Инструкция за въвеждане на стаж в единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрацияДата01.12.2017
Размер89.04 Kb.
Размер89.04 Kb.

Министерство на Държавната администрация и административната реформа

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТАЖ
В

ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
А. Следвайте следните стъпки при въвеждане на трудов стаж на служителите ви преди датата на назначението им в настоящата администрацията. Т.е. ако служителят е регистриран в система ЕИСУЧРДА от дата 01.01.2000г.(във форма „Назначение – трите имена на служителя” сте записали в поле <Считано от> - 01.01.2000г.), следва да въведете стажа на служителя, ако има такъв, предхождащ дата 01.01.2000г. Например Мария Иванова Иванова има общ трудов стаж 2 г. – 01.01.1998 – 31.12.1999г. в организация Х и от 01.01.2000г. е назначена във вашата администрация, следва да регистрирате стажа от 01.01.1998 – 31.12.1999г. или 2 г общ трудов стаж.


 1. Стартирате „Списък персонал” с двойно натискане на мишката: 1. Избирате таб „Лични данни”, изписвате имената на служителя, чийто стаж ще въвеждате и натискате бутон [Търсене] . Например, Мария Иванова Иванова, назначена на трудово правоотношение.


 1. Стъпвате върху реда с имената на служителя, Мария Иванова Иванова, редът се оцветява в оранжево и избирате „Трудова биография” от функционалното меню, намиращо се в лявата част на екрана. Отваря се следната форма:


 1. Натискате бутон [Нов] . Отваря се формата, в която записвате периода на стажа :Действия

Екранна форма Име

1

Въвеждате в поле <Дата на регистрация> датата, от която започва да тече стажът на служителя ви в предходния работодател. Полето е задължително за попълване.

Трудова Биография

2

В поле <Начална дата> записвате отново датата, от която започва да тече стажът на служителя ви в предходния работодател. Полето е задължително за попълване.

Трудова Биография

3

Въвеждате датата, до която е валиден стажът на служителя в съответния работодател, в поле <Крайна дата>.

Трудова Биография

4

В детайл <Стажове>избирате от падащ списък в поле <Тип> видът на стажа, който въвеждате – в случая трудов стаж. В полета <Години>, <Месеци> и <Дни> въвеждате съответните стойности. Полетата са задължителни за попълване. Натискате бутон [Запис] .

Трудова Биография

5.

Ако въведеният трудов стаж се признава за професионален опит, на втори ред избирате <Тип> - професионален опит и записвате съответните стойности в години, месеци и дни. Формата изглежда по следния начин:Натискате бутон [Запис] .

Трудова Биография


Б. Следвайте следните стъпки при въвеждане на служебен стаж на служителите ви преди датата на назначението им в настоящата администрацията. Т.е. ако служителят е регистриран в система ЕИСУЧРДА от дата 01.01.2000г.(във форма „Назначение – трите имена на служителя” сте записали в поле <Считано от> - 01.01.2000г.), следва да въведете стажа от служебно правоотношение на служителя, ако има такъв, предхождащ дата 01.01.2000г. Например, Иван Иванов Иванов има служебен стаж 2 г. – 01.01.1998 – 31.12.1999г. в организация Х и от 01.01.2000г. е назначена във вашата администрация, следва да регистрирате стажа от 01.01.1998 – 31.12.1999г. или 2 г служебен стаж.


 1. Стартирате „Списък персонал” с двойно натискане на мишката:

 1. Избирате таб „Лични данни”, изписвате имената на служителя, чийто стаж ще въвеждате и натискате бутон [Търсене] . Например, Иван Иванов Иванов, назначен на служебно правоотношение. 1. Стъпвате върху реда с имената на служителя, Иван Иванов Иванов, редът се оцветява в оранжево и избирате „Трудова биография” от функционалното меню, намиращо се в лявата част на екрана. Отваря се следната форма: 1. Натискате бутон [Нов] . Отваря се формата, в която записвате периода на стажа :
Действия

Екранна форма Име

1

Въвеждате в поле <Дата на регистрация> датата, от която започва да тече стажът на служителя ви в предходния работодател. Полето е задължително за попълване.

Трудова Биография

2

В поле <Начална дата> записвате отново датата, от която започва да тече стажът на служителя ви в предходния работодател. Полето е задължително за попълване.

Трудова Биография

3

Въвеждате датата, до която е валиден стажът на служителя в съответния работодател, в поле <Крайна дата>.

Трудова Биография

4

В поле <Ранг> избирате от падащ списък ранга на служителя.

Трудова Биография

5

В детайл <Стажове>избирате от падащ списък в поле <Тип> видът на стажа, който въвеждате – в случая служебен стаж. В полета <Години>, <Месеци> и <Дни> въвеждате съответните стойности. Полетата са задължителни за попълване. Натискате бутон [Запис] .

Трудова Биография

6

Ако въведеният служебен стаж се признава за професионален опит, на втори ред избирате <Тип> - професионален опит и записвате съответните стойности в години, месеци и дни. Формата изглежда по следния начин:

Натискате бутон [Запис] .

Трудова Биография

В. Следвайте следните стъпки при въвеждане на стаж на служителите ви преди датата на назначението им в настоящата администрацията, ако служителят ви има предходен стаж. Например служителят има трудов стаж 3 г. във фирма А, 2г. трудов стаж в администрация Х и още 2 г. служебен стаж в администрация Х и е назначен в система ЕИСУЧРДА от дата 01.01.2000г.(във форма „Назначение – трите имена на служителя” сте записали в поле <Считано от> - 01.01.2000г.). Например, Мария Иванова Иванова .


 1. Стартирате „Списък персонал” с двойно натискане на ляв бутон на мишката:


 1. Избирате таб „Лични данни”, изписвате имената на служителя, чийто стаж ще въвеждате и натискате бутон [Търсене] . Например, Мария Иванова Иванова, назначена на трудово правоотношение. 1. Стъпвате върху реда с имената на служителя, Мария Иванова Иванова, редът се оцветява в оранжево и избирате „Трудова биография” от функционалното меню, намиращо се в лявата част на екрана. Отваря се следната форма:


 1. Натискате бутон [Нов] . Отваря се формата, в която записвате периода на стажа :Действия

Екранна форма Име

1

Въвеждате в поле <Дата на регистрация> датата, от която започва да тече стажът на служителя ви в предходния работодател. Полето е задължително за попълване.

Трудова Биография

2

В поле <Начална дата> записвате отново датата, от която започва да тече стажът на служителя ви в предходния работодател. Полето е задължително за попълване.

Трудова Биография

3

Въвеждате датата, до която е валиден стажът на служителя в съответния работодател, в поле <Крайна дата>.

Трудова Биография

4

В полета <Описание> записвате наименованието на организацията, в която е работил служителят ви. .

Трудова Биография

5

В детайл <Стажове>избирате от падащ списък в поле <Тип> видът на стажа, който въвеждате – в случая трудов стаж. В полета <Години>, <Месеци> и <Дни> въвеждате съответните стойности. Полетата са задължителни за попълване. Натискате бутон [Запис] .

Трудова Биография

6

Ако въведеният стаж се признава за професионален опит, на втори ред избирате <Тип> - професионален опит и записвате съответните стойности в години, месеци и дни. Формата изглежда по следния начин:


Натискате бутон [Запис]

.

Трудова Биография

7.

Натиснете бутон [Нов] , за да въведете стаж при работодател, различен от първия. Следвайте стъпки от 1 – 6.
Ако служителят има служебен и трудов стаж при един работодател се попълва по следния начин:Във форма Трудова биография – трите имена на служителя има толкова редове със записи, при колкото работодатели е работил служителя ви. Например:
Ако служителят ви работи във вашата администрация от 01.01.1995г., а в система ЕИСУЧРДА по определени причини е регистриран от по-късна дата, например, 01.01.1998 г. То следва да въведете и стажа от периода 1995-1998 г. като в поле <Описание> въведете наименованието на вашата администрация, а в поле <Тип> изберете трудов/служебен стаж , въведете съответните стойности. На втори ред в същата форма изберете в поле <Тип> Стаж в същата администрация и запишете отново същите стойности. Натискате бутон и избирате „Вътрешни”.


Отваря се форма, която съдържа всички организационни единици, които сте създали. Стъпете върху реда(да се оцвети в оранжево) от <тип> Работодател и натиснете [Избор].

В поле <Организация> се попълва името на Администрацията ви. Натискате бутон [Запис] .


Page ofСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница