Годишно тематично разпределениестраница1/4
Дата16.11.2017
Размер439.84 Kb.
Размер439.84 Kb.
  1   2   3   4

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по английски език за 9. клас с разширено изучване на чужд език, задължителни учебни часове
№ по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за...

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови знания

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

LEGACY B1.1

Revision

1
My day – daily routine, adverbs of frequency, hobbies and free time.

Преговор обобщение

Преговор на лексика: дневен ежим, хобита и дейности през свободното време, наречия за честота.
Интегрирано изграждане на уменията за четене, говорене и писане.

Участие в клас, писмени задачи.
2
The verbs can, have do, subject/object pronouns, possessive adjectives and pronouns, Interrogative pronouns.

Преговор обобщение

Преговор на граматика: глаголите can, have, do, лични притежателни и въпросителни местоимения.
Интегрирано изграждане на уменията за четене, говорене и писане.

Участие в клас, писмени задачи.
3
Present Simple, preposition of time, date and place.

Преговор обобщение

Преговор на граматика: сегашно просто време, предлози за време и място.
Интегрирано изграждане на уменията за четене, говорене и писане.

Участие в клас, писмени задачи.
4
Food, drinks, A / an, quantifiers (some, any, no, much, many, a lot of, few, a few, little, a little).

Преговор обобщение

Преговор на храни и напитки, определителен / неопределителен член, количествени определители.
Интегрирано изграждане на уменията за четене, говорене и писане.

Участие в клас, писмени задачи.


№ по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за...

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови знания

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Unit 1 Profiles

5
1a Reading: The Gator Dоc.

Нови знания

Разбират текст, отнасящ се до определена професия. Умеят да използват новата лексика в упражнения и свои изречения.

Нова лексика: думи и изрази, свързани с текста за четене.

Акцент на уменията за четене и говорене.

Участие в час, устно изпитване.
6

7
1b Vocabulary: jobs and job-related activities, character, features, appearance.

Нови знания

Знаят названията на професиите и прилагателните описващи външен вид и характер. Могат да обменят информация и да говорят за тях.

Нова лексика: професии, прилагателни, описващи външен вид и характер.

Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас.
8
1c Grammar in Use: Present Simple vs Present Continuous.

Нови знания

Умеят да разграничават употребата на двете сегашни времена.

Нова граматика: сегашно просто / сегашно продължително време.

Осмисляне на граматичната категория.

Устно изпитване, писмени задачи.
9
1c Grammar in Use: Relative pronouns / adverbs, Defining relative clauses.

Нови знания

Могат да различават и използват относителните местоимения и въпросителните наречия в упражнения.

Нова граматика: относителни местоимения и въпросителни наречия.

Осмисляне на граматичната категория.

Устно изпитване, писмени задачи.
10
1c Grammar in Use: Comparative / Superlative forms.

Нови знания

Разбират начините за степенуване на прилагателните. Умеят да сравнят два или повече предмета.

Нова граматика: степенуване на прилагателни.

Осмисляне на граматичната категория.

Устно изпитване, писмени задачи.
11
1d Skills work: Clothing.

Нови знания

Могат да разбират, четат и изпълняват задачи, свързани с непознат текст – стилове на обличане.

Нова лексика: думи и изрази, свързани с текста за четене.

Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи, домашна работа.
12

13
1e Listening skills.

Упражнение

Умеят да слушат текстове и да дават обща или подробна информация.
Акцент на уменията за слушане.

Устно изпитване, писмени задачи.
14
1f Speaking skills.

Нови знания

Могат да описват и сравняват картинки. Умеят да дават и искат съвет.

Нова лексика: фрази и изрази, изразяващи съвет.

Акцент на уменията за говорене.

Устно изпитване, диалози.
15
1g Writing: an informal e-mail giving advice.

Нови знания

Могат да напишат имейл, включващ съвет към приятел.

Нови знания: модел на неофициален имейл, включващ съвет.

Интегрирано изграждане на уменията за четене и писане.

Участие в клас, устно изпитване, писмени задачи в клас.
16

17
Language and skills in focus: Jobs – reading and listening, Applying for a job – writing.

Нови знания

Умеят да кандидатстват за работа, както и да попълват формуляр.

Нови знания: модел на молба за работа.

Интегрирано изграждане на уменията за четене, говорене и слушане.

Участие в клас, устно изпитване, домашна работа.
18

19
Culture and English in Use: PSHE.

Упражнение

Умеят да четат, слушат и разбират непознат текст.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас.
20
Progress check.

Преговор обобщение

Могат да работят самостоятелно, да контролират и оценяват собствените си постижения.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас, домашна работа.
21

22
Workbook Unit 1: Reading and Vocabulary. Grammar in Use. Grammar Bank. Listening and speaking skills. Writing.

Преговор обобщение

Могат да работят самостоятелно, да контролират и оценяват собствените си постижения.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи.
23

24

25

26

27

28

29

30
Test 1

Контролна работа

Проверка на знанията и уменията, придобити от уроците по модул 1

Unit 2 Nature’s Fury

31
2a Reading: My volcano adventure.

Нови знания

Разбират конкретното съдържание на текст. Попълват правилно думи в изречения. Отговарят на въпроси.

Нова лексика: думи и изрази, свързани с текста за четене.

Акцент на уменията за четене, слушане и говорене.

Участие в час, устно изпитване, домашна работа.
32
2b Vocabulary: Natural phenomena. Weather.

Нови знания

Знаят названията на природните феномени и прилагателните, описващи времето. Могат да ги използват в упражнения и да говорят за тях.

Нова лексика: времето, природните феномени.

Акцент на уменията за писане, четене, слушане и говорене.

Устно изпитване, писмени задачи в клас.
33

34
2c Grammar in Use: Past Simple Tense vs Past Continuous.

Нови знания

Умеят да разграничават употребата на минало просто и минало продължително време.

Нова граматика: минало просто и минало продължително време.

Осмисляне на граматичната категория. Категория.

Устно изпитване, диалози, писмени задачи.
35

36

37
2d Skills work: Natural disasters.

Нови знания

Могат да разбират, четат и слушат текстове, свързани с природни бедствия.

Нова лексика: природни бедствия.

Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, домашна работа.
38
2e Listening skills.

Упражнение

Умеят да слушат текстове и да дават обща или подробна информация.
Акцент на уменията за слушане.

Устно изпитване, писмени задачи.
39
2f Speaking skills.

Упражнение

Могат да описват, обсъждат и реагират на минали преживявания.
Акцент на уменията за говорене.

Устно изпитване, домашна работа.
40
2g Writing: A story.

Нови знания

Могат да създават текст по преживяна случка. Могат да образуват и използват наречия за начин.

Нова лексика: наречия за начин.

Интегрирано изграждане на уменията за четене и писане.

Участие в клас, устно изпитване, писмени задачи в клас, домашна работа.
41

42
Language and skills in focus: Natural phenomena – reading; Giving instructions – speaking.

Нови знания

Могат да четат и разбират текст свързан с природни феномени, да дават инструкции.

Нова лексика: заповедни изречения.

Интегрирано изграждане на уменията за четене и говорене.

Участие в клас, устно изпитване, домашна работа.
43
Culture and English in Use: History.

упражнение

Разбират общото съдържание на исторически текстове при четене и слушане.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас.
44
Progress check.

Преговор обобщение

Могат да работят самостоятелно, да контролират и оценяват собствените си постижения.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас, домашна работа.
45

46
A My motherland and the world: Languages, countries, nations.

Нови знания

Умеят да четат и разбират общото съдържание на блогове, описване на държави и националности.

Нова лексика: думи и изрази, свързани с текста за четене.

Интегрирано изграждане на уменията за четене, писане и говорене.

Участие в час, устно изпитване, проект – блог.
47
Workbook Unit 2: Reading and Vocabulary. Grammar in Use. Grammar Bank. Listening and speaking skills. Writing.

Преговор обобщение

Умеят да прилагат на практика, получените от уроците по модул 2 знания, умения и компетентности.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи.
48

49

50

51

52

53
Test 2

Контролна работа

Проверка на знанията и уменията, придобити от уроците по модул 2

Unit 3 Experiences

54
3a Reading: A polar adventure.

Нови знания

Четат и разбират конкретно съдържание на литературен текст. Разпознават глаголи и ги използват в контекст. Заменят думи близки по значение.

Нова лексика: думи и изрази, свързани с текста за четене.

Акцент на уменията за четене, писане и говорене.

Участие в час, устно изпитване, домашна работа.
55

56
3b Vocabulary: Holidays and experiences.

Нови знания

Разпознават фразови глаголи за пътуване и почивка. Разграничават лексикалното им значение и говорят за тях.

Нова лексика: пътуване и почивка– глаголи и фразови глаголи.

Акцент на уменията за писане и говорене.

Участие в час, устно изпитване.
57

58
3b Vocabulary: Word formation, (ing / -ed participles). Emotions.

Нови знания

Знаят прилагателните, описващи емоционални състояния и съществителни, назоваващи здравословни проблеми. Умеят да разграничат причастията и да съставят производни думи.

Нова лексика: емоционални състояния, здравословни проблеми, причастия.

Акцент на уменията за четене и писане.

Участие в час, устно изпитване, домашна работа.


№ по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за...

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови знания

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

59
3c Grammar in Use: Present Perfect vs Past Simple.

Нови знания

Умеят да разграничат употребата на глаголни времена – сегашно перфектно / минало просто и ги употребяват в конкретни комуникативни и писмени ситуации.

Нова граматика сегашно перфектно / минало просто време.

Осмисляне на граматичната категория.

Устно изпитване, писмени задачи.
60

61

62
3d Skills work – Holidays and travelling.

Нови знания

Могат да разбират, четат и слушат текстове, свързани с пътувания. Подбират от образци словосъчетания.

Нова лексика: думи и изрази, свързани с текста за четене.

Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи, домашна работа.
63

64
3e Listening skills.

Упражнение

Умеят да слушат текстове и да дават обща или подробна информация.
Акцент на уменията за слушане.

Устно изпитване, писмени задачи.
65
3f Speaking skills.

Упражнение

Умеят да разказват за минало преживяване, да задават въпроси и коментират случки и събития.
Акцент на уменията за говорене.

Устно изпитване.


№ по ред

Учебна седмица по ред

Тема на урочната единица

Урочна единица за...

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови знания

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване

Забележка

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

66
3g Writing: A semi-formal letter expressing thankfulness.

Нови знания

Могат да възпроизведат правилните форми от речевия етикет с които се изразява благодарност в полуофициално писмо.

Нова лексика: форми от речевия етикет с които се изразява благодарност.

Интегрирано изграждане на уменията за четене и писане.

Участие в клас, устно изпитване, писмени задачи в клас.
67

68
Language and skills in focus: Holidays and tourism – listening, Travelling and tourism - Use of English; Offers – speaking.

Нови знания

Умеят да слушат и отделят информация. Възпроизвеждат правилните форми от речевия етикет с които се отправят и приемат подложения.

Нова лексика: форми от речевия етикет с които се отправят и приемат подложения.

Интегрирано изграждане на уменията за четене, говорене, слушане и писане.

Участие в клас, устно изпитване, домашна работа.
69

70
Culture and English in Use: Geography.

Упражнение

Умеят да четат и разбират общото съдържание на географски текстове.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас.
71
Progress check.

Преговор обобщение

Могат да работят самостоятелно, да контролират и оценяват собствените си постижения.
Интегрирано изграждане на четирите езикови умения.

Устно изпитване, писмени задачи в клас, домашна работа.
72


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница