на нови потребители на услугите, които предлага, особено що се отнася за организации в сферата на здравеопазването и най – вече за тези, които са в частния сектор.

Ключови думи – PR стратегия, комуникации, тактика, пациенти, Детски очен център.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА ОДИТ НА ПРОЦЕСИТЕ КАТО КОНТРОЛИНГ

ИНСТРУМЕНТ НА ОПЕРАТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ В КЛИНИЧНА

ЛАБОРАТОРИЯ „МБАЛ РУСЕ” АДд-р Емилия Петрова Бочковар

Научен ръководител: проф. Тодорка Костадинова, д.и

Рецензент: проф. д-р Росен Маджов, д.м.н.

APPLICATION OF PROCESSES’ AUDIT METHOD AS CONTROLLING INSTRUMENT OF OPERATIONAL MANAGEMENT IN CLINICAL LABORATORY – RUSE HOSPITALEmilia Petrova Bochkovar, MD

Supervisor: Prof. Todorka Kostadinova, PhD

Reviewed by: Prof. Rossen Madjov, DSc

Въведение - Контролингът е нов подход в управлението, който осигурява одита на процесите, превръщането му в системен процес, чрез който да се получават доказателства за степента на изпълнение на определени критерии, анализ на съответствието на получените резултати, необходимостта от коригиращи дейности, план за последващи действия.

Цел - Разработване на рационален модел за приложение на контролинг инструмента, одит на процесите в системата за управление на качеството в отделение Клинична лаборатория на „МБАЛ- Русе” АД.

Задачи - Да се проведе проучване на специализирана литература в областта на контролинга и контролинг инструментите, приложението им в оперативния мениджмънт; да се анализират резултатите от проучването - мястото на метода одит на процесите при представяне на съвременните контролинг инструменти; да се направи преглед на практики, свързани с вътрешните одити като инструмент на управлението и да се разработи модел за приложение на Одит на процесите в клинична лаборатория на „МБАЛ - Русе” АД.

Методи - исторически метод (систематезиране и анализ на материалите от литературните източници); документален метод (анализ на документите – международни стандарти и други нормативни документи, вътрешно-организационни документи); социологичен метод – (анкетно проучване); статистически анализ на получените резултати.

Основни резултати - В Клинична лаборатория на „МБАЛ-Русе” АД обект на контрол е спазването на изискванията на Медицинския стандарт, на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Вземането на решение за привеждане на цялата дейност на лабораторията в съответствие с критериите на БДС EN ISO 15189 „Медицински лаборатории” Специфични изисквания за качество и компетентност“, налага преминаване от осигуряване на качеството към непрекъснато усъвършенстване на системата за управление на качеството на лабораторните процеси. Ролята на контролинга при управление на процесите, изисква приложението на процесния одит като основен инструмент за проверка относно: точното съблюдаване на изискванията спрямо всеки процес, ефективността и съответствие на процеса с плановете по неговото осъществяване, планиране на коригиращи, превантивни или действия по непрекъснато усъвършенстване на всеки процес.

Заключение - Настоящото изследване е предназначено да подпомогне разработването, обосноваването и предлагането на рационален модел за приложение на контролинг инструмента одит на процесите в интегрираното управление на системата за качество в клинична лаборатория на „МБАЛ –Русе” АД, както и съответни документи от системата за управление на качеството - работна процедура по качеството Вътрешни одити и др. Създаденият от нас модел за одит на процес, може да се приложи за всеки един процес и подпроцес като разкрива показателите и индикаторите, които е необходимо да бъдат наблюдавани за да може да се направят обективни анализ и оценка с цел корекция или подобряване.

Ключови думи – одит, контролинг, оперативно управление, клинична лаборатория.

ФИНАНСОВ АНАЛИЗ НА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА. СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ЦЕНИ

НА КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ И РЕАЛНИ РАЗХОДИ.

д-р Пламен Милчев Чернополски

Научен ръководител: доц. Е.Мутафова, д.и.

Рецензент: доц. Илко Плачков, д.м.

FINANCIAL ANALYSIS OF A SURGICAL CLINIC. PRICE COMPARISON OF CLINICAL PATHWAYS AND THE ACTUAL COST OF TREATMENTPlamen Milchev Chernopolski, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Emanuela Mutafova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Ilko Plachkov, PhD

Въведение – Клиничните пътеки са основния източник на финансиране в болничната помощ.

Цел - Да се анализират и сравнят цените на клиничните пътеки и реалните разходи в хирургична клиника.

Задачи - Изясняване на научно-теоретичните основи на финансовия анализ; анализ на цени на клинични пътеки и реални разходи; изучаване на мнението на лекарите относно клиничните пътеки и тяхната роля при финансиране на хирургичната дейност.

Материал – нормативни документи, стратегии и програми, счетоводни документи, отчети, статистически и социологически данни.

Методи - документален анализ – анализ на нормативни документи, стратегии и национални програми, анализ на счетоводни документи, отчети за дейността на клиниката, статистически данни и др.; социологически методи – пряка индивидуална анкета; сравнителен анализ; статистически методи: алтернативен анализ на данни за структурни показатели; графични методи за онагледяване на получените резултати.

Основни резултати – Реалната себестойност на голяма част от клиничните пътеки надхвърля общото плащане от НЗОК. Това води като цяло до негативен баланс. Себестойността на дадена клинична пътека почти винаги е различна, както от цената на НЗОК, така и в различните болници в зависимост от големината им, от броя на персонала, от ефективния мениджмънт и пр.

Заключение – Финансирането на клиничните структури за хирургично лечение е сложен проблем навсякъде. Това са най-скъпите, изразходващи най-много средства структури на болницата. Липсата на ясен финансов ресурс за издръжка на хирургичните отделения води до подценяване на дейността им, което се отразява неблагоприятно на цялостния диагностично-лечебен процес.

Ключови думи – клинични пътеки, финансиране, здравноосигурителна система, приходи и разходи.

РОЛЯТА НА МЕНИДЖЪРА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 2008 г.-2012 г.

Слава Кънчева Аврамова

Научен ръководител: доц. Жана Рангелова, д.ф.

Рецензент: доц. Антония Димова, д.м.

MANAGER’S ROLE IN HR MANAGEMENT OF HEALTH CARE –

COMPARATIVE ANALYSIS 2008 - 2012

Slava Kancheva Avramova

Supervisor: Assoc. Prof. Jana Rangelova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Antonia Dimova, PhD

Въведение –Умението на мениджъра на лечебното заведение да управлява и да развива човешките ресурси, които се характеризират с динамичност, като ново направление в управленската практика в България, добива все по-голяма популярност.

Цел – Да се направи сравнителен анализ на ролята на мениджъра по управление на човешките ресурси в здравните заведения на гр. Варна с оглед разкриването на тенденции, проблеми и добри практики, съответстващи на съвременните възгледи.

Задачи – Да се изяснят теоретичните аспекти на проблема за ролята на мениджъра по управление на човешките ресурси в светлината на съвременния здравен мениджмънт;

да се установи в практиката на лечебните заведения какви функции изпълняват мениджърите по УЧР; да се направи сравнителен анализ на получените резултати с резултатите от подобно изследване, направено през 2008г.; да се откроят някои по-важни тенденции и проблеми в процеса на утвърждаването на професионалния здравен мениджмънт в БългарияМатериал – литературни източници, резултати от проведено собствено социологическо изследване и вторичен анализ на проведено друго социологическо проучване в областта.

Методи – метод на критичен анализ и синтез на научна литература по изследвания проблем; социологически методи: анкетен метод – пряко анкетно проучване, сравнителен анализ на данни, получени от настоящото анкетно проучване и данни от проучване, направено по същата методика през 2008г.; статистически методи за обработка и анализ на първичните данни.

Основни резултати - Управлението на човешките ресурси в лечебните заведения на гр. Варна се осъществява от специално ситуирани звена – отдели по УЧР, отдели “Личен състав, или пък от отделни специалисти. УЧР в лечебните заведения е екипна дейност. В екипите са включени специалисти с различно образование и квалификация: мениджъри, икономисти, медици, счетоводители, инженери, специалисти със средно образование. При управлението на човешките ресурси в лечебните заведения са установени редица добри практики, обогатявани в годините. Управлението на ЧР в лечебните заведения е белязано и от редица сериозни проблеми: недостиг на квалифицирани и добре обучени кадри за заведенията (особено медицински персонал), липса на мотивация у служителите, неудовлетворително заплащане на труда, конфликти в организациите, незадоволителна дисциплина и пр. За решаването им е необходим широк управленски капацитет, с какъвто част от наличните ръководители не разполагат.

Заключение – Човешките ресурси са най-съществените в здравеопазването защото от тях зависят всички останали ресурси. Управлението на човешките ресурси е „дълбока тема”, която винаги опира до видими и невидими фактори, влияния и процеси, засягащи стратегическите цели, влиянието на средата, отношенията с институции и общество, цялостната дейност в краткосрочен и дългосрочен план. Централно място в този процес заема мениджърът по УЧР. Ръководейки отдела по УЧР той изпълнява различни роли – на стратег, иноватор, мотиватор, координатор, наставник, посредник, за което се нуждае от определени умения и компетенции.

Ключови думи – управление на човешки ресурси, мениджър, сравнителен анализ, здравеопазване, лечебни заведения.
ВИДОВЕ ФАРМАКОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПОЛЗАТА

ОТ ТЯХНОТО ПРИЛАГАНЕд-р Валя Михайлова Кирякова

Научен ръководител: доц. д-р Стефка Вълчева-Кузманова, д.м.

Рецензент: доц. Емануела Мутафова, д.и.

PHARMACOECONOMIC TYPES OF ANALYSES AND APPLICATION BENEFITSValya Mihailova Kiryakova, MD

Supervisor: Assoc. Prof. Stefka Valcheva - Kuzmanova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Emanuela Mutafova, PhD

Въведение – Процеса на лечение на заболяванията изисква все по-големи ресурси, особено такива, свързани с лекарствените терапии. Постоянното нарастване на разходите за лечение се дължи на няколко фактора: навлизането на нови технологии, застаряването на населението и свързаното с това увеличаване на дела на хроничните и дегенеративни заболявания, увеличената преживяемост на пациентите, усилията да се подобри достъпа на всички нуждаещи се до здравно обслужване и лечение.

Поради непрекъснато повишаващите се разходи за здравеопазване, в това число и за лекарствени терапии, все по-належаща става необходимостта от фармакоикономическа обосновка на прилаганото лечение.Цел – Да се опишат различните видове фармакоикономически анализи, да се представят областите на приложение на всеки един от тях; да се анализира мениджмънта на конфликтите във фармацевтичните компании ''Санофи-Авентис България'' ЕООД и ''Зентива''.

Задачи - Да се представят отделните видове фармакоикономически анализи; да се посочат сферите на приложение на различните видове фармакоикономически анализи; да предложи идеи за практическо приложение на фармакоикономическия анализ.

Материал – научна литература, интернет публикации.

Методи - анализ на информацията от литературни източници; структурен анализ; експертни оценки.

Основни резултати – В настоящата дипломна работа е направен преглед на публикациите в литературата и интернет на методите на фармакоикономическия анализ. Посочени са основните области на приложението им и са дадени примери от литературата и реалната практика, които да илюстрират начина на прилагане на фармакоикономическите анализи. Направени са изводи по отношение на необходимостта и ползата от прилагането на фармакоикономическите анализи.

Заключение – Целта на фармакоикономическия анализ е да се увеличи ефективността, ефикасността и справедливостта на здравеопазването. Здравната икономика и фармакоикономиката са сравнително млади науки, които развиват своята методология и независимо от проблемите при възприемането им, ще намират все по-широко приложение на всички нива и във всички клонове на здравеопазната система.

Ключови думи – фармакоикономика, фармакоикономически анализ, разходи, резултати, ресурси, терапевтична алтерантива.

МЕНИДЖМЪНТ НА КОНФЛИКТИТЕ ВЪВ ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ КОМПАНИИ

„САНОФИ-АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ“ И „ЗЕНТИВА“

Ирена Веселинова Ганева

Научен ръководител: доц. Жана Рангелова, д.ф.

Рецензент: проф. Тодорка Костадинова, д.и.

CONFLICT RESOLUTION MANAGEMENT IN THE PHARMACEUTICAL COMPANIES‘SANOFI-AVENTIS’ - BULGARIA AND ‘ZENTIVA’

Irena Vesselinova Ganeva

Supervisor: Assoc. Prof. Jana Rangelova, PhD

Reviewed by: Prof. Todorka Kostadinova, PhD

Въведение - Изследването на конфликтите е изключително ценно за лечебните заведения. Във фармацевтичните компании “Санофи-Авентис България” ЕООД и “Зентива” не е правен анализ на мениджмънта на конфликтите, затова представеното проучване дава ценна информация относно факторите за възникване на конфликтите и предложените насоки за усъвършенстване на управлението на конфликтите в изследваните компании.

Цел - Да се анализира мениджмънта на конфликтите във фармацевтичните компании ''Санофи-Авентис България'' ЕООД и ''Зентива''.

Задачи - Да се проучат проявите и факторите за възникване на конфликти в двете компании чрез провеждане на анонимна анкета; да се анализират резултатите от анкетата; да се предложат мерки за предотвратяване на конфликтите.

Материал - специализирана научна литература по конфликтология; публикации в печатни и електронни медии (вестници, списания, интернет); информационни бюлетини; статистически данни; анкети с 25 медицински представители, 3 продуктови мениджъри и 4 регионални мениджъри.

Методи – исторически (изучаване развитието на проблема за конфликтите в исторически план); документален метод (изследване на литературни източници и нормативни документи, свързани с разглеждания проблем); социологически метод (провеждане на социологическо проучване чрез анонимна анкетна карта); статистически (статистическа обработка на данните; структурен анализ; графичен анализ; сравнителен анализ; метод на групиране по различни признаци).

Основни резултати - Установи се, че конфликти съществуват и в двете фармацевтични компании. Факторите, предизвикващи конфликтни ситуации, са много и изискват внимание. Трудностите произтичат, както от естеството на работата, така и от междуличностните отношения на работното място. Фирмената политика не винаги е ясна и точна по отношение на личностните и служебните взаимоотношения на работното място, има отклонения от фирмения морал и ценности, както и известен дефицит на лидерски качества при част от мениджърите.

Заключение - Най–важната задача, която трябва да се следва непрестанно е вземането на превантивни мерки за предотвратяването или навреме прекратяване на конфликтите. За целта е нужно да се спазват следните основни принципи: ясно очертана йерархична структура на организацията; точни и ясни права и задължения на служителите; даване на обратна връзка; общодостъпни официални канали за информация на служителите; силни и харизматични личности, ръководещи екипите; да се тренират ефективни модели на поведение с колеги и с близки за да се превърнат те в навик. Хората биха одобрили и окуражили такова общуване, защото чрез него се съхранява позитивната енергия, хармонията, щадят се нервите, а и цялостно се подобрява работният климат.

Ключови думи – мениджмънт на конфликтите, фармацевтични компании, превенция на конфликтите.

ПОТРЕБИТЕЛСКА ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ,

ПОДЛОЖЕНИ НА ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ В БОЛНИЦИ

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ В ГРАД ВАРНАБорислава Христова Загорчева

Научен ръководител: доц. Антония Димова, д.м.

Рецензент: доц. Лиляна Хавезова, д.м.
USERS’ ASSESSMENT OF SAFETY FOR PATIENTS UNDERGOING

SURGERY IN VARNA HOSPITALSBorislava Hristova Zagorcheva

Supervisor: Assoc. Prof. Antonia Dimova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Lilyana Havezova, MD, PhD

Въведение - През последните години има редица доказателства, че здравната система не е толкова безопасна и сигурна, колкото би трябвало да бъде. Рискове за възникване на инциденти има във всички лечебни заведения, но особено големи са те в стационарните лечебни заведения. Затова и за здравеопазването все повече се говори като за източник на болестност, смъртност и високи разходи в резултат на допуснати медицински грешки, нежелани ефекти при употреба на лекарства, вътреболнични инфекции или предоставяне на ненужни здравни услуги.

Цел - Да се установи актуалното състояние на проблема с безопасността за пациентите, подложени на хирургични интервенции от потребителска гледна точка.

Задачи - Да се систематизират основните детерминанти на безопасността, които могат да бъдат оценени от потребителите на медицински услуги; да се изследват нагласите на пациентите, подложени на хирургични интервенции към предоставяните им медицински услуги по отношение на безопасността; да се събере, обработи и анализира информация относно състоянието на детерминантите на безопасността, които могат да бъдат оценени от потребителите; да се формулират насоки за повишаване на ролята на потребителите в осигуряването на безопасност за пациентите.

Материал – научна литература; документи; преки наблюдения; анкети със 100 пациенти.

Методи - анализ и синтез на научна информация; социологическо проучване – изследване на нагласите и опита на пациенти, подложени на хирургични интервенции; графична обработка и анализ на получените от социологическото изследване резултати.

Основни резултати - Общата оценка, която дават пациентите във връзка с безопасността е положителна - техните очаквания относно хигиената, ораганизацията на работа и проведеното лечение са оправдани. В здравните заведения обаче се допускат медицински грешки от различен вид (нараняване при манипулация, грешки при употребата на лекарства, травма по време на хоспитализация и др.) Голяма част от медицинските грешки са предотвратими защото са резултат от слабости в системата, а не проява на лекарска небрежност и липса на компетеннтост.

Заключение - Проблемът за безопасността на пациента е един от най-важните в здравеопазването. Ангажирането на пациентите ги прави неизменен партнъор на медицинските специалисти в стремежа да се гарантира безопасност в лечебните заведения. Пациентът трябва да е наясно доколко сигурна е една система на здравеопазване и на каква подкрепа той и неговото семейство могат да разчитат в случай на нежелано събитие. Въпросът за безопасността на пациентите следва да бъде детайлно засегнат в нормативната регулация на страната, да се превърне в неотменна част от програмите за медицинско образование и обучение, като основа на изграждането на култура на безопасност, подобряването на комуникацията между медицинските специалисти и споделянето на знания за анализ, оценка и управление на риска.

Ключови думи – потребителска оценка, безопасност на пациентите, хирургични интервенции.
РАЗХОДИ НА ДОМАКИНСТВАТА ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗИ.Геновева Мишева Радева

Научен ръководител: доц. Емануела Мутафова, д.и.

Рецензент: проф. Стефка Коева, д.ик.н.

HOUSEHOLDS’ EXPENDITURES ON HEALTH NEEDS – TRENDS AND FORECASTSGenoveva Misheva Radeva

Supervisor: Assoc. Prof. Emanuela Mutafova, PhD

Reviewed by: Prof. Stefka Koeva, DSc

Въведение - Проблемите в здравеопазването в РБългария са многобройни и се капитализират през последните две десетилетия. Незадоволителното финансиране на системата и нерационалното разпределение и разходване на публичния финансов ресурс рефлектира в ограничен достъп на населението до необходимата му здравна помощ, незадоволителен здравен статус, повишена заболеваемост и общо недоволство на лекарското съсловие и на пациентите, и здравноосигурените лица.

Цел - Да се анализират разходите на домакинствата за здравни нужди у нас в периода на реформи 1999-2011г. и да се прогнозират техните нива до 2015 година.

Задачи - Да се представи системата на финансиране на здравната система в България;

да се анализира структурата и динамиката на финансовите потоци на здравеопазната система в процеса на реформи; да се анализират динамичните изменения в разходите на домакинствата за здравни нужди; да се извърши прогноза за разходите на домакинствата до 2015 г.Материал – информация от НСИ, Министерството на Здравеопазването, закони и нормативни актове в областта на здравеопазването на национално ниво и ниво Европейски съюз, сайта на ЕС, данни от авторско анкетно проучване на 50 домакинства от различни райони на град Варна.

Методи - анализ на литературни източници, анализ на нормативни документи, пряка индивидуална анкета, методи за обработка на информацията (описателна статистика, сравнителна статистика, анализ на динамични и вариационни редове, регресионно моделиране, графичен анализ).

Основни резултати - Разходите за здравни нужди са с критични стойности в бюджета на домакинствата, поради сравнително ниските доходи и фактическото здравно състояние на населението. Тенденцията е към цялостно и трайно повишение. В годините на здравна реформа и икономическа криза значително нарастват разходите на домакинствата за здравни нужди. Липсва доверие в системата от страна на гражданите. Ефективността на здравеопазната система е незадоволителна за гражданите. Населението оценява здравословното си състояние като добро поради липса на достатъчено лични и обществени финансови средства. По-нискодоходните групи имат по-ниско ниво на здраве и респективно по-големи здравни потребности и нужда от финансов ресурс за тяхното покриване.

Заключение - Непрестанните промени на икономическите условия в страната, както и непрестанно реформиращата се здравеопазна система, оказват негативно влияние върху физическото, психическо и социално благополучие на нацията. Абсолютното и относително намаление на домакинските бюджети, води до значителни ограничения в разходите на българските домакинства и до нездравословен начин на живот, което е причина за увеличаване на здравните разходи. Ефективността и качеството на медицинското обслужване не отговаря на очакванията на обществото. Негативно влияят върху качеството на живот на хората в нужда недостатъчното финансиране на дейностите в системата на здравеопазването и липсата на адекватна политика за финансово осигуряване на дейностите за продължаващо лечение и рехабилитация.

Всички тези причини налагат анализ на ситуацията и пораждат необходимост от актуализиране насоките за бъдещо развитие на здравната система.Ключови думи – разходи на домакинства, здравни нужди, тенденции, прогнози.
АНТИРЕФОРМЕНА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА В БЪЛГАРИЯ: СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН

ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕН И ЦЕЛЕНАСОЧЕН ПРОЦЕСДиян Красимиров Атанасов

Научен ръководител: доц. д-р Антония Димова, д.м.

Рецензент: доц. Жана Рангелова, д.ф.
ANTI-REFORM HEALTH CARE POLICY IN BULGARIA: A SOCIAL PHENOMENON OR SYSTEMATIC AND PURPOSIVE PROCESS

Dian Krassimirov Atanasov

Supervisor: Assoc. Prof. Antonia Dimova, PhD

Reviewed by: Assoc. Prof. Jana Rangelova, PhD

Въведение - Нуждата от реформа в българското здравеопазване е общопризната, но на практика през последните вече дванадесет години дълбоко необходимите промените не се осъществяват. Напротив наблюдават се действия, които влошават процесите в българското здравеопазване и вредят на здравето на нацията.

Цел - Да се анализира липсата на реформи в българското здравеопазване през последните дванадесет години и да се отговори на въпроса дали това е социален феномен, произлизащ от независими променливи или един систематичен и целенасочен процес, основан на рационален избор.

Задачи - Дефиниране на понятието „антиреформа”; да се направи здравно-политически анализ на здравната реформа в България след 1989 година и да се разгледат актуалните проблеми на здравната система от гледна точка на реформата в българското здравеопазване; да се анализира антиреформата в българското здравеопазване през призмата на теориите за ролята на държавата – реализъм и либерализъм; заимствайки теоретичната база от науката за геноцида да се даде теоретично обяснение на антиреформеният процес в здравеопазването в България; да се анализира ролята на елитите, рационалността на антиреформата и ролята на обществото; да се предложат подходи за влияние върху политиките в българското здравеопазване, които да спрат антиреформените процеси.

Материал – научни публикации, журналистически материали и интернет-сайтове.

Методи - методите на анализ и в частност – здравно-политически анализ, синтез и логическо моделиране за разкриване на природата на здравната антиреформа.

Основни резултати - Антиреформата в българското здравеопазване е резултат от човешко дело и поради това предмет на влияние. Здравно-политическият анализ на антиреформения процес в България след въвеждането на здравно-осигурителната система чрез някои от основните постулати на политологията показва, че антиреформата в здравеопазването е съвременен и рационален властови инструмент, използван от властващият елит да постигне определени цели. Тя не е ирационален и хаотичен, а продължителен процес, където съзнателни решения от властимащи организирани групи, елити определят съдбата на мнозинството. То на свой ред се реализира в ролята на пасивен страничен наблюдател.

Заключение - Необходимата промяна в българското здравеопазване може да бъде постигната само чрез един процес на разкъсване на булото на игнорация на широката българска общественост. Това ще отвори един прозорец на възможност за една друга застъпническа коалиция, подкрепяща промяната в българското здравеопазване, да промени баланса на власт и да направи възможно промяната на политики в здравната система. Този процес е зависим от способността на гражданското общество да организира и генерира нужното знание в широката общественост, знание което да създаде критичен момент за промяна на политиките в здравеопазването.

Ключови думи – здравна политика, антиреформа в здравеопазването.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница