Годишно разпределение по история и цивилизция за класДата16.11.2017
Размер264.14 Kb.
Размер264.14 Kb.


ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗЦИЯ ЗА 7. КЛАС
УЧЕБНИК: автори - Васко Арнаудов, Цветан Цветански, Екатерина Михайлова; издателство – „Булвест 2000“
Брой учебни часове – 51 (първи срок: 2 ч. седмично, втори срок: 1 часа седмично);
Ядра на учебното съдържание

Стандарти и очаквани резултати на ниво учебна програма

Тема – №, заглавие

Вид на урока

Брой часове

срок

Очаквани резултати на ниво тема

Понятия и термини

Контекст и дейности на ниво учебна програма

Възможности за вътрешнопредметни и между предметни връзки

За-бележ-каI. Фунда-ментите на

съвремен-ния свят

II.

Национално и

световно

истори-

ческо и

културно

наследство

III.

Човекът

в

историята

IV.

Източници

на

историята

Стандарт

Описва и обяснява възникването на държави, форми на държавно управление и институции. [Вж. I, 1, 2 ГО] Очаквани резултати:

#1. Обяснява появата на държавите в Древния

Изток (Египет и Месопотамия).

#2. Разбира ролята на града в гръко-римския

свят.

#3. Различава политическите системи в Древния Изток, Древна Гърция и Рим.Стандарт

Установява синхронност и асинхронност между събития и личности от националната и световната история. Очаквани резултати:

#1. Познава хронологическата последователност на основни събития, свързани с появата и развитието на държавите от Средиземноморския свят през Античността

#2. Съотнася към конкретен исторически момент или период събития от историята на Древна Гърция и Рим. #3. Разглежда историческото развитие на днешните български земи през Античността в контекста на историческото развитие на държавите от Източното Средиземноморие.

Стандарт


Използва хронологически и простран-

ствени ориентири при обяснение на

историческите събития.

Очаквани резултати:

#1. Разбира ролята на географския фактор за

възникването на първите земеделски култури

и цивилизации.

#2. Съотнася границите на държави от

Античността към тези на днес съществуващи.

#3. Познава отделните хронологични

системи.


#4. Разполага в хронологичен порядък

исторически събития и установява тяхната

синхронност или асинхронност.

Стандарт

Разпознава съдържанието на истори-

ческите понятия, с които работи.

Очаквани резултати:

#1. Дава определения на основни понятия.

#2. Правилно използва понятия в контекста на

историческия разказ и анализ.

Стандарт

Идентифицира и описва характерни паметници на националната и световната

култура.

Очаквани резултати:

#1. Описва най-известните паметници от

Праисторическата епоха: скалните рисунки

от пещерите във Франция и Испания, Вилендорфската Венера, Варненския некропол.

#2. Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните

цивилизации: Вавилонската кула, Портата на

Ищар, Лъвската порта в Микена,

Партенонът, Венера Милоска,

Капитолийската вълчица, Колизеумът,

Траяновата колона.

#3. Познава Седемте чудеса на света.

#4. Познава и описва паметници на

тракийската култура: Казанлъшката

гробница, Вълчитрънското съкровище,

Панагюрското съкровище.

Стандарт


Познава възникването на основните

религии и влиянието им върху човешката

цивилизация. [Вж. II, 5 ГО]

Очаквани резултати:

#1. Познава главните божества в

древноизточните и гръко-римските

религиозни култове.

#2. Разграничава монотеистичните от

политеистичните религии.

#3. Разбира ролята на юдаизма в

изграждането на Израилското царство.

#4. Разбира и обяснява причините, които

довеждат до налагането на християнската

религия в Римската империя.

Стандарт


Установява и дава примери за взаимни

влияния между различни култури.

[Вж. VI, 25 ГО]Очаквани резултати:

#1. Познава взаимните културни влияния

между Древна Гърция и Древна Тракия.

#2.Разбира същността на елинистическата

култура като съвкупност от взаимното

културно проникване на античния Изток и

античния Запад.

#3. Познава на основата на конкретни

примери приемствеността между елинската и

римската култура.Стандарт

Определя принадлежност към общност

въз основа на езикови и религиозни

особености.

Очаквани резултати:

#1. Характеризира индоевропейската

общност и познава принадлежащите към нея

съвременни народи.

#2. Разбира ролята на древногръцкия език и

религиозните култове за изграждането на

древноелинската общност в условията на

полисния свят.Стандарт

Дава примери и обяснява устойчивост и промени в начина на живот и ценностите

през различните исторически периоди.

Очаквани резултати:

#1.Характеризира и сравнява мястото на

човека в древноизточния и гръко-римския

свят.


#2. Разбира и обяснява отношението на

гръко-римския свят към робите.

#3. Познава основни норми на поведение и

морални ценности в живота на древните

гърци и римляни.

Стандарт

Характеризира идеи за промяна на света и

ги свързва с конкретни исторически

личности.

Очаквани резултати:

#1. Познава основополагащите принципи в

законодателството на Древния Изток, Древна

Гърция и Рим.

#2. Познава философските идеи на Платон и

Аристотел за държавното устройство.

#3. Различава възгледите на атиняни и

спартанци за възпитанието на децата,

представите им за света и човека.

Стандарт

Установява взаимовръзката между

природните условия и обществения живот.

Очаквани резултати:

#1. Оценява природните условия като един от

основните фактори за еволюцията на

човешкия вид.

#2. Разбира природо-климатичните условия в

Древна Гърция като един от факторите за

Великата гръцка колонизация.

Стандарт

Разпознава и различава видове

исторически източници. [Вж. I, 4 ГО]

Очаквани резултати:

#1. Разграничава основни паметници на

материалната култура от праисторията и

Античността като източници на историята.

#2. Разпознава като източници на историята

откъси от съчиненията на антични автори.Стандарт

Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми. [Вж. I, 4 ГО]

Очаквани резултати:

#1. Прилага основни умения за работа с карта.

#2. Извлича информация за исторически явления от предложена схема. #3. Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

Стандарт

Различава факти от аргументи и оценки. Очаквани резултати:

#1. Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.Стандарт

Съпоставя данни от различни източници и открива противоречия или съвпадения при описания на едни и същи събития. Очаквани резултати:

#1. Разширява информацията от основния текст с тази от предложените документи в урока.

Стандарт

Съставя кратки писмени текстове с помощта на съпътстващи въпроси. Очаквани резултати:

#1. Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред. #2. Прави писмена храктеристика на известна историческа личност от Античността.

Стандарт

Формулира собствени въпроси върху исторически проблеми и аргументира отговори.

Очаквани резултати:

#1. Поставя собствени въпроси към основния текст и приложените писмени документи. #2. Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.Стандарт

Ориентира се във възможностите на ИКТ за търсене и придобиване на информация.

#1. Познава възможностите на ИКТ за придобиване на информация.
Начален преговор

ПР

1

IXНа учениците трябва да се даде

възможност:

- да посетят музей;

- да участват в екскурзии с учебна цел;

- да проучват и събират материали за историята на родния край;

- да усвоят

основни


техники на

историята

(хронологии,

схеми,


таблици,

исторически

карти);

- да работят сразлични

източници на

информация:

справочници,

художествена

литература,

видеофилми,

интернет;

-да участват в

ролеви игри;

- да ползват аудио-

видеотехника;

- да ползват различни

средства за

онагледяване, с

които


разполага

училището;
Тест за входно ниво

Т

1

IXНа крилата на въображението да се върнем хилядолетия назад – урок въведение

НЗ

1

IX

 • Съотнася границите на държави от Античността към тези, съществуващи сега.

 • Познава отделните хронологични системи.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

Ера

Български

език:


- използва зна-

ния и развива

умения за:

работа с


различни ви-

дове текст;

изготвяне на

разширен план;

резюме;

съобщение.- чрез цялото обучение по

история


развива:

• техниките на

четене;

• писменатакултура на учениците, а чрез използва¬ните понятия обогатява и езиковата им култура (раз¬биране на

смислите).

Литература:

- използва

представите за

света и човека,

изградени чрез

познатите

митове от

Античността.

Изобразително

изкуство:

- спомага за

формиране на

трайни

представи запаметници на

античната

култура;

- чрез образци

на античното

изкуство


развива представи за каноните за пропорциите на човешкото тяло;

- затвърждава

използване на

понятия, като:

композиция,

фон, палитра,

цвят, художник

и др.


Математика:

- развива

способности за

чертаене (и

разчитане) на

графика,


търсене на

белези за

еднаквост и

съпоставимост

на фигури;

- развива

способности за

изчисляване,

работейки с

линия на


времето.

Физическа

култура и

спорт:


- разширява

представите за

ценностите на

олимпизма.
1.В началото на човешката история

НЗ

1

IX

 • Оценява природните условия като един от основните фактори за еволюцията на човешкия вид.

 • Описва най-известните паметници от праисторическите епохи: скалните рисунки от пещерите във Франция и Испания, Вилендорфската Венера.

 • Познава възможностите на ИКТ за придобиване на информация.

 • Разграничава основни паметници на материалната култура от праисторията и Античността като източници на историята.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.
Теория

Еволюция2. „Неолитната революция” – преходът към земеделие и скотовъдство

НЗ

1

X

 • Оценява природните условия като един от основните фактори за еволюцията на човешкия вид.

 • Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите земеделски култури и цивилизации.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

Неолитна революция

Археология3. Днешните български земи –огнище на цивилизации

НЗ

1

X

 • Оценява природните условия като един от основните фактори за еволюцията на човешкия вид.

 • описва най-известните паметници от праисторическите епохи – Варненсския некропол.

 • Характеризира индоевропейската общност и познава принадлежащите към нея съвременни народи.

 • Разглежда историческото развитие на днешните български земи през Античността в контекста на историческото развитие на държавите от Източното Средиземноморие.

 • Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите земеделски култури и цивилизации.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

Индоевропейци

Обобщение – праистория

ОБ

1

X
Всички понятия от раздела

4. Страната на Нил

НЗ

1

X

 • Съотнася границите на държави от Античността към тези, съществуващи днес.

 • Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите земеделски култури и цивилизации.

 • Познава възможностите на ИКТ за придобиване на информация.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Прави писмена характеристика на известна историческа личност от Античността.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.

Йероглиф

Фараон


Резиденция

5. Владетел и общество в Древен Египет

НЗ

1

X

 • обяснява появата на държавите в Древния Изток.

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните египтяни.

 • Различава политическите системи в Древния Изток.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

 • извлича информация за исторически явления от предложена схема.

Монархия

Държавен апарат

Номарх


6. Религията на древните египтяни

НЗ

1

X

 • Познава главните божества в древноизточните и религиозните култове.

 • Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

Политеизъм

Религиозен култ

Пантеон

Монотеизъм7. Първите държави в Месопотамия

НЗ

1

X

 • Съотнася границите на държави от Античността към тези, съществуващи днес.

 • Обяснява появата на държавите в Древния Изток.

 • Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите земеделски култури и цивилизации.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

Семити

Клинописи8. Обществата в Месопотамия

НЗ

1

X

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на жителите на Древния Изток.

 • Различава политическите системи в Древния Изток.

 • Познава основополагащите принципи в законодателството на Древния Изток.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Вавилонската кула, Портата на Ищар.

 • Разширява информацията от основния текст с тази от предложените документи в урока.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.

Хети

Зикурат


9. Религиозни култове в древна Месопотамия

НЗ

1

XI

 • Познава главните божества в древноизточните религиозни култове.

 • Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

 • Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

Мит

Юридически10. Империите на Древния Изток

НЗ

1

XI

 • Обяснява появата на държавите в Древния Изток.

 • Различава политическите системи в Древния Изток.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

Аристокрация

Кавалерия

Сатрапия


11. Образованието в Египет и в Месопотамия

НЗ

1

XI

 • Характеризира и сравнява мястото на човека в древноизточния гръко-римски я свят.

 • Разграничава основни паметници на материалната култура от Праисторията и Античността като източници на историята.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

Обелиск

Папирус


Пергамент

Астрономия

астрология


12. История и религия на древните евреи

НЗ

1

XI

 • Съотнася границите на държави от Античността към тези, съществуващи днес.

 • познава отделните хронологични системи.

 • разбира ролята на юдаизма в изграждането на Израилското царство.

 • Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Прави писмена характеристика на известна историческа личност от Античността.

 • Разширява информацията от основния текст с тази от предложените документи в урока.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

Скрижали

Кивот


Юдаизъм

СинагогаОбобщение – първите цивилизации

ОБ

1

XI
Всички понятия от раздела

Тест – първите цивилизации

Т

1

XI13. Егейските цивилизации и раждането на Елада

НЗ

1

XI

 • Съотнася границите на държави от Античността към тези съществуващи днес.

 • Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите цивилизации.

 • Разграничава основни паметници на материалната култура от Праисторията и Античността като източници на историята.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.
14. Античниятсвят и войната. Троянската война

НЗ

1

XI

 • Съотнася към конкретен исторически момент и ли период събития от историята на Древна Гърция.

 • Разбира ролята на древногръцкия език и религиозните култове за изграждането на древноелинската общност в условията на полисния свят.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Лъвската порта в Микена.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

Йерархия

Акропол


15. Богове и герои в Древна Елада

НЗ

1

XII

 • Познава главните божества в гръко-римските религиозни култове.

 • Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

 • Разбира ролята на древногръцкия език и религиозните култове за изграждането на древноелинската общност в условията на полисния свят.

Светилище

Мистерии


Оракул

16. Античният полис и неговите граждани

НЗ

1

XII

 • Разбира ролята на града в гръко-римския свят.

 • Познава отделните хронологични системи.

 • Разбира ролята на древногръцкия език и религиозните култове за изграждането на древноелинската общност в условията на полисния свят.

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните гърци.

 • Различава политическите системи в древна Гърция.

 • Разбира природо-климатичните условия в Древна Гърция като един от факторите за Великата гръцка колонизация.

 • извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

 • Извлича информация за исторически явления от предложена схема.

Варварин

Полис


Колонизация

Колония


Метрополия

Тирания


Олигархия

17. Спарта през VІ – V в.пр.Хр.

НЗ

1

XII

 • Разбира ролята на града в гръко-римския свят.

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните гърци.

 • Разбира и обяснява отношението на гръко-римския свят към робите.

 • Познава основополагащите принципи в законодателството на Древна Гърция.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

Акламации

Илоти


Хоплит

Лаконизъм18. Атина през VІ – V в.пр.Хр.

НЗ

1

XII

 • Разбира ролята на града в гръко-римския свят.

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните гърци.

 • Разбира и обяснява отношението на гръко-римския свят към робите.

 • Познава основополагащите принципи в законодателството на Древна Гърция.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Партенонът.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

 • Извлича информация за исторически явления от предложена схема.

Ценз

Архонт


Демокрация

19. Гръко-Персийските войни и Пелопонеската война

НЗ

1

XII

 • Познава хронологическата последователност на основни събития, свързани с появата и развитието на държавите от Средиземноморския свят през Античността.

 • Съотнася съм конкретен исторически момент или период събития от историята на Древна Гърция.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Прави писмена характеристика на известна историческа личност от Античността.

 • Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.

Експанзия

20. Образованието в Древна Елада. Философско и научно наследство

НЗ

1

XII

 • Разграничава възгледите на атиняни и спартаци за възпитанието на децата, представите им за света и човека.

 • познава философските идеи на Платон и Аристотел за държавното устройство.

 • Познава възможностите на ИКТ за придобиване на информация.

Философия

Етика


Демагогия

21. Културата на Древна Елада

НЗ

1

I

 • Характеризира и сравнява мястото на човека в древно-източния и гръко-римския свят.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Партенона, Венера Милоска.

 • Разграничава основни паметници на материалната култура от Праисторията и Античността като източници на историята.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

Оратор

Амфитеатър

Акустика

Дикция


Естетика

22. Всекидневието на Елинския град

НЗ

1

I

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните гърци.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

Гимназион

Кратер


Амфора

Хитон


Упражнение – Анализ на изображение

УПР

1

IВсички изучавани понятия

23. Тракийската държавност. Одриското царство

НЗ

1

I

 • Разглежда историческото развитие на днешните бългаски земи през Античността в контекста на историческото разнитие на държавите от Източното Средиземноморие.

 • Познава възможностите на ИКТ за придобиване на информация.

 • Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

 • Разполага в хронологичен порядък исторически събития и установява тяхната синхронност или асинхронност.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

трибали

24. Тракийската култура – светът на един безписмен народ


НЗ

1

I

 • Познава и описва паметници на тракийската култура: Казанлъшката гробница, Вълчитрънското съкровище, Панагюрското съкровище.

 • Познава главните божества в гръко-римските религиозни култове.

 • Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

 • Познава взаимните културни влияния между Древна Гърция и Древна Тракия.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

Долмен

25. Империята на Александър Македонски

НЗ

1

I

 • Съотнася границите на държави от Античността към тези, съществуващи днес.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Прави писмена характеристика на известна историческа личност от Античността.

 • Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

 • Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

Фаланга

26. Елинистическата цивилизация

НЗ

1

I

 • Съотнася към конкретен исторически момент или период събития от историята на Древна Гърция.

 • Разбира същността на елинистическата култура като съвкупност от взаимното културно проникване на античния Изток и античния Запад.

 • Разграничава основни паметници на материалната култура от Праисторията и Античността като източници на историята.

 • Разширява информацията от основния текст с тази от предложените документи в урока.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

Елинистическа епоха

Космополит

Обсерватория

Музи


Обобщение – Дредна Елада, Тракия и епохата на елинизма

ОБ

1

IIВсички понятия от раздела

Тест – Древна Елада, Тракия и Епохата на елинизма

Т

1

II


27. Древна история на Италия. Раждането на Рим

НЗ

1

II

 • Разбира ролята на града в гръко-римския свят.

 • Разбира ролята на географския фактор за възникването на първите цивилизации.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Капитолийската вълчица.

 • Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

Форум

Сенат


Центурия

Патриции


Плебеи

Патрони


клиенти

28. Римската република

НЗ

1

IV

 • Съотнася към конкретен исторически момент или период събития от историята на Древен Рим.

 • Различава политическите системи в Древния Рим.

 • Разбира и обяснява отношението на гръко-римския свят към робите.

 • Познава основополагащите принципи в законодателството на Древия Рим.

 • Дава определения на основни понятия.

 • Правилно използва понятия в контекста на историческия разказ и анализ.

Република

Легион


Вето

Претор


Едили

цензор


29. Римската военна експанзия в средиземноморието

НЗ

1

IV

 • съотнася границите на държави от Античността към тези, съществуващи днес.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

Префект

Провинция

Ветерани


30. От република към империя

НЗ

1

IV

 • Различава политическите системи в Древния Рим.

 • Прави писмена характеристика на известна историческа личност от Античността.

 • Прави кратко писмено описание на историческо събитие в хронологичен ред.

 • Разпознава като източници на историята откъси от съчиненията на антични автори.

Латифундия

ТриумвиратУпражнение – изготвяне на презентация

УПР

1

VВсички изучавани понятия

31. Ранната римска империя

НЗ

1

V

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните римляни.

 • Различава политическите системи в Древния Рим.

 • Познава възможностите на ИКТ за придобиване на информация.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Формулира въпроси за съставяне на хронологични таблици.

 • Извлича информация за исторически явления от предложена схема.

Кохорта

Преторианци

Император


32. Древна Тракия в римския свят

НЗ

1

V

 • Разбира ролята награда в гръко-римския свят.

 • Познава на основата на конкретни примери приемствеността между елинската и римската култура.

 • Разглежда историческото развитие на днешните български земи през Античността в контекста на историческото развитие на държавите от Източното Средиземноморие.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Траяновата колона

 • Прилага основни умения за работа с карта.

Романизация

33. Общество и религия в Римската империя

НЗ

1

V

 • Познава главните божества в гръко-римските религиозни култове.

 • Разграничава монотеистичните от политеистичните религии.

 • Разбира и обяснява причините, които довеждат до налагането на християнската религия в Римската империя.

 • Познава основни норми на поведение и морални ценности в живота на древните римляни.

 • Разбира и обяснява отношението на гръко-римския свят към робите.

Толерантност

Едикт


Плебс

Гладиатор34. Раждането на християнството. Християнската религия и църква І – ІІІ в.

НЗ

1

VI

 • Разбира и обяснява причините, които довеждат до налагането на християнската религия в Римската империя.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Разширява информацията на основния текст с тази от предложените документи в урока.

 • Прилага умения за съставяне на подробен план по конкретна историческа тема.

 • Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.

 • Извлича информация за исторически явления от предложена схема.

Презвитер

Епископ


Дякон

Базилика


Вселенски събор

Библия


35. Късната римска империя

НЗ

1

VI

 • Съотнася към конкретен исторически момент или период събития от историята на Древен Рим.

 • Различава политическите системи в Древния Рим.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

 • Оценява отражението на конкретно събитие върху общия ход на историческия процес.
Упражнение – изобретенията

УПР

1


36. Рим – Вечният град

НЗ

1
 • Разбира ролята на града в гръко-римския свят.

 • Познава отделните хронологични системи.

 • характеризира и сравнява мястото на човека в древно-източния и гръко-римския свят.

 • Познава и описва най-характерните и известни паметници на античните цивилизации: Колизеума.

 • Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми и диаграми.

Инсула

Терми


Акведукт

37. Римската култура

НЗ

1
 • Подрежда в хронологична последователност важни исторически събития и периоди.

 • Познава на основата на конкретни примери приемствеността между елинската и римската култура.

 • Познава основополагащите принципи в законодателството на Древния Рим.

 • Характеризира и сравнява мястото на човека в древно-източния свят и гръко-римския свят.

 • Разграничава основни паметници на материалната култура от Праисторията и Античността като източници на историята.

 • Прилага основни умения за работа с карта.

Проза

Анали


Обобщение на изученото в 7 клас

ОБ

1Всички изучавани понятия

Тест за изходно ниво

Т

1


Обобщение на изученото в 7 клас

ОБ

1
Съкращения и означения:

- НЗ – урок за нови знания

- Т – урок за проверка и оценка на знанията

- ОБ – урок-обобщение

- УПР – урок-упражнение


СОУ „Методий Драгинов“

Годишно разпределение по история и цивилизация за 7 клас


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница