Иновации в сферата на услугите ресторантьорство. Въведение в иновациитестраница2/4
Дата18.11.2017
Размер0.54 Mb.
Размер0.54 Mb.
1   2   3   4

3. УПРАВЛЕНИЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В УСЛУГИТЕ

3.1. Пространство за иновации в услугите

Иновации могат да приемат няколко форми (виж фигура 3.1):

● „продуктовата иновация” - промени в неща (продукти/услуги), които организацията предлага оферти

● „иновационния процес” - промени в начина, по който те се създават и доставят

● „позиционни иновациите” - промени в контекста, в който продуктите / услугите се въвеждат

● „парадигма на иновациите” - промени в базисните ментални модели, които поставят рамката на това което организацията прави.

Например, нов дизайн на автомобил, нов застрахователен пакет за инцидентни с бебета и нова система за домашно забавление, всички ще бъдат примери за продуктни иновациите. И промените в методите на производство и оборудване, използвани за производство на колата или на системата за домашно забавление или в процедурите за и последователност в застрахователния случай, ще бъдат примери за процесни иновациите.

Понякога разделителната линия е малко незабележима - например, нов бързоскоростен ферибот е едновременно продукт и иновационен процес. Услугите често представляват частен случай на това където се сливат аспектите на продукта и процеса. Например, нов ваканционен пакет е промяна на продукт или процес?c:\users\o61\desktop\текущи разработки тетрадка.бг\daniela marinova\4.png
Иновациите могат също така да се осъществи чрез препозициониране възприемането на установен продукт или процес в зависимост от конкретния контекст на потребителя. Например, един отдавна установен продукт във Великобритания е Lucozade, първоначално разработена като напитка на базата на глюкоза, която да подпомогне децата и инвалидите в период на възстановяване. Тези асоциации с болести са били изоставени от собствениците на марката, GSK, когато те отново стартират продукта като здравна напитка насочена към бързоразвиващия се фитнес пазар, където сега е представен като спомагателн продукт за повишаване на производителността при извършване на упражнения. Тази промяна е един добър пример на „позиционна иновация”.

Примери за позиционни иновациите в сферата на услугите, включват създаването на нов пазарен сегмент около нискотаригните авиолинии (по същество нискобюджетни превозвачи няма идея да предизвикат установени авиокомпании, а вместо това разкриват нов пазар готов да предложи комфорт и допълнителни услуги на ниска цена), или развитието на широка гама от нови медийни приложения в интернет и мобилните платформи, сегментирайки и отваряйки радикално ново пазарно пространство.

Понякога възможности за иновации се появяват, когато ние преструктурираме начина, по който глемане на нещата. Henry Ford коренно промени облика на транспорта, не защото той е изобретил автомобила (той е бил сравнително закъснял), нито защото той развива производственият процес в единно цяло. Неговият принос е да промени основния модел - от предлагане на ръчно изработени продукти за няколко заможни клиенти до такъв, при който се предлага автомобил за всеки човек на цена, която той/тя може да си позволи. Последвалата смяна от ръчно производство към масово производство е нищо друго, освен една революция в начина, по който автомобилите се създават и доставят.

Последните примери за „парадигма на иновации” - промени в умствените модели – включват изместване в основните клиенти на нискотарифните авиокомпании, предоставянето на онлайн застрахователни и други финансови услуги и препозициониране на напитки като кафе и плодови сокове, като първокласни „маркови” продукти.Всяко едно от 4Р на иновациите може да се осъществи по оста от постепенна до радикална промяна; областта, посочена от кръга на фигура 3.1 е потенциалното иновационно пространство, в който една организация може да работи20. Що се отнася до управлението на иновационния процес, тези различия са важни. Начините, по който се приближаваме постепенно, ден по днес към промяна ще се различават от тези, използвани по-рядко, за да се направи радикална стъпка в промените. Таблица 3.2 изброява някои примери за постепенни/точкови и радикални иновации между различните услуги като се подчертава, че има широка възможност за иновативно дейност.


Табл.1 Примери за точкови и радикални иновации

Вид иновация

Присъща новост

Прави радикално нови и различни неща

"Продукт" - услуга предлагана на крайния потребител

Променена / подобрена версия на
установена услуга -
Например, по-персонализирани
ипотечни или спестовни "продукти",
допълнителни възможности за туристически преживявания, повишаване на гамата
функции в комуникационните услуги

Радикална промяна - например онлайн търговия на дребно

"Процес" - начини за създаване и предоставяне

По-ниски разходи за доставка чрез "обратна
офис" оптимизация на процесите, намаляване на отпадъците чрез Six Sigma и други подходи.

Радикална промяна в процеса -
Например преминаване към онлайн "лице
в лице" контакт, супермаркети и
самообслужване при пазаруване, а не
традиционна търговия на дребно,
системи за доставка и т.н.

"Позиционна"

Отваряне на нови пазарни сегменти - например, предлагане на специфични застрахователни продукти на студенти

Радикална промяна в подхода - например, отваряне на нови пътнически пазари чрез нискобюджетни иновации в транспорта и други

"Парадигма" - основния бизнес модел

Преосмисляне на основния модел - например, преминаване от застрахователни агенти и брокери към директни и онлайн системи

Радикална промяна в настройката за услугата - например, преминаване от продуктно-базирано към базирано на услугите производство3.2. Управление на иновациите в сферата на услугите

Обхватът на иновациите в услугите поставя въпроса за това колко добре процесът е организиран и управляван. Предлагам, че иновациите са основен процес занимаващ с подновяване на това, което организацията предлага и начините, по които то генерира ползи и се доставя. Дали организацията се занимава с тухли, хляб, банковото дело или грижи за бебето, основното предизвикателство е едно и също. Как да се получи конкурентно предимство чрез иновации - и чрез това компанията да оцелее и да расте? Това е предимно предизвикателство за организациите с нестопанска цел - полицията, здравеопазването, образованието - където ролята на иновациите е такава да се занимават с проблемите на престъпността, болестите или неграмотността.

На този родов признак предлагам, че организациите трябва да управляват четири фази за изработване на иновационния процес (виж фигура 5)
c:\users\o61\desktop\текущи разработки тетрадка.бг\daniela marinova\5.png
Организации трябва да:

● Сканират и търсят в тяхната среда (вътрешна и външна) за сигнали за иновационен потенциал. Това могат да са нужди от всякакво естество или възможности, произтичащи от изследователска дейност някъде, или натиск да се отговари на законодателството, или поведение на конкурентите, но те представляват пакет от стимули, на които организацията трябва да отговори.

● Стратегически да избира от този набор от потенциални стимули за иновации тези от тях, спрямо които организацията може да ангажира ресурси. Дори и най-добрите ресурси на организацията не могат да направят всичко, така че предизвикателството се състои в подбор от неща, които предлагат най-добрата възможност за разработване на конкурентно предимство.

● Прилагане на иновации, разивайки я от една идея през различни етапи на развитие до окончателното стартиране като нов продукт или услуга във външния пазар или нов процес или метод в рамките на организацията.

Последна - по желание - фаза е да се отрази върху предишните фази и да се направи преглед на опит - успех или провал - за да се научи повече за това как да се управлява процеса по-добре и да се получат съответните знания.

Разбира се, има безброй варианти на тази основа за начина, по който организации могат да проведат иновационния процес. И той много зависи от къде се започва и от техните специфични непредвидени случаи/условности. Например, големите фирмите могат да структурират процеса в много по-голяма степен, отколкото по-малките фирми, които работи на неформална основа. И фирми в наукоемки отрасли като фармацевтични продукти ще се концентрират повече върху формалната R & D - често изискваща значителна част от доходите - докато други като в производството на облекло ще наблегнат на по-тесни връзки със своите клиенти, като източник на иновациите. Организациите с нетърговска цел могат да бъдат по-загрижени за намаляване на разходите и подобряване на качество, докато в частния сектор посредниците се притесняват за пазарния дял. Мрежата от фирми може да се наложи да разработи комплексни договорености за координация, за да се гарантира успешно завършване на съвместни проекти и да се измислят внимателни правни рамки за гарантиране, че правата на интелектуална собственост са спазени.

Но в сърцето на процеса е една и съща основна последователност на активността. Управлението на иновациите е относно да се научим да намериме най-подходящото решение на проблем чрез последователно управление на този процес и по този начин, най-доброто и подходящо за конкретните обстоятелства, при които организацията се намира.

Услугите могат да подчертават някои елементи повече от производството, например, относително високо значението на сигналите на търсенето за започване на процеса. Иновациите в сферата на услугите могат да предоставят някои особени предизвикателства, например, интензивност на конкуренцията / липсата на бариери за навлизане на пазара означава, че непрекъснато се изискват иновации, като същевременно възможности за съвместно създаване дават възможност за някои от тях под вида на „блокираща” връзка за крайните потребители.

Въз основа на това иновациите в услугите се случва в различните части на иновационното пространство идентифицирано по-рано и че те пораждат същите общи предизвикателства относно управлението, така че ще бъде полезно да се разгледат възможностите за прехвърляне на модели за подпомагане на разбирането и действия в управлението на процеса, които са се появили в света на производство.


4. ОСОБЕНОСТИ НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА

4.1. Типология на иновациите в туризма

Приложното поле на иновациите не само в туризма, но и във всички останали сектори на икономиката, се формира от съществуващата в дадения сектор съвкупност от възможности за внедряване на инвенции или за трансфер (усвояване) на иновации от други сектори, както и от вече реализираните иновации. Един от начините за опознаване приложното поле на иновациите в даден икономически сектор е посредством използването на различните видове съществуващи класификации. Именно приложното поле в различните му измерения осигурява критериите за съответните класификации на иновациите.

Тук веднага трябва да се отбележи, че в научната литература посветена на иновациите съществуват множество класификации на иновациите по принцип, в зависимост от целите на съответните изследвания.

В хода на представянето на различните класификации на иновациите не може да се подмине исторически наложилите се такива посредством българската нормативно-правна уредба. Съгласно наложилата се концепция в научната практика и действащото в България законодателство (най-вече отменения Закон за изобретенията и рационализациите) през 70-те, 80-те и началото на деветдесетте години на XX век, иновациите се разглеждат като краен резултат и са групирани в следните три вида:  • Открития. Това са базови и авангардни иновации и те образуват елитната групировка в иновационната номенклатура. Чрез откритията се установяват нови, неизвестни за познанието и практиката закономерности, явления и свойства. Тези иновации имат принципно значение за общественото развитие и водят до дълбоки изменения в техниката, технологията и производството.

  • Изобретения. Това са иновации от втория етаж на иновационната пирамида. Те са нови технически решения на задачи, по прогресивни и по-полезни в сравнение със съществуващото равнище на техниката. Изобретенията имат в сравнение с откритията по-нисък клас на новост, но за сметка на това са по-многочислени. Често пъти новостта при тях е частична, т.е представлява развитие на известни научно- технически решения. Изобретенията също така обогатяват техническата и продуктова структура на съответната дейност.

Рационализации. Това са иновациите, за които се приема, че трябва да са с най-масов характер. Те са нововъведения с ограничена и твърде ниска степен на новост - технически решения, които имат новост “поне в рамките на предприятието или организацията”, която ги внедрява. Обновяват само отделен елемент на технически средства или материали. При рационализациите действа правилото “след известното още по известно и полезно”. С рационализациите се счита, че се поддържа текущото съвременно равнище на техниката и производството. Въздействието им е локално и не предизвиква принципни изменения. Рационализациите се основават на натрупан производствен опит. Често те са дело на персонала, зает непосредствено в производството.

Новите производствените процеси, както и новите продукти се появяват на бял свят - като резултат- благодарение реализацията на съответните иновационни процеси. Това дава основание доста често при използването на така разглеждания критерии иновациите да се поделят на продуктови и технологични.

Разделянето на иновациите на продуктови и процесии (технологични) оказва влияние и на опитите за класификация на реално появяващите се в туристическата индустрия иновации. Датската изследователка Ане-Мете Хиалгер /Anne-Mette Hjalger/ например смята, че въз основа именно на едно такова деление иновациите в туризма, могат да бъдат обособени в следните пет групи21:

1. Продуктови иновации;

2. Класически процесии иновации (класически технологични иновации);

3. Процесии иновациите при боравенето и обработката на информация;

4. Управленски иновации;

5. Институционални иновации.

Една по-мащабна и всеобхватна класификация на иновациите в туризма е разработена от Д-р Хеърмън Кан (Dr. Herman Khan) от Хъдсановия Институт в САЩ още в далечната 1979 г. По-късно тя е доразвита и осъвременена от Дорис и Филип Давидоф (Doris and Phillip Davidoff)22. Интерес при тази класификация представлява фактът, че иновациите в туризма са разгледани в един динамичен план, обхващащ един 100 годишен период. Направен е също така и опит за прогнозиране на развитието на иновациите в различни сектори на туристическата индустрия до 2029 г.

Според така разглежданата класификация на Кан, Дорис и Филип Давидоф, иновациите в туризма могат да бъдат групирани по следните области на приложение23:

1. Начини и способи на пътуване;

2. Достъпност на дестинациите;

3. Удобства;

4. Необходимо време за получаване на информация и за резервация;

5. Подържане на връзка с дома;

6. Прогнозиране на времето;

7. Прекомерно насищане на дадена територия с туристи;

8. Ролята на посредника (туристическата агенция).

Конкретните примери за всяка една от тези области на приложение са дадени от гореспоменатите автори посредством крайните резултати от реализациите на иновациите. Например, за преодоляването на разстоянието от Ню Йорк до Сидней (приблизително 10 000 мили) през 1929 г. на туристите било необходимо 2 седмици при скорост на придвижване 100-125 мили/час, през 1949 г, времето за преодоляване вече е 2 дни при скорост на придвижване 250-300 мили/час, през 1969г. то е респективно 1 ден при скорост на придвижване 500-600 мили/час, през 1979г. - пак 1 ден, но с възможност за скорост на придвижване в границите 500-1300 мили/час. Интересен пример е даден и по отношение на развитието на възможностите за туристите да получават информация и съответно да правят необходимите им резервации. През 1929 г. това е било възможно посредством използването на пощенски услуги или посещение на място в офиса на даден превозвач или пътнически агент и е отнемало от няколко часа до няколко седмици. През 1949 г. в употреба за тази цел навлиза все повече телефонът, а необходимото време е от няколко минути до няколко часа. През 1969 г. наред с телефона като средство за комуникация и правене на резервации за пръв път започва да навлизат и компютрите, а времето е сведено в границите от няколко секунди до няколко минути. През 1979 г. основно средство за получаване на информация и правене на резервации все още продължават да бъдат телефоните, времето необходимо за това е няколко секунди. 1989 г. развитието на персоналните компютри позволява трайното налагане на компютъризирани резервационни системи, времето се запазван, но се повишава надеждността. Периодът 1993-2003 г. ознаменува появата и експлозивното развитие на Интернет като комуникационна среда, налице е интерактивно общуване в реално време на потенциалния турист с доставчика на туристическия продукт.

Интерес представляват и класификациите на иновациите по отношение на отделните под-дейности в обхвата на туристическата индустрия. В хотелиерството например иновациите биха могли да бъдат подразделени спрямо съставните елементи на системата “хотел”. В тази връзка могат да бъдат откроени следните иновации:  • по отношение на териториалното и пространствено разположение;

  • по отношение на сградния фонд (суперструктурата);

  • по отношение на инфраструктурата; по отношение на кухненския блок; по отношение на перилното стопанство; по отношение на основните услуги; по отношение на допълнителните услуги; по отношение на управлението на персонала; по отношение на взаимодействието между гостите на хотела и неговия персонал и т.н.

Познавателна стойност има и класификацията на иновациите, използвана от Международната организация по труда по отношение на изследванията й в областта на туристическата индустрия в САЩ и по- специално в сферата на хотелиерството24 .
4.2. Зелените иновации в туризма.

Концепцията на „зелена икономика” не замества устойчивото развитие, но сега има нарастващо признание, че постигането на устойчиво развитие се основава почти изцяло на получаване на правилната икономиката. За да се направи преход към зелена икономика се изискват специфични условия. Те позволяващи благоприятни условия се състоят от националните регламенти, политики, субсидии и стимули, както и международния пазар и правната инфраструктура, търговски протоколи.

На национално ниво, примери за такива условия, позволяващи преход към зелена икономика са: промени в данъчната политика, реформи и намаляване на вредните за околната среда емисии; използване на нови пазарни инструменти; насочване на публични инвестиции в „зелени” ключови сектори; зелени обществени поръчки; и подобряване на екологичните правила и регламенти, както и тяхното прилагане.

Преходът към зелена икономика ще се различава значително в отделните държави, тъй като това зависи от спецификата на всяка страна относно природния и човешки капитал и относителното ниво на развитие. За измерване на напредъка в този преход се изисква идентифицирането и използването на подходящи показатели, както на макроикономическо равнище и на секторно ниво.  • Предизвикателства и възможности за туризъм

Повече от всеки друг сектор, туризмът има способността да повлияе (както положително, така и отрицателно) на ресурсите, от които той зависи. Туризъм в зелена икономика се отнася до туристически дейности, които могат да бъдат поддържани за неопределено време в своите социални, икономически, културни и екологични условия, или с други думи, устойчив туризъм.

Устойчив туризъм описва политиките, практиките и програмите, които вземат под внимание не само очакванията на туристите по отношение на отговорното управление на природните ресурси (търсене), но също така и на потребностите на общностите, които поддържат или са засегнати от проектите в туризма и околната среда (предлагане). Превръщането на туристическия бизнес в по-устойчив е не само от полза за местните общности, но също така повишава осведомеността и подкрепата за устойчивото използване на природните ресурси.

Туристическата индустрия е изправена пред множество значителни и свързани помежду си предизвикателства за устойчивост. Предизвикателства, които трябва да бъдат решени чрез екологизиране на производството включват 1) енергийни емисии и парникови газове; 2) потребление на вода; 3) управление на отпадъците; 4) загуба на биологично разнообразие; и 5) ефективно управление на културното наследство.

Обратно на това, налице са редица тенденции и събития, които предоставят особено потенциални възможности за зелени дейности в туризма. Така например, туризмът е един от най-обещаващите двигатели на растежа за световната икономика. В действителност, размера и обсега на сектора е изключително важен от гледна точка на глобалните ресурси, и дори възможностите за „озеленяване” са с важни последици. Освен това връзките на туризмът с редица сектори по местоназначение и на международно ниво означава, че промените в практиките могат да стимулират промени в много различни публични и частни субекти. Например, с едни от най-глобалните икономическите дейности, решенията, които вземат туристическите предприятия с оглед „озеленяване” на техните дейности могат да имат значително въздействие върху веригата на доставки (на местно, регионално или международно равнище), когато доставчиците и дистрибуторите се насърчават, или се изисква да приемат подобни устойчиви практики.

В допълнение, с разпространението на туризма към нови дестинации, най-вече в развиващите се страни, е налице значителен потенциал за подпомагане на целите за развитие, докато новите екологични и културни качества могат да дадат важен принос към по-устойчиви туристически дестинации.

Потребителските модели се променят, като изборът на туристите все повече се влияе от съображения за устойчивост като нарастващото търсене за местно произведени храни, продукти и услуги, които намаляват транспортните разстояния и дават възможности за развитие на местните и регионални икономики. Тези промени могат да бъдат доказани от нарастващата популярност, например, на движението „Slow Food”, което се стреми да запази традиционната и регионална кухня и регионални / местни ястия. Има също доказателства, които предполагат, че туристите търсят активно екологични и културно диференцирани дестинации като те са готови да платят повече за това преживяване.

Превръщането на на туризма по-устойчив може да създаде по-силни връзки с местната икономика, увеличи потенциала за местно развитие и намаляване на бедността. Преминаването към по-устойчиво развитие на туризма е представено в множество дестинации с оглед подобряване на потенциала за местно развитие чрез механизми, в това число: 1) неговата способност да запази биологичното разнообразие, ландшафта и културното наследство в развиващите се страни; 2) сравнително трудоемкия характер на сектора на туризма, с дейности, които са особено подходящи за жени и групи в неравностойно положение; 3) завишените разходи на туристите могат да дадат възможност за възползване от широк кръг подкрепящи сектори; 4) туризмът подобрява основните съоръжения на общата инфраструктура, необходими за развитие на други сектори и качеството на живот; и 5) в туризма работят повече жени и млади хора отколкото в други сектори.  • Сподели с приятели:
1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница