Инструментариум за проучване управлението на човешките ресурси и тяхната мотивация по "управление на човешките ресурси"страница1/3
Дата01.01.2018
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
  1   2   3


Университет за национално и световно стопанство

бизнес факултет

Курсова работа на тема:

Инструментариум за проучване управлението на човешките ресурси и тяхната мотивация

по “управление на човешките ресурси”СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Как може да анализирате и да подобрите използването на човешките ресурси?

II. Как можете да анализирате екстензивното използване на човешките ресурси?

III. Как може да анализирате интензивното използване на човешките ресурси (ИИЧР) ?

IV. Методи за оценяване.

V. Мотивация и методи за мотивация.

I. Как може да анализирате и да подобрите използването на човешките ресурси?

За да определите потребностите от човешки ресурси в предприятието, както и за да намерите възможности за постигането на по-висока производителност и конкурентноспособност, вие трябва да направите анализ на използването на човешките ресурси.Анализът на използването на човешките ресурси в предприятието е специфична дейсност, насочена към разкриване и оценяване на степента, в която се използват производствените възможности на работниците и служителите, както и на факторите, които са го определили. Той се провежда с цел да се разкрият реални възможности за по-доброто използване на заетите лица и за постигане на по-висока производителност.

Към анализ на използването на човешките ресурси вие може да пристъпите, когато:

 • Определяте работната сила, необходима за производството на договорената продукция или услуга;

 • Възникне потребност от умножаване на човешките ресурси по линия на по-доброто използване на техните възможности;

 • Пазарната конюнктура наложи необходимост да намалите разходите за производството и продажбата на продукцията или услугите;

 • Получите данни за непълно или за неефективно използване на човешките ресурси в едно или друго звено на предприятието;

 • Настъпят промени в техниката, технологията, организацията и управлението на производството, за да установите тяхното влияние върху използването на човешките ресурси;

 • Подготвяте колективни трудови преговори за определянето на евентуалните възможности за увеличаване на производителността на труда като предпоставка за пресмятане на възможното увеличаване на разходите за работната сила през следващия период;

 • Възникване задължение в следствие акт на Правителството или споразумение между Правителството и представителните организации на работниците и служителите и на работодателите или между представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на различните равнища, да увеличите минималната работна заплата за предприятието, за да разкриете възможности за това, без да влошавате неговата конкурентноспособност;

 • Предстои да въведете нови стандарти за производителност или когато съществуващите стандарти не се изпълняват системно, за да установите действителните промени в използването на човешките ресурси или да разкриете причините, поради което съществуващите или новите стандарти за производителност не се изпълняват;

 • Трябва да установите влиянието, което оказват върху използването на човешките ресурси във вашето предприятие промените в работната заплата, в длъжностните характеристики, в оценяването на трудовото представяне, в социалната ви програма, в условията и тежестта на труда, в обучението и развитие на заетите и др.

Анализът на използването на човешките ресурси може да бъде глобален и локален.

 • Глобалният анализ обхваща анализа на екстензивното и интензивното използване на работната сила в цялото предприятие, във всичките му производствени и функционални звена и групи.

 • Локалният анализ се свързва или само с анализа на използването на работната сила по време, или само с анализа на нейното интензивно използване.

Използването на човешките ресурси може да анализирате и в хода на проектирането на отделните компоненти на системата за управление на човешките ресурси.

Анализът на използването на човешките ресурси може да се извърши в два разреза: • Анализ на екстензивното използване на човешките ресурси;

 • Анализ на интензивното използване на човешките ресурси.

 1. Как можете да анализирате екстензивното използване на човешките ресурси?

Анализът на екстензивното използване на човешките ресурси трябва да установи, от една страна, доколкото се използва работното време на работниците и служителите и, от друга страна – кои са били основните причини за това. Неговото основно предназначение е да разкрие възможностите за по-доброто използване на човешките ресурси в рамките на законоустановената продължителност на работния ден, т.е. да се увеличи ефективно използваното работно време, да се създадат възможности за увеличаване количеството на произведените стоки и услуги, без да се правят инвестиции или без да се увеличава броят на заетите лица, или да се произвежда същото количество стоки и услуги, но с по-малка численост на заетите лица. Той е същностна част на дейността по управлението на човешките ресурси.

Обект на анализа на екстензивното използване на човешките ресурси могат да бъдат човешките ресурси в цялото предприятие, в обособените му звена, в групите по производствен, професионален и функционален признак, заетите в групи по полов или по възрастов признак, заетите в групи по системи на работната заплата и др.Този анализ може да си постави за цел да:

 • Установи равнището или степента, в която се подобрява или се влошава екстензивното използване на работното време в предприятието или в обособените му звена, групи и т.н;

 • Се разкрият основните фактори, които оказват влияние върху степента на екстензивното използване на човешките ресурси;

 • Се потърсят възможности за по-доброто използване на работното време и др.

 • Периодът, който ще обхване анализа на екстензивното използване на човешките ресурси, зависи преди всичко от целите, които си поставяте в тази област. Например:

 • Когато целите на анализа е да се установи степента, в която се използва работното време на заетите лица, или да се определи структурата на разходите на работното време на съответната категория или група персонал, той се извършва към даден момент;

 • Когато целта на анализа е да се установи степента, в която са постигнати плановите цели в областта на използването на човешките ресурси или тенденцията в тази област, той обикновено обхваща определен времеви интервал, в зависимост от това за какъв период са разработени вашите планове.

Анализът на екстензивното използване на човешките ресурси може да бъде диагностичен и ретроспективен.

 1. Кои са методическите основи на диагностичния анализ на екстензивното използване на човешките ресурси?

Диагностичния анализ на екстензивното използване на човешките ресурси трябва да разкрие използването на работното време на съответната категория или група от заети лица в дадения момент, както и факторите, които са го определили.

Основните информационни източници, които можете да използвате за този анализ са: • Статистическата, оперативната и счетоводната отчетност на предприятието;

 • Специалните наблюдения, върху структурата на разходите на работното време;

 • Резултатите от анализа на длъжностите, както и от проектирането на длъжностните характеристики;

 • Резултатите от оценяването на трудовото представяне;

 • Анкетите или интервютата с ръководители на съответни звена или групи, които са били провеждани или се провеждат за целите на този анализ;

 • Известните резултати от изследването на екстензивното използване на човешките ресурси в конкурентни предприятия, както и данни за това от водещи компании в света;

 • Информацията за екстензивното използване на човешките ресурси, която се съдържа се съдържа в публикации на НСИ, на университети и изследователски институти и др.

За анализа на екстензивното използване на човешките ресурси най-често се прилага методът на сравнението и методът на критичната оценка.

 1. Основните показатели, чрез които можете да направите диагностичния анализ на екстензивното използване във вашето предприятие, са:

 • Коефициент за използване на човешките ресурси по време;

 • Сменни загуби на работното време, падащи се средно на един работник или средно на едно заето лице;

 • Ефективен фонд на работното време на един работник;

 • Структура на разходите на работното време;

 • Количество на произведената продукция или услуги, падащи се на един работник или на едно заето лице (производителност на труда) и др.

Коефициентът за използване на човешките ресурси по време е един от синтетичните показатели за характеризиране на екстензивното използване на заетите лица. За целите на анализа можете да го определите за предприятието като цяло, за всяко от обособените му звена, за отделни категории и групи от заети лица.

Ако приемем, че редовният и допълнителният отпуск, отпускът по бременност и раждане и отпуск по болест имат законова регламентация и са със сравнително ниска еластичност, то коефициентът за използване на човешките ресурси в предприятието може да има и коригирана версия. При нея неизползваното време в дни за i-тата група през съответния период включва само служебния отпуск в дни, целодневните отсъствия с разрешение на администрацията, безпричинните отсъствия в дни и целодневните престои през периода.

Колкото е по-голямо количеството на неизползваните работни дни, толкова по-нисък ще бъде коефициентът, характеризиращ екстензивното използване на човешките ресурси, толкова по-ниска ще бъде степента на използване на човешките ресурси и обратно.

При прилагането на този показател трябва да имате предвид, че:


 • Фактическият баланс на работното време се разработва на основата на осреднени отчетни данни за периода, характерни за дадената група. Поради това, за да се разкрият действителните фактори, които са оказали влияние върху фактическия размер на неизползваното работно време в дни, трябва да търсят причините за фактическия размер на редовния и на допълнителния отпуск, на отпуска по бременност, раждане и отпуска по болест, на отсъствията с разрешение на администрацията, на безпричинните отсъствия и на целодневните престои.

 • Много често в предприятието, ако се разработва балансът на работното време, той се разработва само за работниците. За целите на анализа чрез коефициента за използване на човешките ресурси обаче трябва да се разработва както отчетен, така и проектен баланс на работното време както за отделните групи от основни работници, така и за отделни групи от спомагателни работници, както за отделни групи от служители, така и за отделни групи от обслужващия персонал.

За да оцените изчисления коефициент за използване на човешките ресурси по време, можете да използвате за критерий:

 • Планирания или проектирания коефициент за използване на човешките ресурси;

 • Коефициента за използване на човешките ресурси в сродни или в конкурентни предприятия;

 • Степента на използване на човешките ресурси средно в региона, в отрасъла или в страната.

Сравняването на установения коефициент за използване на човешките ресурси с неговата планова или проектна величина може да ви даде полезна информация за това:

 • Каква е степента на изпълнение на целите, които сте си поставили през дадения период, до колко сте предвидили факторите, които са действали през отчетния период върху коефициента за използване на човешките ресурси?

 • Каква е степента на реалност на външните трудови стандарти и на плана ви за използване на човешките ресурси?

 • Каква е ефективността на работата ви по създаването на условия за оптималното използване на човешките ресурси и др.

Сравняването на фактическия коефициент за използване на човешките ресурси с коефициента в сродни или конкурентни предприятия ще ви даде възможност да направите изводи за ефективността на вашата работа в областта на екстензивното използване на човешките ресурси и за евентуалните корекции в стратегията и политиката ви за управлението на хората в трудовия процес.

Основен проблем в този случай е набавянето на необходимата информация, която да ви даде възможност да отчетете не само различията в коефициента за използване на човешките ресурси, но и различията в условията и факторите, които са определили степента, която сте възприели като критерий за оценяване използването на човешките ресурси във вашето предприятие. Това налага потребността от допълнителна информация за икономическите, техническите, организационните и социалните условия в предприятията, избрани за еталон при сравняването.

Сравняването на фактическия коефициент за използване на човешките ресурси по време с коефициента за използване на човешките ресурси средно в отрасъла или в страната дава възможност да се оцени политиката и практическата дейност, която провеждате в областта на екстензивното използване на човешките ресурси и ако е необходимо, да направите целесъобразни промени в тази област.

Сменните загуби на работното време, падащи се на един работник или на едно заето лице в предприятието или коефициентът за сменното използване на човешките ресурси е показател еднотипен на коефициента за използване на човешките ресурси по време. Разликата е в това, че коефициентът за сменното използване на човешките ресурси се абстрахира от целодневните загуби на работното време и отчита само размера на прекъсванията в работата, които са настъпили през смяната.

Коефициентът за сменно използване на човешките ресурси можете да определите за предприятието като цяло, за отделни структурни звена, за основните или спомагателните работници и др.

Информационния източник за определяне на коефициента, характеризиращ сменното използване на човешките ресурси, е фактическият баланс на работното време за периода, който се анализира.

Колкото е по-голям размерът на вътрешно сменните прекъсвания в работата в рамките на смяната, толкова по-нисък ще бъде коефициентът, характеризиращ сменното използване на човешките ресурси, толкова по-ниска ще бъде и степента на използване на човешките ресурси. И обратно.

При прилагането на коефициента за характеризиране на сменното използване на човешките ресурси, трябва да имаме предвид, че регулярната отчетност за престоите в рамките на смяната: • Не се води за спомагателните работници, за обслужващия персонал, както и за служителите в предприятието;

 • Обикновено обхваща само дейността на онези работници, които работят по разновидностите на системите на работната заплата според изработеното, които получават и трудови възнаграждения при престой не по тяхна вина;

 • Трудно може да ги обхване цялостно. Поради намесата на различни интереси при отчитането на прекъсванията в работата, както показва досегашния опит, съществената част от тях остават “скрити”

За да оцените установения коефициент за сменното използване на човешките ресурси можете да използвате планираната или проектираната степен на сменното използване на човешките ресурси, коефициента на използване на човешките ресурси в сродни или в конкурентни предприятия и коефициента за сменното използване на човешките ресурси в региона, отрасъла или страната.

Сравняването на коефициента за сменното използване на човешките ресурси с планирания или проектирания коефициент ви предоставя възможност да определите: • Каква е степента, в която се изпълняват целите на предприятието в областта на вътрешно сменните прекъсвания в работата?

 • Каква е степента на реалност на трудовите стандарти и на плана за сменното използване на работното време?

 • Каква е ефективността на работата ви по създаването на условия за оптималното използване на човешките ресурси в рамките на смяната?

Сравняването на коефициента за сменното използване на човешките ресурси с коефициента за сменното използване на заетите лица в сродни или в конкурентни предприятия дава възможност да направите изводи за ефективността на работата в областта на екстензивното използване на човешките ресурси и за евентуалните корекции във вашата стратегия и политика за управлението на хората в трудовия процес.

Сравняването на коефициента за сменното използване на човешките ресурси с коефициента за сменното използване на заетите лица в региона, в отрасъла и в страната ви дава възможност за верифициране на политиката на вашето предприятие в областта на екстензивното използване на работната сила и за разкриване на възможности за нейното оптимизиране.

Синтетичен показател за характеризиране използването на човешките ресурси по време, който включва едновременно характеризиране както на коефициента за използване на човешките ресурси по време, така и коефициента за сменното използване на човешките ресурси по време, е ефективният фонд на работното време на един работник или служител.

Колкото е по-голям ефективният фонд на работното време на един работник, толкова по-висока ще бъде степента на екстензивното използване на работниците през дадения период и обратно. Този синтетичен показател обаче за сега може да се използва единствено за онази част от човешките ресурси, за която се разработва баланс на работното време, като средство за анализа и за определяне на потребностите от човешките ресурси.

Очевидно е, че абсолютното значение на коефициента за екстензивно използване на човешките ресурси не може да бъде достигнато. Основното предназначение на анализа е да разкрие степента, в която фактическият коефициент се отклонява от своето абсолютно значение, и какви са възможностите за намаляване на разликата между фактическия и максимално възможния коефициент.

Критериите за оценяване на достигнатия ефективен фонд на работното време или на коефициента за екстензивно използване на човешките ресурси в предприятието са еднотипни с критериите, които бяха посочени при оценяване на коефициента за използване на човешките ресурси и коефициента за сменното използване на човешките ресурси: • Планираният или проектираният ефективен фонд на работното време, респективно плановият коефициент за екстензивното използване на човешките ресурси в предприятието;

 • Ефективният фонд на работното време, респективно коефициентът за екстензивно използване на човешките ресурси в сродни или в конкурентни предприятия;

 • Ефективният фонд на работното време, респективно коефициентът за екстензивно използване на човешките ресурси в региона, в отрасъла или в страната, доколкото разполагате с регулярна информация за това.

Информационните затруднения при анализа на коефициента, характеризиращ сменното използване на човешките ресурси в предприятието, можете да преодолеете чрез изучаването на структурата на разходите на работното време на определена категория или група от заети лица във вашето предприятие. За тази цел можете да използвате методите за изучаване на работното време и по-специално индивидуалната или груповата снимка на работното време, метода на случайните моментни наблюдения, фото хронометража, хронометража, анкетата или интервютата с ръководители и изпълнители и др.

За разлика от останалите показатели за диагностичния анализ на екстензивното използване на работното време, структурата на разходите на работното време ви дава възможност:

 • Да разкриете разходите на работното време както на отделните работници и служители, така и на всяка група, независимо от функциите , които тя изпълнява в трудовия процес, от длъжността, която се изпълнява, и от системите на работната заплата, които се прилагат.

 • Да установи размера и относителния дял на непроизводително използваното работно време от съответните работници или служители, както и причините, които го пораждат.

 • Да разкрие действителните причини, които са определили прекъсванията в работата, както и непроизводително използваното работно време.

 • За да оцените структурата на работното време можете да използвате:

 • Абсолютна структура на сменните разходи на работното време;

 • Предвидената, проектираната структура на сменните разходи на работното време;

 • Структурата на разходите на работното време в сродни или конкурентни предприятия.

Абсолютната структура на сменните разходи на работното време е онази структура, при която времето за работа се покрива със сменното време, или когато през цялата смяна работникът или служителят е зает неотклонно с изпълнението на своите трудови задачи и задължения. Освен това тя предполага и отсъствието на неефективни разходи на работно време.

Очевидно е, че зоната между абсолютната и фактическата структура на сменните разходи на работното време при дадена категория или група от заети лица характеризира потенциалните възможности на вашето предприятие за оптимизиране на екстензивното използване на сменното време.

Сравняването на фактическата структура на сменното време с предвидената, проектираната, очакваната, планираната структура на сменните разходи на работното време, респективно коефициента за използване на сменното време, коефициента за прекъсвания в работата и коефициента на резервите за увеличаване на производително използваното работно време в рамките на смяната дава възможност да се прецени ефективността в работата на предприятието за организиране изпълнението на разработените планове или за реализиране на приетите проекти в съответствие с разработените програми за това.

Сравняването на структурата на сменните разходи на работното време в предприятието със структурата на сменните разходи на работното време в сродни или в конкурентни предприятия ви дава възможност да верифицирате вашата политика в тази област и да търсите възможности за повишаване на конкурентноспособността на вашето производство по линията на по-доброто използване на човешките ресурси.

Количеството на произведената продукция или услуги, падащи се на един работник или на едно заето лице в предприятието, е един от синтетичните показатели за характеризиране както на екстензивното, така и интензивното използване на човешките ресурси в предприятието.

За целите на диагностичния анализ на използването на човешките ресурси производителността на труда може да се определи за отделно работно място, за група и обособено звено, за предприятието като цяло.Показателят за производителността на труда за предприятието, който се изчислява за целите на анализа на използването на човешките ресурси, може да има две версии от гледна точка на разходите за труда, които се вземат под внимание:

 • Производителност на труда, изчислена на база производствени работници;

 • Производителност на труда, изчислена на база на средния списъчен състав на персонала вез жените в отпуск по майчинство.

Използването на тези два показателя ви дава възможност да оцените ефективността на структурата на човешките ресурси във вашето предприятие.

За да оцените постигнатото равнище на производителността на труда, като показател за характеризиране степента, в която се използват човешките ресурси във вашето предприятие, можете да използвате няколко критерия:

 • Планираното или проектираното равнище на производителността на труда;

 • Равнището на производителността на труда в сродни или конкурентни предприятия в региона, отрасъла или страната, доколкото имате информация за това;

 • Равнището на производителността на труда в сродни водещи компании в света, доколкото имате информация за това;

 • Равнището на производителността на труда в отрасъла, региона или страната.

При използването на тези сравнения за оценяване на достигнатото равнище на производителността на труда трябва да имате предвид, че наред с информацията за производителността, много важно е да имате информация за мащабите на производството, както и за техническото и технологичното равнище на производството в предприятието, възприето за еталон. Без отчитането на тези фактори сравнителният метод може да ви доведе до неверни изводи за използването на заетите лица.

За диагностичния анализ на екстензивното използване на човешките ресурси можете да използвате или всички показатели едновременно, или само онези от тях, които отговарят на целите, които сте си поставили.
 1. Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница