І. проект „школско звънче за интеграция” – към цоидуем на стойност 25000 лв. Проектът „Школско звънче за интеграция”Дата18.11.2017
Размер121.71 Kb.
Размер121.71 Kb.

І. ПРОЕКТ „ШКОЛСКО ЗВЪНЧЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ” – КЪМ ЦОИДУЕМ НА СТОЙНОСТ 25000 ЛВ.

Проектът „Школско звънче за интеграция” е разработен от учители от ОУ „Христо Ботев”, с.Зелена морава с партньор ОУ „Г.Бенковски”, с.беломорци. Той цели да подпомогне обучението на учениците-билингви, да подобри тяхната успеваемост и мотивация в училище и да доведе до по-успешната им социализация.


Девиз:

„Играя и се забавлявам, правоговорните грешки отстранявам,

правописните умения си проверявам”Целите: 1. Подпомагане работата по усвояване на българския език, за да имат равен старт и правото на равен достъп до

качествено образование чрез въвеждане на интерактивните методи на преподаване, прилагане на „добрите практики”, превръщането на взаимодействието учител-ученик в партньорство.

 1. Обогатяване на знанията на учениците със занимателни игри, четене на допълнителна художествена литература, извършване на разнообразни упражнения, дискусии по актуални въпроси от ежедневието, гледане на филми по изучавани произведения, решаване на казуси, участие в литературни композиции и др.

 2. Приложение на знанията в езиковата практика:

 • Усъвършенстване способността да разказват, описват, разсъждават;

 • Развитие на наблюдателността, въображението, логическото мислене;

 • Добиване на умения за четене с разбиране, мнения по зададените казуси;

 • Създаване на интерес и приобщаване на малкия читател към книгата.

Постигането на целите е не само чрез натрупаните езикови знания, но и чрез активиране на жизнения опит и творческите способности на учениците.

Така без напрежение, неусетно чрез играта да овладеят книжовната норма на българския език. Игрите са реална предпоставка за развитие на говорните умения и навици. Чрез тях се разчупва шаблонът, учениците се освобождават от задръжки, страх, притеснение. Те трябва да имат увлекателен характер. Чрез въвеждане на игрови елементи скучните упражнения се превръщат в приятно занимание.

съдържание;

 • Редуциране на учебното съдържание…… обем;

 • Действеност – обучаваните да не бъдат пасивни слушатели;

 • П
  Часовете:
  остепенно усложняване на задачите периодична повторяемост на знанията. Възпитаване на самоконтрол и самоооценка.
  • полезни, приятни, желани.
Резултатът:
Правилно четене, вярно писане, богата реч, единна езикова

среда, разбирателство между етносите.

Чрез инвестиране в човешкия потенциал, проектното предложение допринася за подобряване качеството на живот, засилва социалната адаптация и мотивация за посещение на училище и овладяване на българския език, разширява достъпа до качествено образование, намалява броя на нискограмотните ученици като максимално обхваща подлежащите, утвърждава общочовешки ценности.


 • Ф И Н А Н С И Р А Н Е • Проектно предложение

Присъствието на Република България в семейството на европейските държави изисква уеднаквяване на българските образователни стандарти с европейските. Особено внимание в това отношение се обръща на гарантирането на равен достъп до качествено образование на учениците от етническите малцинства като същевременно се съхрани и развие културната им идентичност. За мнозина обаче, мултикултурната среда продължава да бъде неблагоприятен фактор, а не естествен ресурс за социалното и познавателно развитие на подрастващите. Социалната изолация, увеличаването на безработните и зависими от държавна издръжка нанасят непоправими щети върху психиката на децата от различен етнически произход. От друга страна , затруднената адаптация на децата от ромски и турски произход в началното училище и незадоволителното усвояване на преподавания учебен материал, поради недостатъчното владеене на българския език, налагат изпълнението на проекта: „Школско звънче за интеграция”. Той ще доведе до подобряване достъпа до образование и достъпа до качествено образование като главен аспект за социална и икономическа десегрегация и последваща интеграция, формиране на подходящ социално-психологически климат.

Проектът е в съответствие с двете основни цели на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка 2006 – 2015 г., със Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства у нас, приета на 11.06.2004 г., с Националния план за действие по нейното изпълнение, с Лисабонската стратегия (младежите да работят в мултикултурна и мултиетническа среда и в интегрирана класна стая), с общинската Програма за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на МОН, Програма за образователна интеграция на учениците от различни етнически малцинства 2008 – 2010 г. в ОУ „Христо Ботев” с.Зелена морава.


 • Целева група

Общ брой на преките участници в проекта (целевата група) - 96, от тях 30 ученици от нашето училище и 30 ученици от училището-партньор, административен персонал – 4-ма, лектори – 2-ма учители по български език и литература и родители на ученици – 30 от различни етнически и религиозни групи.

Предполагаем брой на непреките участници – 160 ученика, учители – 15, родители – 50.

Административният персонал и учителите са в тесен контакт с учениците от разнородните етноси и са запознати с техните проблеми и преживявания. Те ежедневно се сблъскват в преподавателската си работа с казуси от мултикултурен характер. Техният опит, добри практики и изводи ще могат да бъдат споделяни и от останалите учители, както и учители от други села и градове чрез популяризирането на проекта.

Предполагаем брой на непреките участници в проекта – 150 ученици и 15 учители.


Проектното предложение съответства на целевата група.


 • Индикатори
 1. Брой ученици от етническите малцинства, включени в образователните групи – след избор (подбор) по изготвени критерии от екипа на проекта.

Целевата група е формирана през м.Х. на учебната 2010/2011 г.

(Ако няма отпаднали ученици, индикаторът е изпълнен)

 1. Брой родители от етническите малцинства, включени в проекта с цел повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система.

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Поставяне на рекламно пано на входа на училището.

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Изготвяне на план-графика за провеждане на занятията за обучение на учениците, невладеещи българския език.

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Оборудване на кабинет по български език с ДМА.

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Закупуване на канцеларски материали, помагала, речници и художествена литература, литература за родители, необходими за проекта

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Закупуване на купони с цел подпомагане на учениците в неравностойно положение за редовното им посещение на училище.

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Провеждане на занятията по график.(Работен лист)

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Участие в литературна композиция по повод деня на народните будители.

 2. Провеждане на състезанията по български език и оценяване на постиженията след приключване на даден етап от обучението на учениците.

Брой ученици и родители -

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Изнасяне на обучението по български език в друга обстановка (лятна образователна програма).

 2. Брой ученици –

(Индикаторът е изпълнен)

 1. Отчитане на проекта – доклад за дейността на екипа и информация за изпълнение на дейностите. С реализиране на проектните дейности, училището се превръща в интересно място за децата, повишава тяхната мотивация за образование и ангажираността на родителите към училищната институция. • Визуализация (популяризиране)

Относно изпълнение на проектните дейности:
 1. Изготвена е мултимедийна презентация, която е представена на родителските срещи в с.Станец, с.Паничино и с.Първан за популяризирането на проекта.

 2. Пред училището е поставено рекламно пано за онагледяване на финансовата помощ, а в училището табло със сменящи се материали.

 3. Символите са поставени на всички документи по проекта.

 4. Направен е печат….

 5. Снимки, рисунки, материали, тетрадки, папки, материална книга, удостоверяващи изпълнението на дейностите по проекта и придадената публичност по отношение на ЦОИДУЕМ за получената финансова помощ.

 6. Отпечатана е дипляна (брошура) за популяризиране на дейностите по проекта. След изготвянето и, тя е разпространена сред родителите и другите училища на територията на общината.

 7. Изготвяне на презентация след приключване на проекта и представянето и по кабелна телевизия - гр.Омуртаг.


ІІ. УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕТО

ОУ „Христо Ботев” с.Зелена морава
Директни бенефициенти (преки участници) по проекта са 96 ученици, родители, учители: 60 – ученици билингви, разпределени в групи по 15 ученици от ОУ „Христо Ботев” с.Зелена морава. Това са подрастващи от 10 до 14 годишна възраст, които имат затруднения в овладяването на българския език.

В екипа на проекта са включени учители и счетоводител.


ІІІ. УЧЕНИЦИТЕ


 • Критерии за подбор на участниците

 • Информационна банка с база данни за учениците

 • Подобряване на средата и организация на учебните занятия

 • Провеждане на занятията

 • Участие в литературни композиции по повод на годишнини, бележити дати, празници.


Критерии за подбор на участниците 1. Деца, невладеещи българския език, за да имат равен старт с останалите ученици.

 2. Деца в неравностойно положение, за да бъде предотвратено отпадането им от училище.

 3. Стремеж към непрекъснато говорене на българския език (в часове, междучасия, активен отдих).

 4. Отговорност към поставените задачи от класните ръководители и възпитателите.

 5. Желание за участие в олимпиади, състезания, конкурси, рецитали.

Въз основа на изготвените критерии от екипа беше направен подборът на учениците.Информационна банка с база данни за всеки ученик
(списъци на групите)
1…………………

2……………….


3…………..


Подобряване на средата и организация на учебните занятия
Формиране на групите – Групите са оформени както е заложено по проекта. Занятията се посещават редовно и с интерес от учениците.

Групите имат и разработен график на обучение, като взетите часове се отразяват в съответната материална книга. Заниманията се провеждат в самото училище, в двата кабинета, обзаведени за тази цел.

Учениците бързо се адаптираха и осъзнаха ползата от допълнителни занятия. Лекторите имат разработено учебно разпределение по български език и литература и работят по него.

Изготвяне на план-графика за провеждане на занятията

ХІІ –07 ,08, 13, 20

І – 3, 10, 17, 24

ІІ – 7, 14, 21, 28

ІІІ – 7, 14, 21, 28

ІV – 11, 18, 25

V – 2, 9, 16, 23, 30

VІ – 6,13


Осигуряване на учебни материали

Закупени са учебни помагала по БЕЛ, речници, художествена литература. Закупената богата учебна литература за работа на учениците, подпомага и дейността на учителите.


Кабинетите по БЕЛ

Оборудвани са кабинети по БЕЛ с дълготрайни материални активи за постигане на прекрасно модернизирана училищна среда.


Планиране

Лекторите работят според индивидуалните оценки на потребностите за всяко дете.


Провеждане на занятията

Използват се интерактивни методи на работа като стремежът е извънучилищните часове да са по-забавни и да насърчават работата в група. Така се постига положително въздействие върху мотивацията на децата и се улеснява постигането на поставените цели.

Увеличава се времето, в което учениците общуват на български език и изпълняват упражнения, без да се страхуват от цифрова оценка. Оценката е словесна и цели да поощри ученика да работи още, дори и да греши.

Използват се помагала, които предизвикват интерес, защото са различни от учебниците по задължителна подготовка.Рубриките:

Припомнете” – проверка на изученото

Запомнете” – нови знания

Арт закачка”творчески задачи

Думи под лупа” – правописен речник – включва думи, чиито правопис затруднява учениците

Проверете” – тестови задачи с отворен характер, които проверяват по-задълбочено знанията и активизират творческите способности на учениците

  • ролеви игри – размяна на тетрадки

  • решаване на казуси

Победете” – игрови варианти за развитие на самокритичността на учениците
Участия в литературни композиции

Изготвяне на литературна композиция (сценарий) по повод на бележити дати, годишнини, чествания. Подготовка и участие в рециталите. Изявата на детето го прави съпричастно с общото въодушевление, специфичното общуване чрез художествената творба го радва, създава му самочувствие.


ІV. РОДИТЕЛИТЕ
Училище за родители
Синхрон между семейното и училищното възпитание

 1. Родителски срещи за запознаване с проекта – представяне на мултимедийна презентация.

 2. Попълване на декларации от родителите и техните деца за съгласие за участието им в проекта, финансиран от ЦОИДУЕМ.

 3. Четене на литература от родителите, предоставена им от екипа и провеждане на дискусии с цел достигане до становище, че да бъдат образовани и да успеят в живота, младите хора трябва задължително да посещават училище. Непрекъснатата комуникация между родители и деца е важен фактор за положителна мотивация.

„Добре ли мотивираме своите деца за училище”,

„Каква е рецептата за добри родители” 1. Въвличане на семействата за участие в състезанията и културните събития.

Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на състезанията (изпращане на покани).

Родителите да присъстват на състезанията, за да подкрепят своите деца, да бъдат съпричастни с тях и да усетят ползата от проекта. 1. Представяне на презентацията на Д.Стоянова „Училище за родители” на родителска среща.

 2. Изготвяне на анкетни карти и попълването им от родителите за ползата на проекта.


V. ЛЕКТОРИТЕ • Лекторите

 • Ядра на учебното съдържание по БЕЛ

 • Комплексна компетентност по БЕЛ

 • Методически обсъждания и споделяне на опит


Лекторите
За проекта са наети преподавателите по български език и литература от училището.

Те изготвиха свои разпределения, съобразени с план-графика за провеждане на занятията. Взетите теми се нанасят редовно в материалната книга на проекта.

Занятията се провеждат по два часа седмично в понеделник и с двете групи.

Участниците се подписват на работни листи, за да удостоверят своето присъствие.Ядра на учебното съдържание


Комплексна компетентност по български езикЛингво-комуникативни компетентности - умения у учащите да общуват на български език; да разбират, обобщават и интерпретират информация на този език.

Социо-културни компетентности – умения за придобиване на познания от географско, историческо и житейско естество.

Способност на учащия се да се научи самостоятелно да учи – овладяване на техника за самостоятелно учене.

Способност на учащия се да се развива като личност – бързо да се ориентира в съответните ситуации, да вземат решения, да пренасят заученото в нов контекст.

Методически обсъждания и споделяне на опит
Тези обсъждания се провеждат паралелно с педагогическия съвет с цел опитът на учителите, ангажирани по проектните дейности, да бъде представен на другите учители.

Обсъждат се методиката на преподаване в занятията; резултатите, които се постигат и проблеми с които се срещат бенефициентите по проекта.
VІ. ПАРТНЬОРИТЕ
ОУ „Георги Бенковски” , с.Беломорци, общ.Омуртаг

Ръководител на партньорската институция: Диана Стоянова – директор

Адрес: с.Беломорци

ул.”Иван Станков” № 20

тел.: 0605/6-48-47

e-mail: oy_g.benkovski.bc@abv.bg


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница