Финансиран със заемни средства (Заем 7612 bg) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31. 39 милиона евро по Проекта за социално включванеДата02.01.2018
Размер192.56 Kb.
Размер192.56 Kb.

Ул.”Независимост” № 20, централа: 058/600 889; факс: 058/600 806;

e-mail: obshtina@dobrichka.bg; web site: www.dobrichka.bg

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Добричка кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция юрист) по Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес web site: www.dobrichka.bg.1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше юридическо образование;

 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка.1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Добричка, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания.2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 17.10.2014 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.00 до 17.00 часа.
Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:e-mail: obshtina@dobrichka.bg

- на хартия на адрес:Град Добрич, община Добричка, ул. „Независимост“ №20

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ЗАДАНИЕ ЗА РАБОТА И ОБХВАТ НА УСЛУГИТЕ
юрист В УСЛУГАТА „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА” по проект на община ДОБРИЧКА „Равен шанс за всички деца в община Добричка”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Проект за социално включване - Заем 7612 BG от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка)
Проектът за социално включване цели:

  • Подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години;

  • Повишено общо благосъстояние на децата;

  • Разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

Проектът за социално включване има следните компоненти:


Компонент 1: Интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца. Компонентът включва общински под проекти за предоставяне на пакет от интегрирани социални услуги и услуги за грижи за деца за родителите и децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Основна особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.
Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече на формирането и развитието на родителски умения, като за целта ще бъдат финансирани дейности за формиране на умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на отглеждане на децата. Ще има родителски групи, възможности за индивидуално консултиране, включително и чрез мобилни екипи, предоставящи подкрепа на място, ще се предоставя и по-специфична подкрепа за деца с увреждания и техните семейства.
Целта на услугите е не само да се подкрепят семействата в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца. Родителите ще имат възможност за комплексна подкрепа – от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране относно възможностите за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост и т.н. И за двете възрастови групи деца ще се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.
За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. Като за да има пълноценно социално включване ще се работи и с тези деца и родители, които не попадат в рисковите групи по проекта. Ще бъде подпомогна интеграцията на децата и чрез намаляване на таксите за детска градина. Транспорт за децата с цел да могат да посещават детска градина също ще бъде осигурен по проекта.
Един от най-съществените елементи на проекта е възможността за инвестиции в ремонтни и строителни дейности с цел предоставяне на услугите – това може да е свързано както с увеличаване на капацитета или адаптиране с оглед нуждите на услугите на действащи форми за грижи за деца, така и с инвестиции в създаването на материална база за предоставяне на услугите.
По проекта ще се финансира и обучение на доставчици на социални услуги и персонал в детски градини.
Компонент 2: Изграждане на капацитет. Този компонент ще финансира дейности, свързани с оценката на въздействието, одит и подкрепа за изпълнението.
Проектът за социално включване (Заем 7612 BG) се администрира от Министерството на труда и социалната политика.
1.2. Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, община Добричка.

Община Добричка изпълнява Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка”, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-53 от 15.06.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Добричка.


Основните цели на проекта са:

Да се подобри качеството на живот на децата в риск и техните семейства на територията на община Добричка чрез интегрирано и устойчиво предоставяне на комплекс от качествени и достъпни социални, здравни, образователни и други услуги, отговарящи на техните потребности, в стимулираща семейна и социална среда.

Основните целеви групи на проекта са:

Основни целеви групи деца в риск (0-7 г.):

- Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Деца, чиито родители са безработни;

- Деца, чиито родители получават социални помощи;

- Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;

- Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

- Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;

- Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;

- Деца с увреждания;

- Деца със здравословни проблеми.Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.):

- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

- Родители, получаващи социални помощи;

- Безработни родители;

- Родители на 3 и повече деца;

- Самотни родители;

- Бъдещи родители от уязвими групи;

- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

- Родители на деца с увреждания;

- Родители на деца със здравословни проблеми;

- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);

- Здравно неосигурени родители;

- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;

- Родители без или с ниско образование;

- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.

Услуги за деца от 0 до 3 г. и техните родители


 1. Формиране и развитие на родителски умения

 2. Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията

 3. Семейно консултиране и подкрепа

 4. Здравна консултация за деца


Услуги за деца от 3 до 7 г. и техните родители

 1. Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове

 2. Мониторинг на готовността за обучение.

 3. Семейно консултиране и подкрепа

 4. Здравна консултация за деца

 5. Допълнителна подготовка за равен старт в училище

 6. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с уврежданияII. ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО
Целта е да бъде подпомогнато изпълнението на Проект Равен шанс за всички деца в община Добричкана община Добричка чрез наемане на юрист, който да участва в предоставянето на следните услуги/дейности по проекта:
1. Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст
Услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на бебета и деца до 3 годишна възраст” цели подкрепа на семействата на деца до 3 години в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Предоставянето на услугата ще спомогне за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца.
В рамките на услугата се извършват следните дейности:

 • Групови и индивидуални сесии за семейно планиране;

 • Консултиране и подкрепа на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца.  Груповите и индивидуални сесии за семейно планиране целят предоставянето на информация, консултации и обучение в областта на репродуктивното здраве, методите за контрацепция, болестите, предавани по полов път и семейното планиране. Дейността се осъществява чрез индивидуални и групови сесии. Индивидуалните сесии ще бъдат провеждани, когато възникне необходимост, в зависимост от всеки случай. Мобилната работа е особено важен елемент от дейността.

  Дейността обхваща родители от уязвими групи – уязвими етнически групи, в частност представители на ромския етнос; получатели на социални помощи; безработни; родители с три и повече деца; самотни родители; родители за първи път; родители в рискова възраст; родители с ниско ниво на образование; родители, живеещи в лоши жилищни условия; родители, при които е налице риск от изоставяне на детето.  Груповите сесии ще се провеждат по предварително посочени теми веднъж седмично в помещения, определени от общината (в детски ясли, детски градини, социални услуги в общността или в новосъздадени услуги по проекта), с продължителност 90 минути, за групи от по 8-10 души, като общият брой на сесиите за всяка група следва да бъде между 5 и 8 сесии в помещения, определени от общината (в детски ясли, детски градини, социални услуги в общността или в новосъздадени услуги по проекта).Специалистите, които извършват дейността, включват социален работник, гинеколог, психолог, юрист, медиатор.
Консултирането и подкрепата на родители, които не полагат достатъчно грижа за своите деца, цели идентифициране на деца и семейства в риск чрез работа в общността; осигуряване на подкрепа – емоционална, практическа, в натура, финансова, ако е необходима такава, за запазване целостта на семейството и предотвратяване на изоставянето на деца; насочване към другите услуги по проекта и към алтернативни социални, образователни и здравни услуги, както и такива по заетостта; издирване и насочване на бременни жени в риск и майки за ползване на здравни услуги и спазване на изискванията на здравното законодателство; индивидуална работа и групова работа с родители, които не полагат достатъчно грижа за децата си – консултиране, придружаване, посредничество, подкрепа в натура, психотерапия за деца - жертви на насилие или на доказано неглижиране. Мобилната работа включва посещения на рискови райони веднъж на две седмици или веднъж месечно, като може и в по-чести интервали от време. Груповата работа ще се съсредоточава върху общите проблеми, като програмата и честотата на сесиите следва да са съобразени с участниците в групата и фокуса на работата.

  Дейността е насочена към родители от уязвими групи – уязвими етнически групи, в частност представители на ромския етнос; получатели на социални помощи; безработни; родители с три и повече деца; самотни родители; родители за първи път; родители в рискова възраст; родители с ниско ниво на образование; родители, живеещи в лоши жилищни условия; родители, при които е налице риск от изоставяне на детето; родители, които имат дете/деца в риск (регистрирани в Дирекциите „Социално подпомагане” на АСП); родители, за които има данни, че не полагат достатъчна грижа за децата си – както регистрирани в полицията и ДСП на АСП, така и идентифицирани чрез мобилна работа в общността.
Специалистите, които извършват дейността, включват психолог, социален работник, юрист, медиатор.

2. Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години

Услугата „Семейно консултиране и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 години” цели повишаване на познанията сред общностите във висок риск по отношение на развитието и нуждите на детето; разширяване на възможностите за социално включване на рисковите групи чрез подобряване на техните социални умения – общуване, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път. Подкрепата на семействата в отглеждането на децата за справяне със семейни проблеми ще допринесе за развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Ще се работи с уязвими семейства, родители на деца с увреждания, родители, не полагащи достатъчни грижи за децата си, както и неглижирани деца и деца – жертва на насилие.В рамките на услугата се извършват следните дейности:


 • Групи за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г.

 • Консултиране и подкрепа (индивидуално или групово)

 • Консултация на деца, живеещи в рискова семейна среда
  В групите за консултация и подкрепа на родители на деца от 3 до 7 г. ще се предоставят социални, юридически и други видове консултации за повишаване на познанията и информираността на семействата относно техните права и отговорности по отношение на грижата за детето; засилване на мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина или училище, както и за насърчаване на способностите на децата им; индивидуална или групова работа за подобряване на родителските умения и за консултиране по въпросите на семейното планиране; организиране на дискусионни клубове, фокусирани върху въпроси, които са важни за родителите на малки деца. Целта е да се обсъдят и споделят всички родителски страхове и въпроси. Важно е също така да се разработят и използват различни материали – видео клипове, кратки филми, дискусии , посветени на детето и детството и т.н. Дейността ще се извършва в специално създадени за целта помещения, може да се провежда и в съществуващи или новоизградени центрове, помещения в обществени сгради.

  Дейността е насочена към родители от уязвимите групи - уязвими етнически групи, по-специално ромската общност, получатели на социални помощи, безработни, семейства с три и повече деца, самотни родители, родители за първи път, родители в рискова възраст,с ниско ниво на образование, родители, за които има данни, че не полагат достатъчна грижа за децата си (злоупотреби със забранени вещества, насилие или неглижиране на децата, други нарушения на правата на децата) – регистрирани в полицията, Д”СП”, родители на деца със здравословни проблеми и във висок риск от забавяне в развитието.  Груповите сесии ще се провеждат по предварително посочени теми веднъж седмично в помещения, определени от общината (детски градини, социални услуги в общността или в новосъздадени услуги по проекта), с продължителност 90 минути, за групи от по 8-10 души, като общият брой на сесиите за всяка група следва да бъде между 5 и 8 сесии в помещения, определени от общината (в детски ясли, детски градини, социални услуги в общността или в новосъздадени услуги по проекта)


Специалистите, които извършват дейността, включват социални работници, психолог, педагог, юрист, медиатор, както и здравни специалисти, ако е необходимо.
Консултирането и подкрепата (индивидуално или групово) са насочени към идентифициране на децата и семействата в риск чрез провеждане на дейности в рамките на общността; оказване на подкрепа (емоционална, практическа, материална и финансова, ако е необходимо), за да се запази целостта на семейството и да се предотврати забавянето в развитието на детето; насочване към други услуги по проекта или други социални, образователни и здравни услуги и услуги за заетост; идентифициране и насочване на бременни жени в риск и майки към системата за здравеопазване; предоставяне на индивидуална подкрепа – консултации, придружаване, посредничество, материална подкрепа. Услугата се основава на групова работа с родители, които не полагат достатъчни грижи за децата си. Услугата предполага групова или индивидуална работа – консултиране и психотерапия на деца, подложени на насилие и неглижирани деца, когато това е установено. Мобилната работа/работата на терен обхваща обхождане на рисковите райони най-малко веднъж седмично. Интензивността на индивидуалната работа се определя в зависимост от всеки отделен случай. Груповата работа е съсредоточена около общи проблеми, като съдържанието на програмата и интензивността на срещите следва да са съобразени с всяка група и фокусът на работата й. Дейностите могат да се предоставят в детски градини, социални услуги в общността или новосъздадени услуги по проекта, в други обществени сгради, в домовете на семействата.
Дейността е насочена към групите родители, посочени по-горе.
Специалистите, които извършат дейността, включват социални работници, психолог, педагог, юрист, както и други консултанти, ако е необходимо. Екипът следва да включва и медиатори от уязвимите целеви групи по ПСВ.

Консултацията на деца, живеещи в рискова семейна среда е свързана с индивидуална работа с деца, които живеят в условия, възпрепятстващи тяхното развитие. Консултацията ще бъде комплексна и ще включва мобилни дейности в по-затворените общности. Ще бъдат обхванати деца от уязвими групи или от групи, изложени на риск. Тази дейност ще бъде предоставяна основно чрез мобилна дейност, може да се предоставя и в детски градини, социални услуги в общността или новосъздадени услуги по проекта, в други обществени сгради, в домовете на семействата.
Дейността е насочена към: деца от уязвими групи или от групи, изложени на риск: общности с различен етнически произход, и по-конкретно ромската етническа група, семейства, получаващи социални помощи, семейства с ниско ниво на образование, семейства, живеещи в лоши жилищни условия; деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за децата; деца на безработни родители; неглижирани деца, деца, подложени на насилие.
Специалистите, които извършат дейността, включват социални работници, психолог, педагог, юрист, както и други консултанти, ако е необходимо. Екипът следва да включва и медиатори от уязвимите целеви групи по ПСВ.
ІІІ. обхват НА ЗАДАНИЕТО
В съответствие със заложените в Проект ” Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка цели, изисквания и характеристики за всяка една дейност и с описаните в раздел ІІ услуги, в чието предоставяне ще участва, консултантът ще извършва следните задачи:


 1. Изготвяне на график и план за провеждането на консултативната си дейност;

 2. Провеждане на индивидуални юридически консултации на родители относно техните права и задължения по отношение на:

 • законодателството в областта на закрилата на детето и семейно правните отношения;

 • социалното законодателство: социални услуги за деца и семейства, семейно и социално подпомагане, трудовоправни отношения, пазар на труда, закрила при безработица, подкрепа за деца и възрастни с увреждания и др.;

 • осигурителното законодателство;

 • здравното законодателство;

 • законодателството в областта на предучилищното и училищното образование;

 • административно-правни процедури;

 • други.

 1. Създаване и поддържане на база данни относно консултираните лица;

 2. Предоставяне при необходимост на юридически консултации на екипа на услугата „Семейно консултиране и подкрепа”;

 3. При необходимост участие при провеждането на мобилна работа на терен;

 4. Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

 5. Участие при провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите/ дейностите, в които участва.

При изпълнение на задачите консултантът е длъжен: • да спазва Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

 • да прилага Методиката на екипната работа по случай;

 • да прилага Методическото ръководство за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, създадено по ПСВ;

 • да спазва Програмата за обучение за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”, създадена по ПСВ;

 • да участва в срещите на екипа от консултанти по проекта, както и да им оказва съдействие, съгласно своите компетентности;

 • да води и поддържа документация за изпълнението на възложените му задачи;

 • да участва в обучения, организирани от МТСП и община Добричка;

 • да оказва съдействие на органите за закрила на детето в общината;

 • да сигнализира на компетентните органи в случай на дете в риск и да оказва съдействие при работата по случая.

Основно дейностите ще се изпълняват в следните населени места: с. Стожер, с. Победа, с. Житница, с. Карапелит, с. Стефаново, с. Дончево, с.Батово, с.Бенковски, с.Божурово, с.Ведрина, с.Ловчанци, с.Овчарово, с.Паскалево, с.Плачи дол, с.Смолница, с.Черна, с.Алцек, с.Бранище, с.Воднянци, с.Владимирово, с.Долина, с.Котленци, с.Ломница, с.Лясково, с.Подслон, с.Пчелино, с.Росеново, с.Сливенци, с.Стефан Караджа, с.Царевец, с.Одърци, с.Ф.Дянково и съставните села.


Мястото, където ще се изпълняват дейностите, е както следва:

ЦДГ с.Стефаново, ул.Първа №70.


ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Условията (помещения за провеждане на дейностите, консумативи, техника и др.) за изпълнение на дейностите ще бъдат осигурени от община Добричка.

С цел осъществяването на мобилната работа на консултанта ще бъде осигурен транспорт от община Добричка.V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1. Проведени 300 консултации.


VI. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И БАЗА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Профил на кандидатите
Експертите трябва да отговарят на следните изисквания за специализация и експертиза:
А. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше юридическо образование;

 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са служители в държавна, областна или общинска администрация или в други държавни/общински предприятия и институции;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка.Б. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в община Добричка, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;


VІI. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧАТА
Консултантът трябва да започне работа веднага след подписване на Договора, което се очаква да бъде от месец септември 2014 г. Услугите по Договора ще се предоставят за период от 12 месеца.

Заплащането на консултанта ще бъде почасово.

Разходите за командировъчни, дневни, транспортни разходи няма да се заплащат отделно.

VІІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНСУЛТАНТА ПО ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА


 • Консултантът ще работи в тясна връзка с Координатора по Договора, екипа за управление на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка” на община Добричка.

и другите консултанти по проекта.
Консултантът ще изготвя месечни отчети за извършените от него дейности през изминалия месец на български език, които ще предоставя на Координатора по договора за преглед и одобрение. Заедно с отчета за извършените дейности през месеца Консултантът представя за подпис от Координатора лист за отчитане на изработеното време през месеца по образец (Приложение Г), който се прикрепя към приемо-предавателния протокол за приемане на извършената работа от Консултанта през отчетния период.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

задължения на консултанта по докладите

Консултантът ще подготвя и представя месечни доклади за напредъка на проекта на български език.

Всички доклади, отчитащи извършените дейности и предложения, Консултантът ще предоставя на Възложителя за одобрение на следния адрес:
Гр. Добрич

ул. „Независимост” №20

Координатор на Проект „Равен шанс за всички деца в община Добричка“

Консултантът ще предоставя месечните си доклади на Координатора по договора, за преглед, коментари и одобрение.

Възложителят ще изпрати коментари по доклада, ако е необходимо, в срок от пет (5) дни след получаването на доклада и неговото одобрение ще бъде основание за извършване на плащането.

Примерна форма за професионална биография (CV)

Име на кандидата:

Професия:

Дата на раждане:

Националност:

Членство в професионални организации:

Подробности за възлаганите му задачи:

Ключови квалификации: [Дайте описание на опита и обучението си, които са най-сходни със задачите, включени в заданието. Опишете степента на отговорност в сходни предишни задания като посочите дати и място на изпълнение.]

Образование: [Дайте обобщени данни за университетското си и друго специализирано образование като посочвате имената на съответните учебни заведения, периода на обучение и получените академични звания.]

Професионален опит: [Като започнете от сегашната позиция и продължите назадвъв времето изредете всички заемани професионални постове. Посочете всички назначе­ния от завършване на университета, включително датите на започване и приключване, работодатели, название на заеманите постове и място на работа. За опита през пос­ледните 10 години дайте също типа на извършваните дейности и препоръки от клиенти, където е възможно.]

Езици: [За всеки език посочете степента на владеене: отлично, добре, прилично,или слабо говоримо, четимо и писмено.]

Декларация:

Аз, долуподписаният, декларирам, че тези данни дават коректно описание за мен, моите квалификации и моя опит.

Дата: [Подпис на кандидата]


Пълното име на кандидата: [Изписва се саморъчно]

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница