Хаджийски минко стоевДата05.12.2017
Размер108.77 Kb.
Размер108.77 Kb.
Европейски формат на автобиографияЛична информация
Име
ХАДЖИЙСКИ МИНКО СТОЕВ

Адрес
ул.”Деньо Чоканов” 3 г гр. Велико Търново – 5000 Р България

Телефон
062 / 67 16 79

ФаксE-mail
hadjiskims@ yahoo.com

Националност
българин

Дата на раждане
 1. май 1954 г.
Трудов стаж
Дати (от-до)
2002 -

Име и адрес на работодателя
ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавател, доцент по психология на дейността

Заемана длъжност
Ръководител катедра “психология” зам.декан по магистърски програми

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска, ръководна

• Дати (от-до)
1999 - 2002

• Име и адрес на работодателя
Министерство на правосъдието ГУМЛС

• Вид на дейността или сферата на работа
Пенитенциарна дейност

• Заемана длъжност
Началник на Затворническо общежитие В.Търново

• Основни дейности и отговорности
Ръководна, режимно-административна, стопанска, социална

• Дати (от-до)
1983 - 1999

• Име и адрес на работодателя
Министерство на правосъдието ГУМЛС

• Вид на дейността или сферата на работа
Възпитателно-корекционна, ресоциализационна работа с лишени от свобода

• Заемана длъжност
Инспектор социални дейности

• Основни дейности и отговорности
Социално педагогическа и психологическа,

• Дати (от-до)
1980 - 1983

• Име и адрес на работодателя
ОК на ДКМС В.Търново

• Вид на дейността или сферата на работа
организационна

• Заемана длъжност
Зав. Сектор Селска младеж

• Основни дейности и отговорности
Организиране на труда на младежите в селското стопанство


• Дати (от-до)
1979 - 1980

• Име и адрес на работодателя
Музей на художествените занаяти и приложни изкуства Троян

• Вид на дейността или сферата на работа
Културно - просветна

• Заемана длъжност
уредник

• Основни дейности и отговорности
Организиране на просветната дейност на музея

• Дати (от-до)
1978 - 1979

• Име и адрес на работодателя
ОУ “ В.Левски” с.Добродан обл Ловешка

• Вид на дейността или сферата на работа
Преподавателска, възпитателна

• Заемана длъжност
учител

• Основни дейности и отговорности
Преподаване на история и география


Образование и обучение
• Дати (от-до)
1968-1972


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ПГ “В.Левски “ гр Троян

• Основни предмети/застъпени професионални умения
общообразователни

• Наименование на придобитата квалификация
Средно образование

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)
1972 - 1973


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
НШЗО “ Хр.Ботев” гр.Плевен

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Военни

• Наименование на придобитата квалификация
Химик - разузнавач

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)• Дати (от-до)
1974-1978


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий” В.Търново

• Основни предмети/застъпени професионални умения
История, преподавателски,

• Наименование на придобитата квалификация
Историк и учител по история

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Висше образование, магистърска степен

• Дати (от-до)
1986 - 1990


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВИПОНД София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Задочен докторант

• Наименование на придобитата квалификация
Пенитенциарно-педагогическа

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Доктор по педагогикаЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
български

Други езици


Англииски Руски Френски

• Четене
Добро мн. добро основно

• Писане
Добро мн. добро основно

Разговор
Добро мн. добро основно

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

Комуникативни умения, умения за работа с етнически общности,умения за вземане на решения в екстремални ситуации придобити при работата в системата на местата за лишаване от свобода.

Умения за психологическо влияние върху лица с асоциално поведение.Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Работа в екип. Упавленски умения. Организиране и реализация на проекти в социалната сфера.


Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютри - word, internet


Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Музикални – китара


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]


Свидетелство за управление на МПС
Категория ВДопълнителна информация
[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]


Приложения
П У Б Л И К А Ц И И 1. Монографии 1. Проблеми на ресоциализацията. Фабер 2001

 2. Психологическо консултиране в пенитенциарната практика, Фабер 2001

 3. Осъдените – морал и превъзпитание Логос 2000
 1. Учебници
 1. Консултативна психология Фабер, 2003

 2. Консултативна психология ,/ второ преработено и допълнено издание Фабер 2004

 3. Основи на психотерапията. Фабер. 2007

 4. Компендиум по психопатология Фабер 2007 /под печат/

 5. Статии и доклади
 1. Ресоциализационна перспектива за жени изтърпяващи наказание лишаване от свобода, Трудове на ВТУ т 6, кн 4 2001

 2. Консултативно-корекционна намеса за влияние върху агресивното поведение на лишените от свобода сб. Приложна психология и социална практика , ВСУ 2002

 3. Някои особености при оценка асертивността на поведението в консултативната практика, Сб. Приложна психология и социална практика, ВСУ 2003

 4. Психологически поглед върху метода на репродукцията на д-р Н.Кръстников, Сб. Приложна психология и социална практика ВСУ 2004

 5. Два подхода за групово консултиране на лишени от свобода, Сб.Диоген Психология ВТУ 2003

 6. Към диагностиката на тревожността в психологическата помощ Сб. Диоген Психология и практика, 2004

 7. Методика за работа с клиенти в криза. Сп. Психология журнал бр 2 2005.

 8. Консултативна помощ при вземане на решение сб. Диоген Психология ВТУ 2005

 9. Актуални проблеми на психологическата помощ в България. Сб. Политика, европейска интеграция и социална промяна /философско- психологически проблеми/. ВТУ 2005

 10. Интерпретация и инсайт. Сп. Психология журнал бр. 30 2006

 11. Съпротивите в процеса на психотерапия. Сб. Психологията пред предизвикателствата на новото време. Том 3. 2006

 12. Към въпроса за определението на психотерапията. Сб. Диоген Психологична перспектива. ВТУ 2006стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница