Финансиран със заемни средства (Заем 7612 bg) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31. 39 милиона евро по Проекта за социално включванеДата30.11.2017
Размер29.6 Kb.
Размер29.6 Kb.
С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377303, факс 9810653.

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС
Столична община кани потенциални кандидати за позиция лекар - гинеколог в услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична Община” – район Овча купел, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip

Към настоящата Покана е публикувано Задание за работа и обхват на услугите.1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Основни изисквания

 • да са физически лица;

 • да имат висше образование – завършена образователна степен магистър със специалност „Гинекология”;

 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните дейности;

 • да притежават компютърна грамотност;

 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

 • да не са държавни служители по смисъла на Закона за държавния служител;

 • да не са в конфликт на интереси;

 • да не са участвали в разработването на Проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община" на Столична община


1.2. Специфични изисквания
Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

 • да познават местните уязвими общности в Столична община, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;

 • да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи.

2. Условия на поканата
Заинтересованите кандидати следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 22.10.2015 г.
Кандидатите ще бъдат оценявани за опит и квалификация съгласно процедурите, описани в указанието на Световна банка „Избор и наемане на Консултанти от заемополучатели на Световна банка” (последно издание) и в съответствие със следните критерии:
(1) специфичен опит, съответстващ на заданието - 30

(2) квалификации и компетентност за изпълнение на заданието - 70

Общо точки - 100
Заинтересуваните Консултанти могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник – петък) от 9:00 до 17:30 часа.

Столична община

Дирекция "Социални дейности"

гр. София, бул. "Мария Луиза" № 88, етаж 5

Яна Селиктар

тел. 02/8035920

факс: 02/8035 935

E-mail: iseliktar@abv.bg


Дирекция „Обществени поръчки и концесии”

гр. София, бул. "Париж" № 3, стая №106

Блага Живкова

тел. 02/9377545

факс: 02/9377312

E-mail: bjivkova@sofia.bg

Документите могат да се изпращат:

- по електронен път на адрес:Столична община

Дирекция "Социални дейности"

Яна Селиктар

E-mail: iseliktar@abv.bg
- на хартия на адрес:

Столична община

Дирекция "Социални дейности"

гр. София, бул. "Мария Луиза" № 88, етаж 5
При изпращане на професионалната биография, следва да се посочи услугата и позицията за която се кандидатства, както и да се посочи телефон и по възможност електронен адрес за контакт.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница