Информация за дейността на Българския енергиен холдинг, с описание на разходите и постигнатите от дружеството резултатиДата16.11.2017
Размер85.44 Kb.
Размер85.44 Kb.

Информация за дейността на Българския енергиен холдинг, с описание на разходите и постигнатите от дружеството резултати.

За периода от началото на годината до края на юли 2009 година, БЕХ успя да изпълни голяма част от задачите, поставени пред него при създаването му и отбеляза сериозен напредък в подготовката и началото на реализацията големите енергийни проекти в страната ни.
 1. Мотиви за създаване на Български Енергиен Холдниг ЕАД (БЕХ ЕАД)

Основен мотив за създаването на „Българският Енергиен Холдинг” ЕАД беше създаването на условия за изпълнение на енергийната стратегия на България и оползотворяване на потенциала й чрез:

 • Повишаване и гарантиране сигурността на енергийните доставки

 • Развитие на съществуващите и придобиване на нови конкурентни предимства

 • Повишаване на инвестиционната привлекателност на българския енергиен сектор

 • Въвеждане и прилагане на съвременни управленски практики

 • Повишаване на ефективността и ефикасността на дейността

 • Повишаване на качеството на човешкия потенциал

 • Оптимизиране на финансовите ползи

 • Придобиване на атрактивни активи / инвестиционна дейност.

Без наличието на стабилна корпоративна структура като БЕХ ЕАД, страната не би могла да постигне амбициозните цели на енергийната си и общата европейска политика в сектора за:

 • сигурност на енергийните достваки и реално функциониращи конкурентни енергийни пазари;

 • намаляване на емисиите на парникови газове с 20% и съответна реформа в схемата за търговия с емисии;

 • повишаване дела на ВЕИ в общото крайно енергийно потребление с 20% (за България национална цел от 16%, постижими съгласно проекта на Енергийна стратегия чрез оползотворяване на биомаса, ВЕЦ и вятърен ресурс);

 • повишаване на енергийната ефективност с 20% (съгласно проекта на Енергийна стратегия на Република България – до 50% национална цел).

Създадената структура на БЕХ ЕАД позволява той да гарантира изпълнението на приоритетните енергийни проекти и да обезпечи финансовото участие на страната ни в тях. Очаква се стойността на големите проекти в сектора да е в размер на над 6 млрд. евро. Подготовката и успешното постигането на поставените пред Холдинга цели изисква, поради спецификата на сектора и мащабите, изисква средно- до дългосрочна перспектива и времеви хоризонт.

 1. Анализ на разходите на БЕХ ЕАД

Представената по-долу информация обхваща периода от месец януари 2009 г. до месец юли 2009 г. Информацията е представена в сравнение с аналогичен период от предходната 2008 г., когато съществува „Булгаргаз Холдинг”, преди да бъде трансформиран в БЕХ ЕАД. • Структура на разходите на БЕХ ЕАД

Най-голям дял в структурата на разходите имат разходите за персонал (30%) и разходите за външни услуги (45%), което отговаря на ресурсите насочени към постигането на основните бизнес приоритети на БЕХ. Увеличените, в сравнение с „Булгаргаз Холдинг” разходи за първите седем месеца на 2009 г., представляват едва 0.01 % от общите разходи на компаниите в рамките БЕХ. Така БЕХ, като компания майка на 8-те държавни дружества, като цяло не натоварва допълнително бюджетите на енергийните компании, а оперира със същите средства, с които „Булгаргаз Холдинг” е управлявала едва 3 от дружествата. Допълнително БЕХ ЕАД отчита понижение на разходите за материали и персонал в следствие на оптимизираната организационна структура и елиминирането на несвойствените дейности. • Структура на разходите за външни услуги

Най-висок дял в разходите за външни услуги имат разходите за консултантски услуги (47%). Структурата на тези разходи отразява реално усилията на БЕХ за осъществяване на стратегически проекти, за което е използван допълнителен капацитет. Тези разходи представляват 42% от всички разходи за консултантски услуги. Следващите по дял разходи за консултантски услуги са свързани с договор с KPMG за одитиране на индивидуалния и изготвяне на консолидирания финансов отчет на БЕХ ЕАД (28% от разходите за консултантски услуги). Останалите разходи включват текущи правни и данъчни консултации и др.

Организирането и провеждането на Енергиен бизнес форум през месец април 2009 г., е причина за повишаването на разходите за реклама през този период. Провеждането на форума беше важна стъпка за подобряване имиджа на фирмите в българската енергетика и заздрави отношенията между тях и чуждестранните партньори в сектора.


 • Структура на разходите за персонал

Разходите за персонал на БЕХ ЕАД отчитат намаление спрямо разходите на „Булгаргаз Холдинг”, в следствие на оптимизация на организационната структура. В резултат на организационното преструктуриране на БЕХ ЕАД са намалени щатните позиции, като значително е редуциран и персоналът, зает с несвойствени дейности (нискоквалифицирани работници, помощен персонал и шофьори), а са подсилени приоритетни за БЕХ дейности в областта на проекти и инвестиции, регулаторно-правно управление, финансово управление и пр.

 • Структура на разходите за материали

Резултатите от дейността на БЕХ ЕАД за първото полугодие на 2009г. са публикувани на интернет страницата на холдинга (http://www.bgenh.com/index.php?page=3&nid=86), както и индивидуалния и консолидирания финансов отчет за 2008г. (http://www.bgenh.com/index.php?page=1&sid=1&ssid=1).
 1. По-конкретно извършените дейности през първата половина на 2009 г.
 • Единни политики и трансформация на дъщерните дружества за постигане на подобрения в процесите, системите и организацията, както и създаване на единни корпоративни практики: унифицирани и уеднаквени са уставите на дъщерните дружества и бизнес плановете; предприети са действия за преминаване към 3-членни съвети на директорите; въведена е унифицирана система и ефективен контрол върху дейността на дружествата в структурата на Холдинга; разработени и се прилагат унифицирани и единни политики в ключови области като човешки ресурси, сигурност, финанси и управление на риска; проведена е процедура за избор на един одитор в рамките на групата, което спестява средства от порядъка на над 300 хиляди лв.; в процес на разработване са единна счетоводна политика, както и политики за информационни технологии, доставки, управление на проекти и инвестиции, управление на паричните потоци. В процес на оценка са разработените начални планове за трансформация на отделните дружества, което е дългосрочен процес, насочен към подобряване на ефективността и ефикасността, повишаване качеството на услугите и реализиране на потенциала на възможните синергии по веригата на добавената стойност. От първостепенно значение е преструктуриране на НЕК ЕАД в контекста на приетия Трети либерализационен енергиен пакет на ЕК. В тази връзка е разработена начална концепция за отделяне на ЕСО ЕАД от НЕК ЕАД и преминаването му на директно подчинение на БЕХ ЕАД, която ще послужи като основа за последващите детайлни анализи и план за действие. Работи се за оползотворяване на възможните синергии в областта на доставките, управлението на паричните потоци, развиване и поддържане на система за планиране на ресурсите на предприятията, информационните и комуникационни технологии и пр.

 • Диверсификация на дейността и обособяване на специализирани дъщерни дружества: работи се по участие на БЕХ в процеса на проучване и добив на енергийни ресурси, чрез стратегически партньорства, както и добавяне на собствено инженерингово дружество и компания „ВЕИ и иновации” в структурата.

 • По-добро управление: оптимизирани са и са намалени с около 20% административните разходи, предложено е закриване на съществуващите представителства в Москва и Киев - структури, наследени от бившия „Булгаргаз Холдинг” ЕАД; създадено е звено за вътрешен контрол и е извършена проверка на дейността на „Мини Марица Изток” ЕАД, в процес на извършване са проверки на НЕК ЕАД и „Булгартел” ЕАД; засилен е мониторинга и контрола по управлението на проектите и инвестициите; водени са разговори за издаване на кредитен рейтинг на БЕХ ЕАД; в рамките на групата са структурирани и действат одитни комитети по закона за Независимия финансов контрол, въведени са и се прилагат контролни механизми, свързани с провеждане на търгове и разпореждане с активи на дружествата; водени са разговори със СБ и EITI (Extractive Industry Transparency Initiative) за присъединяване към инициативата за прозрачност на дейностите в енергетиката; провеждат се редовни срещи с браншови организации и синдикални федерации; разработва се система от финансово-икономически показатели за мониторинг на състоянието на дружествата и формулиране на ясни критерии при поемане на финансови задължения;

 • Проекти и инвестиции: подписано междуправителственото споразумение за проекта „Набуко” (13 юли 2009г.); избран консултант от „Булгартрансгаз” ЕАД за начални технически и инженерни дейности във връзка с разработване на техническия проект за разширение на газохранилището в с. Чирен и в тази връзка - започнати разговори с ЕБВР за съ-финансиране на проекта в размер 250 млн. евро; на 15 май 2009 г. в Сочи, Русия, е подписано Споразумение за сътрудничество по проекта „Южен поток” между БЕХ ЕАД и ОАО “Газпром”; разработени и представени на ОАО „Газпром” проект на Споразумение между акционерите, и проект на многостранно междукорпоративно споразумение; разработва се проект на нов договор за доставка на газ с "Газпром”; проучват се възможностите за структуриране и изграждане на регионален регазификационен терминал за втечнен природен газ на северното гръцко егейско крайбрежие; проучват се възможностите за евентуално изграждане на нови хранилища за природен газ; осигурени средства и подадени апликационни форми за съ-финансиране със средства на ЕО на газовите междусистемни връзки с Румъния и Гърция в рамките на Европейския план за икономическо развитите; подписан Меморандум за разбирателство с ЕДИСОН (Италия), ДЕПА (Гърция) и БЕХ ЕАД за изграждане на междусистемната газова връзка България – Гърция; подписан Меморандум за разбирателство между „Български Енергиен Холдинг” ЕАД и Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA S.A.), относно използване на капацитета на терминала за ВПГ „Ревитуса” (Гърция) и интерконектор Турция – Гърция; водят се разговори с турската страна за реверсивна връзка; БЕХ ЕАД преоцени инвестиционната си програма и излезе от участие в проекта за нефтопровод „Бургас - Александруполис”.

 • Участие на БЕХ ЕАД в търгове, извън страната

БЕХ ЕАД участва в тръжна процедура, обявена от ELEM (електроенергийната компания на Македония) за изграждане на когенерационна мощност за производство на електро- и топлоенергия за района на Скопие. Направеното от БЕХ ЕАД предложение включва изразен интерес за стратегическо партньорство с ELEM за изграждане на новата мощност, която да бъде с капацитет 300 MW. Предложението предвижда да бъде създадено съвместно дружество, което да разработи, извърши подготвителните дейности, изгради и експлоатира централата. Тръжната процедура не е приключена.

В контекста на визията на холдинга за регионално партньорство и сътрудничество, базирани на прозрачност, доверие и взаимна полза и споделен риск между компаниите, БЕХ ЕАД организира Енергиен Бизнес Форум в София (24 април 2009г.) като платформа за стратегически енергиен диалог и партньорство, с идея за ежегодно провеждане на събитието. Форумът излезе със Заключения, подкрепени от участниците във Форума – над 150 представители на водещи компании, ЕК, посолства и правителства. Конкретен резултат за БЕХ е постигнатото стратегическо партньорство за междусистемната връзка България – Гърция, между БЕХ, Едисон и Депа.Чрез договореностите по проекта за изграждане на междусистемна връзка България-Гърция, само за първите 7 месеца от съществуването си, БЕХ ЕАД успя да постигне пробив, опити за какъвто са правени през последните 20 години, довел до реална възможност за диверсификация на доставките на природен газ за българския пазар, устойчиво регионално сътрудничество и гарантиране на енергийната сигурност на страната. БЕХ се утвърди и изгради доверие като надежден партньор на големите европейски компании, работещи в енергийния сектор, както и осигури равнопоставено участие и партньорство за страната в приориретните проекти и процеси в сектора.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница