Gpsmap серия 800/1000 Ръководство за потребителястраница1/10
Дата28.01.2018
Размер3.51 Mb.
Размер3.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

®

GPSMAP Серия 800/1000

Ръководство за потребителя

Януари 2014 190-01658-00_0A

Всички права запазени . Съгласно закона за авторското право , това ръководство не може да бъде копирана , изцяло или частично, без изричното писмено съгласие на Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява своите продукти и да прави промени в съдържанието на настоящото ръководство, без задължение да уведомяват за всяко лице или организация, на такава промени или подобрения . Отиди на www.garmin.com за текущи обновявания и допълнителна информация относно използването на този продукт. Garmin ® , логото на Garmin , BlueChart ® , g2 Vision ® , и MapSource ® са търговски марки на Garmin или нейните филиали, регистрирани в САЩ и други страни. echoMAP ™ , GXM ™ и HomePort ™ са търговски марки на Garmin ООД или неговите дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да бъдат използвани без изричното разрешение на Garmin. Словна марка на Bluetooth ® и логото са собственост на Bluetooth SIG , Inc , и всяко използване на тези марки от Garmin е под лиценз. IOS ® е регистрирана търговска марка на Cisco Systems , Inc използват по лиценз от Apple Инк. микроб ™ и логото на MicroSDHC са търговски марки на SD- 3C, LLC. NMEA ® , NMEA 2000 ® и логото на NMEA 2000 са регистрирани търговски марки на Националната Marine Electronics асоциация . SiriusXM ® е регистрирана търговска марка на SiriusXM Radio Инк. Wi - Fi ® е регистрирана марка на Wi - Fi Alliance Corporation. Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им собственици. Друг търговски марки и търговски имена са на съответните им притежатели.

Точки......................................................................................... 9

Маркиране на точка от настоящо местоположение......... 9

Създаване на точка от различно локация........................ 9

Маркиране и навигиране към MOB Местоположение...... 9

Преглед на списък с всички Точки..................................... 9

Редактиране на запаметените точки................................. 9

Преместване на запаметена точка.................................... 9

Преглед и навигиране към запаметени точки................... 9

Изтриване на точки или на MOB........................................ 9

Изтриване на всички точки................................................. 9

Маршрути.................................................................................. 9

Създаване и маркиране на маршрут от настоящо местоположение....................................................................... 9

Създаване и запаметяване на маршрут........................... 9

Преглед на списък с маршрути........................................ 10

Редактиране на запаметени маршрути........................... 10

Разглеждане и навигиране по запаметен маршрут....... 10

Паралелно преглеждане и нав. по запаметен маршрут.10

Изтриване на запаметен маршрут................................... 10

Изтриване на всички запаметени маршрути.................. 10

Следи...................................................................................... 10

Показване на следи........................................................... 10

Задаване на цвят на активна следа................................. 10

Записване на активната следа........................................ 10

Преглед на списък със запаметени следи...................... 10

Редактиране на запаметена следа.................................. 10

Записване на следа като маршрут................................... 10

Разглеждане и навигиране по запаметена следа........... 10

Изтриване на запаметена следа..................................... 11

Изтриване на всички запаметени следи......................... 11

Проследяване на активна следа..................................... 11

Изчистване на активната следа...................................... 11

Управление на архив за следи по време на запис........ 11

Конфигуриране интервалът за запис на следи.............. 11

Изтриване на всички Точки, Маршрути и Следи................. 11

Комбинации................................................................. 11

Изберете комбинация............................................................ 11

Персонализиране на екран за комбинации.......................... 11

Създаване на персонализиран комбиниран екран............. 11

Изтриване на комбиниран екран.......................................... 11

Манометри и Алманах Информация.......................11

Преглед на компаса............................................................... 11

Оглед измервателни уреди................................................... 11

Нулиране измервателни уреди........................................ 11

Преглед на измервателни уреди на двигателя и гориво ....12

Персонализиране двигател и ограничения за гориво... 12

Активиране на аларма за двигателни измерват. Уреди 12

Активиране на някои двигателни аларми и скала статуси 12

Избор на брой двигатели, показани в измервателни уреди 12

Персонализиране на екран за двигатели............................. 12

Конфигуриране на индикатора за горивото......................... 12

Настройка на гориво-вместимост на съда........................... 12

Синхронизиране на данни с действителното гориво ...........12

Настройки на аларма за гориво......................................... 12

Преглед на ветрови измервателни уреди............................ 12

Конфигуриране на скоростен източник........................... 12

Конфигуриране на направление от ветромер................. 12

Избор на обхват за стягане на рейките........................... 13

Преглед на околната среда.................................................. 13

Конфигуриране на анемометър....................................... 13

Конфигуриране на функции и източници за околната среда.......................................................................................... 13

Настройка на времето на реф. барометър........................ 13

Астрономическа инф., приливи и течения информация........ 13

Информация за приливните станции................................... 13Съдържание

Въведение.................................................................... 1

Фронтален изглед на устройството........................................ 1

Бутони на устройството....................................................... 1

Изтегляне на ръководства........................................................ 1

Традиционна ръчно управление.............................................. 1

Получаване на повече информация............. .......................... 1

Поставяне на карти с памет.................................................... 1

Зареждане на нов фърмуер на карта с памет........................ 1

Актуализация на софтуера на устройството.......................... 1

GPS сателитен сигнал.............................................................. 2

Настройка на тип плавателен съд.......................................... 2

Настройка на подсветката....................................................... 2

Настройка на цветови режим................................................... 2

Персонализиране на начален екран....................................... 2Карта и 3D иглед на картата........................................ 2

Навигационна карта и офшорно риболовна............................ 2

Мащабиране на картата....................................................... 2

Панорамиране на картата с бутони.................................... 2

Избор на точка от картата, чрез бутоните на устройството.. 2

Символи на картата.............................................................. 3

Преглед на локация и обектна информация за картата........ 3

Придвижване до точка от картата...................................... 3

Преглед детайли за Navaids............................................... 3

Премиални карти................................................................. 3

Преглед на информация за приливни станции............. 4

Показване сателитни изображения на нав. карта.................. 4

Преглед на снимки от въздуха за забележителности........... 4

Система за автоматично разпознаване................................. 4

AIS насочващи символи..................................................... 4

Функция и прогнозен курс на активираните AIS цели....... 5

Показване на AIS плав. съд. в диаграма или 3D графика.5

Активиране на AIS цел за плавателния съд..................... 5

Преглед на Информация за целенасочен AIS съд...... 5

Деактивиране на цел за AIS плавателен съд.............. 5

Преглед на на списък за AIS заплахи................................ 5

Настройка на аларма за сблъсък в безопасна зона......... 5

AIS сигнализиране на бедствие......................................... 5

Навигация към предаван сигнал за бедствие............... 5

AIS Distress Signal Device Targeting Symbols................ 5

Активиране на AIS сигнал тестови аларми................... 5

Изключване на AIS прием................................................... 6

Настройки Карта и 3D изглед карта........................................ 6

Настройки на точки и следи на картата и изглед

на картата............................................................................. 6

Други настройки на плавателните съдове на

картатата и изглед на картата............................................ 6

AIS Настройки на дисплея.............................................. 6

Laylines Settings................................................................... 6

Настройки на навигационната и риболовна карта............ 6

Настройка на цифрите.................................................... 6

Настройка облика на картата......................................... 7

Настройки на Рибешко око 3D............................................ 7Навигация с картограф................................................. 7

Основни въпроси за навигация............................................... 7

Дестинации............................................................................... 8

Търсене на дестинация по име.......................................... 8

Избиране на дестинация, чрез картата............................. 8

Търсене на дестинация използв нав. информация.......... 8

Търсене на дестинация за морски услурги........................ 8

Курсове...................................................................................... 8

Настройки и следване на директен курс с Go To.............. 8

Настр. и следване на курс използвайки Auto Guidance.... 8

Автопилот навигация........................................................... 8

Спиране на навигацията........................................................... 8Съдържание i


Минимизиране на широко-форматен обекти в близост..19

Минимизиране на странични смущения на радарен

екран................................................................................. 19

Регулиране на морски смущения на екрана на радара............................................................................... 19

Настройка на дъждовни смущения на екрана на радара............................................................................... 19

Намаляване на пресичащи говорни смущения на радара......20

Настройки на дисплея на радара............................................. 20

Настройки радарни показания.................................................. 20

Компенсация в предната част на лодката...................... 20

Измерване на потенц. комп. в предната част на лодката .20

Задаване на. комп. в предната част на лодката............... 20

Цифровo селективни разговори............................. 20

Мрежови картограф и VHF радио функционалност............. 20

Включване DSC...................................................................... 20

DSC Лист................................................................................. 20

Показване на DSC лист.................................................... 20

Добавяне на DSC контакт................................................. 20

Входящи повиквания за бедствие......................................... 20

Навигиране към плавателен съд в беда.......................... 21

Сигнал за бедствие “Човек зад борда“ от VHF радиото...21

Сигнал за бедствие “Човек зад борда“, иницииран от

картплотера........................................................................ 21

Следене на местоположението............................................ 21

Разглеждане на доклад за местоположението................. 21

Навигация към следен кораб........................................... 21

Създаване на точка в позицията на следен плав. съд....... 21

Редактирана на инф. за следения плав. съд..................... 21

Изтриване на доклад за позицията...................................... 21

Разглеждане на следата на пл. съд от картата................ 21

Индивидуални рутинни разговори........................................ 21

Избиране на DSC канал................................................... 21

Осъществяване на индивидуален рутинен разговор ........21

Осъщ. на индивидуален рутинен разговор с AIS цели ......21SiriusXM®......................................................................... 22

SiriusXM оборудване и изискване на абонамент................... 22

Данни и прогноза за времето................................................ 22

Преглед на информация за валежи.......................................22

Преглед на валежи........................................................... 22

Буреносни клетки и информация за светкавици.................... 22

Информация за урагани....................................................... 22

Времеви предупреждения и времеви бюлетини..................... 22

Информация за прогнози..................................................... 23

Преглед прогноза за друг времеви период..................... 23

Преглед морски прогнози или офшорни прогнози........... 23

Времеви фронтове и центрове на налягане.................... 23

Градски прогнози............................................................ 23

Преглед на състоянието на морето..................................... 23

Вятър на повърхността................................................... 23

Височина, дължина и посока на вълните......................... 23

Преглед на прогнози, морски условия за друг

времеви период................................................................ 23

Преглед на риболовна информация.................................... 23

Повърхностно налягане и данни за температ. на водата 23

Прогнозиране местоположение на рибата...................... 24

Информация за видимост.................................................... 24

Преглед на прогнози, видимост за друг времеви

период.............................................................................. 24

Преглед на доклади за шамандура....................................... 24

Преглед на времето близо до шамандурата.......................24

Създаване на точка на картата за метеорологични данни ....24

Времеви пласт....................................................................... 24

Включване на времеви пласт върху картата......................24

Настройки времеви пласт върху навигационната карта.. ..24

Настройки времеви пласт върху риболовната карта......... 24

Информация за теченията................................................ 13

Астрономическа информация.......................................... 13

Астрономическа инф., приливи и течения информация

от друга дата...................................................................... 13

Преглед на информация за различни приливни станции 13

Преглед на инф. алманах от навигационната карта....... 13

Сонар............................................................................. 13

Изглед Сонар......................................................................... 13

Преглед на сонарна информация на цял екран.............. 13

DownVь изглед................................................................... 14

SideVь изглед .................................................................... 14

SideVь/DownVь Scanning Technology.......................... 14

Разделен и мащабиран изглед на сонарно инфо........... 14

Сонарен изглед при разделена честотност..................... 14

Пауза на сонарен екран........................................................ 14

Създаване на точки от екрна на сонара.............................. 14

Преглед на историята на сонара.......................................... 14

Настройка на нивото на детайлност..................................... 14

Регулиране на интензивността на цвета.............................. 14

Регулиране обхвата скалата на дълбочина или ширина..... 15

Настройка на мащаба на екрана на сонара......................... 15

Честоти на сонара................................................................... 15

Избор на честотата............................................................ 15

Предварително задаване на честота............................... 15

Включване на A-Scope............................................................ 15

Избор на тип сонда................................................................. 15

Настройки на сонар ............................................................... 16

Настройки на сонар............................................................ 16

Показване на настройките на сонара............................... 16

Разширени сонарни настройки.......................................... 16

Настройки за инсталиране на сонара............................... 16

Настройки аларма на сонар............................................ 16

Запис на сонар......................................................................... 16

Запис екрана на сонар....................................................... 16

Спиране записа на сонар................................................... 16

Изтриване на запис на цонар............................................. 16

Графики за дълбочина и водна температура........................ 17

Настройка на дълбочината и температурен диапазон за

водата- обхват на графиката и времеви скали................ 17

Радар............................................................................. 17

Режими на радарен екран...................................................... 17

Предаване на радарни сигнали............................................. 17

Регулиране на мащаба на екрана на радара....................... 17

Съвети за избор на радарен мащаб................................ 17

Часови режим.......................................................................... 17

Активиране на предавателно време................................ 17

Настройка на време готовност и предаване.................... 18

Активиране на защитена зона.......................................... 18

Определяне на циркулярна защитена зона.................... 18

Определяне на частична защитена зона......................... 18

Маркиране на точка от екрана на радара........................ 18

Преглед на списък на AIS заплахи.................................... 18

Показване AIS обекти на екрана на радара..................... 18

VRM и EBL............................................................................... 18

Показване на VRM и EBL................................................... 18

Регулиране на VRM и EBL................................................. 18

Измерв. на разстоянието и местопол. на целеви обекти. 18

Засичане с радар..................................................................... 18

Засичане с радар и картова настройка данни.................. 18

Спиране на предаване на радарни сигнали.......................... 19

Оптимизиране на радарния дисплей..................................... 19

Обхват на радарни сигнали............................................... 19

Радарен прием и отражение от предмети........................ 19

Автоматично регулиране на прием от екрана на радара 19

Ръчно регулиране на прием от екрана на радара........... 19ii Съдържание


Преглед на времеви абонамент............................................. 24

SiriusXM Радио........................................................................ 24

Персонализиране на канал за ръководство.................... 24

Запис на SiriusXM канал към предвар. зададен списък.. 25

Настройка на звука на SiriusXM сателитно радио.......... 25

Конфигурация на устройство................................... 25

Автоматично включване на картограф................................. 25

Системни настройки............................................................... 25

GPS настройки................................................................... 25

Преглед на дневник със събитията.................................. 25

Преглед на информация за системен софтуер ..............25

Настройки на “Моята лодка“.................................................. 25

Настройка на килов офсет................................................ 25

Офсетова настройка за температура на водата............. 26

Калибриране на устройството за водна скорост............. 26

Комуникационни настройки.................................................... 26

NMEA 0183......................................................................... 26

NMEA 0183 Settings...................................................... 26

Преглед на стр. NMEA 2000 Мрежови устройства.......... 26

Настройка на безжична мрежа......................................... 27

Свързване на безжично у-во с картограф................... 27

Смяна на безжичния канал.......................................... 27

Настройки на алармите.......................................................... 27

Навигационни аларми....................................................... 27

Системни аларми.............................................................. 27

Настройка на аларма за горивото.................................... 27

Настройка метеорологична аларма................................. 27

Настройки на уреда................................................................ 27

Навигационни настройки....................................................... 27

Auto Guidance линейни конфигурации............................ 27

Настройка на разстояние от брега................................... 28

Други настройки на плавателен съд..................................... 28Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница