І. техническо задание предмет на поръчкатаДата16.11.2017
Размер65.61 Kb.
Размер65.61 Kb.

І. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

 1. Предмет на поръчката

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, автокранове и автовишки, собственост на ЕСО ЕАД – МЕР София област, в съответствие с Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012 г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /Обн. ДВ. бр.104/27.12.2011 г. изм. и доп., ДВ бр. 99/14.12.2012 г. и изм. и доп. ДВ. бр. 73/02.09.2014 г., изм. и доп. ДВ. Бр.40 от 27.05.2016 г./ .

Всеки Участник, който отговаря на изискванията от документацията на процедурата, може да кандидатства за цялата поръчка, или за отделна обособена позиция от нея.2. Обем на поръчката

Обществената поръчка включва извършване на годишни технически прегледи (ГТП)

на товарни автомобили, автокранове и автовишки, собственост на Възложителя, както следва:

Обособена позиция №: 1 - Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили на територията на гр. София

- 15 бр. годишни технически прегледиОбособена позиция №: 2 - Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили на територията на гр. Кюстендил

- 8 бр. годишни технически прегледи3. Изисквания към участниците

3.1. Участниците следва да притежават разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включващо в обхвата си моторните превозни средства от категории N2, N3, N2G, N3G. Списъкът с автомобилите ще бъде предоставен на изпълнителя при сключване на договора. В списъка на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

3.2. Периодичния преглед следва да бъде извършен при спазване разпоредбите на Извършване на годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД – МЕР София област, в съответствие с Наредба № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012 г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията /Обн. ДВ. Бр .104/27.12.2011 г. изм. и доп., ДВ бр. 99/14.12.2012 г. и изм. и доп. ДВ. бр. 73/02.09.2014 г., изм. и доп. ДВ. Бр.40 от 27.05.2016 г./ .

3.3. Участниците следва да разполагат с минимум един контролно – технически пункт на територията на гр. София за Обособена позиция №:1 и гр. Кюстендил за Обособена позиция №: 2, отговарящ на изискванията на № Н-32/16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в сила от 01.01.2012 г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.4. Срокове за изпълнение на поръчката.

4.1. Срок за осъществяване на ГТП - не по-голям от 1 (един) работен ден от датата на приемане на съответното ППС в контролно-техническия пункт.

4.2. Срок на договора – 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане на договора в сила.

5. Място на изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция е гр. София, и гр. Кюстендил.

ІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

До

ЕСО ЕАД, МЕР СОФИЯ ОБЛАСТ

гр. София 1360

бул. „Европа”, №2
О Ф Е Р Т А

за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР София област и МЕПР Кюстендил

Обособена позиция № ……………..–Извършване на годишни технически прегледи на товарни автомобили на територията на гр. ……………………”


от ......................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ...........................................................................................,

(улица, град, община)

...........................................................................................................................................................,

представлявано от ..........................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ....................................................................

...........................................................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.............................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:...............................................................;(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой редове)
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци за участие, предлагаме да изпълним настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията, посочени в Обявата и приложенията към нея.

При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам подизпълнител/и. (невярното се зачертава)


Номер по ред

Видове работи от предмета на поръчката,

които ще се предложат на подизпълнители


Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%)

от стойността на поръчката

Предвидени подизпълнители

(посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)

1.


2.

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

Декларирам, че:


 • в случай, че бъда определен за изпълнител, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.

 • в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител ще изпратя копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.

 • При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам/няма да ползвам капацитета на трето лице. (невярното се зачертава) за …………………………… ………………………………………………………………………………………………………

 • В случай, че съм потвърдил използването на капацитета на трето лице декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

Декларираме, че разполагаме с ........ броя (не по-малко от 1 бр.) лицензирани контролно - технически пунктове (КТП) за извършване на задължителни периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) –товарни автомобили, автокранове и автовишки.

 1. Местонахождение на КТП:

  1. Адрес: ........................................................................,.

  2. ........................... (попълва се аналогично на т.1.1, в случай, че участникът разполага с повече от един лицензиран КТП) .

  3. ...........................

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим документите, посочени в т. 5 „Указания към определения за изпълнител” на раздел IІІ. „УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ”.
Нашата офертата съдържа:

 1. Документи и информация:

1.1. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (оригинал);

1.2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП (оригинал);

1.3. Валидно разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, издадено от МТИТС по реда на Наредба № Н-32/16.12.2011 г., за категориите N2, N3, N2G, N3G./заверено от участника копие/.

1.4. Декларация за съгласие на подизпълнител (когато е приложимо);

2. Техническо предложение, включващо:

2.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на възложителя (оригинал);

2.2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).

3. Ценово предложение (оригинал).
Дата: ................. Подпис и печат: …..........................................

..…....................................................................(име и фамилия)

..........................................................................(длъжност на представляващия участника)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница