І: възложител I. 1 Наименование, адреси и лица за контактДата16.11.2017
Размер61.5 Kb.
Размер61.5 Kb.

01379-2011-0129

BG-Монтана: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръженияОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Монтана, ул. Александър Стамболийски № 45, За: Клавдия Баева, Република България 3400, Монтана, Тел.: 096 391218, E-mail: eso@mn.mvn.bg, Факс: 096 300501

Място/места за контакт: Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР МонтанаДопълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от МЕР Монтана към ЕСО ЕАД

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Услуги
Категория услуги: 1

Място на изпълнение: В база на изпълнителя


Код NUTS: BG

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчката

Поръчката включва техническо обслужване на различни видове пожарогасители в съответствие с изискванията на БДС ISO 11602-2:2000 (или еквивалент)

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50600000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на материали за защита и безопасност

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Поръчката обхваща техническото обслужване на около 236 прахови и 246 със СО2 пожарогасители

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчкатаСрок на изпълнение в месеци

12
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие - парична/банкова гаранция в размер на 100.00 лева. Гаранция за изпълнение на договора - парична/банкова гаранция в размер на 500.00 Сметка на ЕАД ЕАД - МЕР Монтана IBAN: BG75BPBI9331077716901, BIC: BPBIBGSF, при ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД кл. гр. Монтана

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Извършените услуги по техническото обслужване на пожарогасителите се изплащат със собствени средства.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: 1. Документ за внесена гаранция за участие в процедурата за всяка обсобена позиция (лот) 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност. (заверени от участника копия). Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участникът - юридическо лице или едноличен търговец, прилага към своята оферта и удостоверението за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца преди датата за подаване на офертата. Чуждестранните юридически или физически лица, или техните обединения представят в официален превод* на български език съответните еквивалентни документи от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. 3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - оригинал. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - оригинал.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: -


Минимални изисквания:

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Информация за броя и вида на обслужените от участника пожарогасители през 2010 г.; 2. Декларация за капацететните възможности на участника за техническо обслужване, ремонт и хидростатични изпитвания на пожарогасители (по образец); 3. Списък-декларация за техническото оборудване (собствено и наето), с което разполага участникът за изпълнение на поръчката; 4. Списък на лицата, с които разполага участникът за изпълнението на поръчката; 5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на персонала, включително документи за доказване на копетентността на лицата осъществяващи техническото обслужване на пожарогасителите и хидростатични изпитвания - заверени от участника копия.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да е обслужил минимум 100 бр. пожарогасители през 2010 г. 2. Участникът трябва да разполага с капацитетни възможности за техническо обслужване, презареждане, ремонт и хидростатични изпитвания не по-малко от: • За техническо обслужване ремонт и презареждане на прахови пожарогасители - 20 бр./ден. • За техническо обслужване, на пожарогасители с СО2 - 20 бр./ден. • За презареждане на пожарогасители с СО2 - 10 бр./ден. • За хидростатични изпитвания – 10 бр./ден. 3. Участникът трябва да разполага минимум с една затворена система за зареждане с прах на праховите пожарогасители и с един стенд за хидростатични изпитвания на пожарогасители. 4. Участникът трябва да разполага минимум с едно компетентно лице за обслужване на носими и возими пожарогасители, отговарящо на изискванията от Приложение А на БДС ISO 11602-2:2000 (или еквивалент). 5. Участникът трябва да разполага минимум с едно лице, лицензирано от ДАМТН да осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опастност.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

БДС ISO 11602-2:2000 (или еквивалент)

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРАІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс
ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 11.01.2012 г. Час: 15:30Платими документи

ДА

Цена

6 BGN

Условия и начин на плащане

Цената е с включен ДДС и се плаща в касата на възложителя

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти

18.01.2012 г. 09:30

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите

Срок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 18.01.2012 г. Час: 10:30

Място

на адреса на възложителяЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или упълномощени от тях лица

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.12.2011 г.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница