Име на организациятаДата21.02.2017
Размер119.92 Kb.
Размер119.92 Kb.
Списък на НПО , работещи с лица, преживели насилие


Име на организацията

Седалище

Район на проекта

Проект

Цели

Целева група


1. Фонд

“Спасете децата”


София

Ул. Иван Вазов 38

Тел. 02/ 986 52 52

scfsofia@sf.icn.bg


Благоевград

Гореща телефонна линия за деца и юноши

Устойчива, професионална, 24 часова гореща линия и организиране на съпътстващи дейности с целевата група

Деца - жертви на насилие или застрашени от посегателство

2. Фондация "Български джендър изследвания”

София 1142

Ул. Любен Каравелов 12, ет.4

Тел./факс:

980 88 01

989 73 08

E-mail: bgrf_jiv@inet.bg
София

Осигуряване на безплатна правна помощ и за правни клиники в България – нови стратегии за борба с насилието срещу жените и дескриминацията на основание на пола

Подобряване положението на жените в БългарияЖени, претърпели насилиеСофия, Перник

Култивиране на осъзнато ненасилствено поведение сред момчетата и мъжете, чрез обучение в

средното училище и създаване на консултативен център за мъже с насилствено поведениеБорба срещу насилственото поведение сред момчетата и мъжете

Момчета и мъжеЦялата страна

Конкурс за постери и есета на тема “Борба срещу насилието срещу жените”

01.05.2002 – 31.12.2002Интернет конкурс за нетолерантност към насилието

Ученици от цялата страна

Бургас

Пилотна стратегия за борба с насилието спрямо жените

2000 – 2002 г.Чрез обучение и повишаване на чувствителността на момчетата, и чрез пилотна схема за консултиране на мъже с агресивно поведение в България.

Юноши и мъже с насилствено поведение

София

Премахване на насилието срещу жените

2003 – 2004 г.Обучение в ненасилие и толерантност на младежи и девойки от средните училища. Етническа толерантност и толерантност към различията. Дискусии по теми, които са особено актуални в момента.

500 момичета и момчета от София и провинцията

3. Асоциация Деметра

Бургас

Ул.Шейново 24

Тел. 056/

84 35 91


demetra@unacs.bg

Бургас

Център за социално психологическо консултиране на жени претърпели домашно насилие


Център за жени, претърпели насилие, където получават безплатни юридически и социално – психологическа помощ

Жени, претърпели насилие и техните деца

4. Фондация

"Асоциация Анимус"

София 1000

Ул. Славянска 30, ет.4

Тел/факс:

981 67 40

987 31 98

981 05 70

E-mail: animus@ttm.bg

animus@animusassociation.org

www.animusassociation.org


София, Перник, Пловдив, Добрич

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие

Мултидисциплинарен екип дава психологическа, здравна подкрепа на жени, претърпели насилие

Жени, претърпели насилие и техните деца

София

Програма за кризисна интервенция и кризисно настаняване


Програми за жени и юноши, преживели насилие


Жени, оцелели от трафик с цел насилствена проституция и преживели насилствен инцидент

София

Център за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие

Да пренесе модела на работа на ФА Анимус в още два центъра в страната

Жени, юноши и деца, свидетели и жертви на домашно и сексуално насилие
Обновена информация

София

Кризисно консултиране и социална рехабилитация

Продължение от юли 2002Предоставяне на здравни и социални услуги на жени, преживели насилие. Кризисно консултиране за справяне с Пост Травматично Стресово разстройство от преживяно насилие: трафик на жени с цел насилствена проституция; сексуално насилие; домашно насилие. Консултиране на техните близки

Жени, пострадали от насилие

София, Пловдив, Перник, Велико Търново

Център за възстановяване на жени, юноши и деца, преживели насилие.

Срок: до август 2003Мултиплициране на модела на работа в Перник, Пловдив, Добрич, Велико Търново

Центърът предлага програми за юноши,свидетели и пострадали от насилие, за техните семейства и за двойки, които имат проблем с насилиеМладежи и девойки, пострадали от насилие и техните семейства; двойки с проблем насилие, екипите в Пловдив, Перник и В. Търново

България, Македония

Ла Страда”- програма за превенция на трафика на жени в Централна и Източна Европа

2002 – 2004“Ла Страда” се разработва в България, Холандия Чехия, Полша, Украйна, Македония, Беларус, Молдова, Босна и Херцеговина

Жени и момичета в риск и близките им, жени и момичета, оцелели или в ситуация на трафик, професионалисти

София, Айтос

Инициатива за овластяване на жени, пострадали или в риск от трафик

Май 2002 – септември 2003Основаване на обучите лен и овластяващ център, който да подкрепя оцелели от трафик и потенциални жертви на трафик да намерят удовлетворяваща житейска реализация, да станат автономни и да избегнат риска да станат жертви на трафик с цел сексуална експлоатация

Жени и девойки, пострадали от трафик с цел сексуална експлоатация и жени и девойки в риск; НПО от рискови региони по отношение на трафика

София

Център за възстановяване на жени, юноши и деца преживели насилие

Срок: постоянен • 24 часова гореща телефонна линия;

 • кризисно звено, програма за жени, преживели домашно или сексуално насилие;

 • за жени и девойки оцелели от трафик;

 • социална програма;

 • програма за юноши и девойки и техните семейства, свидетели и преживели насилие

 • програма за детските градини

 • терапевтична програма за двойки с проблем насилие.

Девойки и жени преживели насилие

София

Център “Инициативи”

Ул. Аксаков 52, ап. 9

София 1000


Дълготрайна интеграция на оцелели от трафик, чрез спешна психологическа помощ, кратковременно настаняване, социално застъпничество, хуманитарна подкрепа, психотерапия, създаване на условия за трудова заетост.

Девойки и жени оцелели от трафик

5. "Център Надя" - за жени преживели насилие

София 1000

Ул. Георги Бенковски 12 А

Факс: 989 41 74

Тел. 981 93 00nadja@cablebg.net

София

Надя – Подслон

Постоянна програмаПредоставяне на временно убежище, закрила и сигурност за жени, претърпели насилие, както и на жертви на трафик и техните деца. Осигурява се емоционална подкрепа, психологическо консултиране, психотерапия, юридическа консултация, телефонно консултиране.

Жени и деца, преживели насилие

София

Заедно срещу домашното насилие

Превантивни програми

Жени и деца, преживели насилие

София


Консултативни програми в Център “Надя”

Дългосрочна програмаПсихологични, социални и юридически услуги за жени, претърпели домашно насилие. Подкрепящи програми за жертви на трафик съвместно с МОМ.

жени, претърпели домашно насилие и жертви на трафик

6. Българска асоциация на социалните работници (БАСР)

София, ул. Добруджански край 1

Тел. 952 05 88София

Създаване на Център за деца, жертви на домашно насилие

Превенция на насилието над дете в семеен контекст

Учители, соци ални работници, юристи, педагогически съветници

7.Сдружение

Пренебрегнати деца”София,1000, бул.”Княз Ал.Дондуков” 5, вх.3, ет.8, ап.27

Тел./факс:

980 37 85

neglchildren@yahoo.com


София
Предотвратяване насилието над децата под формата на експлоатация, злоупотреба и пренебрегване
8. Национален Алианс за работа с доброволци

/НАРД/

Пловдив 4000,

бул. Цар Борис III Обединител, 145 Б, ет. 4Пловдив

Програма от грижи за деца пострадали от насилие

Предоставяне на алтернативна подкрепа за деца и юноши, пострадали от насилие в отношенията си

Деца и юноши пострадали от насилие
Обновена информация

Пловдив, Бургас, Хасково и Козлодуй

Голям брат/ голяма сестра

Предоставяне на деца в риск алтернатива за приятелство и подкрепа в трудни моменти – метод на социална рехабилитация

9-15 годишни деца в риск и 18 годишни доброволци, консултанти


Пловдив

Грижи за деца и юноши, пострадали от насилие или живеещи в семейства с домашно насилие


Създаване на емоционален и социален стабилитет на детето – свидетел; развиване на личностните качества и компетенции на доброволците

Развиване на способността на детето да се справя само в критични ситуацииУязвими деца /деца с един родител, от семейства в криза или насилени от свои връстници

9. Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ

София 1680,

ж. к. Белите брези,

ул. Званика 7 – 9, ап.3

тел./факс:

958 46 36

тел. 58 60 18acet@omega.bg

София

Оперативна подкрепа за АСЕТ

Разработване на рехабилитационни програми за работа с деца

Деца до 18 години

София

От септември 2002Програма за работа с деца на център АСЕТ

Работа с разделени деца, търсещи убежище и бежанци чрез няколко дейности:

 • ателие “Приказка” – за деца между 6 и 12 години

 • ателие “Театър” за юноши между 13 и 18 години

 • програма за родители на участниците

 • индивидуални и семейни консултации

Деца търсещи убежище, разделени деца и бежанци

София, Пловдив, Варна, Казанлък, Стара Загора

Рехабилитация на жертви на изтезание

2003 г.


Реабилитация и преодоляване на последиците от преживените изтезания, компенсация. Предоставяне на социални, психологически, медицински и юридически консултации и услуги за жертви на изтезания.

Бежанци и техните семейства, жертви на изтезания и репресии по време на комунистически режим и членове на семейства

Цялата страна

Превенция на изтезанията – Обучение на обучители от регионалните дирекции на МВР в страната

Дългосрочен проектПовишаване на чувствителността по въпросите за правата на човека в полицейската практика; мултиплициране на обучението в отделните региони; подкрепа при провеждане на семинари и дискусии.

Полицейските служители от 28 – те регионалните дирекции на МВР

10. Сдружение "Гаврош"

Варна 9002

Ул. Войнишка 3 А

Тел/факс: 052/ 300 229

gavroche@vega.bg


Варна

Превенция на сексуалното насилие срещу безпризорни деца във Варна

Срок: януари 2003Разработване и прилагане на рехабилитационна програма за деца, преживели насилие и деца в риск. Мотивиране на млади хора от ромската общност за участие в мрежа от ромски групи по местоживеене, НПО и държавни институции.

Безпризорни деца, жертва на сексуално насилие, деца в риск, възпитатели, социални работници

11. Сдружение “Икар”

Хасково 6300, ул. Отец Паисий 23

Тел. 038/ 3 61 70

048 85 70 88

ikar@haskovo.spnet.net


Хасково

“Превенция на насилието, наркоманиите и престъпността в ранна ученическа възраст”

Лекции по проблема насилие с цел предпазване на децата от наркоманна зависимост и престъпни деяния.

Ученици от 1 до 5 клас

Община Хасково

Превенция на жени в риск от трафик и насилствена проституция

2003 –2004 г.Обучение с цел превенция на рискови социални и възрастови групи в младежка възраст, които са обект на различни групировки.

Ученици от горните класове на училищата и техникумите в Хасково

12. Международна организация по миграция

София 1000, бул. Васил Левски 66, п.к. 1574

iomsofia@iom.int www.iom.int

981 63 65; 981 83 76; 980 66 04

факс: 981 67 41


Видин, Сливен, Русе, Благоевград

Подпомагане на между институционалното взаимодействие

2003 г.


Организиране на регионални форуми за обмяна на експертен опит и създаване на информационни бюра за превенция на трафика и нередовна миграция, както и подслони за жени-жертви на трафик

Експерти от МВР, МП, ВКП, НСС, МВнР, МТСП, ЦКБППМН, ДАЗД, ДАБ

13. Фондация “Мисия без граници”

София 1000 ул. Уйлям Гладстон 20 – 22, ап. 6

tessie@mail.prosoft.bg

Тел. 988 83 32

Факс:981 04 82


Разлив, Долна Баня, Велинград, Пловдив, В. Търново, Балван, Брацигово

Летни лагери за деца, претърпели насилие

Дългосрочна програмаПодпомагане на децата да преодолеят негативния ефект от преживяна травма. Обучение в значими теми за деца, преживели насилие – лични граници, безопасно докосване и др.

Деца, преживели насилие от домовете

14. Фондация

"Социален

консултативен център"

Самоков 2000

Пл. Захари Зограф, ет.2, ст.8

Тел/факс: 0722/ 6 60 85

E-mail: sacf@infotel.bgОбщина Самоков

Програма за превенция на домашното насилие над деца

2003 г.


Разкрита гореща телефонна линия, за консултации на деца, пострадали от домашно насилие. Обучение на ученици, социални работници, педагогически съветници, медицински лица и доброволци за това как да помагат и разпознават дете, жертва на домашно насилие.

400 ученика в 5 и 6 клас, учители, социални работници, медицински лица и доброволци


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница