Информация за състоянието и дейносттаДата16.11.2017
Размер221 Kb.
Размер221 Kb.8800 гр.Сливен пл.”Хаджи Димитър „ 1 ; www.zora-sliven.net;

Изх.№ / 2017година

ИНФОРМАЦИЯ

за състоянието и дейността

на Народно читалище“ЗОРА 1860” – град Сливен

през 2016 година


 1. Брой на регистрираните читалищни членове /2016 г./ бр.163

 2. Дейност:

А.Библиотечно и информационно обслужване: Приложение А

-библиотечен фонд бр.111 199

-набавени библиотечни материали за 2016 г. бр.644

-брой на абонираните периодични издания за 2016 г. бр.25

-степен на автоматизация пълна

-брой читателски посещения бр.38 415

-брой регистрирани читатели бр.3156

Б. Любителско художествено творчество: Приложение Б

- постоянно действащи колективи/брой на изявите на всеки един от тях/.

Моля приложете и кратка анотация за всеки един от тях:

- организирани събори за 2016 г. и предстоящи за организиране през 2017 г.

- участие на колективите в международни, национални, регионални и общински събори , фестивали, чествания и др.

- Участие в III Международен конкурс |”VIVA PIANO” 24 април 2016 г.зала „България „София

- Участие в Международен конкурс за млади изпълнители на класически инструменти - 23 април 2016г. Перник

- Седми детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”- 28-29 май 2016г. Сливен, с международно участие.- Осми национален фестивал за източноправославна църковна музика „Николай Триандафилов - Сливенец” - 29-30октомври 2016 г.Сливен

Спечелени от колективите награди.

В. Школи по изкуствата: Обединена школа по изкуствата . Приложение В

“Мишо Тодоров” с класове:

 • Пиано – 32 деца от 6 год. до 17 год.

 • Цигулка – 11 деца от 5 год. до 12 год.

 • Китара – 31 ученици от 7 до 14 год.

 • Пеене – 8 ученика от 6 до 12 год.

 • Детски театър:

23 деца от 6 до 12 год.

 • Балет – 23 деца от 5 до 9 години

 • Спортни танци - 22 деца от 7 год. до 14 год.

 • Детски фолклорен танцов състав –36 деца от 8 до 12год.

През учебната 2015/2016 година са изнесени над 30 концерта по различни поводи – срочни продукции и годишен акт на класовете, чествания и др.


Годишен план за дейността на НЧ „Зора 1860” през 2017 година.

Г. Школи за изучаване на чужди езици /вид и брой на участниците във всяка от тях/

Д.Кръжоци и клубове / вид и брой на участниците във всеки от тях/

Е.Действащи музейни / галерийни сбирки/

Ж.Работа по проекти /вид и брой на спечелените през 2016 г./

- Библиотека „Зора” работи по програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 – “Документиране на културна история”.

3.Други читалищни дейности.

4.Материална база.

А. Разгърната площ в кв.м за читалищна дейност - 3200 кв.м.

Б. Брой места в салоните

- брой места в салоните - малък салон – 100

- зала „Зора” – 305

В.Техническа база

5.Субсидирана численостПриложение 2

6.Общ бюджет на читалището за 2016 г. – Приложение 1

7. Управленска инициатива при стопанисване на читалищната собственост и набиране на собствени приходи.

А.Общ размер на собствените приходи за 2016 г. лв.

- приходи от земя /собствена или предоставена за ползване на декари, начин на стопанисване/,

- приходи от предоставяне на помещения на читалището на външни лица и организации – лв.

- от такси /за библиотеката, за школи, за кръжоци и др./- лв.

- приходи от членски внос- лв.,

- приходи от други инициативи на читалището /защитени проекти, договори за съвместна дейност и др./ - лв.

8.Проекто-бюджет на читалището за 2017 г.
9.Предложение за ремонтни работи на сградата на читалището.
Читалищен секретар: Галина Георгиева

Приложение А

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКА „ЗОРА” ЗА 2016 г.

I.Библиотечен фонд, библиотечно-информационно обслужване, автоматизация, проекти

Библиотека „Зора” притежава фонд, уникален за града и региона, с хронологични граници от 16 век до днес. Към 31.12.2016 година той възлиза на 111 199 библиотечни документи и съдържа книги, периодични издания, графични издания, ръкописи, CD, DVD, грамофонни плочи. През 2016 година във фонда са постъпили 644 броя библиотечни материали, отчислени са 1006 броя, заети от читатели – 58094 броя. Абонирани са 23 заглавия периодични издания – вестници и списания. Записаните читатели през 2016 г. са 3156 човека, а посещенията 38415.Както предвидихме в отчета за миналата година поради недостатъчното финансиране, комплектуването на нова литература е изключително нарушено и качеството на библиотечната колекция се влошава, което неминуемо ще се отрази на посещаемостта на библиотеката. Увеличава се броят на отказите на читателски търсения във всички отдели на библиотеката. Твърде сме далеч от изпълнение то на показателите на приетия Стандарт за библиотечно-информационно обслужване, в чийто параметри библиотеката трябва да влезе в тригодишен срок.

В библиотеката има пълна автоматизация на дейностите – регистрация на читателите, обработка, каталогизация, бази данни: книги, статии, краезнание, периодични издания за трайно съхранение. Поддържат се важните за читателите ни услуги като сайт с електронен каталог, новини от читалищната дейност, обществена информация в полза на гражданите, виртуална справочна служба. Безплатно е и ползването на Интернет от читателите. Необходимо е осигуряването на достатъчно финансов ресурс за поддържане на автоматизираната система – компютърно оборудване, абонамента за поддръжка на специализирания софтуер и онлайн каталози.

Най-важният проект, по който библиотеката работи е по програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства”, мярка 2 – “Документиране на културна история”. Проектът предвижда документиране и запазване на културното наследство, създаване на Дигитален център ”Култура и история” и мрежа за предоставяне на интелектуален достъп до него в културните институции и организации: библиотеки, музеи, галерии и местни архивни сбирки на 11 партньори, с които Библиотека „Зора” работи заедно. Това са :  Регионална народна библиотека „Петко Р. Славейков“-В.Търново, Институт по математика и информатика – БАН; Дирекция „Култура и туризъм“ – Община Велико Търново; Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“; Регионален исторически музей – Велико Търново; Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе; ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ – Свищов; НЧ “Съгласие – 1869“ – Плевен; Фондация “Национална академична библиотечно-информационна система и Окръжна  библиотека „Жорж Баритиу” – Брашов, Румъния. До момента съгласно Споразумението за партньорство библиотеката изпълнява предвидените дейности. Направен е подбор на документите, които се дигитализират, въвеждат се метаданните на обектите. Библиотеката получи през 2016 г. като допълнително техническо оборудване още два персонални компютъра, софтуер, и UPS. Крайната цел е достъп чрез Интернет до сървъра на проекта и до пълнотекстовите документи от фонд “Редки и ценни издания” на „Зора” и партньорите. В резултат на изградения дигитален център ще се осигури широк и лесен достъп за всички до културното наследство.

През 2016 година създадохме профил на библиотеката във Фейсбук, чрез който да бъдем по-близо до нашите по-млади потребители, да популяризираме услугите си, фонда. Ежедневно бяха подготвяни и публикувани материали за събития на деня, бележити дати, личности, снимки от наши събития . За една година профилът ни се радва на много посещения и харесвания от приятелите ни.II.Културно-образователни прояви, организирани от библиотеката:

Програма „На гости в библиотеката”:

С цел популяризиране на библиотеката и услугите, които предлага, работихме с ученици от различни възрастови групи. В седмицата преди 2 април – международен ден на детската книга всички първокласници от СОУ „П.К.Яворов” посетиха по предварително определен график Библиотека „Зора”, разгледаха детския отдел и получиха като подарък своята първа читателска карта.. Това е  посещение в библиотеката в момент, когато са придобили грамотност и могат свободно да четат и е съобразено със склонността на децата в тази възраст да възприемат бързо новото и интересното за тях. Групови посещения бяха организирани и с деца от IV и III училище. Целите, които Библиотека „Зора” си поставя чрез организирането на такива посещения са да помогне на усвояването на техниката на четенето; да допринесе за създаването на навици за четене; да развие у тях положително отношение към книгата и към библиотеката; да ги научи да работят по правилен начин с текстове.

За по-големите ученици бяха проведени уроци по история и литература в библиотеката на ученици от III ОУ, ГПЗЕ „З.Стоянов”, „Хуманитарна гимназия”.

Представяне на книги :

Георги Жеков- представяне на книгите „Медицината на новото време”,”Другата реалност” ,”Българските суперхрани”, „Вселената в мен”

Петя Александрова  „България в потури, но с цилиндър“ , с участието на Христо Карастоянов. Книгата засяга подробности от личния живот на личности, дейни участници в обществения живот на 19 и началото на 20 век. Проследяват се интересни факти от българския бит, култура, обичаи, навлизащите в страната ни новости, като появата на литературните салони, на цирка като изкуство, на плажа като „мода“ и др., както и проблема с възприемането им от страна на българите.

По повод 90-годишнината от рождението на Цончо Родев бе организирано представянето на книгата на Соня Келеведжиева „Цончо Родев – един живот за България“ /второ допълнено издание/. Участие взеха Ваня Борисова и редакторът на книгата Марин Кадиев, много граждани.

Други събития:

-Традиционно през месец април  Българската библиотечно информационна асоциация в партньорство с асоциация „Българска книга” и нейната инициатива „Походът на книгата” организират Национален маратон на четенето . Сливен се включва  със събитие, организирано от Библиотека „ЗОРА” и СОУ „Пейо Яворов”. На 13 април  започна инициативата  „Децата на Сливен четат” - жива верига от училище „П.К.Яворов” до сградата на библиотеката   от  деца , четящи откъси от любими произведения /ще участват  деца от 6 – 10 годишна възраст/. Празникът пред Библиотека „Зора” бе с участието и на малките актьори от Театрална студия при Читалище "Зора" и актьорът Ивайло Гандев.
-В навечерието на 16 април – ден на Конституцията и юриста, представихме изложбата „Юридическа литература от колекция „Редки и ценни издания” на Библиотека „Зора”.  Събитието стана възможно благодарение на домакините от Окръжен съд – Сливен, които приеха нашата идея мястото на експозицията да бъде именно в Съдебната палата, където ежедневно работят представителите на всички структури на съдебната власт. В изложбата представихме специализирана правна литература от началото на 19 до първата половина на 20 век. Експонирани бяха различни издания на Конституцията, учебници по право, монографии от края на 19 и първите десетилетия на 20 век, известните някога списания „Юридически преглед” и „Законоведец”, годишници на Юридическия факултет на Софийски университет. В продължение на месец изложбата бе разгледана от много граждани и служители на съдебната система.

-В периода 9-13 май се организира Националната библиотечна седмица под надслов „Библиотеката – място за всеки”. В Сливен Библиотека „Зора” организира :Дни на отворените врати- представяне на услугите на библиотеката;  дни без глоби за забавени библиотечни материали; посетилите библиотеката получиха подарък – безплатни читателски карти;

Проведено бе изнесено заседание на общинските съветници от Постоянната комисия по  образование, наука, култура и вероизповедания към Общински съвет – Сливен в сградата на библиотеката и среща с тях на ръководството на читалището и библиотеката, на които бяха представени дейността и проблемите, стоящи пред културната институция.

-На 31 октомври съвместно с Държавен архив – Сливен организирахме документална изложба   „Гордостта на сливенските интелектуаци”: 145 гoдини от рождението на Стефан Стефанов Гидиков (1871-1944)

Стефан Ст. Гидиков (1871–1944) е български общественик и културен деятел, един от инициаторите за създаването  през 1911 година на Читалищния съюз в България. Наричан е "гордостта на сливенските интелектуалци". 

 

Приложение Б

Б.Любителско художествено творчество

Смесен хор „Добри Чинтулов” при читалище „Зора 1860” е първият смесен хор в България.

Той е основан през 1893 год. От учителя Михаил Райнов и вече повече от столетия е един от стожерите на музикалния живот в Сливен .

В днешния динамичен свят в стремежа ни към приобщаване към Европейския съюз и европейската култура, смесеният хор „Добри Чинтулов” към читалище „Зора 1860” продължи през отчетния период да утвърждава нашата национална идентичност и култура по българските концертни сцени. През 2016 г. съставът осъществи осем прояви, от които шест в Сливен и две извън Сливен – в Панагюрище и Габрово.

1. На 29 февруари 2016 г. от 18.30 ч. хор “Добри Чинтулов изнесе концерт във фоайето на Община Сливен, посветен на Националния празник на Република България и на Деня на любителското художествено творчество. Концертът започна с вълнуващата патриотична песен: „Хубава си, татковино” от първия български композитор Емануил Манолов. Последва друга въздействаща песен – „Край Босфора” по стихове на Иван Вазов. По-нататък програмата беше изградена от български хорови песни, създадени на фолклорна основа от първомайсторите на българската композиторска школа: „Дамнян танец води” и „Баба Минковца” от Александър Морфов, „Ръченица” от Добри Христов, „Перуника”, истински шедьовър в творчеството на големия български музикален творец Парашкев Хаджиев, "Каква мома видях, мамо" от Емануил Манолов – песен, която с право може да се отнесе към златния фонд на българската професионална музика. В края на концерта прозвуча монументалната творба на Борис Тричков и Добри Христов, озаглавена „Родино мила, теб привет!”. Нейният край „Мила Родино” на 8 септември 1964 г. е обявен за химн на България.

2. По покана на Община Панагюрище хор „Добри Чинтулов” изнесе концерт на 23 април 2016 г. в Панагюрище по случай 140 години от Априлското въстание. В програмата на хора бяха включени патриотични песни и песни от българската хорова класика. Всички изпълнения на хора бяха посрещнати с бурни ръкопляскания и викове „браво!”.

3. На 21 юни хор „Добри Чинтулов” изнесе концерт във фоайето на Община Сливен, посветен на празника на читалище „Зора” – св. Дух. Посещението на концерта беше впечатляващо. Всички изпълнения на хора бяха на високо равнище.

4. На 15 и 16 октомври 2016 г. в гр. Габрово се състоя 14-ият Международен празник на духовната музика, организиран от Министерството на културата, Община Габрово и Народно читалище „Габрово 2002”. Изпълнители от Белорусия, Гърция, София, Сливен, Велико Търново, Враца и Габрово поднесоха своите изпълнения. Във втората концертна вечер, която се състоя в художествената галерия на града, хор „Добри Чинтулов” в съпровод на Габровския камерен оркестър изпълни Меса № 7 от Шарл Гуно. Хорът претвори творбата със звуково изящество и кристална чистота, присъщи на стила и традицията на този вид музика.

Ето професионалното мнение на Иван Стоянов – диригент на Камерния оркестър на гр. Габрово: „Сливенският хор е хор от любители, но той всъщност е на изключително високо професионално ниво. Факт е, че хористите само за една репетиция възприеха моята концепция. Затова аз бях изключително приятно изненадан от хора, от неговата отзивчивост, от неговата гъвкавост. Хор „Чинтулов” е една перфектна ”машина”, която работи по един висок професионален начин. Общината трябва да се гордее с този хор и да го поддържа с всичко с каквото може. Сливен може да няма футболен отбор в А група, но хор „Добри Чинтулов” и диригентът Методий Григоров са от 40 години в А група. Затова мисля, че трябва да се направи всичко възможно да се поддържа високата музикална култура на този град, осъществявана от хор „Добри Чинтулов” и симфоничния оркестър, който също има своето достойно място в българския културен живот.”


5. На 29 и 30 октомври 2016 г. в Сливен се проведе Осмият фестивал на източноправославната църковна музика „Николай Триандафилов-Сливенец”. В проявата освен хор „Добри Чинтулов” при читалище „Зора” – Сливен участваха още женският хор при ч-ще „Петър Берон” – София с диригент Таня Никлева-Владева, академичният смесен хор „Гаудеамус” – Пловдив с диригент Весела Гелева, Българският православен хор от Берлин – Германия с диригент Боряна Величкова и камерният женски хор „Васил Арнаудов” от София с диригент проф. Теодора Павлович.

В програмата на хор „Добри Чинтулов” бяха включени сакрални творби от руски и български композитори (Николай Кедров, Артемий Ведел, Александър Архангелски, Добри Христов и Тодор Григоров).

6. На 31 октомври хор „Добри Чинтулов” участва в тържеството по случай Деня на народните будители, като изпълни „Химн на народните будители” от Добри Христов, „Чинтулови песни” и „Как хубав си, о роден край!” от Емануил Манолов.

7. На 21 декември 2016 г. хор „Добри Чинтулов” съвместно със Сливенския симфоничен оркестър откри с коледно-новогодишен концерт обновената зала „Сливен”

8. Поради големия интерес концертът, състоял се на 21 декември 2016 г. в зала „Сливен”, беше повторен в същата зала на следващия ден – 22 декември 2016 г.


 • Вокална група „Русская песня” с художествен ръководител Нина Михайлова

Първо място от XIV Регионален фестивал на руската песен и танц - 23.03.2016 година

Първа награда от XIV Фестивал на фронтовата песен „Альоша”- 15-16.10 2016г. София

Състав : 7 дами


 • Детски фолклорен Ансамбъл „Зора” при НЧ”Зора” и Основно училище „Димитър Петров”.

През 2013 година се сформира и заработи  Детски фолклорен танцов състав в резултат на моралната и финансова помощ от страна на НЧ”Зора 1860” и Основно училище „Димитър Петров”.Художествени ръководители са хореографите Силвия и Деян Плачкови.

Участия: Коледните концерти в НЧ „Зора” и в училището,Концерт за честване на „Деня на самодееца” и Концерт за Патронния празник на училището.

Посрещани изключително радушно от публиката участваха в Международния фолклорен детски фестивал „Приятелство без граници” Сливен 21-26.05.2016 година.Диплом от Международния фолклорен фестивал в Кушадасъ,Турция.Диплом от участието си в Пети международен фестивал за музика и танци”Музиката и морето”-9.14 юни.2016г.Паралия, Гърция

Състав: 36 деца на възраст от 8 до 12 години. • Детският приказен театър „ЗОРА” е последовател на:

Детския музикален театър и Куклено театрална студия „Пакостник”. На актьорско майсторство, учи децата, младия и талантлив актьор Ивайло Гандев , възпитаник на тези две театрални формации към НЧ ”Зора 1860” .

Детският музикален театър е създаден през 1981г.Под режисурата на Николай Априлов се раждат спектакли, в които спонтанността и искреността на детската игра си партнират с професионализма и перфектността на изпълнението.Така последователно на сливенска сцена са поставени „Счупената чаша” от Парашкев Хаджиев, ”Червената шапчица” от Александър Владигеров, „Буратино от Петър Ступел, ”Площадчето на чудесата” от Тончо Русев, ”Малката кибритопродавачка” от Мишо Тодоров, ”Патиланци” и „Макс и Мориц „от Александър Йосифов.

Поради недостиг на финансови средства детския музикален театър спира своята дейност.

Малко по-късно 1998година се създава куклено – театрална студия „Пакостник” с ръководител Дани Стефанова.Студията пресъздава приказките :”Циндил-Пиндил„; „Джаста-Праста” и други.Във Варна 2004 децата печелят трета награда и награда за най-добра мъжка роля с „Мистър приказка” от Пламен Джуров,, през 2003 г. в рамките на международен проект „Аквафил”, печели приза „Златната рибка ”.Студията участва в телевизионни предавания, образователни концерти, заедно със Сливенския симфоничен оркестър , празнични програми и чествания.Дейността на театралите продължава под ръководството на няколко млади актриси Йова Николова, Анелия Христова и Вяра Начева

След проведен кастинг в театралния клас се обучават деца на възраст:

от 6 до 12 години - 23 деца .

Спектаклите са предназначени за детска аудитория.

Постановките са на ръководителя на трупата Ивайло Гандев. Сценографията и костюмите на двата спектакъла са дело на Гергана Мантърлиева и Елица Рангелова, хореограф е Марин Утварев, музиката е на Павел Васев. Драматизациите са на Венцислав Асенов. През 2016 година на Младежкия фестивал за театър „Сливенски Вятър”, детския театър „Зора” получи първа награда за колективно изпълнение и две втори награди за актьорско изпълнение на Кристиян Сяров и Александър Йовчев и трета награда на Доника Николова.

Представлението „Спящата красавица” се играе с успех и бе видяно повече от 1200 деца от сливенски училища - 7 броя представления

Подготвя се премиера на пиесата „Кристалната пантофка” по Шарл Перо.Състав : 23 деца на възраст от 6 до 12 години .

 • Вокално инструментален състав „Паралел - Зора” – нов състав

Ръководител Константин Найденов

Участие в Концерт „Коледа с приятели” - 09.12.2016г.

Състав:5 човека


 • Танцова формация „Весела” – нов състав

Ръководител Весела Павлова

Участие в концерта „Коледа с приятели”-09.12.2016г.

Участие във фестивала на руската песен и танц -23.03.2016г.

Състав :6 човекаВ.Школи по изкуствата Приложение В

Обединена школа по изкуствата “Мишо Тодоров”,

предлага обучение за деца по пиано, цигулка, китара и вокално пеене, клас по спортни танци, клас по актьорско майсторство и народни танци. Курсовете се водят от едни от най-добрите преподаватели в града, което е и причина за многобройните награди от различни конкурси на възпитаниците на школата.

През годината, периодично, се провеждат продукции по класове за всички специалности.Над 30 концертни изяви , съвместно с НПО,училища, читалища и детски градини.

- Участие в „XII Национален фестивал „Цветен камертон” Сливен 2016 на изпълнители от клас китара и пеене с преподавател Иван Кавръков

- Участие във фестивал на изпълнители от класове „ китара и пеене” в гр.Хасково на 07.05.2016.P.Златен медал и първо място за групата 5+2 и група “MAXY M”

Златни медали и първо място за :

Димитър Табаков,Мартин Славов,Александър Таргов,Димитра Господинова,Божана Маринова

Златни медали и Първо място за :Димитра Господинова,Божана Ммаринова,Мария Караиванова ,Веселина Георгиева,Гергана Генова

Златен медал и Първо място в категория „ индивидуални изпълнители” за Гергана Минова

-Участие във фестивал за изпълнители гр.Хасково 07.05.2016 от класа по пианос преподавател Величка Ченова- Първо място

- Участие в Регионалния фестивал на руската песен 26.03.2015година.Второ място за „Акустично трио”.

-на 28-29 май 2016г. се проведе Седни детски музикален фестивал „Мишо Тодоров”.Във фестивала тази година взеха участие индивидуални изпълнители и вокална група „Пламъче” от Гимназия „Иван Вазов” с.Стояновка Република Молдова

- Участие на ученици от школата в открита сцена пред ХГ”Сирак Скитник” месец май и на тържественото награждаване на Националния конкурс „Коледа за всички” на ХГ „Д.Добрович”

-Участие във фестивал на ОШИ гр.Пловдив 21.06.2015 година,класовете по пиано,китара и пеене. Първо място клас пиано, Първо място вокално пеене,Трето място Вокална група,Трето място формация „5+2”,Трето място група „Експеримент”

- Концерт на ОШИ „Мишо Тодоров” – „Коледа с приятели” – 09.12.2016г.

- Концерт на ОШИ и среща с Дядо Коледа” - 20.12.2016 • Школа по спортни танци с треньор Цанка Иванова

Награди и отличия от участия в турнири по спортни танци.Участие в концерти на ОШИ „Мишо Тодоров” при НЧ”Зора1860”.Участие на танцови двойки в Благотворителен концерт „Заедно в превенцията”.Концерт за събиране на средства за Паметника на шести артелерийски полк,Благотворителен концерт за събиране на средства за населението на Хитрино .Участие на танцови двойки в концерти по повод празници на сливенски училища.

Участие в Националния фестивал на книгата Сливен - 07.05.2016,

гр.Поморие 15.05.2016.-Две Втори места от „Изгряващи звезди”.

гр.Казанлък 21.05.2016 - Три Първи награди, Три Втори награди и Една Трета награда

гр.Стара Загора 05.06.2016 - Национален турнир Второ място за танцова двойка и соло –момичета Първо място – А.Кисьова, Второ - К.Иванова ,две Трети места за Г.Иванова и Диляна Роева

18.06 2016 гр.Несебър - Танцови двойки - Второ място „латина” и Трето място „стандарт”,соло момичета едно Първо място и три Втори ..

15.10.2016 гр.Сливен –Двойки – Второ място;соло три Първи, три Втори и три Трети места.

05.11.2016 гр.Стара Загора – танцова двойка Стойко Стойков и Александра Кунева – Второ място

12.11.2016 гр.Казанлък - танцова двойка Стойко Стойков и Александра Кунева –Първо място,соло момичета три Първи места и едно Второ място

22.11.2016 гр.Ямбол – момичета три Първи места, едно Второ място и едно Трето място. • Класически балет „Адажио” с преподавател Наталия Хаджикостова

Участие в концертите: „Коледа с приятели”на 09.12.2016 и ”Дядо Коледа”в читалището на 20.12.2016.

Участие в балетен спектакъл „КОЛЕДНИ ВЪЛНЕНИЯ”- на 13.12.2016г. - Държавна опера град Стара Загора,съвместен проект с балетна школа „Па Де Кре”гр.Стара Загора.ГОДИШЕН ПЛАН

за дейността на НЧ „Зора 1860” – Сливен

през 2017 година

Въведение:

Настоящият план цели обединяване на усилията за по нататъшно развитие и утвърждаване на читалище ”Зора 1860” като обществена институция, реализираща важната обществената роля - да продължава да бъде традиционен културен и образователен център.Основни цели и приоритети:

Стимулиране на читалищната дейност, кандидатстване по проекти и програми за набавяне на финансови средства за подобряване на материално - техническата база.

Формиране на читалището като място за общуване и контакти, за социална и културна интеграция на различните социални общности,включително такива в риск, неравностойно положение, етнически групи и други.

Актуализация на библиотечния фонд чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения и проекти. Дигитализация на фонд „Редки и ценни издания”- приоритет на библиотеката. Организиране на литературни четения,посещения на деца, ученици и възрастни в библиотеката за повишаване на читателския интерес към книгите.

Популяризиране на значими мероприятия проведени в Народно читалище „Зора 1860”.

Разширяване обхвата на дейността на читалището, трансгранично сътрудничество и участие в общински, регионални, национални и други конкурси и фестивали.М.Януари

- Изпълнение на дейностите, предвидени по проект BG 08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” Мярка 2.”Документиране на културната история”, януари-април:


- Съвместен международен проект на РБ „П.Славейков”-В.Търново Институт по математика и информатика – БАН, Дирекция „Култура и туризъм”- Община Търново, Фондация „Амалипе” –В.Търново, РИМ –В.Търново, РБ ”Л.Каравелов –Русе, НЧ „ Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" гр. Свищов, НЧ „Съгласие 1869” –Плевен ,Фондация НАБИС, Библиотека в Брашов , Румъния и Библиотека „Зора”-Сливен

- Ежедневни публикации -бележити дати за Сливен, информация за значими личности от Сливен снимки, нови книги,онлайн обслужване и други във Фейсбук профила на библиотека „Зора” с цел популяризиране на услугите, фонда и приближаване до младите хора.


- Администриране и актуализация на сайта на читалището; Актуализация на онлайн каталога на библиотеката.

- Срочни продукции на класовете по пиано, цигулка, китара, балет.

- Спектакли на Детски театър „Зора”- Театър от деца за деца– представленията „Спящата красавица” и „Кристалната пантофка” /по график/.

- 16 - 31 януари - Изложба за отбелязване на 115 години от рождението на Йордан Василев - Богдар / писател, автор на стихосбирки, пиеси, пътеписи, разкази - роден на 16 януари 1902 в гр.Сливен/

М.Февруари


- На 27 февруари 1837 година е роден първият председател на читалище „Зора” . Навършват се 180 години.

- Вокална група „Русская песня” при читалището ще участва в XVI–тия Регионален фестивал на руската песен и танц.

- Спектакли на Детски театър „Зора” по график.

М.Март

- Концерт на Смесен хор „Добри Чинтулов” с диригент акад.Методий Григоров посветен на 1 март – Ден на любителското художествено творчество.

- Литературен онлайн конкурс „Софроний Врачански”.Иницииран от Общински съвет и НЧ „Зора”.

- Пролетен концерт на възпитаници на ОШИ „Мишо Тодоров”.

- Организиране на тържества „Вече мога да чета” - съвместно с класове - първокласници от сливенските училища.

- Спектакли на Детски театър „Зора” по график.М.Април

- Великденски концерт на Смесен хор „Добри Чинтулов” с диригент акад.Методий Григоров

- 50 години от кончината на Мишо Тодоров /21.04.1967г./ Панахида и поднасяне на цветя на гроба на Мишо Тодоров /композитор,музикален деец ,пианист и диригент/- Участие на възпитаници на ОШИ „Мишо Тодоров” в Международен конкурс ”Вива пиано” в зала България - София

- Участие на възпитаници на ОШИ „Мишо Тодоров” в Национален конкурс „Млади пианисти „- Бургас 2017 година.

- Участие в общоградски Великденски фолклорен концерт.

- Представяне на книга на български автор.

- Маратон на четенето.

- Спектакли на Детски театър „Зора”/ по график/.

М.Май

- Национална библиотечна седмица /съвместно с ББИА/.- Ден на отворените врати в библиотека „Зора” - по график.

- Съвместна документална изложба с Община Сливен по случай50 години „Сливенски огньове”

- Участие в МФДТФ ”Приятелство без граници”.

- Спектакли на Детски театър „Зора” /по график/.М.Юни

- Национален детски и младежки театрален фестивал.С подкрепата на Община Сливен.

- 5 юни Свети Дух - празник на читалище „Зора 1860 /по програма/

- Детски музикален фестивал „Мишо Тодоров” – 2017година

- Годишен концерт за закриване на учебната година на ОШИ „Мишо Тодоров”.

- Среща с български писател.

- Спектакли на Детски театър „Зора” по график.М.Септември

- Национален литературен конкурс „Добри Чинтулов”. Издаване на сборник с творбите на отличените в литературния конкурс.

- Документална изложба 195 години от рождението на ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, съвместно с РИМ - Сливен и Държавен архив – Сливен.

М.Октомври

- Концерт на съставите на читалището по повод 195 години от рождението на ДОБРИ ЧИНТУЛОВ- Участие на състави от читалището в програмата за Димитровден - празник на град Сливен.

- Спектакли на Детски театър „Зора” по график.М.Ноември

- Тържествен концерт по случай 1-ви ноември – Денят на народните будители

- Спектакли на Детски театър „Зора” /по график/.М.Декември

- Участие на вокална група „Русская песня” в Национален песенен конкурс в гр.Стара Загора.

- Спектакли на детски театър/ по график/

- Детски коледен празник на възпитаниците на ОШИ „Мишо Тодоров”.

- Коледен концерт на Смесен хор „Добри Чинтулов”.

3.Други дейности

- По повод Празника на читалището Свети дух 20.06.2016г. – колектива на читалището посети Устремския манастир „Света троица” край Тополовград.

- Благотворителен концерт за събиране на средства под наслов „Заедно в превенцията” съвместно със Сдружение онкоболни и приятели- Концерти на Клубовете на пенсионера –4 броя по дати: /26.04.2016; 25.05.2016; 30.09.2016; 01.11.2016;/

Изготвил Галина Георгиева – Секретар на НЧ”Зора 1860”

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница