Февруари 1999 г. Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспортастраница1/19
Дата17.11.2017
Размер3.45 Mb.
Размер3.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Февруари 1999 г.

Наръчник към съвкупното право на Общността

в областта на транспорта

(Transport Acquis)

Съдържание

ОБЩИ УВОДНИ БЕЛЕЖКИ: ТРАНСПОРТНАТА ПОЛИТИКА НА ЕС 5

ГЛАВА I: ХОРИЗОНТАЛНИ ВЪПРОСИ 7

1.1. Транспортна инфраструктура 13

1.1. Транспортна инфраструктура: Насоки за създаване на транс-европейска мрежа (ТЕМ) 13

1.1. Транспортна инфраструктура: оперативна съвместимост 15

1.1. Транспортна инфраструктура: ТЕМ - финансови нормативи 171.2. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 19

1.2. Транспортно споразумение: Швейцария 19

1.2. Транспортно споразумение: Словения 20

1.2. Транспортно споразумение: Бивша югославска република Македония 221.3. Транспортна СТАТИСТКА 24

1.3. Статистика на шосейния транспорт: товарен транспорт; система за наблюдение на пазара 24

1.3. СТАТИСТКА на шосейния транспорт 25

1.3. СТАТИСТКА на железопътния транспорт 26

1.3. СТАТИСТКА на вътрешния воден транспорт 27

1.3. Статистика на морския транспорт 28

1.4. ГЛОБАЛНИ САТЕЛИТНИ НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГСНС) 29

ГЛАВА II. шосеен ТРАНСПОРТ 31

Въведение 33

2.1. шосеен превоз на стоки : достъп до пазара 35

2.1. шосеен превоз на стоки : достъп до пазара 37

2.1. шосеен превоз на стоки : достъп до пазара 39

2.1. шосеен превоз на стоки : достъп до пазара 41

2.1. шосеен превоз на стоки : достъп до пазара 44

2.2. шосеен превоз на пътници : достъп до пазара 45

2.2. шосеен превоз на пътници : достъп до пазара 48

2.2. шосеен превоз на пътници : достъп до пазара 50

2.3. Социално законодателство: Работно време и почивка на водачите на пътни превозни средства 52

2.3. Социално законодателство: контролни процедури 54

2.3. Социално законодателство: достъп до професията 55

2.3. Социално законодателство: обучение на шофьорите 57

2.4. Железопътен транспорт: достъп до пазара и финансиране 58

2.4. Железопътен транспорт: достъп до пазара и финансиране 60

2.4. Железопътен транспорт: достъп до пазара и финансиране 62

2.4. Железопътен транспорт: достъп до пазара и финансиране 64

2.4. Железопътен транспорт: достъп до пазара и финансиране 65

2.4. Железопътен транспорт: достъп до пазара и финансиране 66

2.5. Вътрешен воден транспорт: достъп до пазара 67

2.5. Вътрешен воден транспорт: достъп до пазара 69

2.5. Вътрешен воден транспорт: достъп до пазара 72

2.5. Вътрешен воден транспорт: достъп до пазара 74

2.5. Вътрешен воден транспорт: достъп до пазара 79

2.5. Вътрешен воден транспорт: достъп до професията 81

2.5. Вътрешен воден транспорт: капитански сертификати 84

2.5. Вътрешен воден транспорт: капитански сертификати 86

2.5. Вътрешен воден транспорт: Техническа хармонизация и безопасност 88

2.5. Вътрешен воден транспорт: Техническа хармонизация и безопасност 92

2.6. лятно време 96

2.7. Държавни субсидии 97

2.8. Правила за конкуренция 99

2.9. Обществени услуги 100

2.10. Фискална хармонизация: такси за превозни средства и за използуване на пътищата 104

2.10. Фискална хармонизация: Инфраструктурна счетоводна система 107

2.11. Проверка на транспортните разрешения 109

2.11. Проверка на транспортните разрешения 110

2.12. Комбинирани превози 111

2.12. Комбинирани превози 113

2.13. Технология и безопасност: тегла и размери 114

2.13. Технология и безопасност: средства за ограничаване на скоростта 118

2.13. Технология и безопасност: дълбочина на протектора на автомобилните гуми 120

2.13. Технология и безопасност: Свидетелства за правоуправление 121

2.13. Технология и безопасност: предпазни колани 123

2.13. Технология и безопасност: тахографи 125

2.13. Технология и безопасност: Изпитване за пригодност за движение по шосе 128

2.14. Превоз на опасни товари: консултанти по проблемите на безопасността 130

2.14. Превоз на опасни товари: железопътни превози 131

2.14. Превоз на опасни товари: превози по шосе 133

2.14. Превоз на опасни товари: проверки при превози по шосе 135

2.15. екоточки 137

2.16. Регистрационни ЗНАЦИ 140ГЛАВА 3: ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ 141

ВЪВЕДЕНИЕ 143

3.1 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ДОСТЪП ДО ПАЗАРА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ 145

3.1 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ДОСТЪП ДО ПАЗАРА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ 147

3.1 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ДОСТЪП ДО ПАЗАРА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ 148

3.2 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ОКОЛНА СРЕДА 149

3.2 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ОКОЛНА СРЕДА 150

3.2 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ОКОЛНА СРЕДА 151

3.3 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ 152

3.4 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 154

3.4 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 155

3.5 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ЗЕМНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 156

3.6 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ 158

3.6 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ 159

3.7 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ЛИЦЕНЗ НА ПЕРСОНАЛА 161

3.8 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАФИК 162

3.8 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАФИК 163

3.9 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СЛОТОВЕ 164

3.10 ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ: ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ 166ГЛАВА 4: МОРСКИ ТРАНСПОРТ 167

4.1 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 173

4.1 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 175

4.1 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ 177

4.2 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ 179

4.3 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА 181

4.4 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ПРАВИЛА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 182

4.5 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 185

4.5 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 186

4.5 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 188

4.5 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 189

4.5 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 190

4.5 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 191

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 192

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 193

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: 195

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 196

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 197

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 200

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 202

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 205

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 207

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 209

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 212

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 214

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 215

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 217

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 219

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 222

4.6 МОРСКИ ТРАНСПОРТ: БЕЗОПАСНОСТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 223АНЕКС 1 225

АНЕКС 1: ИНДЕКС 227

АНЕКС 2 243

АНЕКС 2: ЕС – сектор на транспорта: факти и цифри 245

Предговор

  1. Информация за Наръчник към съвкупното право на Общността в областта на транспорта (Transport Acquis)

Наръчникът на DG VII към съвкупното право на Общността в областта на транспорта (Transport Acquis) е разработен с цел да съдействува страните-кандидатки и други заинтересовани страни при запознаването им с транспортното законодателство на Общността. След кратък увод към всеки отделен сектор на транспорта в наръчника е включена подробна информация относно целите, обхвата и съдържанието на основните правни актове, като в една или друга степен се следва структурата на аналитичния анализ на acquis. Включени са и две приложения, списък на законодателните актове, цитирани в наръчника, както и някои представителни статистически данни за транспорта. Настоящият неофициален документ допълва писмената документация (правни текстове) и устни изложения, направени по време на контролните срещи.1

2. Хармонизиране на транспортното законодателство

За да станат членове на Европейския съюз присъединяващите се държави трябва да хармонизират националните закони, правила и процедури със съвкупното право на Общността (acquis communautaire) по такъв начин, че съответните закони на ЕС да бъдат изцяло включени в тяхната националната правна система. Това задължение остава валидно и след присъединяването.

Законодателството в областта на транспорта включва всички директиви, наредби и решения, приети на базата на съответните клаузи от Договора. Освен това са включени правните принципи и интерпретации на Европейския съд, всички транспортни споразумения, в които участвува Европейската общност, както и съответните декларации и резолюции на Съвета на министрите.

Процесът на хармонизиране включва три основни етапа:
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница