Инструкция за кандидатстване по мярка а и мярка е на национална програма по пчеларство за тригодишния периодДата09.12.2017
Размер335.93 Kb.
Размер335.93 Kb.ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

1618 София, бул. „Цар Борис III” 136; Тел.: +359 2 81 87 518;

Факс:+ 359 2 81 87 516; e-mail: dfz@dfz.bg; www.dfz.bgИНСТРУКЦИЯ

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА А И МЯРКА Е НА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД2011-2013 “

(Прием за 2012 г.)

В Централно управление (ЦУ) на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), отдел „Селскостопански пазарни механизми” (ОСПМ), сектор „Месо и пчеларство” (СМП) се приемат: 1. Заявления за подпомагане по мярка А от Националната програма по пчеларство (НПП)

 2. Заявления за подпомагане по одобрени проекти от Министерство на земеделието и храните по мярка Е от Програмата;

Началната и крайната дата за прием на заявления за подпомагане по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011 – 2013 г. (НПП) се определят със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Приемът се обявява на официалните интернет страници на ДФЗ – РА, на МЗХ, както и на видно място в ЦУ на ДФЗ.

Настоящата инструкция дава указания за кандидатстване по следните мерки и сектори на Програмата:Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари ;

Дейност I: Разработване на единна програма и методика за обучаване на обучаващи и обучение на обучители - квалификация и преквалификация на кадрите

Сектор 2 Обучение на обучаващи


Дейност II: Разработване на добри пчеларски практики

Сектор 2 Прилагане, отпечатване и разпространение на ръководство за Добрите пчеларски практики


Дейност III: Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин

Сектор 1 - Популяризиране на биологични пчелни продукти

Сектор 2 - Популяризиране на пчелните продукти.


Мярка Е: Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

Тема 1: Създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания

Тема 2: Изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период

Тема 3. Установяване на генетични и морфо - етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване

Тема 4 - Изследване на биологичната активност на български пчелен мед и пчелни продукти чрез - „ОМИКС” технологии
При кандидатстване се представят следните документи във връзка с регистрация /актуализация на личните данни на кандидатите в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).


 1. Валидна лична карта на законния представител на ЮЛ/упълномощеното лице;

 2. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, в случай че документите се подават от упълномощено лице и решение на управителния орган на юридическото лице за упълномощаване

 3. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд (за лицата регистрирани по ЗЮЛНЦ);

 4. Документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е кандидатът, в случай че същата е различна от сметката, посочена в ИСАК при последната актуализация на личните данни на кандидата.

В случай че, кандидатът не е регистриран до сега в ИСАК, към по-горе посочените документи подава „Общо заявление за регистрация” по образец. Попълненото и подписано от кандидата „Общо заявление за регистрация” може да бъде подадено и от упълномощено лице.

След регистрация в системата и получаване на уникален регистрационен номер (УРН), кандидатите подават „Заявление за подпомагане” по образец за 2012г., наличен на интернет страницата на ДФ „Земеделие” http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/ и в ЦУ на ДФЗ.

Към заявлението за подпомагане, кандидатът или изрично упълномощеното от него лице, следва да представи комплект от документи, съдържащ:


 1. Надлежно попълнено заявление за подпомагане, подписано лично от кандидата/законния представител на ЮЛ;

 2. Копия на общи документи, описани в заявлението за подпомагане, заверени „Вярно с оригинала” лично от кандидата/законния представител на ЮЛ;

 3. Копия на специфични документи, описани в заявлението за подпомагане, заверени „Вярно с оригинала” лично от кандидата/законния представител на ЮЛ;

При подаване на заявлението кандидатът/упълномощеното лице представя оригиналите на всички изискуеми документи за сравнение със заверените от кандидата копия .

Във всички случаи заявленията и приложените към тях копия на изискуеми документи се подписват лично от кандидата/законния представител и се подават от кандидата/законния представител или от упълномощено от него лице, след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно, даващо правно основание за подаване на заявление за подпомагане и подписване на документи, свързани с обработката на заявлението.

В случай, че в представените документи са нанасяни корекции, същите следва да бъдат заверени от длъжностните лица, които са ги извършили.

Ако вследствие на извършена проверка от служителите на ДФЗ- РА за съответствие с критериите за допустимост и финансиране се установят нередности, кандидатите имат възможност да отстранят същите в десет дневен срок от получаване на Уведомително писмо за установени нередности. Срокът започва да тече от датата на обратната разписка, удостоверяваща получаването на писмото от кандидата.ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ

 1. Кандидатът да няма изискуеми задължения към ДФ ”Земеделие”;

 2. Кандидатът да няма изискуеми задължения към държавния бюджет;

 3. Кандидатът не е подпомаган повече от 3 пъти в рамките на програмата;

 4. Не кандидатства за финансиране по други програми/ инструменти на ЕС за същата инвестиция/разход;

 5. Кандидатът за подпомагане не е:

 • в открито производство по обявяване в несъстоятелност;

 • обявен в несъстоятелност;

 • в производство по ликвидация.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

 1. По мярка А, Дейност I, Дейност II и Дейност III, сектор 2: Браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, регистрирани като ЮЛНЦ;

 2. По мярка А, Дейност III, сектор 1: Сдружения на пчелари, свързани с биологичното пчеларство, регистрирани като ЮЛНЦ, подкрепящи и подпомагащи развиване на биологично пчеларство;

 3. По мярка Е, тема 1 - Висши учебни заведения, в които се преподава дисциплината „пчеларство” и/или „пчелна патология”, научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството;

 4. По мярка Е, тема 2 и тема 3- Научни институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството, Университети и Висши училища, в които се преподава пчеларство, Научни пчеларски асоциации и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ

 5. По мярка Е, тема 4 - Кандидатът е Научни институти, лаборатории или изследователски центрове, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството, Университети и Висши училища, в които се преподава пчеларство, Научни пчеларски асоциации и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ.

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

 1. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал (в случай, че документите се подават от упълномощено лице) и решение на Управителния орган на ЮЛ за упълномощоване;

 2. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд (за лицата регистрирани по ЗЮЛНЦ);

 3. Решение на компетентния орган на юридическото лице за ползване на подпомагане по съответната мярка;

 4. Копие от устройствен акт, устав или дружествен договор за ЮЛ по ЗЮЛНЦ или копие от правилник за устройството и дейността на научния институт или на по-висшата научна институция, към която институтът се числи като ЮЛ;

 5. Попълнена таблица за допустимите инвестиции по групи разходи на хартиен и електронен носител

СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ

Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност I, Сектор2:

 1. Разработен проект за провеждане на обучение по съответните модули на единната програма и методика за обучаване на обучаващите, изготвена по сектор 1 на дейност I на мярка А на настоящата програма по пчеларство, вкл. план-график на обучението, брой групи, брой обучаеми с опит в областта на пчеларството във всяка група и подробен финансов план;

 2. Копие от договор с институция в системата на професионалното образование по смисъла на чл. 18 от Закона за професионалното образование и обучение

 3. Копие от лицензия, издадена от НАПОО

 4. Документи, доказващи научната степен/звание, образованието и професионалната квалификация на лицата, ангажирани с провеждане на обучение на обучаващи

 5. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки

 6. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена

Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност II, Сектор 2:

 1. Разработен проект за прилагане, отпечатване и разпространение на ръководство за Добрите пчеларски практики, включващ графици на семинарните занятия и подробен финансов план

 2. Документ удостоверяващ одобрението на ръководството и образците на документи съгласно изискванията на Закона за БАБХ;

 3. Декларирация от кандидата, че ръководството за добрите пчеларски практики и образците на документи към него ще бъде разпространено в най-малко 70% от административните области на страната

 4. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки.

 5. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена

Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност III, Сектор 1:

 1. Проект за популяризиране на биологичните пчелни продукти на територията на страната, включващ информация за мястото на провеждане на мероприятията, видове информационни материали и информационни канали, които ще се използват за промоцията;

 2. План-график на планираните мероприятия за съответната година;

 3. Подробен финансов план;

 4. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки

 5. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена

Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност III, Сектор 2:

 1. Проект за популяризиране на българските пчелни продукти включващ информация за мястото на провеждане на мероприятията, видове информационни материали и информационни канали, които ще се използват за промоцията

 2. План-график на планираните мероприятия за съответната година;

 3. Подробен финансов план;

 4. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки

 5. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена

Мярка Е: Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

Тема 1: Създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания.

 1. Проект, за създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания, с подробно описание на необходимите дейности;

 2. Положително становище на оценяваща комисия за одобрение на проект за създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания;

 3. Документи, удостоверяващи преподаването на дисциплината „пчеларство” и/или „пчелна патология” във висшите учебни заведения, а както и извършването на изследвания в областта на пчеларството в научноизследователски институти;

 4. Сертификат за акредитация на научен институт или висше училище/ устав на научната пчеларска асоциация;

 5. Подробен финансов план

 6. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки.

 7. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена

Тема 2: Изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период:

 1. Проект за изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период, с подробно описание на необходимите дейности;

 2. Положително становище на оценяваща комисия за одобрение на проект за изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период;

 3. Сертификат за акредитация на научен институт или висше училище, устав на научната пчеларска асоциация;

 4. Инвентарна книга /документи за собственост на съществуващо оборудване;

 5. Декларация, че не са предвидени средства от националния бюджет за оборудване на института, висшето училище или научната пчеларска асоциация за съответната година;

 6. Подробен финансов план;

 7. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки.

 8. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.

Тема 3. Установяване на генетични и морфо-етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване.

 1. Проект за установяване на генетични и морфо-етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване, с подробно описание на необходимите дейности;

 2. Положително становище на оценяваща комисия за одобрение на проекта, с подробно описание на необходимите дейности;

 3. Инвентарна книга /документи за собственост на съществуващите информационни продукти и софтуер;

 4. Сертификат за акредитация на научен институт или висше училище, устав на научната пчеларска асоциация;

 5. Инвентарна книга /документи за собственост на съществуващо оборудване/;

 6. Декларация, че не са предвидени средства от националния бюджет за информационни продукти/софтуер за института, висшето училище или научната пчеларска асоциация за съответната година;

 7. Подробен финансов план;

 8. Най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал за всеки разход на стойност над 5 000 лева, които съдържат дата на издаване, срок на валидност, подпис и печат на оферента. В офертите се описват всички включени в цената данъци, мита и вносни такси. Оферти не се изискват за разходите за хонорари и командировки;

 9. Обосновка във всеки един от случаите, когато не е избрана офертата с най-ниска цена.

ОБЩИ УСЛОВИЯ – ЗАЯВКА ЗА МЕЖДИННО/ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Освен окончателно плащане по сключения с ДФЗ – РА договор по Програмата се предвижда и възможност за извършване на междинни плащания за направените инвестиции/разходи по Мярка А и Мярка Е, в случаите, че същото е заявено от кандидата в заявлението за подпомагане. 1. Заявката за плащане следва да включва мерките и секторите от одобреното заявление за подпомагане и посочени в таблицата на одобрените инвестиционни разходи към Договора с ДФ „Земеделие”.

 2. Инвестициите/разходите да бъдат извършени след подаване на заявление за подпомагане в ДФ „Земеделие”, сектор „Месо и пчеларство”;

 3. Заявката за междинно/окончателно плащане следва да се подаде в ЦУ на ДФЗ-РА в срок до 1 месец след извършване на инвестициите/разходите и не по- късно от 31 август 2011 г.. За дата на извършване на инвестицията се взема по-късната от следните: дата на изискуем разходооправдателен документ или дата на реализиране на инвестицията/разхода - доставка, извършен анализ и др.;

 4. Кандидатът не трябва да има задължения към държавния бюджет и изискуеми задължения към ДФЗ;

 5. Заявените за финансиране разходи/инвестиции не може да са финансирани от ЕС по други програми или инструменти

 6. Заявката за междинно/окончателно плащане да бъде надлежно попълнена и всеки елемент на инвестициите/разходите да е детайлно описан в таблица за извършени инвестиции;

 7. Всеки заявен разход да бъде придружен от документи, доказващи неговото извършване;

 8. Не е допустимо закупване на оборудване втора употреба;

 9. Подадените документи да бъдат легитимни и автентични– съдържат всички нормативно изисквани реквизити, издадени са от компетентен орган. В случай на нанасяни корекции същите следва да бъдат заверени от длъжностните лица, които са ги извършили. Поправки и добавки по първични счетоводни документи не се допускат, съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

 10. Кандидатът следва да закупи активите от доставчик, с когото не са свързани лица по смисъла на параграф 1 от Доп. Разпоредби на ТЗ

Съгласно Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г., ДФЗ-РА изплаща финансова помощ (ФП) по заявката за междинно/окончателно плащане в размер на определен % от одобрените инвестиции/разходи без мита и такси.

Допустим за финансиране е разхода за невъзстановим ДДС съгласно разпоредбата на член 172а, т.2, буква „в” на Регламент (ЕО, Евратом) № 478/2007 на Комисията oт 23 април 2007 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности.Мярка, дейност, сектор

% на ФП

Мярка А

100

Мярка Е

100

ОБЩИ ДОКУМЕНТИ -
ЗАЯВКА ЗА МЕЖДИННО/ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ

Към заявката за междинно/окончателно плащане по образец на ДФЗ-РА за 2012 г. , налична на интернет страницата на ДФ „Земеделие” http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/ и в ЦУ на ДФЗ, се прилагат следните общи документи: 1. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал (в случай, че документите се подават от упълномощено лице) и решение на Управителния орган на ЮЛ за упълномощаване;

 2. Документ, издаден от банка, удостоверяващ IBAN на активна банкова сметка, чийто титуляр е кандидатът;

 3. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (ЮЛНЦ)

 4. Попълнена таблица на извършените инвестиции по групи разходи – на хартиен и електронен носител (Таблицата за извършените инвестиции в електронен вариант е налична на интернет страницата на ДФЗ – http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo);

 5. Първични счетоводни документи, доказващи извършените разходи, придружени с платежен документ, доказващ плащане от страна на ползвателя за всеки разход;

 6. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на данъчни задължения към националния бюджет, издадено от НАП не по-рано от 1 месец преди датата на заявката за плащане.

 7. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателя не е в процедура на ликвидация, издадено в рамките на месеца, предхождащ датата на подаване на заявката за плащане (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ)

 8. Удостоверение от окръжен съд, че ползвателят не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, издадено не по-рано от месеца, предхождащ датата на подаване на заявката.( (за ЮЛ по ЗЮЛНЦ)

 9. Копия на документи, удостоверяващи проведена процедура по ЗОП (решения, договори, оферти и др.) – ако е приложимо

 10. Договори за покупко-продажба на материали, консумативи и други МА - ако е приложимо

 11. Приемо-предавателни протоколи с включена декларация от доставчика за качество на продукта - ако е приложимо

 12. Договори за извършен разход за външни услуги - ако е приложимо

 13. Протоколи за извършените услуги, по видове дейности - ако е приложимо

 14. Заповеди за командировка, съгласно изискванията на Наредбата за командировки в страната/ чужбина с попълнени всички реквизити: дати, подписи, отчет и заверка с печати, дати и подписи на посещаваните места- ако е приложимо

 15. Билети/Пътни листове или пътни книжки, съдържащи всички необходими реквизити, рекапитулация на изминатите километри с изчислен разход, съгласно заповед за разходна норма - -ако е приложимо

 16. Сключени граждански договори, заповеди - ако е приложимо

 17. Отчетен доклад от служителя за извършената работа, Протоколи за приемане на извършената работа - ако е приложимо

 18. Сметки за изплатени суми с подпис на лицето при плащане в брой или приложени платежни нареждания за индивидуални плащания при превод по банкова сметка - ако е приложимо

 19. Платежни нареждания за внесени данъци и осигуровки - ако е приложимо

 20. Справка за отчитане на отработените дни и/или графици за отработено време - ако е приложимо

 21. Финален финансов отчет

 22. Междинен/Окончателен доклад за изпълнението на договора с ДФЗ (цели, дейности, резултати и отчет на извършените разходи по проекта)

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ -
ЗАЯВКА ЗА МЕЖДИННО/ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ


Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари:

 1. Всички материали и документи, насочени към обществеността, включително аудиовизуалните продукти, които ще бъдат финансирани по програмата, трябва да носят европейската емблема и следния текст на езика/езиците на целевата държава/държави: ФИНАНСИРАНА С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”;

 2. По всички дейности на мярката, кандидатите следва да разработят подробен Финансов план, в който да са предвидени всички разходи по реализацията на проекта, като е необходимо същите да съответстват на заложените допустими инвестиции и разходи съгласно текста на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.

 3. Допустими разходи по:

 • Дейност I, сектор 2 - хонорари на преподавателите, ангажирани с обучението, хонорари на лицата ангажирани с организацията на обучението - пътни, дневни и нощувки за преподавателите и лицата, ангажирани с обучението, съгласно действащото законодателство, пътни, дневни и нощувки за обучаваните, съгласно действащото законодателство, разходи за наем на зали, дидактически материали, канцеларски други материали и услуги, свързани с обучението;
 • Дейност II, сектор 2 - отпечатване на максимум 5000 комплекта от ръководството за Добри пчеларски практики и образците на документи към него, отпечатване на информационни бюлетини, относно ръководството за добри пчеларски практики, за провеждане на семинари във връзка с въвеждане на Добрите пчеларски практики чрез: наем на зали, дидактически пособия, канцеларски материали, хонорари на лекторите, разходи за разпространение на ръководството и информационните бюлетини;
 • Дейност III, сектор 1 – разходи, свързани с проектирането и изработката на информационни материали (печатни и електронни); разходи във връзка с организирането и провеждането на ежегоден празник на биологичното пчеларството за всички сертифицирани или в преход пчелари, с базар за биологични пчелни продукти;

 • Дейност III, сектор 2 – разходи за организиране и провеждане на национално ниво на ежегодна седмица на българските пчелни продукти; отпечатване на информационни материали и организиране на пресконференции; закупуване на материали и пособия; наем на зали и наети площи; участие в международни изложения, наемане на щандове, право на пътни, дневни, нощувки.


Разходите по заявките за плащане по дейност III не трябва да са заявени за финансиране/финансирани при условията на Регламент (EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 година относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни
Мярка Е: Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

 1. По всички дейности на мярката, кандидатите следва да разработят подробен Финансов план, в който да са предвидени всички разходи по реализацията на проекта, като е необходимо същите да съответстват на заложените допустими инвестиции и разходи съгласно текста на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г.

 2. Допустими разходи по:

- Тема 1 - за закупуване на пчелни семейства и пчелни майки; хонорари за лицата, ангажирани по проекта; командировки на лицата, ангажирани по проекта - пътни, дневни и нощувки, съгласно действащото законодателство; разходи за организация по изпълнението на проекта;

- Тема 2 – за закупуване на нуклеуси за зимуване на майките, съоръжени с инсталации за автономен контрол на микроклиматични показатели; за закупуване на нуклеуси, осигуряващи микроклиматични условия на силни пчелни семейства, по естествен начин; за закупуване на специално оборудвани кошери - пчелни банки, за зимуване на майки; за закупуване на микронуклеуси за зимуване на майки извън пчелното гнездо при условията на контролиран микроклимат; за. наемане и оборудване на две помещения за осигуряване на контролиран микроклимат; разходи за електроенергията, необходима за високотемпературното зимуване; закупуване на уреди и лабораторна техника за прецизен контрол над микроклиматичните фактори на зимуването, над физиологичното състояние на зимувалите пчели и над продуктивните качества на презимувалите майки; разходи за корекции на опитните модели нуклеуси; разходи за командировки на лицата, ангажирани по проекта - пътни, дневни и нощувки, съгласно действащото законодателство; хонорар на един спомагателен работник, за две години, ангажиран по проекта;хонорари на водещи специалисти в областта, ангажирани по проекта; лабораторни химикали;

- Тема 3 – за събиране на проби - хонорари на лицата, ангажирани по проекта и командировки на същите - пътни, дневни и нощувки, съгласно действащото законодателство; за разработване на проби и анализи - микроскопски и микробиологични изследвания, генетичен, морфометричен и етологичен анализи на отделните генотипове пчели, мултиплексен PCR анализ, хонорари, външни услуги, информационни продукти и софтуер;

- Тема 4 - за събиране на проби - хонорари на лицата, ангажирани по проекта и командировки на същите - пътни, дневни и нощувки, съгласно действащото законодателство; за разработване на проби и анализи - високоефективна хроматография, ядрено-магнитен резонанс и молекулна спектроскопия, както и тестове за биологична активност; доказване присъствието на нови биологичноактивни вещества, откриване на биомаркери и установяване на различни метаболитни пътища, имащи отношение към подобряване на човешкото здраве; за откриване на подходящи биомаркери и изработване на процедури за доказване на автентичността и на произхода на мед и пчелни продукти; за разработване на приложен софтуер; за представяне, публикация и защита на научните факти и постигнати резултати.СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ -
ЗАЯВКА ЗА МЕЖДИННО/ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ


Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност I, Сектор 2:

 1. Списък на включените в обучението и присъствен лист на обучаваните лица, от проведените обучения;

 2. Декларация за преминало обучение, подписана от обучаемите;

 3. Ветеринарномедицински дневник и/или автобиография на обучаваните лица, доказващи опит в областта на пчеларството;

 4. Копия на издадените удостоверения за успешно завършено обучение;

 5. Документи, доказващи научната степен/звание, образованието и професионалната квалификация на лицата, ангажирани с провеждане на обучение на обучаващи;

 6. Снимков материал от проведените обучения.

Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност II, Сектор 2:

 1. Договори с пчеларските сдружения покриващи най-малко 70% от административните области на страната за разпространение на безплатно ръководство за добрите пчеларски практики и образците на документи към него;

 2. Приемо-предавателни протоколи за получените екземпляри за разпространение;

 3. Списък на включените в семинарите и присъствен лист на лицата, от проведените срещи;

 4. Декларация за участие в семинар, подписана от участниците;

 5. Снимков материал от проведените семинари.

Мярка А: Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, Дейност III, Сектор 1:

 1. Екземпляри от всеки вид от изработените по проекта информационни материали за популяризиране на биологични пчелни продукти, носещи емблемата на Европейския съюз (ЕС) и текст”Финансирано с помощта на ЕС и РБългария” (покани, прес-съобщения, протоколи от подготвителни срещи, аудиовизуални материали, разпечатка на уебсайт, постери, листовки, реклами в пресата и други);

 2. Програма на мероприятието;

 3. Списък на участниците в мероприятието и документи, доказващи, че участниците в проекта са пчелари, които практикуват биологично пчеларство.

Мярка А: Техническа помощ за пчелари пчелари и сдружения на пчелари, Дейност III, Сектор 2:

 1. Екземпляри от всеки вид от изработените по проекта информационни материали за популяризиране на пчелни продукти, носещи емблемата на Европейския съюз (ЕС) и текст”Финансирано с помощта на ЕС и РБългария” (покани, прес-съобщения, протоколи от подготвителни срещи, аудиовизуални материали, разпечатка на уебсайт, постери, листовки, реклами в пресата и други);

 2. Програма на мероприятието.

Мярка Е: Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти

Тема 1: Създаване на линия пчели с повишена устойчивост към някои факторни (условнопатогенни) заболявания.

 1. Актуално копие от инвентарната книга, със заведени ново придобитите активи;

 2. Документ за собственост на съществуващото оборудване;

 3. Ветеринарно-медицинско свидетелство за здравословно състояние на закупените пчелни семейства/майки (съгл. чл. 20. , ал.(1), т. 3 от Закона за пчеларството);

 4. Сертификат за произход на закупените пчелни семейства/майки, издаден от развъдна организация, получила разрешение по смисъла на чл. 29а от Закона за животновъдството (съгл. чл. 20. , ал.(1), т. 2 от Закона за пчеларството);

 5. Протоколи от извършените изследвания;

 6. Снимков материал от извършените изследвания и опити.

Тема 2: Изпитване на съвременни технологии за съхраняване на пчелни майки през зимния период:

 1. Актуално копие от инвентарната книга, със заведени ново придобитите активи;

 2. Документ за собственост на съществуващото оборудване;

 3. Протоколи от извършените изследвания/опити;

 4. Снимков материал от извършените изследвания и опити

Тема 3. Установяване на генетични и морфо-етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване.

 1. Актуално копие от инвентарната книга, със заведени ново придобитите активи;

 2. Документ за собственост на съществуващото оборудване;

 3. Протоколи от извършените изследвания/опити;

 4. Снимков материал от извършените изследвания и опити

Тема 4. Установяване на генетични и морфо-етологични маркери за устойчивост на пчелни семейства към заболявания с цел формиране на система от дейности по селекция, консервация на националните генетични ресурси и опазване на пчелите от болести и изчезване.

 1. Актуално копие от инвентарната книга/ документи за собственост на информационни продукти и софтуер;

 2. Документ за собственост на съществуващото оборудване;

 3. Протоколи от извършените изследвания/опити;

 4. Снимков материал от извършените изследвания и опити.

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ПО НПП
Съгласно текста на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013г. заявленията за подпомагане се разглеждат по реда на постъпването им и тяхната регистрация в ИСАК с дата, час и минута на регистриране на УИН на заявлението.

Проектите по мярка А, придружени със заявления за подпомагане и всички изисквани документи към него се подават в ДФЗ, отдел „Селкостопански пазарни механизми”, сектор „Месо и пчеларство”. В случай, че Заявлението за подпомагане отговаря на критериите за допустимост, проектът по мярка А се оценява на базата на следните критерии :Таблица 1 - Критерии за оценяване на проектите по Дейност I, Сектор 2 Обучение на обучаващи
Предмет на оценяване

Информация от

Критерий

брой точки

 1. Преподавателски състав

Представени автобиографии на предложените преподаватели

Професионален опит на предложените преподаватели

 • Двама хабилитирани

 • Трима хабилитирани

 • Четирима хабилитирани

 • Над четирима хабилитирани • 5 т.

 • 10 т.

 • 15 т.

 • 20 т.

 1. Брой на обучаваните лица

Проект – информация за начин на провеждане на обученията

Равномерно разпределение на обучаваните лица по административните области на страната:

 • Над 4 лица в 10 от предвидените области; или

 • над 4 лица в 15 от предвидените обла сти

 • над 4 лица в 20 от предвидените области

 • над 4 лица в над 20 от предвидените области • 5 т.

 • 10 т.

 • 15 т.

 • 20 т.

 1. Териториално разпределение на обучаваните лица

Проект – информация за начин на провеждане на обученията

Равномерно разпределение по административните области на страната:

 • обучените лица са от 26 области; или

 • обучените лица са от 27 области; или

 • обучените лица са от 28 области. • 10 т.

 • 15 т.

 • 20 т.

Предмет на оценяване

Информация от

Критерий

брой точки

 1. Разпределение на броя обучаеми по групи

Проект – информация за начин на провеждане на обученията

Оптимален брой обучаеми в група(за целите на оценката се изчислява средна аритметична стойност: общ брой обучаеми/броя групи).

 • Групи с над 40 обучаеми;

 • Групи с до 40 обучаеми вкл.;

 • Групи с до 35 обучаеми вкл.;

 • Групи с до 30 обучаеми вкл.; • 5 т.

 • 10 т.

 • 15 т.

 • 20 т.

 1. Проекто-бюджет

Проект – заложен бюджет по проекта, ТДИ

Финансови условия на предложението

 • Проектобюджета ангажира 100% от предвидения бюджет по сектор 2 на дейност I на мярка А;

 • Проектобюджета ангажира от 90% до 99,99% от предвидения бюджет по сектор 2 на дейност I на мярка А;

 • Проектобюджета ангажира от 80% до 89,99% от предвидения бюджет по сектор 2 на дейност I на мярка А;

 • Проектобюджета ангажира 79,99% и по-малко от предвидения бюджет по сектор 2 на дейност I на мярка А; • 10 т. • 20 т.
 • 30 т.
 • 40 т.Максимален брой точки – 120

Таблица 2 - Дейност III: Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин, Сектор 1 - Популяризиране на биологични пчелни продукти и Сектор 2 - Популяризиране на пчелните продукти
Предмет на оценяване

Информация от

Критерий

брой точки

 1. Териториално разпределение на провежданите мероприятия

Проект – информация за начин на провеждане на мероприятията

Равномерно разпределение на мероприятията по районите за планиране на страната

 • 2 района;

 • от 3 до 4 района, вкл.;

 • над 4 района. • 10 т.

 • 15 т.

 • 20 т.

 1. Кандидатстваща организация

Проект – референции на организацията – кандидат по проекта

Опит в областта на популяризирането на мед и пчелни продукти

 • Кандидатстващата организация има опит в областта на популяризирането на мед и пчелни продукти
 • 10 т.

 1. Използвани материали за промоция

Проект – информация за начин на провеждане на мероприятията

Видово разнообразие на използваните материали за промоция

 • Печатни материали;

 • Дегустации на мед и пчелни продукти;

 • Лекции/презентации/други. • 5 т.

 • 5 т.

 • 10 т.

 1. Информационни канали за достигане до крайните потребители на мед и пчелни продукти

Проект – информация за начин на провеждане на мероприятията

Обхват на информационните канали за достигане до крайните потребители на мед и пчелни продукти

 • Провеждане на мероприятия;

 • Мероприятия и пресконференции;

 • Мероприятия, пресконференции, медийна реклама. • 10 т.

 • 15 т.

 • 20 т.

Предмет на оценяване

Информация от

Критерий

брой точки

 1. Проектобюджет

Проект – заложен бюджет по проекта, ТДИ

Финансови условия на предложението

 • Проектобюджета ангажира 100% от предвидения бюджет по сектор 1/2 на дейност III на мярка А;

 • Проектобюджета ангажира от 90% до 99,99% от предвидения бюджет по сектор 1/2 на дейност III на мярка А;

 • Проектобюджета ангажира от 80% до 89,99% от предвидения бюджет по сектор 1/2 на дейност III на мярка А;

 • Проектобюджета ангажира 79,99% и по-малко от предвидения бюджет по сектор 1/2 на дейност III на мярка А; • 10 т.

 • 20 т.

 • 30 т.

 • 40 т.Максимален брой точки – 100

Изготвя се проект на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по първото заявление за подпомагане от Регистъра на класираните проекти по мярка А „Техническа помощ” и всяко следващо по реда на тяхното подреждане и до изчерпване на бюджета по съответния сектор на мярка А „Техническа помощ” на НПП. В случай, че повече от един проект бъдат оценени с еднакъв брой точки, ИСАК подрежда заявленията по часа и минутата на прием в СМП, като първо е по-рано приетото заявление.

Проектите по мярка Е се подават в МЗХ и разглеждат и оценяват от Комисия за оценка на проекти, създадена със заповед на министъра на земеделието и храните. Кандидатите, чиито проекти са получили положително становище за одобрение по гореописания ред могат да подадат заявление за подпомагане в ЦУ на ДФЗ - РА.

Служителите на ДФЗ – РА: 1. Проверяват заявените данни и посочените факти от кандидатите;

 2. Проверяват съответствието с критериите за допустимост и финансиране;

 3. Извършват проверки на място;

 4. Одобряват или мотивирано отказват финансиране по НПП, за което уведомяват своевременно кандидатите.

В процедурата на ДФЗ – РА по мерките А и Е, е предвидена проверка преди плащане по подадени заявки за плащане.

Служителите на ДФЗ-РА, при необходимост съвместно с комисия, състояща се от експерти на МЗХ, НВМС или друг компетентен орган, извършват проверката на място след подаване на заявка за плащане по мярка Е, като резултата се отразява при определяне на одобрената финансова помощ. Целта на тази проверка е да се установи дали проекта се реализира в съответствие с неговото изложение, финансов план и времеви график, дали инвестицията е извършена, да провери броя, състоянието и окомплектовката на съществуващите към момента на кандидатстване по програмата активи и новозакупените такива. Активите се заснемат и описват от съответните длъжностни лица. Новозакупените активи следва да бъдат разположени на предварително заявеното от кандидата място. Служителите на ДФЗ – РА имат право да изискат представянето на документи, относими към проекта и извършените разходи.Задълженията на ползвателя на помощта са регламентирани в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при условията на „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година” с ДФ „Земеделие”.

ВАЖНО: Бенефициентите по МЯРКА А е необходимо да информират сектор „Месо и пчеларство” на отдел „Селскостопански пазарни механизми” за датите и периодите, в които мероприятията, планирани в графика към проекта, ще бъдат проведени. Във връзка с последното бенефициентът изпраща уведомително писмо в срок 15 (петнадесет) дни преди началото на всяко планирано в проекта събитие/мероприятие. Служителите на ДФЗ - РА извършват проверка на място, чиято цел е да установи дали се провежда събитието/мероприятието и до колко съответства на заложеното в проекта по мярка А.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница