Информация за изпълнението на Националната стратегиястраница1/17
Дата04.03.2017
Размер3 Mb.
Размер3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Информация
ЗА изпълнението на Националната стратегия

за опазване живота и здравето на децата

в пътното движение ЗА ПЕРИОДА 2006 - 2010 Г.

ПРЕЗ 2006 И 2007 Г.

София, 2007 г.

Съдържание:
І.
Въведение

3

ІІ.
Министерства и държавни агенции

4
1

Министерство на образованието и науката

4
2

Министерство на вътрешните работи

8
3

Министерство на транспорта

11
4

Министерство но регионалното развитие и благоустройството

16
5

Министерство но здравеопазването

20
6

Държавна агенция за закрила на детето

21

ІІІ.
Областни управи

23
1

Област София град

23
2

Област Благоевград

28
3

Област Бургас

33
4

Област Варна

34
5

Област Велико Търново

36
6

Област Видин

43
7

Област Враца

44
8

Област Габрово

49
9

Област Добрич

49
10

Област Кърджали

55
11

Област Кюстендил

65
12

Област Ловеч

68
13

Област Монтана

74
14

Област Пазарджик

84
15

Област Перник

86
16

Област Плевен

89
17

Област Пловдив

93
18

Област Разград

99
19

Област Русе

102
20

Област Силистра

103
21

Област Сливен

104
22

Област Смолян

108
23

Област София

113
24

Област Стара Загора

114
25

Област Търговище

126
26

Област Хасково

135
27

Област Шумен

163
28

Област Ямбол

170

ІV.
Неправителствени организации1

АЕБТРИ

170
2

Български червен кръст

172
3

Съюз на българските автомобилисти

173

V.
Първа глобална седмица по безопасност на движението на ООН посветена на безопасността на децата, младите хора и новите водачи.

175Инициативи по региони

177

VІ.
Заключение

182Решение на Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението от 6 декември 2007 г.

186


ИНФОРМАЦИЯ
ЗА изпълнението на Националната стратегия

за опазване живота и здравето на децата

в пътното движение ЗА ПЕРИОДА 2006-2010 г.

ПРЕЗ 2006 И 2007 Г.
Загрижени за неприемливо големия брой жертви в резултат на пътнотранспортни произшествия по пътищата на Република България ДОККПБДП отдели специално внимание на проблема за опазване на децата в това безумие по пътищата.

На 15 декември 2005 г. с решение Правителството утвърди Национална стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. и набеляза мерки за нейното изпълнение.(Протокол № 53 от 15.12.2005 г.).

Със същото решение бе възложено на съответните министерства и областните управи да разработят конкретни планове за изпълнение на „Стратегията”

Препоръчано бе на Кметовете и общинските съвети, а също и на неправителствените организации да разработят конкретни мерки за изпълнение на „Стратегията”.

За изпълнение на Програмите Министерският съвет разпореди в рамките на утвърдения бюджет за 2006 г. да се осигурят 70 000 лв.,а през годините 2007, 2008, 2009 и 2010 да се планират средства, чрез бюджетите на отделните Министерства и ДАЗД.

Възложено бе на Председателя на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата всяка година до 31 октомври да внася в Министерския съвет оценка за изпълнението на Стратегията за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

В изпълнение на това решение Министърът на вътрешните работи и Председател на държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата с окръжно писмо рег.№ І-14781 от 6.08.2007г. поиска информация за създадената организация по изпълнение на приетите планове за изпълнение на Стратегията.Всички ангажирани министерства и областни управи разработиха конкретни планове за изпълнение на Стратегията.

От получените материали се вижда че голяма чест от институциите са създали съответна организация и са предприели конкретни мерки в изпълнение на решението на Правителството за опазване на живота и здравето на децата в пътното движение и в различна степен са пристъпили към тяхното осъществяване както следва.


І. МИНИСТЕРСТВА И ДЪРЖАВНИ АГЕНЦИИ
Министерство на образованието и науката

Министерството на образоването и науката има определени задължения, отнасящи се към обучението на децата и учениците по безопасност на движението и до опазването на живота и здравето им на пътя. Те са свързани са осъществяването на държавната политика в областта на образованието и прилагането на §4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата. Затова и изпълнението на основните приоритети включени в Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2007 г. съответстват на тези задължения. В тази връзка Ви информирам за предприетите до момента от министерството дейности по изпълнението на Националната стратегия:1. Разработи се и със заповед № РД 09-526 от 05.07.2006 г. на министъра на образованието и науката се утвърди Програма на Министерството на образоването и науката за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. До м. януари 2007 г. съответните дирекции в министерството и всички Регионални инспекторати по образованието (РИО) разработиха свои конкретни програми за изпълнение на Програмата.

2. Повишаване информираността на системата на народната просвета и на обществото за нуждата от по-голяма безопасност на децата.

2.1. РИО и училищните ръководства (или училищните комисии по безопасност на движението по пътищата), много често съвместно и с местните органи на Пътна полиция - КАТ, БЧК и СБА подготвят информационни материали за безопасните маршрути на придвижване на учениците от дома до училище и обратно, за конфликтните райони, преди всичко около училищата, в които възникват пътнотранспортни произшествия с участието на деца и ученици и за най-характерните нарушения на правилата за движение от пешеходците и децата. Те се разглеждат и обсъждат на родителски срещи в началото, по време и в края на учебната година. Постоянна практика е да се организират и тематични родителски срещи - за личния пример на възрастните, за взаимовръзката автомобил - път - пешеходец (дете), за конкретните причини предизвикали смърт на дете при пътнотранспортно произшествие и др.

2.2. Разработване от училищните ръководства (или училищните комисии по безопасност на движението по пътищата) или ученически колективи и разпространение между съученици, учители, родители и обществото на специални материали, свързани с поведението и реакциите на децата и учениците-велосипедисти, скейтбордисти и ролеристи.

2.3. Разяснение от учители или ръководители в края на последния учебен час за деня, по време на екскурзии, походи, състезания и др. за ползата от носенето на светли дрехи, на светлоотразителни елементи, на предпазни каски и други защитни средства.

2.4. Ангажиране на учители, родители или възрастните роднини за използване възможностите на Интернет, както в училище, така и в дома за създаването на информационни сайтове за правилата за безопасно управление на велосипед, за каране на ролери или скейтборд и за изградените безопасни и оборудвани зони, в които те може да се използват.

3. Възпитание и обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата за изграждане на мотивация за правомерно поведение на пътя.

3.1. Разработените и утвърдени учебни програми по безопасност на движението по пътищата (БДП) за детската градина и за учениците от І до VІІІ клас са съобразени с възрастовите особености на подрастващите и с дидактическите технологии и методики на преподаване. Те постоянно са обсъждат и актуализират.

3.2. За учениците от І до VІІ клас се въведе т. нар. „петминутка”. Учителите в края на последния час за деня провеждат краткотрайно занимание - напомняне за задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщането им в къщи. След завършване на учебните занятия учителите извеждат учениците до улицата и ги изчакват да се разотидат.

3.3. За всеки ученик от І до VІІ клас е въведен срочен тестови контрол.

3.4. Разработени са от отделни авторски колективи и Министерството ва образованието и науката е одобрило пет комплекта учебни тетрадки и помагала по БДП. Те отговарят на изискванията на учебните програми за всеки клас.

3.5. Организиране, по време на учебната година, на срещи и беседи с представители на Пътна полиция - КАТ, на спешна медицинска помощ и на училищните комисии по безопасност на движението по пътищата на теми, свързани с възможното поведение и реакции на децата като пешеходци, като пътници в превозните средства, като велосипедисти и др., характеристики на съвременните моторни превозни средства, които имат принос за повишаване на пешеходния травматизъм, фактори причиняващи различни степени на наранявания или смърт и последствията от тях при пътнотранспортни произшествия и др.4. Децата - пътници в автомобила, на мотопеда, на мотоциклета.

4.1. По време на провеждане на родителски срещи по безопасността на движението задължително се предвижда време за разясняване на безопасни начини за превоз на деца и рисковете, на които са подложени при качване, неправилно седене и слизане от превозното средство. Обсъждат се използването на подходящи защитни средства в превозното средство - детски столчета и седалки, предпазни корани и каски.

4.2. Задължително училищните ръководства обсъждат с представители на РИО и общинските администрации осигуряването на безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици към средищните училища. Тук активно се включва Министерството на образованието и науката, което до сега е закупило и предоставило на общините 372 училищни автобуса с различен брой места. В момента за новата учебна 2007/2008 година са закупени и се подготвя разпределението на още 107 автобуса.

5. Децата - велосипедисти, мотопедисти.

5.1. Като резултат от учебния процес по БДП се организира извънкласна дейност, свързана с обучението на децата и учениците по устройството, поддържането и безопасното управление на велосипед. Всяка година курсовете с учениците велосипедисти се организират чрез Българската федерация по колоездене към СБА по документация, утвърдена от Министерството на образованието и науката.

5.2. През м. август 2007 г. Министерството на образованието и науката възложи на работна група да разработи и предложи за утвърждаване проект на нова учебна документация за обучение на децата-велосипедисти.

5.3. Обсъжда се възможност за въвеждане на обучение в училищата ученици от VІІІ и ІХ клас да придобиват право да управляват мотопеди с работен обем на двигателя до 50 куб. см.6. Първоначално и продължаващо обучение на учителите по БДП.

6.1. От учебната 2006/2007 година Министерството на образованието и науката въведе задължителното изискване - учителите, които преподават БДП, да са изучавали правилата за движение по пътищата и методиката на преподаването им по време на придобиване на висшето си образование или да са преминали допълнителен квалификационен курс.

6.2. Министерството на образованието и науката утвърди примерна учебна документация за квалификационен курс за учители, преподаващи БДП в детската градина е средното общообразователно училище (СОУ).

6.3. До края на учебната 2006/2007 година през квалификационен курс ще са преминали 23601 учители, преподаващи БДП.

6.4. В регионалните инспекторати пи образованието се създава информационна база данни за нивото на квалификация на учителите, преподаващи БДП в СОУ.

7. Контролна дейност на учебния процес по БДП.

7.1. В Министерството на образованието и науката и в РИО са определени по един експерт, който отговаря за методическото ръководство и контрол на обучението по БДП и за организиране и координиране на дейностите за опазване живота и здравето на децата и учениците в пътното движение.

7.2. Съгласно Решение № 542 от 07.06.2005 г. на Министерския съвет, продължава създаването на училищни комисии по безопасност на движението по пътищата. В квалификационен курс за специфични умения за работа в училищните комисии вече са участвали 348 техни членове.

7.3. До 15.07.2007 г. Регионалните инспекторати по образованието подготвиха и изпратиха в Министерството на образованието и науката информации за състоянието на обучението на учениците по БДП в региона си. В момента тази информация се проучва и анализира с цел8. Състезания, викторини, конкурси и други на тема БДП.

8.1. Организиране и провеждане с участието на деца и ученици на училищни, общински и регионални викторини по БДП - до м. април 2007 г..

8.2. провеждане на Национална ученическа викторина под мотото „Да запазим децата на пътя” с участието на отборите, класирани на първо място в регионални викторини по БДП - в гр. Шумен през м. май 2007 г..

8.3. Организиране и провеждане, съвместно с училищните ръководства, РИО, Обединените детски комплекси, Центровете за работа с деца, ДБА, Пътна полиция - КАТ, БЧК и др. на общински (през м. март), на регионални (през м. април) и на републиканското (през м. май - м.юни) състезания, с участието на ученици-велосипедисти, под мотото „Младежта за безопасност на движението”.

8.4. Организиране и провеждане през м. юни на републиканско състезание - за ученици от 10 до 12 години по правилата на Международния алианс по туризъм.

8.5. Провеждането на викторините по БДП на училищно, на общинско и на регионално ниво са придружени с организирането на конкурси за рисунка, за есе, на състезания по картинг, каране на ролери и скейтборди.9. Взаимодействие и партньорство.

Работата на Министерството на образованието и науката по изпълнението на основните приоритети, включени в Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение се осъществява чрез взаимодействието и партньорството с ДОККПБДП и с:

- Министерството на вътрешните работи - Пътна полиция-КАТ;

- Държавната агенция за младежта и спорта;

- Държавната агенция за закрила на детето;

- Националното сдружение на общините в Република България;

- Съюза на българските автомобилисти;

- Българския червен кръст;

- Асоциация „Безопасност на движението за децата и младежите”;

- Националния дворец на децата и др.10. Финансово осигуряване.

Финансовите средства за реализиране на задълженията на Министерството на образованието и науката по изпълнението на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение се осигуряват чрез:

- Бюджета на Министерството на образованието и науката - за 2006 г. и за 2007 г. по 10000 лв.;

- Привличане на спонсори и др.


МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

1. Дейността по изпълнение на Националната стратегия от началото на 2006 г. до момента е по следните приоритетни направления по превенцията на детско-юношеския пътен травматизъм:

1.1. обучение и възпитание на децата и юношите по правилата за движение и изграждане на навици за предпазно поведение на пътя чрез извънкласни форми.

1.2 ангажиране на творческите способности на децата за създаване на рисунки по темата, като се приобщава и семейството;

1.3. информиране и ограмотяване на водачите за особеностите на поведението на децата и юношите в движението с цел изграждане на „защитно поведение” и не попадане в ситуации за ПТП;1.4. непрекъснато информиране за настъпващите пътнотранспортни произшествия с деца и юноши - ситуации, причини и обстоятелства с изготвени на тази база препоръки към децата, юношите, водачите и родителите; разясняване проблема “видимост” като предпоставка за ПТП;

1.5. подпомагане дейността на неправителствени организации, сдружения и съюзи за провеждане на инициативи по детската пътна безопасност;

1.6.използване пълноценно възможностите на СМО за разгласа на проблема с детско-юношеския пътен травматизъм, включително за ангажиране на семейството за обучение и възпитание на собственото дете по пътна безопасност и контролиране на малките деца, когато играят и се движат навън;

2. От 1.01. до 15.09.2007 г по изпълнение насоките на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2006 - 2010 г, от НС „Полиция” (ГД „ППООРП”) е извършено следното:

2.1. По съвместно изготвени от “Пътна полиция” и инспекторатите по образованието графици, през периода регулярно са изнасяни 10-минутни беседи пред учащи се от началния курс от униформени служители на полицията (пътна и охранителна полиция).

2.2. Приключен е и е извършено награждаване в столицата и в областните центрове на отличените деца и ученици, участници в Националния конкурс за детска рисунка, в който участваха 6500 деца и юноши от цялата страна във възрастовия диапазон от 5 до 17 години. Наградени са за активност училища и педагози. Всички участници в конкурса получиха специални грамоти от Министъра на вътрешните работи и председател на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата.

2.3. Съвместно с БЧК е осигурена финансова помощ за деца, пострадали при тежки пътни злополуки. Подготвя се следващо финансово подпомагане на такива деца

2.4. Проведена е Акция на полицията „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя! - с насоченост към ограничаване предпоставките за тежки ПТП с деца и юноши през летния период. Акцията включва засилен контрол на уязвимите места за ПТП с деца и юноши, контрол над неправоспособни малолетни и непълнолетни и лицата, които им предоставят неправомерно мотопеди, скутери и мотоциклети. Неправоспособните се завеждат на отчет и се съставят предупредителни протоколи по Закона за МВР на нарушителите и лицата, които са им предоставили МПС. Осигурено е финансиране и отпечатване. От отдел „Пътна полиция” - ГД „ППООРП” са изготвени и изпратени за разпространение чрез СМО в страната конкретни „Практически препоръки” за избягване на риска за злополуки, насочени към водачите, родителите, децата и юношите. Преиздадена е илюстрована диплянка в тираж 60 000 бр. „Запази детето на пътя! Научи детето си да се пази!”, за разпространение сред водачи, родители и деца през ваканцията.

2.5. От 10 до 28.09.2007 г. се провежда традиционната превантивна кампания за ограничаване предпоставките за ПТП с деца и юноши в началото на новата учебна година - Акция на полицията „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!”. Тя включва съвместен преглед с общините на сигнализацията, маркировката, осветлението, средствата за принудително намаляване на скоростта, засилен контрол от полицията през първите седмици с учебни занятия за спазване правилата за движение в районите на учебните заведения; регулиране на движението в часовете на отиване и връщане на децата от училище за осигуряване условия за безопасно пресичане, разпространение на печатни диплянки сред водачите (родителите); разгласа чрез медиите на препоръки за безопасност и видеоинформация за рисковите места в селищата с концентрация на ПТП с непълнолетни; разгласа на изводите от анализите на травматизма.

2.6. През втората половина на м. май е проведена кампания за предотвратяване на нещастни случаи и ПТП с абитуриентите, която включваше превантивни мерки по безопасността на движението и охраната и недопускане на нарушения на обществения ред и престъпления: полицейско присъствие и осигуряване маршрутите и районите на тържествата на абитуриентите, заснемане нарушители с видеокамери и последващо вземане на отношение към нарушителите за неправилен превоз на пътници, преминаване на червен сигнал на светофара,отнемане на предимство и др., съпровождане на колони автомобили с абитуриенти и придружаващите ги, проверка на заведенията и районите им за осигурените условия за недопускане на нарушения и престъпления. Изготвени са и са разпространени чрез националните и местни СМО „Практически препоръки за предотвратяване на нещастни случаи и инциденти с абитуриентите и придружаващите ги”, насочени към абитуриентите, техните приятели, родители и педагози. Благодарение на мерките по време на абитуриентските празници, с автомобили, превозващи абитуриенти и придружаващи ги, са настъпили 7 ПТП с материални щети и 2 ПТП с 4 леко ранени.

2.7. През периода февруари - април, 2007 г., в изпълнение на утвърдено от Министъра на вътрешните работи предложение, се проведоха поредица от национални инициативи във връзка с Първата глобална седмица на ООН на ЕИК на ООН (23 - 27 април 2007 г.), с основна тематика „Опазване живота и здравето на децата, юношите и младите водачи”. През април е организиран и проведен семинар по тази тематика и проблемите на пътната аварийност, в гр. Сандански, с участието на началниците на сектори „КАТ - Пътна полиция” в страната, съвместно с ДОККПБДП и МЗ е разработена, отпечата и разпространена в страната листовка по темата за Глобалната седмица, съдържаща препоръки за безопасност към децата, юношите и родителите. В столицата и областните центрове с организационната помощ и участието на „Пътна полиция” са проведени пресконференции със СМО, регионални дискусии по проблематиката за сигурността на децата, юношите и младежите, викторини и състезания по приложно колоездене, оказване на долекарска помощ на пострадали при ПТП, демонстрации от възпитаниците на Детска полицейска академия - Силистра, Шумен, В. Търново, Добрич, отряд „Млад приятел на „Пътна полиция” - Силистра. „Млад регулировчик” - област Търговище, тематични тържества и викторини с децата и родителите в детски градини; връчване на листовки „Мисли преди да тръгнеш” - (гр. Попово) и др. Всички мероприятия с учебен и възпитателен ефект, във връзка с Глобалната седмица на ООН са проведени с организация и участие от страна на „Пътна полиция” на национално и регионално ниво.

2.8. Оказано е съдействие при провеждането на състезанията от републиканския шампионат по приложно колоездене, организирани съвместно със СБА, Федерация по приложно колоездене, както и областни и Национална викторина по безопасно движение (в гр. Шумен).

2.9. Оказано е съдействие с информация, коментари и е взето участие от представители на отдел „Пътна полиция” - ГД „ППООРП” и началници на сектори „Пътна полиция” в следните инициативи, проведени съвместно с ДОККПБДП: среща-разговор с главните редактори на специализираните издания за децата, жените и хората от третата възраст на тема „Опазване живота и здравето на децата и младежите в пътното движение, национална дискусия на тема „Да намалим пътнотранспортните произшествия с участие на млади хора и млади шофьори”, национална кръгла маса на тема „Безопасно участие на децата и младите хора в пътното движение”, изложба от фотоси на тежки ПТП.

2.10. Участие в кампанията за разумно шофиране с предпазливост към другите на пътя и с грижа за пътниците в автомобила „Обади се като стигнеш” в партньорство с „Еко - Елда”. Изготвени препоръки за безопасно движение, включени в отпечатаната диплянка „Пътеводител на разумния шофьор”, тираж 30 000 бр., която се разпространява в страната. С окръжно е разпоредено тези диплянки да се връчват на новите водачи, при получаване на свидетелствата за управление, което се реализира от м. май. В същата кампания са разпространени сред водачите и „Спасителни пакети”, съдържащи средства за сигнализиране на водача в тъмната част от денонощието и индивидуален тест за алкохол.

2.11. Участие във Форум „Общините за пътна безопасност” с акцентиране на задълженията на общините за осигуряване на условия за безопасно движение (сигнализация, маркировка, предпазни огради, улично осветление, средства за принудително ограничаване на скоростта в населените места и в частност в районите на училищата) - м. юни.

2.12. Участие в работата на Съвета по безопасност на движението на децата в столицата (в Управителен съвет). Оказано съдействие за провеждане на детски шоу-програми по безопасно движение в София, състезания по приложно колоездене, решаване теоретически тестове за деца; изнасяне беседи за обучение на педагози за преподаване на тематиката по безопасно движение.

2.13. През целия летен сезон продължи изпълнението на задачите по Акция на полицията „Ваканция! Да запазим живота на децата на пътя!” и разясняване новите положения в Закона за движението по пътищата, отнасящи се до опазване на децата в движението.

2.14. В началото на октомври 2007 г. стартира кампанията „Безопасност за деца на път с автомобил”, съвместно с „Практикер” и „Чиполино” за популяризиране използването на обезопасителни седалки за деца в автомобилите, демонстрации на ползването на обезопасителните системи, пресконференции с журналисти, отпечатване и разпространение в голям тираж на илюстровани диплянки.

2.15. В работата по „Стратегия за работа на полицията в близост до обществото” при участието в дейността на постоянната работна група се акцентира на превенцията на пътния травматизъм с деца и юноши - обсъждане на положителни практики и инициативи, които се провеждат в столицата и страната. Специални инициативи с такъв характер ще се проведат на 28 септември - Ден на превенцията на органите на полицията, организиран от ГД „ППООРП” .

2.16. На Националния конкурс „Пътен полицай на годината” - 2007 г. ще бъдат представени транспаранти с рисунки на деца по БД в кампанията „Послания в цветове: С европейска култура по пътищата!”Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница