Институции и процес на вземане на решения в есДата03.04.2017
Размер102.79 Kb.
Размер102.79 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски

Специалност: (код и наименование)Ф

Ф

А

0

3

0

1

1

2

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

УЧЕБНА ПРОГРАМА


3

0

1

5
Дисциплина:

ИНСТИТУЦИИ И ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС

Преподавател: ДОЦ. Д-Р МАРИАНА КАРАГЬОЗОВА-ФИНКОВААсистент:


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

45

Семинарни упражнения

-

Практически упражнения (хоспетиране)

-

Обща аудиторна заетост

45

Извънаудиторна заетост

Реферат
Доклад/Презентация
Научно есе
Курсов учебен проект
Учебна екскурзия
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

45


Обща извънаудиторна заетост

45

ОБЩА ЗАЕТОСТ

90

Кредити аудиторна заетост

1,5

Кредити извънаудиторна заетост

1,5

ОБЩО ЕКСТ

3
Формиране на оценката по дисциплината1

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)


Участие в тематични дискусии в часовете


Демонстрационни занятия


Посещения на обекти


Портфолио


Тестова проверка


Решаване на казуси

30%Текуша самостоятелна работа /контролно


Изпит- Изпитът включва писмен елемент/схема на изпитния въпрос/ и устен анализ и формулиране на изводи по предмета на въпроса

70%

Анотация на учебната дисциплина:

Европейската интеграция е мащабна задача, която държавите членки на Европейския съюз постигат в различни аспекти. Интеграцията има исторически, политически, икономически, социални и правни основи.

ЕО и ЕС не са взаимозаменими понятия; те отразяват различни етапи в интеграцията на държавите членки. ЕО е самостоятелна юридическа личност, със собствени институции и правов ред, независими от държавите членки. ЕС черпи легитимността си от държавите членки и няма собствена юридическа личност; той действа било чрез общността, било чрез международни споразумения между държавите членки.

Предлаганият курс лекции по Институции на ЕО/ЕС представя, в контекста на кратка хронология на изграждането на обединена Европа и основните характеристики на ЕО и ЕС, единната европейска институционна рамка. Вниманието е концентрирано върху компетентността на ЕО, организацията, функциите и компетентността на основните пет институции на общността, както и на Европейския Съвет като единствен орган на ЕС.

Съществено място в лекционния курс заема очертаването на спецификата на нормотворческия процес и юриспруденцията на Съда в Люксембург относно статута на институциите и конституционната конструкция на ЕС.

Прокламираната Харта на правата в Ница, както и решенията в Лаакен и работата на учредения Конвент, неговата организация и дейност, са предмет на коментар в края на лекционния курс. Предлага се също аналитичен преглед на отделни глави от подготвения от конвента проект за конституционен договор, имащи отношение към темите на настоящия лекционен курс.

Предварителни изисквания:

Въведение в правото, Административно право и процесОчаквани резултати:

Целта на този лекционен курс е студентите да придобият необходимите познания за организацията, компетентността и ролята на всяка от институциите на ЕО в системата на управление на общностно ниво, на тенденциите в тяхното развитие, както и да познават основните методи на тяхната работа.
Учебно съдържание
Тема:

Хорариум

1

Възникване и развитие на Европейските общности/ЕО/ и Европейския съюз/ЕС/; правна природа.

 1. Основни моменти от историята на европейската интеграция:

Учредителните договори за създаване на ЕОВС,ЕИО и ЕОАЕ;

Единен Европейски Акт/ ЕЕА/ , Договорът за Европейски съюз

от Маастрихт/ДЕС/. Подходи в европейската интеграция.


 1. Правна природа на ЕО. Компетентност на ЕО- видове.

Европейски съюз.

3. Европейски съвет.

Институции и органи на ЕО.


5 часа

2

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС

 1. Институциите на ЕС според Договора от Маастрихт- обща характеристика.

 2. ЕП/ Евр.парламент/-ред на формиране :избиране на ЕП-

избирателно право на гражданите на ЕС.

3. Състав на ЕП- политически групи.

4. Функции и компетентност на ЕП; Правомощия свързани с бюджета.


6 часа

3

Институциите на ЕС според Договора от Маастрихт-

Съвет на министрите. 1. Състав, вътрешна организация и ред на дейност на Съветът

на министрите

 1. Компетентност.

 2. Гласуване в съвета

5 часа

4.

Институциите на ЕС според Договора от Маастрихт-

Комисия на ЕС/ЕК/

1. ЕК- състав и процедура на формиране.

2 Организация и ред на дейност на ЕК.

3. Компетентност на ЕК. Комитология.


5 часаТема:

Хорариум

5.

Институциите на ЕС според Договора от Маастрихт-

Съд на ЕО и първоинстанционен съд 1. Съд на ЕО- Основни функции на съда на ЕО, състав и организация.

2. Компетентност на съда.

3. Ред на дейност на съда- фази на съдебното производство.

4. Първоинстанционен съд на ЕО.


6 часа

6.

Институциите на ЕС според Договора от Маастрихт-

Сметна палата. Органи на ЕО

1. Сметна палата- състав и функции .


 1. Други органи на ЕС- .- Консултативни органи и

Специализирани органи

6 часа

7.

ПРОЦЕСЪТ НА ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЕС

 1. Нормотворчески процес в ЕО- субекти.

2. Процедури-

- процедурата на консултации;

- процедурата на коопериране ;

-процедурата на съвместното решаване- реформа на

законодателния процес- договорът от Амстердам.

3. Институционални взаимоотношения в нормотворческия процес.

4. Процедури във Втори и Трети стълб на ЕС.


6 часа

8.

КОНВЕНТ НА ЕС

 1. Учредяване на Конвента- ред, състав и мандат.

 2. Организация работата на Конвента- работни групи.

3. Проект за конституционен договор на ЕС- предвиждани промени и дискусии.


6 часа

Конспект за изпит

Конспектът за изпит е изложеното вече тематично съдържание.


Примерни въпроси:Въпрос

1

Възникване и развитие на Европейските общности/ЕО/ и Европейския съюз

2

Учредителните договори за създаване на ЕОВС,ЕИО и ЕОАЕ;

3

Състав, вътрешна организация и ред на дейност на Съветът

4

Сметна палата- състав и функции

5

Процедури във Втори и Трети стълб на ЕС

Библиография

Основна:

 1. Попова, Жасмин Основи на правото на Европейския Съюз, 2001

 2. Цакер,Кристиян : Европейско право/помагало/1998

 3. М Карагьозова- Финкова, Развитие на конституционното правосъдие в Европейския

 4. Съюз, статия, сп. Съвременно право кн. 3/1994г.;

 5. Curtin “ The Constitutional Structure of the Union”30 CMLRev.17

 6. Hartley” Constitutional and Institutional Aspects of the Maastricht Treaty”42ICLQ213

 7. Manchini”The making of a Constitution for Europe” 1989 CMLRev. 594

 8. Юриспруденция на Съда в Люксембург, релевантна към темите


Допълнителна:


 1. Lenaert”Some Reflections on the Separation of Powers in the EC”28 CMLRev.11

 2. Rasmussen” between Self- Restraint and Activism”1988 13 ELRev.28

 3. Schermers” The European Court of First Instance 1988 25 CMLR 541”

 4. Shaw, Jo, “Constitutional Settlements and The citizen After The Teaty of Amsterdam”

 5. Graig, Paul& Burca: EC Law- Text, Cases & Materials, 1996

 6. Lasok , Dominik: Law and Institutions of the European Communities, 1991

Дата, април 2016 г. Съставил: Доц. д-р Мариана Карагьозова-Финкова
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница