Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос данни за възложителяДата24.04.2017
Размер44.97 Kb.
Размер44.97 Kb.

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

1. Данни за възложителя.

От “СИКО СЪРВИС“ ООД, ЕИК 203571344, с управител Кольо Минчев Дойнов със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, бл. административна сграда „Есте Хоум енд Спа“, ет. 2, ап. 3.16

Лице за контакти /упълномощен представител/: Бранимира Иванова

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail: гр. София, ул. Николай Хайтов № 34, ет. 1, тел. 0898 685 658

2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Настоящето уведомление обхваща следното инвестиционно намерение, а именно: изграждане на: ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР, ОФИСИ И ТРАФОПОСТ, В УПИ I – 1152, КВ. 19, М. НПЗ „ИСКЪР – СЕВЕР-II“, РАЙОН ИСКЪР, СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

Обектът е разположен в УПИ I - 1152, кв. 19, м. НПЗ „Искър – север - II“, район Искър, гр. София. На юг граничи с ПИ 487 и ПИ 1104, на изток с ПИ 1104, ПИ 686 и ПИ 72, на север с улица, и на запад с ПИ 1151.

Новопроектираната сграда ще представлява логистичен център със складова част и административна сграда с офиси.  • В складовата част ще се складират на палети в стелажна система неопасни горими и негорими опаковани материали. Те ще се транспортират от и до склада с тежкотоварни автомобили.

  • Административната сграда се предвижда се да бъде на пет етажа. Тя ще включва офиси, санитарни и обслужващи помещения, асансьор и стълбищни клетки.

Транспортното обслужване и достъпът до обекта ще се осъществява от улицата Неделчо Бончев, пред лицето на имота, като ще се осигурят два входа за автомобили и тежкотовартни превозни средства. При необходимост ще се изгради разширение на уличната мрежа.

Отопление: Предвижда се за отоплението и охлаждането да се използват климатици. Ще се предвидят всички мерки за постигане на висока енергийна ефективност.

Електрозахранването на сградата ще се обезпечи от новоизграден трафопост и електропроводни линии в имота.

Водоснабдяването на обекта за питейно битови нужди ще се осъществи от включването на най-близо разположеният съществуващ водопровод, чрез изграждане на СВО, при необходимост ще се изгради уличен водопровод за присъединяването на обекта.

Канализация - Битовите отпадъчни води ще се заустват в най-близо разположеният съществуващ уличен канал, чрез изграждане на СКО, при необходимост ще се изгради уличен канал за заустването на обекта.

Не се предвижда използване на взрив.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.

Има издадена Виза за проектиране от Главен архитект на Столична община на 17.09.2015 г.4. Местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Снимка 1:Снимка 2:Снимка 3:

Инвестиционното намерение ще се реализира в урегулиран поземлен имот УПИ I - 1152, кв. 19, м. НПЗ „Искър – север - II“, район Искър, гр. София. Собственик на имота е “СИКО СЪРВИС“ ООД, ЕИК 203571344, с управител Кольо Минчев Дойнов, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. „Николай Хайтов“ № 3А, бл. административна сграда „Есте Хоум енд Спа“, ет. 2, ап. 3.16.

Обектът не се намира в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. Въздействията от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови.

По време на строителния процес ще се използват съвременни висококачествени строителни материали, които ще се доставят от фирми, специализирани в производството им.Водоснабдяването на обекта за питейно битови нужди ще се осъществи от включването на най-близо разположеният съществуващ водопровод, чрез изграждане на СВО, при необходимост ще се изгради уличен водопровод за присъединяването на обекта.

Канализация - Битовите отпадъчни води ще се заустват в най-близо разположеният съществуващ уличен канал, чрез изграждане на СКО, при необходимост ще се изгради уличен канал за заустването на обекта.

6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Район Искър, в съответствие със ЗУО.

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.

Очакваните количества са от битови отпадъчни води, които ще се заустват в най-близо разположеният съществуващ уличен канал, чрез изграждане на СКО, при необходимост ще се изгради уличен канал за заустването на обекта.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница