Годишен комплексен план на 51 соу елисавета багряна’’Дата05.02.2017
Размер261.96 Kb.
Размер261.96 Kb.
ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН

на 51 СОУ “ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА’’

за учебната 2010-2011 година

РАЗДЕЛ І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

51 СОУ е училище с утвърдени традиции, с натрупан опит, с добре подготвени кадри, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в УВП – да бъде не просто източник на учебна информация, а консултант и партньор в процеса на усвояване на знания и умения, които да помогнат на ученика в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота.Силни страни в дейността на училището са:

Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението. • Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните образователни изисквания.

 • Системният контрол върху качеството на УВР от страна на УР.

 • Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в текущата УВР.

 • Много доброто взаимодействие с УН; включването на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви.

 • Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта, които получиха признание в множество прояви на районно, градско, национално и международно равнище.

 • Ентусиазираното участие на ученици, учители и родители в освежаването и обновяването на класните стаи, коридорите, двора и парка на училището, довело до създаване на приветлива и естетична учебна среда.

 • Високото равнище на подготовката на учениците в паралелките по изобразително изкуство.

 • Участието в международни проекти ,съвместно със средни училища с подобни профили.

 • Непрекъснатото обогатяване на материалната база, свързано с навлизането на информационните технологии в обучението на децата и административното обслужване на училището

 • Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

 • Наличието на собствена здравна програма и участие в проекти и дейности на Българска асоциация „Училища, утвърждаващи здраве”.

 • Единодействието на цялата педагогическа колегия в стремежа да се защити визията за 51 СОУ като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение.

Като нерешен докрай проблем в УВР могат да се откроят безпричинните отсъствия от учебни часове на някои ученици от горния курс. Колегията има възможности да се справи с тях чрез единство в изискванията, строг контрол и вписване на отсъствията, стриктно прилагане на Правилника на 51 СОУ за полагане на изпити върху пропуснатия учебен материал. Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове.

От анализа на действителното състояние на дейността в 51 СОУ могат да се направи следния извод:

Постиженията в УВР, положителните промени в обновяването и естетизирането на материалната база, екипната работа на преподавателите и доброто взаимодействие с ученици и родители имат своя резултат, а именно изпълнения план-прием след VІІ и VІІІ клас, както и по-големият брой първокласници, чиито родители са избрали 51 СОУ.

РАЗДЕЛ ІІ. ЦЕЛИ И СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Като своя мисия 51 СОУ определя: формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят; създадени умения за продължаващо учене през целия живот; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

51 СОУ се стреми към изграждане на визия за конкурентоспособно училище, което формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обособяването й като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство, прилагане на творческо и критично мислене в осъществяването на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

Като свои приоритетни цели училището си поставя: издигане и утвърждаване престижа на 51 СОУ чрез високо ниво на учебната подготовка, както и чрез осигуряване на ред и дисциплина в УВП; повишаване качеството на педагогическия и административния контрол. • Създаване на базисни умения, свързани с прилагането на информационните технологии още от първи клас.

 • Разширяване на обучението по изобразително изкуство и в началната училищна степен.

 • Съчетаване на художествените способности на учениците от профилираните паралелки по ИИ с умения в областта на информационните технологии.

 • Здравно образование и профилактика.

 • Засилено взаимодействие с родителите

 • Подновяване и обогатяване на материалната база

 • Повишаване квалификацията на учителите във връзка с прилагането на ИТ и съвременни методики в преподаването.

 • Мотивиране на учениците чрез свързване на обучението с техните интереси и намерения за бъдеща реализация.

 • Съчетаване на учебната работа с разнообразни извънкласни дейности, даване възможности на всяко дете да изяви своите индивидуални способности /спорт, музика, театър, екология, клубове по интереси/.

 • За изпълнение на поставените цели училището определя като стратегии:

 • повишаване качеството на подготовката на учениците в профилите ИИ, ИТ,природоматематически и стопански мениджмънт

 • изграждане на училищни ценности, които формират собствен облик на 51 СОУ;

 • издигане равнището на родноезиковата и чуждоезиковата подготовка;

 • многообразие на училищния живот чрез културни, спортни и други изяви, които да утвърждават чувството за принадлежност към 51 СОУ у всеки ученик;

 • проучвателна дейност на чужд опит и собствени идеи за оцеляване на училището и интензивно развитие;

 • гражданско образование;

 • грижа и внимание към всеки ученик, специално отношение към децата със специални образователни потребности; усъвършенстване работата с изоставащите ученици.

В дейността си училището следва определени принципи:

 • прозрачност и гласност в управлението;

 • съчетаване на утвърдените традиции с отвореност към нови идеи;

 • етичност, колегиалност, екипен принцип в работата на учителите;

 • компетентност и професионализъм като най-сигурен начин за отстояване авторитета на учителската професия;

 • партньорство с родителите, кварталната общественост, образователни и други институции за подпомагане на училищната дейност и подобряване на материалната база.

РАЗДЕЛ ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ТРАДИЦИОННИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ

1. Проверка на входното ниво на учениците по всички предмети и анализ на резултатите по МО

Срок: 8.10. 2010 г.

Отг.: всички преподаватели

2. За отчитане на междинното и изходното ниво да служат резултатите от срочните класни работи и националното външно оценяване в 4, 5, 6 и 7 класове. Писмените работи, проверени, рецензирани и подписани от родителите, да се съхраняват от преподавателя,подвързани в папка, на подходящо място в училището и да се представят при поискване по време на родителски срещи или консултации с родителите.

Срок: през цялата година

Отг.: всички преподаватели

3. Учителите да стимулират учениците към изява на собственото мнение, да ги учат да избират и защитават избора си.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

4. Учителите да прилагат стандартизирани тестове за проверка на подготовката и знанията на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

5.Учителите да прилагат в работата си интерактивни методи, принципи на екипната работа и др., които създават навици за самостоятелно учене, при което учителят е консултант, а не само източник на информация.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

6. Учениците с изявени способности и интереси да бъдат стимулирани за участие в олимпиадите по бълг.език и литература, математика, физика, химия, биология и география.

Срок: постоянен

Отг.: препод.по съотв.предмети

7. Информационният център да се използва пълноценно с учебни цели и за ЧК – по предварително дадена заявка при ПД.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

8. Нуждаещите се от помощ при самоподготовката си деца от началния курс да бъдат включени в полуинтернатни групи.

Срок: 24.09.2010 г.

Отг.:началните учители

9. Да се провеждат консултации по всички учебни предмети по предварително изготвен график.

Срок: постоянен

Отг.: ПД

10. Учителите да отделят време и специално внимание на изоставащите ученици в учебните часове и часовете за консултации.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

11. За учениците със специални образователни потребности съответните учители да изградят собствени критерии и изсквания за работа според възможностите на детето. Да поддържат непрекъсната връзка с техните родители и с ресурсния учител.

Срок: постоянен

Отг.: учителите, ПД, ресурсен учител.

12. Работа с Ученическия съвет – обучение в комуникативни умения.

Отг.: Педагогическият съветник

Срок: постоянен

13. Консултации на 11,12 клас във връзка с кариерното

им развитие.

Срок: май 2011г.

Отговорник: ПС

14. Изграждане на мини-консултативен център по кариерно развитие на учениците.

Срок:постоянен

Отговорник: ПС

15. Работа с учениците по темите на програмата за здравно образование, разработена в съответствие с възрастта на децата.

Срок:постоянен

Отговорник: ПС

16. Да се поддържа контактът с детските градини в региона във връзка с набирането на първокласници за следващата учебна година.

Срок: постоянен

Отг.: Учителите на 4 клас

17. Всички учители, а не само преподавателите по бълг.език и литература, да полагат усилия за подобряване езиковата култура на учениците; да санкционират грешките както в писмените, така и в устните им изяви.

Срок: постоянен

Отг.: всички преподаватели

18. За целите на електронната информационна система два пъти месечно учителите да предават информационни карти с попълнени текущи оценки за всеки ученик. В началото на всяка учебна година класните ръководители да актуализират данните за всяко дете.

Срок: през цялата година

Отг.: всички преподаватели

19. Да се вземат мерки за прекратяване на безпричинните отсъствия от учебните часове – стриктно да се отразяват отсъствията от всички учители, а класните ръководители да уточняват поводите за отсъствията /уважителни или не/, да вписват броя им в информационните карти и системно да информират УР и родителите.

Срок:постоянен

Отг: кл.ръководители

20. Експониране на ученически работи във временна и постоянна изложба на училището.

Срок: постоянен

Отг. учителите по из.изк.

21.Заседания на екипа за работа с деца на ресурсно подпомагане: 30.09.2010 г., 20.12.2010 г., 24.02.2011, 22.04.2011 г.

Срок: фиксиран

Отг: ресурсен у-тел, ПД

22. Изготвяне на костюми и декори за театралните трупи

Срок: постоянен

Отг. Дертлиева

23. „Наши школьные друзья” – електронна кореспонденция с ученици от руски училища.

Срок: постоянен

Отг. М.Николова

24. Посещения на музеи на дейци на литературата и изкуствата с цел запознаване на учениците с културното и историческото наследство.

Срок: постоянен

Отг. Преподаватели по

БЕЛ и история

25. Издаване на в.”Вести +”

Срок: постоянен

Отг. Рашева

26. Използване на e-mail за представяне на домашни работи и индивидуални училищни проекти.

Срок: постоянен

Отг. Всички учители

27. Изработване на рекламни материали, свързани с УВР и извънкласните дейности на училището

Срок: постоянен

Отг. Йорданова, Щиркова,

Б.Блажев


28. Периодично представяне на подбрани ученически презентации за видео стената

Срок: постоянен

Отг. Учителите по ИИ, ИТ

и по съответните предмети

29. Естетизация на класните стаи и училищните коридори

Срок: постоянен

Отг. Учителите по ИИ

30. Контакти и посещения на катедри от НХА

Срок: постоянен

Отг. Дончева

31. Посещения на образователни концерти

Срок: постоянен

Отг. Ценов

32. Изготвяне на проекти и уреди за кабинета по физика

Срок: постоянен

Отг. Димитрова

33. Състезания на тема „Кръстословици по химия”

Срок: постоянен

Отг. Колева

34. Фотоконкурс на тема „Аз и моето ежедневие”

Срок: постоянен

Отг. Иванова

35. Изработване на мултимедиен албум „Химията в нашия бит”

Срок: постоянен

Отг. Колева

36. Поддържане на тематично табло „Математиката – забавна, интересна, велика”

Срок: постоянен

Отг. Щиркова, Фратева

37. Участие в математически състезания /Коледно, Великденско, на СБНУ и др./

Срок: постоянен

Отг. МО Начален курс

38. Създаване на стена на дарителя

Срок: постоянен

Отг. Кр.Енев 1. Учредяване на клуб „Принт-медия”

Срок: постоянен

Отг. Ив.Иванова 1. Оформяне на тематичен кът „Помним ли...” – табло с материали по БЕЛ и обществени науки

Срок: постоянен

Отг. Николова, Шопова 1. Изготвяне на презентации по английски език

Срок: постоянен

Отг. Митова 1. „Сподели любима мисъл” от прочетена книжка по английски език.

Срок: постоянен

Отг. Учителите по АЕ

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.Тържествено откриване на учебната година.

Срок:15.09.2010 г.

Отг: всички преподаватели

2.Участие в лекоатлетически крос „София“

Срок:17.09.2010 г.

Отг: М.Борисова

3. Участие на вокална група в концерт по случай празника на столицата в район Красно село.

Срок: 17.09.2010 г.

Отг: М.Ценов

4. Издаване на празничен брой на училищния вестник „Вести +“

Отг: Н.Рашева

5. Отбелязване на Деня на независимостта на 22 септември

Срок: 21.09.2010 г.

Отг. Калчева

6. Посещение на изложбата на Дега

Отг. Ефремова, Йотова

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


 1. Честване на Деня на усмивката:

 • Тийм-билдинг с тема „Усмивка”;

 • Акция: „Изправи емотикони – усмивки на сайта на училището”

 • Позитивна поща: „Изпрати усмихнати послания”

Срок: 1.10.2010 г.

Отг. Митова, Паскалиева,

Ученически съвет


 1. Отбелязване на Деня на учителя /Конкурс с учениците от 6 клас за учителски хороскоп на тема: „Астрологична рецепта: как да намерим общ език с учителя”/

Срок: 5.10.2010 г.

Отг: Фратева, Калчева,

Шопова, Паскалиева

3. Създаване на клуб „Приятели на книгата, киното и театъра” със секции в среден и горен курс

Отг: учители по БЕЛ

4. Фотоконкурс на тема „Есенна фантазия”

Отг: Казакова, Паскалиева

5. Творческа лаборатория „Изследователски проект по математика с учениците от 6 клас на тема „Числа великани”.

Отг: Фратева

6. Участие в карнавал Halloween

Отг. Учителите по АЕ

7. Базар за размяна на униформено облекло

Отг. Кл.ръководители

МЕСЕЦ НОЕМВРИ


 1. Участие в шествието по случай Деня на народните будители

Срок: 1.11.2010 г.

Отг. Иванов, Калчева

2. Дни на отворените врати в 51 СОУ

Отг. Всички учители

3. Отбелязване на Деня на християнското семейство

Срок: 23.11.2010 г.

. Отг. Кл.ръководители


 1. Ден на толерантността

 • акция „Засади дърво на добротата в парка на училището”

 • художествен конкурс „Нарисувай емблема на толерантността”

Срок: 16.11.2010 г.

Отг. Фратева, Казакова 1. Портрет – колаж, посветен на живота и делото на велики българи

Отг. Учителите по ИИ

6. Издаване на бр.3 на електронния вестник „Физика”

Отг.: Димитрова


 1. „Пътуване в миналото на нашите будители” – посещение на НИМ с ученици в 7 – 10 клас

Отг.: учителите по БЕЛ

и история

8. Посещение на храма „Успение Богородично” – беседа и презентация

Срок: 26.11.2010 г.

Отг: М. Митова, Р.Дакова

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1. Организиране и провеждане на традиционния Коледен базар.

Отг: всички учители

2. Междупредметен изследователски проект по математика и литература с учениците от 6-а клас на тема „Луис Карол и математиката”

Отг: Фратева, Дакова

3. Методическа дискусия „Психологически подход при определяне начина на учене...”

Отг.: МО по ЧЕ

4. Руски национални костюми и традиционни фолклорни празници – зимен цикъл

Отг. Николова

5. „Направи добро за Рождество” – конкурс за литературна творба или рисунка; благотворителни мероприятия

Срок: Коледа

Отг.учителите по БЕЛ и ИИ

кл.ръководители

6. Изработване на календарчета за 2011 г.

Отг. Йорданова

7. ”Първи декември – Ден за борба против СПИН”- дискусии, филми и беседи.

Отг.: Паскалиева

8. Проект за коледна картичка на Paint в 5 клас.

Отг: Б.Щиркова, Анастасова


 1. Конкурс за ръчно рисувани коледни картички

Отг. Учителите по ИИ

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

1. Творческа лаборатория: Мултимедиен конкурс с ученици на тема: „51 СОУ – крачка в бъдещето”

Отг: Фратева, Щиркова, Паскалиева

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1. Математическо състезание „Кой е по-по-най-математик” за учениците от 3 клас

Срок:14.02.2009г

Отг.:Узунова, Михайлова, Миланова

2. „Италианска кухня” - презентация

Отг. Ефремова

3. Съвместен проект „По стъпките на нашите освободители”, посветен на 3 март /създаване на филм, клип, текст/

Отг: учителите по БЕЛ и история

4. Турнир „Топка над въже” за учениците от 3 клас

Отг. М. Тодорова

5. Конкурс за компютърна обработка на портрет /шаржове/

Отг: учителите по ИИ 1. Състезание на тема „Аз решавам физична кръстословица”

Отг. Димитрова

 1. Конкурс за съставяне на математически ребуси и кръстословици за учениците от 7 клас

Отг. Ахмакова

 1. Математически сблъсък – І тур – за учениците от 8 клас

Отг. Анастасова, Ненова

 1. Математическо състезание: „Решавай, съобразявай, разгадавай” за учениците от 6 клас

Отг. Фратева

 1. Отбелязване на 14 февруари – Деня на влюбените

Отг. Паскалиева, уч.съвет

 1. Фестивал на талантите – кастинг за подбор на участниците в гала-концерта по случай 50-годишния юбилей на училището

Отг. Р.Дакова и всички

Кл.ръководителиМЕСЕЦ МАРТ

1. Изработване на мартеници и подаръци за празника на мама.

Отг.:учителите от нач.курс,

Стефанова

2. Организиране на първомартенски базар.

Отг: нач.учители

3. Тържество на буквите в 1 клас

Отг.: Каменова, Митракиева,

Игнатова, Атанасова

4. Състезание-тест по математика за 5 клас

Отг: Ахмакова, Щиркова

5. „Знаещи и можещи” – състезание по математика за отбори от 7 клас

Отг. Ахмакова

6. Традиционни руски фолклорни празници – пролетен цикъл

Отг: Николова

7. Конкурс за есе на английски език „Най-добрият човек, когото познавам”

Отг: Митова

8. Празник на физиката

Отг.: Димитрова

9. Турнир по волейбол за купата на 51 СОУ за среден и горен курс

Отг: Велева, Янкова

10. Конкурс за ученическо творчество, посветен на патронния празник „Елисавета Багряна – моето вдъхновение”

Отг: Дакова


 1. Конкурс за есе, разказ, стихотворение на тема „Земята – наш дом”

Отг. Учителите по БЕЛ

 1. „На разходка из Италия” - викторина

Отг. Ефремова

 1. „Стара и нова Англия” - презентация

Отг. Йотова, Аврамова

 1. Посещение на паметника на Цар Освободител по случай 3 март

Отг. Калчева

 1. Написване и публикуване на статия за историята на 51 СОУ във в.”Аз-Буки”, посветена на 50-годишния юбилей

Отг. Иванов

 1. Изготвяне на презентация и учебни табла на тема „Полюси на иконоимическото развитие”

Отг.Софрониева

 1. Осъществяване на контакт с бивши възпитаници на 51 СОУ за включването им в юбилея на училището

Отг. Драгомирова

 1. Междупредметен изследователски проект по математика и Човек и природа за учениците от 6 клас на тема „Пропорциите в природата”

Отг. Колева, Кръстева,

Фратева


 1. Междупредметен изследователски проект по математика и ИИ за учениците от 6 клас на тема „Пропорциите в човешкото тяло”

Отг. Казакова, Фратева

 1. „Празник на числото Пи” – мултимедиен конкурс по математика

Отг. Щиркова Фратева

 1. Покана за приключение – фотоконкурс „Светът около мен”

Отг. Паскалиева,

кл.ръководителиМЕСЕЦ АПРИЛ

1. Театрално представление на откъс от „Криворазбраната цивилизация” с ученици от горен курс

Отг: Рашева, Данова

2. Вътрешен турнир – математически сблъсък за учениците от 8 клас

Отг: Анастасова, Ненова

3. Конкурси за ученическо творчество, посветени на патронния празник – „Моето любимо училище” и „Мечтаното училище”

Отг.: учителите от нач.курс

4. Изложба на домашни любимци „Подай лапа”

Отг.: учители на 4 кл.

5. Конкурс за рисунка на тема „История на математиката” за ученици от горен курс

Отг.:Учители по математика и

ИИ

6.Физкултура, спорт и музека – гимнастическа композиция „А, Б, В”Отг: Тодорова

7. Изложба на абитуриентите в столична галерия във връзка с патронния празник на 51 СОУ

Отг: Дончева

8. Състезание – шоу на тема „Оцеляване чрез образование”

Отг: Колева

9. „Заедно да направим света по-добро място” - фън-шуй презентация

Отг: Митова

10. Участие в конкурса „Орфеева дарба”

Отг. М.Ценов

11. „50 години 51 СОУ” – гала-концерт по случай юбилея

Отг.: всички учители и

служители

12. Изложба на тема „Вселената – тайни и загадки”

Отг. Димитрова

13. Лаборатория физика „Говори за наука и стани звезда”

Отг. Димитрова

14. Изложба на тема „Опазване на околната среда”

Отг. КолеваМЕСЕЦ МАЙ

1. ”9 май- ден на ученическото самоуправление”-обучение на кандидатите

Отг.: Паскалиева


 1. „Стани богат със знания” – състезание по математика за ученици от горен курс

Отг. Учители по матем.

 1. Честване Деня на Европа

Отг. Митова

 1. „Училището на моите мечти” – дискусия между 5-б и 5-в класове

Отг. Дакова, Митова

 1. Конкурс на тема „За всяка болка има билка”

Отг. Колева

 1. Състезание „Академичен декатлон”

Отг. Иванова

 1. МПО „Млад огнеборец” – демонстрация на бойно разгръщане

Отг. Борисова

 1. Конкурс на тема „България – къс земен рай”

Отг. Софрониева

 1. Участие в шествието за 24 май

Отг. Калчева

 1. Дискусия „Какво знаем за Италия”

Отг. Ефремова

 1. „На чаша английски чай” – дискусия за обичаите в Англия

Отг. Йотова

МЕСЕЦ ЮНИ

 1. Театрална постановка по „Венецианският търговец” от Шекспир

Отг. Аврамова

 1. Отбелязване на Деня на детето

Отг. Кл.ръководители

Мероприятия с постоянен срок за изпълнение

1. Участия в предложените от МОМН и др. конкурси през уч.година.

Отг.учителите по ИИ

2. Участие в ученическите игри

Срок:по Наредба

Отг:у-ли по физ.възп.

3.Участие в спортни мероприятия и състезания на Столична община.

Отг: у-ли по физ.възп.

4.9. Посещения на театрални постановки, концерти и изложби.

Отг: Н. Рашева, М.Вълчанова

5. Изработване на модели, табла и мултимедийни презентации по математика.

Отг:у-лите по математика

6. Участие в училищния вестник с рубрика „Математическа мозайка“.

Отг:у-лите по математика

7. Участие в конкурси и проекти по история и цивилизация на училищно, регионално и национално ниво с ученици от 9,10,11,12 клас.

Отг. Кр. Иванов

8. Участие в списването и издаването на училищния вестник с авторски статии в рубриката „Нашето минало” и редактирането на ученически материали.

Отг.Кр.Иванов

9. Подготовка и провеждане на мултимедийни уроци по история и цивилизация.

Отг: Кр. Иванов

10. Подготовка на абитуриентския бал на випуск 2011г.

Отг: кл.р-тел на 12 клас

11. Продължаване на дейността на „Театър 51“

Отг: Екипът на театъра

12. Работа с ученици с поведенчески проблеми:

- кръгли маси за дискутиране на различни въпроси според проблема.

- обсъждане на проблемите с родителите по време на родителските срещи.

- включване на ученици в проекти, програми, дискусии

- дежурство на учениците

- полагане на труд в полза на училището

Отг.кл. ръководители и пед.съветник

13. Мероприятия, свързани с кампанията за набиране на първокласници.

Отг.:учителите на четвърти класГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

1. Учителите да изграждат у учениците активна гражданска позиция, която изисква човек да отстоява правата си, но и да изпълнява задълженията си, да носи своята отговорност като член на обществото.

Срок: постоянен

Отг. Всички учители

2. Чрез разнообразни инициативи да бъдат отбелязвани бележити дати от българската история и празници, свързани с националните традиции и обичаи, като:


 • 22.09. Ден на независимостта на България

 • 1.10. Празник на район “Красно село”

 • 01.11. Ден на народните будители

 • 21.11. Ден на Християнското семейство

 • 01.12. Световен ден за борба със СПИН

 • 25.12. Коледа

 • 14.02. Ден на влюбените

 • 19.02. Годишнина от обесването на ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 • 01.03. Баба Марта

 • 03.03. Национален празник на Р.България

 • 24-25.04. Великден

 • 29.04.: Годишнина от рождението на Елисавета Багряна /патронен празник/

 • 09.05 Ден на ученическото самоуправление

 • 24.05. Ден на славянската писменост и българска култура

 • 01.06. Ден на детето

 • 02.06. Ден на Хр.Ботев и загиналите за българската свобода

3.Да се осъществи контакт с читалищата в района за съвместни културни прояви.

4. Ученическият съвет да функционира в две секции – прогимназиална и гимназиална – и да координира участието на учениците в училищния живот и в решаването на възникнали проблеми.

Срок: постоянен

Отг. А.Паскалиева

5.Учениците да се подготвят за правилен избор къде да продължат образованието си или към каква професия да се насочат.


 • Седмокласниците и техните родители да бъдат запознати с условията за кандидатстване в различни средни училища и специалности, които те предпочитат.

Срок: м. април

Отг. : Кл.ръководители на 7-ми клас. • Дванадесетокласниците да бъдат осведомени кои и какви са легитимните ВУЗ в България.

Срок: м.май.

Отг.: Кл. ръководител на 12-ти клас
6. Да се изграждат у учениците екологична култура и навици за здравословен начин на живот.

Срок: постоянен.

Отг.: Всички преподаватели.


 • Да продължи дейността по превантивната работа върху проблемите, свързани с наркоманията, алкохола, тютюнопушенето, както и сексуално образование. Провеждане на минитренинги, специализирани дни, насочени към гореспоменатите проблеми.

Срок: Постоянен.

Отг.: Педагогически съветникСрок: м. октомври, януари, юни.

Отг. Комисия за ученически отдих


 • Да се изгражда отношение на нетърпимост към замърсяването с битови отпадъци. Да се организира общо пролетно почистване на класните стаи, парка и района на училището.

Срок: м. април 2010 г.

Отг.: Класни ръководители

7. Училището активно да се включи в националната кампания “Да запазим децата на пътя”.


Срок: постоянен

Отг.Ст. Стефанова, всички учители

8. Всички деца от начален курс да имат изготвени от родителите индивидуални карти с маршрутите до дома.
Срок: м.септември

Отг. началните учителиВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА


 1. Родителите активно да бъдат привличани за решаване на проблемите, свързани със социалното поведение, здравното, етичното и сексуалното възпитание на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители

Пед.съветник
 1. Да продължи сътрудничеството с Института по хигиена във връзка със здравното възпитание на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: Пед.съветник

3. Да се привличат родители в дейности за подобряване на МТБ, като участват финансово или с личен труд.
Срок: постоянен

Отг.: кл.ръководители

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА В УЧИЛИЩЕТО


 1. През цялата учебна година да се осъществяват следните форми на контрол:

1.1. Педагогически контрол


 • Посещение на часове при всеки учител веднъж годишно във връзка с организацията на учебния час и степента на взаимодействие с учениците.

Срок: веднъж годишно

Отг.: УР


 • Проверка на качеството на преподаване по БЕЛ в 1- 12 кл. на съответните учители.

 • Комплексен контрол върху работата на новите преподаватели.Срок : постоянен

Отг. УР


 • Посещение на часове по СИП, ЗИП, ЧК и извънкласни форми.

Срок: периодично

Отг.: УР


 • Наблюдение на резултатите от обучението в предучилищна и началната училищна степен чрез посещаване на часове в началния курс.

Срок:постоянен

Отг.УР


 • Посещения на родителски срещи за преценка на взаимодействието между кл.ръководител и родителите.

Срок: периодично

Отг: УР
1.2. Административен контрол


 • Проверки на учебната документация

Срок: октомври, февруари, април, юни,

юли


Отг.: ПД


 • Проверка на организираното дежурство в училището.

Срок: постоянен

Отг.: УР


 • Проверки на административната документация.

Срок: - ноември 2010 г.

април 2011 г


График за провеждане на родителски срещи:


 • 21 и 23.09.2010 г.

 • 14 и 15.12.2010 г.

 • 8 и 9.02.2011 г.

 • 10 и 11.05.2012 г.Учебни екскурзии, пленери, зелени училища.
Срок: съгласно плана на

Комисията за ученически отдихПЛАНЪТ Е ОДОБРЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА

ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

/ ПРОТОКОЛ 2/ 09.09.2010 г./
ДИРЕКТОР:

/АСЕН АЛЕКСАНДРОВ/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница