Информация за готовността на електроенергийните и топлофикационните дружества за работа през есенно-зимния период 2009-2010 годстраница1/10
Дата16.11.2017
Размер1.79 Mb.
Размер1.79 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ И ТОПЛОФИКАЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА РАБОТА ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД 2009-2010 ГОД.
Материалът съдържа информация за готовността за работа през есенно-зимния период 2009-2010 год., както и за хода на изпълнение на ремонтните и инвестиционни програми за 2009 г. на следните енергийни дружества: кондензационни централи и АЕЦ; електропреносно дружество НЕК ЕАД, ЕСО ЕАД; електроразпределителни дружества и топлофикационни дружества.

КОНДЕНЗАЦИОННИ ЦЕНТРАЛИ И АЕЦ

Основните показатели, анализирани в доклада са:

I.Производствена програма

1. Договорено производство на електрическа енергия и/ или топлинна енергия за периода 1 ноември-31 декември 2009г. и 1 януари-31 март 2010 г.

2. Възможност за производсво на допълнителна количество електроенергия.

II. Изпълнение на ремонтната програма за 2009 г.

1. Завършени ремонти, рехабилитации и модернизации до 30.09.2009 г.

2. Оценка за качеството, предварителни или окончателни резултати от изпитанията на възлите и съоръженията. Максимален електрически товар, който могат да поддържат и за какъв период от време.

III. Незавършени ремонти до 30.09.2009 г.

1.На кои съоръжения и до кога ще приключат ремотите, рехабилитациите и модернизациите.

2. Проблеми, необходимо съдействие и на какво ниво.
IV. Програма за есенно-зимна потготовка. Осигуреност с горивa.

АЕЦ „Козлодуй” ЕАД

Производствена програма:

Разполагаемата електрическа мощност е 2000 МW за всеки от месеците за периода. Фактическата разполагаема мощност за продажба на енергия в това число на:

1.обществения доставчик по чл. 21, ал. 1, т.17а от Закона за енергетиката

за месец ноември 2009г.: 775 679 MW*h

декември 2009г.: 982 860 MW*h

януари 2010г. : 941 043 MW*h

февруари 2010г.: 849 975 MW*h

март 2010г. : 939 779 MW*h

2.на свободен пазар

за месец ноември 2009г.: 451 177 MW*h

декември 2009г.: 460 530 MW*h

януари 2010г. : 502 317 MW*h

февруари 2010г.: 453 705 MW*h

март 2010г. : 501 641 MW*h


Брутното производство на ел. енергия се планира да е както следва:

за месец ноември 2009г.: 1 226 856 MWh

декември 2009г.: 1 443 360 MWh

януари 2010г. : 1 443 360 MWh

февруари 2010г.: 1 303 680 MWh

март 2010г. : 1 441 420 MWh

Съгласно сключения договор за производство на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД за периода ноември 2009г.- март 2010 година централата трябва да произведе за регулирания пазар 4 184 032 MWh нетна електроенергия.

За същия период АЕЦ „Козлодуй” трябва да произведе за свободния пазар в страната 2 215 203 MWh нетна електроенергия.


Брутното производство на топлинна енергия и тази за пренос за планувания период са както следва:

за месец ноември 2009г.: 25 120 MWh

декември 2009г.:32 000 MWh

януари 2010г. : 32 000 MWh

февруари 2010г.:28 000 MWh

март 2010г. : 23 000 MWh

Поради спецификата на производството не съществува разполагаема мощност за „студен резерв”.
Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Завършени ремонти на площадката на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД до 30.09.2009г.

1. Планов годишен ремонт и презареждане на 5-ти енергоблок започнал на 11.04.2009г. и включен към ЕЕС на 20.05.2009г.

2.Реконструкция на общежитие №1

Започнати ремонти към 25.09.2009г.

1. Планов годишен ремонт и презареждане на 6-ти енергоблок започнал на 12.09.2009г. и планирано включване към ЕЕС на 05.11.2009г.

2.Продължава изпълнение на „Програма за модернизация на 5-ти и 6-ти блок. Замяна на УКТС на СБ с Програмно-технически комплекс(ПТК) на УСБ.”

3.Подмяна на прекъсвачи 6кV тип ВЕ-6 в секции 5,6ВА, ВВ,ВС,ВД.

4.Реконструкция на електрическата мрежа високо напрежение.

5.Въвеждане на пълната система OVIATION на ПМС - 1000

6.Модернизация на манипулатор РВСИ.Провеждане на вътрешно корпусен контрол.

7.Доставка и монтаж на лицензирана автоматизирана система за измерване на утечката от хермообема на блокове ВВЕР-1000.

Всички предвидени дейности по ремонтната програма са извършени и се извършват съгласно планираните графици.

От 11.09. до началото на ноември в ремонт и презарядка е БЛ.6.

Изпълнение на Инвестиционна програма за 2009 г. на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.

Размерът на утвърдената Инвестиционна програма на дружеството за 2009г., собствено финансиране, приета с протокол №14/13.11.2008г. на заседание на борда на директорите е 95 663 хил.лв.

В Инвестиционната програма на Дружеството са заложени 48 243 хил. лева за инвестиции, финансирани със собствени средства. За финансиране с помощи е утвърдена инвестиционна програма в размер на 132 339 хил. лв за „Извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4” и Учебно-тренировъчен център.

В Инвестиционната програма на Дружеството значителен размер имат разходите за дейности свързани с проектиране и изграждане на Хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво в размер на 15 791 хил. лева, финансирани с помощи.

Стойността на въведените в експлоатация Дълготрайни Активи със собствени средства от началото на годината до 31.08.2009г. 39 000 000лв
Осигуреност с горива:

Дружеството поддържа утвърдените нормативи за резерви от ядрено гориво.


Приложение 1АЕЦ.

Справка по организацията на подготовка за работа в зимни условия и по осигуряване на сигурна и безаварийна работа на централата


ТЕЦ „Варна” ЕАД

Договорено производство на електроенергия за периода 01.11.2009 г. - 31.03.2010 г.:

1.„ТЕЦ Варна” ЕАД, съгласно сключения договор за производство на електрическа енергия с „НЕК” ЕАД, трябва да произведе за регулирания пазар за периода ноември - декември 2009 година - 242 494 MWh нетна електроенергия.

2. За периода 01.01.2010 година - 31.03.2010 година още не са определени помесечните количества електроенергия за регулирания пазар, но размерът на квотата на „ТЕЦ Варна” ЕАД, определен от ДКЕВР за 1-то полугодие на 2010 година, ще ангажира не повече от един блок за нуждите на регулирания пазар.

Възможност на производство на допълнителна електроенергия.

„ТЕЦ Варна” ЕАД има възможност да произведе допълнително от блоковете, предназначени за свободния пазар, през месеци ноември и декември 2009 година до 110 000 MWh месечно.


Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

В ремонтната програма за 2009 г. са планирани средни ремонти на блокове № 2, № 4, № 5 и основен ремонт на блок № 6, текущи ремонти на оборудване в отдел “Въглеподаване” и СМР на територията на централата.


ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ДО 30.09.2009 ГОДИНА

Блок № 2 от 30.04.2009 година до 14.05.2009 г.

Блок № 4 от 01.03.2009 година до 20.03.2009 г.

Блок № 5 от 21.03.2009 година до 29.04.2009 г.

НЕЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ ДО 30.09.2009 ГОДИНА

Блок № 6 от 21.08.2009 година до 03.11.2009 година

основен ремонт съгласно предвидените обеми за котелно оборудване, турбинно и химично оборудване, електрооборудване и контрол на метала .

1. Турбинно оборудване:

Възстановяване на гумена изолация на съдове по хим.оборудване – 05.11.2009 година;

Основен ремонт на два броя ЦЕП – 15.01.2010 година.

2. Въглеподаване :

Ремонт на релсов път перкови питатели 1-ва и 2-ра естакади – 05.10.2009 година;

Ремонт на два броя грайфери – до 30.11.2009 година;
Всички предвидени дейности по ремонтната програма са извършени и се извършват съгласно планираните графици.
Изпълнение на Инвестиционна програма за 2009 г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД към 31.09.2009 г.

I. В инвестицонната програма на “ТЕЦ Варна” ЕАД за 2009 година са планирани за изпълнение 25 обекта. Финансирането на всички мероприятия се осъществява със собствени средства. Графикът за изпълнение на инвестиционната програма е спазен.

1.По-крупните завършени обекти са :

Поетапно изграждане на защитен пояс от подходяща дървесна растителност по периферията на сгуроотвал “Беглик чаир” по график

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за възбуждане на мелници на блок 5.

Проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за управление на прахопитателите с честотно управление на бл. № 5

Реконструкция на кранова количка на 25 тонен кран-претоварач за въглища.

Модернизация на температурен контрол на метала на цилиндри високо, средно налягане, бабит и масло на основен лагер и масло на слив на турбина на блок № 6

Реконструкция управлението на мостов кран No3 с товароподемност Q 500/100 kN в котелна зала.

Осигуреност с горива:Утвърден норматив за поддържане за на резерви от горива за „ТЕЦ Варна” ЕАД, утвърден от министъра на МИЕ, съгласно Наредба № 11 от 2004 г.:


Период

Х.2009

ХI.2009

XII.2009

I.2010

II.2010

III.2010

Утвърден норматив, хил.т.

105

158

167

84

49

491

Складова наличност на горива в началото на периода, по видове горива:

т

IX .2009

X .2009

XI .2009

XII.2009

I.2010

II.2010

III.2010
въглища

т

600000

514480

500000

500000

500000

500000

600000
мазут

т

2400

2100

1800

1500

1500

1500

2400
природен газ

хил.нм3

6

6

6

6

6

6

6
2

Складова наличност на горива в края на периода, по видове горива:

t

IX

XI

XI

XII

I

II

III
въглища

т

514480

500000

500000

500000

500000

500000

500000
мазут

т

2100

1800

1500

1500

1500

1500

1500
природен газ

хил.нм3

6

6

6

6

6

6

6

3

Договорена наличност на гориво за студен резерв (начало-край на периода)

t

70000

140000

140000

140000

140000

140000


В момента на склад в „ТЕЦ Варна” ЕАД има 600 хил. тона въглища. Планира се през зимния период да се поддържа на склад количество около 500 хил. тона, което напълно осигурява договоренното производство, а също и евентуалното активиране на студения резерв.

В Приложение 1 към настоящия доклад е дадена прогнозна информация по чл.14 от Наредба №РД-16 от 31.10.2007 г. за производство на ел. енергия за предстоящия есенно-зимен период, а в Приложение 1а-програмата за зимната потготовка.

ТЕЦ „Марица Изток-2” ЕАД


Производствена програма:

С Допълнително споразумение №16/04.12.2008 г. към СИЕ централата е договорила продажбата на НЕК-AД на 6 005 000 MWh електроенергия за цялата 2009 г., от които 1 752 000 MWh за последното тримесечие. Последната актуализация на ремонтния график от август е съгласувана с НЕК и ЕСО и предвижда извеждане на блок 6 за рехабилитация от 01.12.2009 г. и провеждане на ОР на блок 7 от 21.08. до 25.10.2009г. Посочената в приложение 15 прогноза за разполагаемост, електропроизводство бруто и нето е съобразена с последния вариант на ремонтна програма.

През второто полугодие на 2009 г. броят на договорите за продажба на свободния пазар от 5-6 за първото е нараснал на 10-11, т.е. почти двойно. Количествата електроенергия, които след диспечиране на товара на централата от ЕСО, са изкупени от НЕК-ОД по регулирани цени за периода януари-август т.г. са 2 449 000 MWh и са с 471 000 MWh повече от реализираните продажби за същия период на свободния пазар. Предвид насочеността на пазарната политика на централата през второто полугодие към клиенти по двустранни договори и очакванията на ЕСО и НЕК за натоварване на блоковете е ТЕЦ„Марица изток 2” са изготвени прогнозните количества за продажба, посочени в приложение 15. Очакваното брутно производство на електроенергия за последното тримесечие е 2 370 000 MWh, а за цялата 2009 г. - 8 234 720 MWh.

ТЕЦ„Марица изток 2” е предложил на ЕСО вариант на ремонтен график през 2010 г., който е съобразен с прогнозите на оператора на ЕЕС и последователно спиране на блокове 6 и 5 за рехабилитация. Централата е направила разчет за електропроизводството си през следващата година на база 80% от разполагаемата мощност.

ТЕЦ„Марица изток 2” има възможност за производство на допълнителни количества електрическа енергия, тъй като в прогнозата за периода октомври 2009 – март 2010 г. е предвидена използваемост на 75-80 % от възможната разполагаема енергия. При пълно натоварване на производствените съоръжения и не повече от 5 % престои за ППР би било възможно достигане на производство близко до разполагаемата енергия, която за есенно-зимния сезон е изчислена на 4 939 745 МВтч нето.
Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

През 2009 г. са планувани спирания за извършване на основни, средни или текущи ремонти на всички основни и спомагателни съоръжения в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.

Графикът на плануваните и извършени до м. септември ремонти е посочен в следната таблица.
Ремонти и ремонтни дейности

Блок №1 – Среден ремонт 03.07. ¸ 23.07.2009 г.

Блок №2 – Среден ремонт 09.04. ¸ 07.05.2009 г.

Блок №3 – Среден ремонт 06.06. ¸ 19.06.2009 г.

Блок №4 – Среден ремонт 21.06. ¸ 01.07.2009 г.

Блок №5 – Среден ремонт 01.03. ¸ 03.04.2009 г.

Блок №6 – Рехабилитация 01.12. ¸ 31.05.2010 г.

Блок №7 – Основен ремонт 20.08. ¸ 24.10.2009

Блок №8 – Среден ремонт 01.05. ¸ 05.06.2009 г.
ВЪГЛЕПОДАВАНЕ
ВС-220“Б” и ДЕД І-васт.“Б”– Основен ремонт. 21.08. ¸ продължава

ВС-220 “А” – РЗУ 15.09. ¸ 30.11.2009 г.

2 ВС-220“А” и 2ДЕД І-васт.“А”– Основен ремонт 22.06. ¸ 04.08.2009г.

ВС-40“Б” и ДСД ІІ-раст.“Б”– Основен ремонт 22.06. ¸ 01.08.2009г.

ВС-40 „Б”, „В”– РЗУ 10.07. ¸ продължава

ВС-40“В” и ДСД ІІ-ра ст. “В” – Основен ремонт 15.10. ¸ 15.11.2009 г.

ВС-40“В” и ДСД ІІ-ра ст. “В” – Основен ремонт 15.10. ¸ 15.11.2009 г.

КРС 205 ”А” – Основен ремонт 07.09. ¸ 30.09.2009 г.

РИ-4 – Основен ремонт 15.07. ¸ 15.08.2009 г.

РИ-201“Б” – Основен ремонт 15.04. ¸ 21.05.2009 г.

РИ-201“A” – Основен ремонт 27.04. ¸ 13.07.2009 г.

До края на годината остава да бъде извършен основен ремонт на ВС-40“В” и ДСД ІІ-ра ст. “В” и КРС 205 ”А”, чийто ремонт трябва да приключи съответно до 15.11.2009 г. и 30.09.2009 г. Основния ремонт на релсов път КРС 205 ”А” се изтегля и ще бъде извършен през 2010 г.


СОИ

В цех СОИ са планувани ремонтни работи по сeроочистващите инсталации на бл.7 и бл.8.

Ремонтните работи по ремонта на съоръженията на бл.8 приключиха на 05.06.2009 г., като бяха възстановени износени участъци и компенсатори по газоход суров газ, възстановено антикорозионното покритие на абсорбера. Беше извършен ремонт на контейнерите за варовик, както и на всички помпи и спомагателни съоръжения. Качеството на ремонта е добро.

В момента се извършва аналогичен ремонт и на съоръженията на бл.7, който трябва да приключи до 24.10.2009 г.
Остава до края на 2009г.

Възстановяване на антикорозионните покрития на абсорбер Бл.7 и газоходите

Подмяна на компенсатори по газоходи, ремонт на уплътнителни шини на байпасни клапи и ремонт на сепариращи системи абсорбер Бл.7

Пълна подмяна на повдигащи ребра /лифтери / на БТМ № 1,2 и 3

Ремонт на 132 бр. контейнери за варовик

Приложение 2а е програма за зимната потготовка на електроцентралата


Осигуреност с горива:

Споразумението с „Мини Марица изток” ЕАД обезпечава доставките въглища за есенно-зимния сезон с необходимите количества. От началото на септември складовите наличности на въглища се поддържат около 320±30 хил.тона. През октомври предвиждаме увеличение на запасите от лигнитни въглища до не по-малко от 600 хил. тона и поддържането им до края на март 2010 година, което ще гарантира необходимата сигурност на производствения процес.

Наличните запаси от мазут в централата са около 6 000 тона. Предвид очакваните пускови дейности по блоковете и необходимостта от гарантирана работа на централата в тежки зимни условия (ниски температури и обилен снеговалеж) обезпечеността с мазут е гарантирана с 2 действащи договора за доставка и през зимните месеци ще се поддържа по-висока от нормираната складова наличност.

През септември т.г. централата разполага с налични 40 тона керосин. До ноември има готовност за допълнителна доставка на още 10 тона керосин.

Утвърденият норматив за резерви от горива, съгласно НАРЕДБА № 11 от 10.06.2004 г. е:


Показател

мярка

Септември 2009

Октом-ври 2009

Ноември 2009

Декември 2008

Януари 2010

Февруари 2010

Март 2010

Въглища

хил.тона

276

270

544

540

540

600

540

Мазут

хил.тона

0.315

0.280

0,280

0,280

0,280

0,280

0,325

Керосин

хил.тона0,020

0,020

0,020

0,020

0,020
1

Складова наличност на горива в началото на периода, по видове горива:

tX.2009

XI.2009

XII.2009

I.2010

II.2010

III.2010

а

мазут

t

5 700

6 000

6 350

6 350

6 350

6 000

б

въглища

t

330 000

544 000

539 000

591 000

571 000

496 000

2

Складова наличност на горива в края на периода, по видове горива:

tа

мазут

t

6 000

6 350

6 350

6 350

6 000

6 000

б

въглища

t

544 000

539 000

591 000

571 000

496 000

246 000

3

Дговорена наличност на гориво за студен резерв (начало-край на периода)

t


В Приложение №2 е дадена прогнозна информация за производство на ел. енергия за предстоящия еснно-зимен сезон.


„ ЕНЕЛ Оперейшънс България” (бившата ТЕЦ „ Марица Изток 3”).
Производствена программа:

Договорено производство на ел.енергия за „ ЕНЕЛ Оперейшънс България” за периода от 01.11.2009г до 31.12.2009г е 1 070 000 MWh и за периода от 01.01.2010г до 31.03.2010г е 1 610 000 MWh .

Възможност за производство на допълнителна ел. енергия прогнозно: - за периода от 01.11.2009г до 31.12.2009г- 58 560 MWh и за периода от 01.01.2010г до 31.03.2010г- 88 656 MWh .

Максималният електрически товар, който могат да подържат Блокове 1,2,3 и 4 е 227 MW за времето, когато са в разполагаемост.


Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Опис на извършените ремонти за 2009г:

начало на

престоя


край на

престоя


престой

/ч/


Вид ремонт

БЛОК 101/06/09

05/08/09

1536

ПЛАНОВ РЕМОНТ

БЛОК 212/07/09

02/08/09

504

ПЛАНОВ РЕМОНТ

БЛОК 3


18/02/09 

23/02/09

120

ПЛАНОВ РЕМОНТ

23/07/09

13/08/09

504

ПЛАНОВ РЕМОНТ

БЛОК 4


01/01/09

28/02/09

1416

РЕХАБИЛИТАЦИЯ

31/04/09

01/05/09 

96

ПЛАНОВ РЕМОНТ

15/05/09

18/05/09

72

ПЛАНОВ РЕМОНТ

29/05/09

31/05/09

48

ПЛАНОВ РЕМОНТ

02/07/09

04/07/09

48

ПЛАНОВ РЕМОНТ

23/07/09

06/08/09

336

ПЛАНОВ РЕМОНТ

Ремонтите са извършени съгласно предварително утвърдения с ЕСО график и в планирания обем. Оценката за качеството на ремонтните работи е добра.

До края на 2009г. остава да бъдат извършени ремонти на блок 2 – 120 ч. и блок 3 – 72 ч.

Извършени са:

Основни ремонти на прахоприготвящите системи на Блокове 1 , 2 и 3.

Подменени са две полета 1 и 2 на Еф 1.

Отсртанени са течове на Н2 на генератор 3.

През 2009 г. до  1.09.2009г. е завършена подмяната на един сгуроизвозен тръбопровод, монтирани са три броя нови багерни помпи Haberman.

Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009г.

Програмата за обезпечаване на работата на централата при есенно- зимни условия 2009-2010 г. /Приложение 1 /:

Изпълнява се стриктно, съгласно поставените срокове.

Механизацията за почистване от сняг по пътищата на територията на дружеството и републиканската пътна мрежа е осигурена и подготвена с необходимите машини и материали. Осигурен е трнспортът за превоз на персонала – ежедневен и авариен . Сключени са необходимите договори.

Централата е окомплектована с квалифициран персонал, който е обучен за работа при есенно-зимни условия и е снабден с необходимите лични предпазни средства , зимно облеко и средства за комуникация .

Осигуреност с горива:

Осигуряване с горива и суровини през есенно – зимния период на склад: - Въглища – не по-малко от 230 000 т. - варовик – не по-малко от 22 000 т. - Мазут – не по-малко от 2 200 т, варовик – не по-малко от 22 000т.

Приложение 3 към доклада е подробна програма за обезпечаване работата на централата през есенно- зимния период.


ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД

Производствена програма:

Договорено производство на ел. Енергия при задължителна квота за производство за периода:

1.10.2009 – 31.12.2009г. – 316 603 MWh нето

1.01.2010-31.03.2010г. – 294 947 MWh нето

Възможност за допълнително производство при активиран студен резерв:

1.10.2009 – 31.12.2009г. – 700 000 MWh нето

1.01.2010-31.03.2010г. - 690 000 MWh нето

Максимален товар, който може да се поддържа за продължителен период от време на блок е 190 MW.
Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Опис на завършените ремонти, рехабилитации и модернизации до 30.09.2009г.

Блок 1 от 31.01. до 5.03. (34 дни)

Блок 2 от 7.03. до 16.04. (41дни)

Незавършени ремонти по програмите за 2009г. – Ремонтът на Блок 3 е отложен за 2010 г., поради малкото отработени часове между двата основни ремонта.
Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009г.

Програма за есенно-зимна подготовка – 96 дейности и 60 позиции за доставка. Изпълнението е в ход. Не се очакват сериозни закъснение по сроковете.


Осигуреност с горива:

Съществуват договори за доставка на въглища. Поради ниското натоварване на централата през последните месеци и необходимостта от подновяване на складовите наличности до момента за известен период от време са ограничени доставяните количества въглища. От 14.09. т.г. е започнато увеличение на доставките и бързо запълване капацитета на склада. Утвъденият норматив съответно е:

Ноември 167, декември 2009 г. и януари 2010 г. 161, февруари 2010г. 179 и март 2010 г. 161 х.т.

Нормативът от течно гориво е 200 т. За целият период.

Към 24.09.2009 г. фактическата наличност на твърдо гориво (въглища) е 186 х.т., при утвърден норматив 67 хт., а фактическата наличност на течно гориво 251т.
ТЕЦ „Марица 3” АД

Производствена програма:

Показател

Мярка

2009 г

2010 г

XI

XII

I

II

III

1

Договорено

кол. ЕЕ


MWh

56 054

59 978

58 296

53 812

58 296
- с НЕК за крайни потребители

MWh

56 054

59 978

58 296

53 812

58 296

2

Възможно допълнително производство

MWh

3 000

0

2000

2000

2000

За месеците ноември и декември 2009 г. са заложени договорените количества електроенергия с НЕК-ЕАД, а за периода от януари до март 2010 г. количествата са съобразно разпределението на квотата за първо полугодие на 2010 г., утвърдена с решение №ТЕ-017 от 15.06.2009 г. на ДКЕВР.

Планов ремонт на основните съоръжения е извършен съгласно съгласувания с ЕСО график в периода 17.04.2009 г.-31.05.2009 г. Подробно описание на обема на извършените ремонти е дадено в Приложение 5.

От гледна точка на оценката на качеството на извършените ремонти може да се отбележи тяхното доб­ро ка­чество. Бяха проведени цялостни следремонтни изпитания на ПГ ОР-380 и ТГ 120 МW и кон­ста­тирано подобряване на технико-икономическите показатели на блока.

Други дейности по есенно-зимната подготовка през 2009г.

По отношение програмата за есенно-зимна подготовка, имайки предвид планираните и извършени мероприятия до 30.09.2009 г. и предвидените до 31.12.2009 г. може да се приеме, че е на лице балансирано изпълнение на есенно-зимната подготовка на централата. Преобладаващо добро състояние. Очаквани проблеми с пробиви по нагревни по­върх­но­сти – стат­и­сти­чески най-срещани и повторяеми в следремонтен и експлоатационен период.

Мероприятията, изискващи по-дълъг период на изпълнение са ограничени, влиянието им върху из­пъл­не­нието на производствената програма на централата не е решаващо. Изпълнението им е свързано с оси­гуряване на финансови средства.
Осигуреност с горива:

Централата има утвърден от МИЕ норматив за поддържане на резерви от горива до март 2010 г. За обез­печаване на месечните разходи и резерва от горива са сключени договори с доставчиците:  • с „Брикел”ЕАД гр.Гълъбово и мина „Черно море-Бургас”ЕАД за доставка на въг­лища франко цент­ралата;

  • с „Булгаргаз”ЕАД София за доставка на природен газ.1

Складова наличност на горива в началото
на периода, по видове горива:

t

 

 

 

 

 

 

 

въглища лигнитни

t

25 000

50 000

50 000

50 000

50 000

25 000

 

въглища кафяви

t

0

0

0

0

0

0

 

мазут

t

50

50

50

50

50

50

2

Складова наличност на горива в края
на периода, по видове горива:

t

 

 

 

 

 

 

 

въглища лигнитни

t

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

 

въглища кафяви

t

0

0

0

0

0

0

 

мазут

t

50

50

50

50

50

50

3

Договорена наличност на гориво за студен резерв
(начало-край на периода)

t

0

0

0

0

0

0

„Брикел” ЕАД.

Производствена програма :

Договорено производство на ел.енергия за периода 01.11.2009г. -31.12.2009 г. :


Ноември 2009


Декември 2009Бруто производство

ел.енергия - МW

122086

126380

Нето производство

ел.енергия - МW


99500

103000

Необходими въглища

/ тона /213500

221000

Няма причини за неизпълнение на предвидените количества произведена ел. енергия.


Предвидено производство на ел. енергия за периода 01.01.2010 г - 31.03.2010г :

януари

2010г.


февруари

2010 г.


март

2010 г.


Бруто производство

ел.енергия - МW127576

120909

124849

Нето производство

ел.енергия - МW


105250

99750

103000

Необходими въглища

/ тона /223000

211000

218000

Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

До 1.09.2009г. са изпълнени следните по-съществени ремонти на основните съоръжения:

Основен ремонт на Парогенератор №3 от 06.02.2009г. до 10.05.2009г.При извършените ремонти са възстановени нормалните параметри по производство на съоръженията. Възстановени са плътността и изолациите по тях.
Незавършени ремонти до 1.09.2009 г.

Основен ремонт на Турбогенератор №1 от 27.05.2009г. до 15.09.2009г.


Други дейности по есенно – зимната подготовка на 2009 – 2010 г.

Определени са районите за почистване при зимни условия с община Гълъбово.

Проблемен участък от 1 км за зимни условия между селата Калугерово и Пясъчево от пътя Свиленград-Русе поради преминаването на тирове и несъобразени за тях наклонени участъци със завои от пътя. Създават се задръствания от тирове и невъзможност от нормален сменен график на сменния персонал. Необходима е намесата на областно ниво Хасково за промяна на трасето.

Централата е окомлектована с квалифициран персонал, снабден с необходимите лични предпазни сдредства.

Осигурен е транспорт на персонала.


Осигуреност с горива :

Сключен е договор с мини "Марица- Изток" за доставка на въглища.

Утвъденият норматив за твърдо гориво съответно е:

Ноември, декември 2009 г. и януари 2010 г. 31 х.т., февруари 2010г. 33 и март 2010 г. 24 х.т.

През август е започната подмяна на въглищата на склад, поради което наличността е под норматива като фактическата наличност към 24.09.2009 г. е 23 х.т. очаква се до края на месеца нормативът да бъде възстановен.

Утвъденият норматив за течно гориво съответно е:

Ноември 563 т., декември 2009 г. 703т., януари 2010 г. и февруари 2010г. 750 т. и март 2010 г. 703 т.

Фактическата наличност към 24.09.2009 г. е 695 т., при норматив за месеца 422т.

„Топлофикация Русе „ ЕАД – кондензационна част
Производствена програма:

Показател

Мярка

2009 г

2010 г

XI

XII

I

II

III

1

Договорено

кол. ЕЕ


MWh

65 000

65 000

22 431

20 261

22 401
- с НЕК за крайни потребители

MWh

65 000

65 000

22 431

20 261

22 401

2

Възможно допълнително производство

MWh

4 120

6 424

46 761

35 539

47 441

За 2010 г. прозводството по месеци е прогнозно, с НЕК е договорена квота общо за полугодието.


Изпълнение на ремонтната и инвестиционна програми за 2009 г.

Опис на завършените дейности по ремонтната програма за 2009 г.Дейности

Изпълнение

ПГ-4 - Подмяна на предпазни клапани, основни горелки, дифузори, линзови компенсатори и участъци от тръбопроводи. Текущ ремонт на мелници 4А,Б.
ТГ – 4 -Ремонт на лагери на, подмяна топлинна изолация на ЦВН.
Г-4 – безразрушителен контрол на бандажни пръстени и балансиране на ротор.

Дейностите са изпълнени според графика на ремонтната програма на „Топлофикация-Русе” АД до края на м. май 2009г.

Извършените ремонтни и инвестиционни работи са с добро качество и ще осигурят надеждна работа на производствените мощности през предстоящия есенно-зимен период.

Няма незавършени дейности и закъснение в планираните работи по ремонта на Блок4.1

Складова наличност на горива в началото на периода


X. 2009

XI. 2009

XII. 2009

I. 2010

II. 2010

III.2010

общо
Въглища

t

120 651.00

79697.00

54 710.00

38 129.00

44 125.42

58 919.12

120 651.00
Мазут

t

973.50

947.50

937.50

917.50

717.50

487.50

973.50
Газьол

t

14.20

14.20

14.20

14.20

14.20

14.20

14.20

2

Складова наличност на горива в края на периода
Въглища

t

79 697.00

54710.00

38 129.00

44 125.42

58 919.12

65 813.14

65 813.14
Мазут

t

947.50

937.50

917.50

717.50

487.50

327.50

327.50
Газьол

t

14.20

14.20

14.20

14.20

14.20

14.20

14.20

.

Изводи и предложения:

1.Кондензационните централи имат готовност за работа при есенно-зимни условия през предстоящият сезон на 2009 и 2010 г., както по отношение на техническо състояние на съоръженията, така и с осигуреността с горива.

2.За нормалното придвижване на автобусите по трасето Свиленград – Русе през есенно-зимният сезон в района на град Гълъбово, е необходима намесата на Областно управление Хасково за отклоняване движението на тировете.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница