Инструкция за потребителите на "апис-финанси"Дата18.11.2017
Размер338.73 Kb.
Размер338.73 Kb.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

НА “АПИС-ФИНАНСИ”


специализиран, практически насочен софтуерен модул, съдържащ експертни разработки, изчислителни алгоритми и алтернативни решения в различни области от икономиката

- СИЛАТА НА ИНФОРМАЦИЯТА!
1999-2006 Апис ЕООД Всички права запазени.
СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПРОДУКТА

1. Вид и обем на предлаганата информация 3

2. Потребителска насоченост 3

3. Актуалност на информацията 3

4. Тематична структура 4
II. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

1. Функционални възможности 7

2. Стартиране на системата 11

3. Използвани термини 12

4. Съдържание на папките в системата и работа с тях 12

5. Работа с финанси 14

6. Работа с образци и формуляри 19

7. Нов тип формуляри и изчислителни системи, внедрени в АПИС 27

8. Търсене в системата 29

9. Описание на менюта и бутони 31

10. Бързи клавиши и клавишни комбинации 36
III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ ЗА ПРОДУКТА

I. ОПИСАНИЕ НА СЪДЪРЖАТЕЛНАТА ЧАСТ НА ПРОДУКТА

1. Вид и обем на предлаганата информация

АПИС ФИНАНСИ съдържа повече от 650 експертни разработки в областта на икономиката и повече от 1 200 примера, образци и методики към тях. Представени са икономически модели, финансови схеми и алтернативни решения в областта на:

 • фискалния режим и пазарните регулатори;

 • счетоводството и одита по националните и международните стандарти;

 • бюджетния процес – кредитиране и субсидиране;

 • банкирането, паричните потоци, капиталовите пазари и сделки;

 • икономическия анализ, управленските решения и др.

Основните характеристики на експертната информационна система са:

 • тематично покритие на всички сфери на икономиката;

 • максимално придържане към практиката, основана на действащото законодателство;

 • пределно удобство и полезност за потребителя чрез съчетаване на изчерпателна и достоверна информация с богата справочна база;

 • прецизни изчислителни модули с включена валидизация на въведените данни;

 • възможност за получаване на данни и резултати към минало, настояще и бъдеще време;

 • логически препратки между отделните документи, регламентиращи ги нормативни и поднормативни актове, илюстриращи таблици и схеми, примери,

 • актуалност – системата е регулирана текущо с последните промени в законодателната уредба.

2. Потребителска насоченост

Продуктът е предназначен за широк кръг от потребители: • държавни ведомства;

 • търговски дружества, кооперации и еднолични търговци;

 • сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица;

 • адвокатски и посреднически фирми и др.

3. Актуалност на информацията

Информацията в продукта се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”. Потребителят получава актуализирания текст на цитираните в разработките нормативни актове в деня на обнародване на измененията. Когато с оглед обнародването на нови и/или изменянето и допълването на нормативни актове се налага актуализиране на разработки, сделки или на приложени към тях образци, формуляри, пояснения и др. документи, промяната се извършва в най-краткия възможен срок. При незначителни изменения на законодателството (напр. промяна в размера на таксите, глобите, компетентния орган или др. под.) актуализацията се прави още със съответния или най-късно със следващия брой на “Държавен вестник”. При по-значителни изменения на нормативната уредба информацията в продукта се обновява в рамките на един календарен месец.


АПИС ФИНАНСИ има следния тематичен обхват:

Данъчно облагане – определяне на данъчните задължения и облекчения, погасяване на задължения и др.

Данъчно производство – данъчна регистрация, данъчни проверки и ревизии, данъчни актове, обжалване, събиране на вземания.

Счетоводство – счетоводно отчитане, амортизации, оценки, попълване на образци и формуляри, отчетни документи, сметки за изплатени суми и др.;

Международни счетоводни стандарти – пълните текстове, примери, резюмета, сравнителен анализ между националните и международни счетоводни стандарти, основни терминологични различия между национални счетоводни стандарти, Международни счетоводни стандарти и Международни стандарти за финансови отчети, приети от Борда по международни счетоводни стандарти, текстовете от Постоянния комитет за разяснения.

Социално и здравно осигуряване – допълнително задължително и доброволно пенсионно осигуряване, обезщетения.

Работна заплата и пенсии – начини на формиране, допълнителни възнаграждения, обезщетения и удръжки.

Републикански и общински бюджети и извънбюджетни сметки – първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни средства, бюджетни средства и параграфи.

Банково дело, борси, ценни книжа, инвестиции

Финансов анализ, управленски решения, одит

Примери, казуси, определения; схеми, таблици и моделиране

Справочни и статистически данни, обслужващи конкретната материя

Документи и информационни услуги – документи, издавани при данъчна ревизия; документи, обект на данъчната ревизия – възможност за автоматично попълване, изчисление и отпечатване; отчети, формуляри, бланки и информационни услуги.

Данъчен, социален и застрахователен указател.

Изчислителни модули: финансов и счетоводен анализ; видове лихви и дисконтиране; труд, осигуряване и бизнес календар.

Формулярите в изчислителния модул позволяват автоматично пресмятане на:

¨ Лихви върху данъци и такси

¨ Законна и договорна лихва в левове и валута

¨ Кредити, лизинг, сегашна стойност

¨ Трудови възнаграждения, осигуряване, командировки

¨ Икономически показатели, парични потоци, конкурентноспособност

¨ Обезщетение за временна неработоспособност

¨ Норми на естествени фири на стоково-материални ценности и др.
4. Тематична структура


 • Класификация по теми;

 • Класификация по видове;

 • Класификация по термини;

 • Справочник;

 • Данъчен, счетоводен и осигурителен указател;

 • Валутни курсове, конвертор;

 • Борсови индекси;

 • Либор, еврорибор, ОЛП, Софибид, Софибор и Леониа;

 • НАП – адреси, кодове, банкови сметки (IBAN) и банкови документи;

 • Изчислителни системи.

Класификаторите предлагат на потребителя възможност да се ориентира към търсената информация по избран от него класификационен критерий. Отделните папки не съдържат различни разработки, а обобщават информацията в продукта по различен показател. Една и съща разработка може да се намира в различни папки, видно от търсенето по папки.
Класификатор по термини
Информацията е подредена по термини по азбучен ред. При кликване върху съответната буква се визуализира термините, относими към разработките, примерните образци, бланките и формулярите от продукта. Документите са по-лесно достъпни чрез определянето на предметната област, до която се отнасят - счетоводство, финансов контрол, данъчно производство, данъци (поотделно са разгледани и отделните видове данъци - акцизи, ДДС, подоходни, корпоративни, местни), ценни книжа, банки, финанси, сделки и т. н.


Класификаторът по термини включва :

- легални дефиниции по смисъла на нормативните актове на термини, структурирани по предмет на дейност, с посочване на нормативния акт, където са дефинирани;

- темата, в която са дадени основните характеристики на избрания термин, конкретните казуси и особените случаи, свързани с него;

- образците, формулярите, справочната информация и изчислителните системи, свързани с темата, регламентираща съответния термин.


Продуктът съдържа две папки – “Отменени документи” и “Нови и актуализирани документи”, съдържащи документи, чието съдържание се променя във връзка с измененията в нормативната уредба.

II. ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

 1. Функционални възможности

Системата притежава следните функционални възможности:

 • избор на разработка, образци и справочна система и формуляри чрез системата от “папки”; • разглеждане на целия текст на разработката, образеца и формуляра;

 • обратни хипертекстови препратки, позволяващи достъп до обкръжението на дадена разработка;

 • интелигентно и бързо търсене по дума (фраза) и по няколко критерия в пълните текстове на документите и сделките в базата с възможност за отчитане на синоними и словоформи; • възможност за изпълняване на сложни потребителски заявки;

 • възможност за сравняване на различни стари състояния на документа по избор на потребителя – може да се направи пълно сравнение на двата документа;

 • избор на документ чрез преглеждане съдържанието на получен резултат при глобално търсене чрез опцията “през папки” - указват се всички папки, в които се намира даден документ с възможност за избор между различните класификации, в които същия се среща; • бързо преглеждане на по-големи списъци в папките и резултатите от търсене;

 • възможност за дефиниране на лични папки;

 • динамично визуализиране на съдържанието на документите за по-лесно позициониране в тях; • функционалност при работа с формуляри, включително помощна информация, запазване, възможност на преглед и редакция преди печат, отпечатване;

 • образци, които могат да бъдат редактирани според изискванията на потребителя, чрез прехвърляне на информацията в текстови редактор;

 • актуализация на базата месечно, чрез диск или телекомуникационно след всеки брой на “Държавен вестник”.

Достъпът до функциите на системата се осъществява по няколко, независими един от друг начина: • чрез меню, описващо функциите на системата;

 • чрез лента бутони, реализиращи най-използваните функции;

 • чрез функционални клавиши и клавишни комбинации.


2. Стартиране на системата

След успешна инсталация, изпълнимата част и данните в системата се намират в директорията, в която се инсталира продукта на Вашия твърд диск. Създава се програмна икона или бърза препратка (shortcut) на изпълнимия модул. Системата се стартира с двоен “клик” на левия бутон на мишката или с “Enter” върху иконата на “Апис”.3. Използвани термини

бутон” – възможност за изпълнение на желаната функция чрез “кликване” върху нарисувания бутон;

икона” - графичен бутон за стартиране на програмата;

клик” - щракване на бутон на мишката;

меню” - възможност за избор между няколко команди;

папка” – информацията в “Апис” е организирана в папки, съдържащи множество от разработки, образци и формуляри, свързани тематично или по други критерии;

препратка” – връзка от един документ към нормативен акт, разработка, образец или формуляр;

прозорец” – обособена правоъгълна област от екрана, в която се изобразява информация;

скролбар” – хоризонтална или вертикална област, показваща текущото положение в прозореца;

статус линия” – линия в долната част на екрана, показваща текуща информация за клавиши, брой документи или страници и др.

активен прозорец”прозорец, в който в момента се работи.
4. Съдържание на папките в системата и работа с тях

Когато стартирате “Апис – Финанси” от 32-битовата интегрирана платформа “Апис 6” на екрана се извежда главния прозорец, съдържащ основното меню и началните папки с тяхното съдържание, разположени йерархично, с имената им в системата.Отварянето на папките се осъществява от клавиатурата (със стрелките и Enter) и чрез мишката – позициониране, отваряне и двоен клик на мишката. Списъкът със заглавията на разработките или документите се визуализира в дясната част на прозореца. Изборът на документ става по същия начин, както изборът на папка. Преминаването между двете области (папки и документи) става с стрелките или мишката.

В “Апис – Финанси” началните папки са следните:
Класификация по теми:


 • Данъци и данъчни облекчения

 • Данъчно производство

 • Бюджет

 • Счетоводство, национални и международни стандарти

 • Труд и работна заплата

 • Социално и здравно осигуряване

 • Пенсии, социално подпомагане

 • Банки и финанси

 • Сделки


Класификация по видове:

 • Коментари и анализи

 • Формуляри

 • Образци и справочни системи


Класификация по термини
Данъчен, счетоводен и осигурителен указател:

 • Стопански операции с характеристики на счетоводните сметки по СС и МСС, документи

 • Данъчни и осигурителни тарифи, НАП


Изчислителни системи

 • Финансов и счетоводен анализ

 • Видове лихви и дисконтиране

 • Труд, осигуряване, бизнес календар

 • Примери с попълнени данни за автоматично изчисление

 • Всички документи


Нови и актуалиирани документи

Отменени документи

Движение в папките


Стрелка надолу – позициониране на следващия обект (папка или документ) в текущия списък.

Стрелка нагоре – позициониране на предишния обект (папка или документ) в текущия списък.

Стрелка надясно – в йерархията с папките преминаване на по-ниско ниво.

Стрелка наляво – преминаване на по-високо ниво в йерархията на папките.

<PgUp> - страница нагоре.

<PgDn> - страница надолу.

<Home> - позиционира в началото на текущия списък.

<End> - позиционира в края на текущия списък.

<Tab> - преминава от папките в списъка с документите и обратно.

<ESC> - затваря текущия прозорец.
5. Работа с АПИС ФИНАНСИ

АПИС ФИНАНСИ предоставя възможност за автоматично пресмятане на: лихви върху данъци и такси, законна лихва в левове и валута, валутен конвертор; трудови и извън трудови възнаграждения, осигуровки, командировки в страната и чужбина; обезщетения за временна неработоспособност и др.; икономически показатели, парични потоци.
Какво обозначават цветните маркировки?

 • Подчертана дума, изписана със син шрифт (Пример: Наредба № 2) - хипертекстова препратка към нормативната база. При кликване върху тази връзка се визуализира посоченият нормативен акт. Ако хипертекстовата препратка е към конкретен член или параграф, при визуализация актът се позиционира на необходимото място.

Пр. чл. 3 от Наредба № 2:

 • Графични знаци:

- препратка към друга разработка;

- препратка към формуляр, цитиран в разработката;

- препратка към пояснителен текст, образец или друг приложен документ.Бележки към текста на документите
В случаите, когато потребителят желае да направи собствени бележки към отворения документ, може да кликне с десния бутон на мишката в съответния абзац, избирайки от менюто “Добави забележка към параграф”. Появява се “текстова кутия”, в която се въвежда желаната информация, след което се използва бутон “Добави”. Тази информация се съхранява в личната директория на потребителя.

Забележката може да бъде редактирана по всяко време чрез избор на “Редактирай забележка” от контекстното меню при десен клик на мишката върху параграфа с дефинираната забележка.


Прозорец, съдържащ списък с дефинираните от потребителя забележки, може да бъде извикан от меню “Документи”, с използването на комбинация или от бутон “Бележки” .
Съдържание на документа

В продукта е предвидена възможност при отворена разработка да се визуализира и нейното съдържание. Това става чрез кликване с десния бутон на мишката в текста на документа и избор на “Показвай съдържание”. Съдържанието се визуализира в лявата част на прозореца. По този начин потребителят може да избере на кой абзац да се позиционира в документа без да се налага да преглежда целия текст.Съдържанието на документа е достъпно и чрез извикване на “Съдържание” от меню “Документи”. При кликване върху елемент от показания списък се осъществява бърз преход към съответния раздел от документа.


Основни бутони при работа с разработки
Локално търсене Търсене само в текста на отворения документ.
Всички препратки към документа При използване на тази функция се

визуализира списък от всички документи, цитиращи текущата разработка в своя текст.


Всички препратки от документа При използване на тази функция се визуализира списък от всички документи, цитирани в текущата разработка.
Функцията Резултат през папки показва в папките на кои модули от системата са класифицирани документите в даден списък.

Режим разлистване.

При работа с документите, системата може да бъде в режим “разлистване” на документите, т. е. с помощта на курсора на мишката и задържане на лявия й бутон Вие можете да “хващате” текста и да го премествате имитирайки действието на скрол-бара.


Движение в разработките

1. С помощта на клавиатура:

стрелка надолу - препозиционира документа един ред надолу;

стрелка нагоре - препозиционира документа един ред нагоре;

стрелка надясно - препозиционира документа една колона надясно;

стрелка наляво - препозиционира документа една колона наляво;

<PgUp> - страница нагоре в документа;

<PgDn> - страница надолу в документа;

<Home> - позиционира в началото на текущия документ;

<End> - позиционира в края на текущия документ;

<Tab> - позиционира на следващата препратка в текста;

<Shift+Tab> - позиционира на предишната препратка в текста;

<Enter> - осъществява избраната препратка (връзка с друг документ);

<Ctrl+F> - извиква функция за търсене на дума (думи) в текста на документа;

<ESC> - затваря текущия документ;

<F3> - следващо търсене в текста на документ;

<Shift+F3> - предишно търсене в текста на документ.
2. С помощта на мишката:

ред надолу в документа - еднократно натискане на левия бутон на мишката върху бутончето на вертикалния скролбар в дясната част на активния прозорец;

ред нагоре в документа - еднократно натискане на левия бутон на мишката върху бутончето на вертикалния скролбар в дясната част на активния прозорец;

страница надолу - еднократно натискане на левия бутон на мишката под символа във вертикалния скролбар, който показва текущото положение в текста на документа;

изход от документа - натискане на левия бутон на мишката върху иконата в горната част, служеща за затваряне на активния прозорец;

Отвореният на екрана прозорец с текст на документ може да бъде разлистван с мишката във всички посоки при задържан натиснат ляв бутон, ако е избран режим “Разлистване”.


6. Работа с образци и формуляри

Работа с образци


Образците са примерни текстове, които могат да послужат за основа за създаване на формуляри. Образците не могат да бъдат редактирани в рамките на системата. Те обаче, могат да бъдат запазени в текстов файл, в (*.txt), в html формат (*.html) или в rtf (*.rtf). В този текстов редактор потребителят може да нанесе нужните му корекции и да отпечата готовия образец.

Образците по същество заместват формулярите там, където на практика е невъзможно да се състави бланка за документ, която има установено съдържание. В много случаи, за удобство на потребителя, са предоставени едновременно образец и формуляр, касаещи една и съща материя. Пр. “Одиторски доклад с безусловна заверка”.
Движение в образците


1. С помощта на клавиатура:

стрелка надолу - препозиционира документа един ред надолу;

стрелка нагоре - препозиционира документа един ред нагоре;

стрелка надясно - препозиционира документа една колона надясно;

стрелка наляво - препозиционира документа една колона наляво;

<PgUp> - страница нагоре в документа;

<PgDn> - страница надолу в документа;

<Home> - позиционира в началото на текущия документ;

<End> - позиционира в края на текущия документ;

<Tab> - позиционира на следващата препратка в текста;

<Shift+Tab> - позиционира на предишната препратка в текста;

<Enter> - осъществява избраната препратка (връзка с друг документ);

<Ctrl+F> - извиква функция за търсене на дума (думи) в текста на документа;

<ESC> - затваря текущия документ;

<F3> - следващо търсене в текста на документ;

<Shift+F3> - предишно търсене в текста на документ.
2. С помощта на мишката:

ред надолу в образеца - еднократно натискане на левия бутон на мишката върху бутончето на вертикалния скролбар в дясната част на активния прозорец;

ред нагоре в образеца - еднократно натискане на левия бутон на мишката върху бутончето на вертикалния скролбар в дясната част на активния прозорец;

страница надолу - еднократно натискане на левия бутон на мишката под символа във вертикалния скролбар, който показва текущото положение в текста на образеца;

изход от образеца - натискане на левия бутон на мишката върху иконата в горната част, служеща за затваряне на активния прозорец.

Отвореният на екрана прозорец с текст на документ може да бъде разлистван с мишката във всички посоки при задържан натиснат ляв бутон, ако е избран режим “Разлистване”.


Пример за работа с образец

Нека приемем, че потребителят иска да отпечата “Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП”. След като е отворил и прочел образеца, потребителят има възможност да маркира целия образец или само нужния му фрагмент.

След това потребителят посредством десния бутон на мишката избира функция “копирай текст” и Paste в избран файл. Образецът вече може да бъде редактиран според нуждите на потребителя. Подобно прехвърляне на информацията може да бъде осъществено в почти всички текстообработващи програми, работещи под операционната система Windows, като при това способът за прехвърляне почти не се различава от по-горе описания. Потребителят може да запише съдържанието на образец във файл, за да го използва след известен период от време или за да го пренесе на друга компютърна система.
Записът се осъществява чрез бутоните “Експорт в текстов файл”, “Експорт в HTML”, “Експорт в RTF”.

Системата дава възможност за извършване и на преглед преди печат (посредством избор на “Преглед преди печат” или “Преглед преди печат на избран текст” от меню Система) и отпечатване, което потребителя може да направи чрез “Система” / “Отпечатване” или “Отпечатване на избран текст”.


Работа с формуляри

АПИС ФИНАНСИ предоставя възможност за автоматично пресмятане на: лихви върху данъци и такси, законна лихва в левове и валута, валутен конвертор; трудови и извънтрудови възнаграждения, осигуровки, командировки в страната и чужбина; обезщетения за временна неработоспособност и др.; икономически показатели, парични потоци.

За формулярите, за които е активна опцията “автоматично пресмятане” иконата от лентата с инструменти е потъмнена:: което значи, че след попълване на стойностите в указаните полета и натискане на бутончето в резултатните полета ще се получи стойност. За формулярите, които не съдържат подобна вьзможност бутона изглежда така:

Формулярите дават на потребителя удобни възможности за работа, като например попълване и съхраняване на данни, отпечатване и преглед преди печат. В рамките на системата са достъпни както всички необходими функции за работа на потребителя с формулярите, така и значителен брой, улесняващи я опции.


Всяка страница от даден формуляр е означена с етикет със съответен номер отгоре. Преход към следваща страница се осъществява чрез кликване върху етикета със съответния номер. Препозиционирането (скролирането) на страница става както с кликване на мишката върху съответния скролбар.

По своята същност, един формуляр от системата представлява набор от постоянни текстове и компоненти за въвеждане. Постоянните текстове са недостъпни за редакция от потребителя.


Попълване на формуляри

Преходът между отделните полета за въвеждане става по един от следните начини:Със стрелките на клавиатурата - натискането на стрелка в определена посока води до преминаване към най-близкия компонент, намиращ се в съответната посока от текущия. С клавиша прехвърлянето става към следващия по ред компонент.

При натискане на десен бутон на мишката върху компонент се появява контекстно меню, от което са достъпни следните функции:Копирай – копира маркиран текст в буфера;

Отрежи – премества маркиран текст в буфера;

Вмъкни – вмъква в компонента текст от буфера;

Намали шрифт - намалява размера на шрифта в компонента;

Увеличи шрифт – увеличава размера на шрифта в компонента;

Нормален” шрифт – променя стила на шрифта на “Нормален”;

Италик” шрифт – променя стила на шрифта на “Италик”;

Болд” шрифт – променя стила на шрифта на “Болд”;

Болд и италик” шрифт – променя стила на шрифта на “Болд и италик”.

Автоматизирано попълване” – само при формуляри с изчисления е достъпна тази функция
При натискане на десен бутон на мишката върху формуляр се появява контекстно меню, от което са достъпни следните функции:


Формулярите могат да бъдат преглеждани преди печат, отпечатвани, записвани и зареждани от файл.
Отпечатване на формулярите

След като се избере тази функция в диалоговия прозорец, който се появява, потребителят избира принтер, чрез който да отпечата съответния формуляр, както и някои негови допълнителни настройки. В списъка с принтерите се показват всички инсталирани принтери (локални и мрежови) на съответната компютърна система.Опционалният избор “Тип печат” дава възможност да се избере един от следните три вида печат:

Обикновен - отпечатва се формулярът, както и попълнените в него данни;

Само бланката - отпечатва се празен формуляр (без автоматично въведения в него текст);

Само въведения от потребителя текст - отпечатва се само автоматично въведеният текст. Тази опция се използва, когато се печата върху готови бланки;
Брой копия” - указва се колко формуляра да бъдат отпечатани.

“Избор на страници за печат” – възможност за :
Отпечатване на текущата страница

Отпечатване на всички страници

“Номериране на страници”Номериране - включва или изключва автоматичното номериране на страници.

Системата предлага избор за една от следните възможности за разположение на номерацията на страницата:Най-отгоре, вляво Най-отдолу, вляво

Най-отгоре, по средата Най-отдолу, по средата

Най-отгоре, вдясно Най-отдолу, вдясно

При натискане на бутон “Настройка на принтера” се задават начин на отпечатване: при хоризонтално или вертикално разположение на листа и неговия размер (пр. А-3, А-4)

При натискане на бутон “Печат” се извършва отпечатване с текущо въведените настройки.

При натискане на бутон “Изход” се излиза от диалоговия прозорец без да се извърши печатане


7. Нов тип формуляри и изчислителни системи, внедрени в
АПИС Финанси

Общо описание
Новият вид формуляри и изчислителни системи, внедрени в Апис, се характеризират с наличието на нови типове обекти и редица възможности, свързани с тях. Срещат сe нови обекти за въвеждане на дата (календари), обекти за избор от списък, контролирани полета за попълване, разчупени фигури (окръжности, елипси и др.) и др. Поведението на един формуляр може да се определя по отношение на отметки (радио-бутони и полета за избор на опция). Съществуват нов вид таблици, като обхождането им ще може да става както чрез клавиатурата, така и чрез плъзгачи (скролове).
Функционалност и предимства
Налице са редица функционалности, позволяващи при отпечатване на съответния документ да се постигнат нови естетически ефекти, като излизане от черно-бялата рамка, вариации по отношение на цветове, шрифтове и форми.

Основен приоритет при разработването на новата среда е бързото действие при зареждане и изчисляване. Главно предимство е цялостната проверка за коректност на данните, което дава възможност за контрол по време на попълване, а не както досега - при изчисление. Друго предимство е въвеждането на цялостния контрол на данните, чрез който промяната на съдържанието на 1 клетка ще доведе до промяна на логически свързани с нея клетки, което ще намали грешките и ще улесни работата на потребителя.

В зависимост от позиционирането върху работното поле, както и при избор на данни в свързани клетки, се реализира движение чрез скрол (плъзгач). Зададени са ограничения по отношение на попълването на определени символи в съответни полета, което води до намаляване на възможността за допускане на грешка от страна на клиента.

Потребителят ще има възможност за конструиране на еднообразни многостранични формуляри.

Други особености

Както обикновено, при внедряване на всяка нова технология е логично да възникнат известни неудобства. Едно от тях е конвертирането на по-старите формати pfx и pf2 в pf3. Апис ще се опита да предложи решение, което да удовлетвори потребителя.


Същност
Новата структура на формулярите ги обособява в отделен файл, който в общия случай няма да е толкова зависим от самата система. Като цяло всеки файл ще съдържа цялата функционалност и ще може да се изпълни на която и да е от версиите на АПИС, позволяваща това. В общия случай може да се използва отделен софтуер за работа с такива формуляри. Файловете-формуляри съдържат в себе си както списък от обекти и техните характеристики, така и скрипт (код), даващ им логическа функционалност. Улеснението ще бъде в тяхната универсалност по отношение на Апис Уеб и Апис Десктоп, а също така ще улесни експорта им към някои познати приложения като Word и Excel.

Фирма АПИС ще приеме с удоволствие евентуални допълнителни бележки и препоръки за подобряване функциите и дизайна на новите формуляри и изчислителни системи.8. Търсене в системата
Функциите за търсене на думи в папките и документите са предоставени чрез меню “Търсене”, команда “Глобално търсене”, която може да се извика и с клавиша .

Диалогът за глобално търсене се състои от поле за въвеждане на текст за търсене и възможности за избор на продукти за търсене.

Има възможност за търсене само в заглавията на избраните документи или в пълния или част от текста, по абревиатури, както и представително търсене - по термини, характеризиращи документите.

Търсенето на “отделни думи” е по-бързо и дава като резултат списък от документи, съдържащи изписаните думи, независимо от разположението им в текста.


Възможно е прилагането на алтернативно разширяване обхвата на търсенето - чрез маскиране със “ *” или ползване на словоформи или синоними.

В резултат от търсенето се получава списък с имената на документите, отговарящи на условията и съдържащи въведения текст. Към получения списък може да се приложат нови критерии за търсене.

При отваряне на документ от този списък системата показва мястото, където се среща търсеният текст.

В списъците, документите са достъпни и клавишите PgUp, PgDn, “стрелка нагоре” и “стрелка надолу” от клавиатурата.

Текущо, долу в средата на екрана, е посочен номерът на текущо избрания документ и общият брой на документите в списъка.


Локално търсене


Във вече отворен документ може да се извърши локално търсене. За целта избираме от менюто “2. Търсене” командата “Локално търсене” или Ctrl+Fи въвеждаме необходимия текст. Командата намира първото срещане на текста и ни показва мястото. За да търсим същия текст по-нататък в документа, избираме командата “Следващо срещане (в документ)” (или с клавиша ). Тя ще ни покаже следващото срещане на същия текст в документа (ако има такова). За функцията “Предишно срещане” се използва клавишната комбинация . Извикването на командата за локално търсене или търсене в списък от документи става автоматично при натискане на произволен буквен или цифров клавиш.9. Описание на менюта и бутони

Описание на менюта


1. Система

Менюто съдържа основните функции за работа с цялата система.Преглед преди печат – възможност да се види как изглежда текста непосредствено преди разпечатване. Има опция за задаване на допълнителни настройки

Преглед преди печат на избран текст – същата възможност за избрана част от текст

Отпечатване – служи за отпечатване на текущия документ.

Отпечатване на избран текст – отпечатва само избрани части от документ.

Изход - осъществява изход от системата.
2. Търсене

Предоставя всички необходими функции за търсене на дума (думи) в цялата система или в конкретен документ.Глобално търсене - извиква диалога за търсене по модули/папки във текстовете или заглавията на множество документи.

Търсене в лични папки – възможност за търсене в създадените от потребителя папки

Локално търсене - осъществява търсене по въведена дума (думи) в текущия документ.

Следващо срещане (в документ) - се търси следващо срещане на търсения текст в документа.

Близки документи – търси близки по материя и съдържание документи

Легални дефиниции – подредени по азбучен ред термини и използвани в практиката съкращения, както и легалните им дефиниции в конкретния акт, в който са дефинирани

Машина на времето – показва старото състояние на документи.

Избор по “Държавен вестник” – търсене по брой и година на Държавен вестник.

3. Папки

Съдържа функциите за потребителско структуриране на информацията - работа с личните папки.Основни папки - извиква прозорец с началното положение на папките в системата.

Нова - създава нова лична папка, подчинена на текущо активната лична папка.

Копиране - копира документ (лична папка) в буфера за лични папки.

Преместване - изтрива документ (лична папка) от текущата папка и го премества в буфера за лични папки.

Вмъкване - добавя съдържанието на буфера за лични папки към съдържанието на текущата лична папка.

Сортиране на документи - извиква диалог за избор на начин на сортиране на документите в папката.
4. Документи

Отваряни документи - позволява извикване на документите, с които потребителят е работил.

Съдържание – показва съдържанието на документа и дава възможност за динамично позициониране.

Превод – показва съдържанието на документа на английски език.

Забележки към параграфи - извиква вградения текстов редактор за потребителски бележки към даден пасаж от документ.

Запис във файл на формуляри – за запазване на формуляр.

Зареждане на записан формуляр – отваря вече записан формуляр.

Експорт в текстов файл, в HTML, в PDF или в RTFекспортира документ в някои от избраните формати. Могат да се експортират списъци.

Експорт в Excel – експортира определени формуляри е XLS формат.История на документ – показва всички предишни редакции на документа, подредени по дата на промяната.

Маркиране - дава възможност за маркиране на цял документ.

5. Препратки

Текущ документ -> други документи - генерира списък с документите, към които има препратки в текущия документ;

Апис – Финанси -> документ – показва всички входящи препратки от Апис – Финанси към отворения документ;

Всички -> документ - генерира списък на всички документи, препращащи към текущия документ.

6. Прозорци

Каскадно подреждане - подрежда стъпаловидно прозорците върху работната площ на екрана.

Хоризонтално подреждане - подрежда хоризонтално прозорците върху работната площ на екрана.

Вертикално подреждане - подрежда вертикално прозорците върху работната площ на екрана.

Предишен прозорец - визуализира предишния отворен прозорец.

Следващ прозорец - визуализира следващия отворен прозорец.

Затваря всички - затваря всички отворени прозорци и установява системата в начално състояние.

Ленти с инструменти – дава възможност определяна група бутони да се визуализира или да бъде скрита.

7. Настройки

Система – дава възможност

 • да бъде настроен шрифт на системата;

 • за отваряне на документи, които не са били затворени при предишно затваряне на системата;

 • за автоматично записване на формуляри през определен период от време;

 • дефиниране на брой документи, които да се виждат на страница в списък с документи.

Избор на шрифт – може да се определи вид и големина на шрифта в текста на документите. Най-малкият възможен шрифт е 11.

Апис – Време – позволява да се включва и изключва възможността за автоматично следене на промените в законодателството и лично дефинираните срокове (за продукта Апис – Време)

Описание на бутони


- отпечатване (Ctrl+P);- глобално търсене (F2);- локално търсене (Ctrl+F);
- следващо срещане в документ (при локално търсене) (F3);- преглед преди печат;


- близки документи (Alt+F2);- легални дефиниции (F4);

- история на документ;

- избор по “Държавен вестник” (Ctrl+F3);- експорт в текстов файл;


- експорт в HTML-формат;- експорт в PFF-формат;


- експорт в RTF-формат;


- сравнение на документи (с възможност за избор на версии за сравняване);


- отваряни документи (Alt+O);

- всички препратки към текущия документ;


- всички препратки от текущия документ към други документи;- преместване на документ в папка (Ctrl+X);


- вмъкване на документ в папка (Ctrl+V);
- отваряне на прозорец “Основни папки” (Ctrl+F9);- сортира папка или списък от документ по избран критерий;- визуализира предходния прозорец;


- визуализира следващ прозорец;
- каскадно подреждане на отворените прозорци;
- хоризонтално подреждане на отворените прозорци;


- вертикално подреждане на отворените прозорци;- затваряне на всички отворени прозорци (Alt+A);
- информация за системата - регистрация и последно обновяване;- съдържание на помощната система
- зареждане на записан формуляр;
- бележки към документ (Alt+N);- режим “разлистване” при работа с документи;- резултат през папки;
- мащабиране на формуляр;- възстановяване размера на формуляр;- автоматизирано попълване на формуляр;- изчистване на полетата, попълнени от “автоматизирано попълване”;- визуализира съдържанието на документа на английски език
10. Бързи клавиши и клавишни комбинации

<F1> помощ;

<F2> глобално търсене;

<Alt+F2> търсене на близки документи;

<F3> следващо срещане (при търсене в документ);

<Ctrl+N> следващ прозорец;

<Alt+A> затваря всички прозорци;

<Alt+0> визуализира отваряни от потребителя документи;

<Ctrl+F> локално търсене на думи в документ;

<Ctrl+P> отпечатване на документ или маркиран текст;

<Ctrl+F9> прозорец с основните папки;

<Ctr+N> създава нова папка в личните папки;

<Ctrl+A> маркиране на целия текст на документ;

<Ctrl+C> копиране на документ (лична папка) в буфера за лични папки;

<Ctrl+X> изтриване на документ (лична папка) от текущата папка и преместването му буфера за лични папки;

<Ctrl+V> добавяне на съдържанието на буфера за лични папки към съдържанието на текущата лична папка;

<Alt+N> потребителски бележки към текущия документ;

<Ctrl+S> запис във файл на формуляр;

<Enter> отваря папка или документ или изпълнява препратка;

<Esc> затваря текущия документ или списък от документи;

<Таb> при документите - позиционира на следващата препратка в текста;

<Shift+Tab> - позиционира на предишната препратка в текста.


III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И МНЕНИЯ ЗА ПРОДУКТА

Допълнителна информация за съдържанието, редакционната и ценовата политика, функционалните възможности и поддръжката на продукта “АПИС – Финанси” можете да получите на следните адреси:


Редакция: “АПИС-Финанси”,

гр.София 1111 ул. “Постоянство” 67 Б

тел./факс: 02/970 89 77; 02/970 89 27

Търговска и ценова политика, техническа поддръжка: “АПИС-Христович” ЕООД, гр. София, ул.”Граф Игнатиев” 7а, тел: 987-35-42, 980-43-77;

Продажби” – 980-43-77,

Реклама” – 980-48-27, 988-35-41,

Компютърен отдел – 980-43-76;

Счетоводство – 988-35-91

E-mail:office@apis.bg
Допълнителна информация за “АПИС”, софтуерните продукти на фирмата и новостите в тях ще откриете в www.apis.bg

С благодарност ще очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения във връзка с продукта на горепосочените адреси.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница