Избирателен списък (за публикуване на интернет страницата на общината)страница1/13
Дата02.01.2018
Размер1.87 Mb.
Размер1.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 30 - ШУМЕНСКИ ОБЩИНА: ХИТРИНО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БАЙКОВО КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АДЕВИЕ ИСМАИЛОВА ЮСУФОВА

АЗИЗ ХАСАН АЗИЗ

АЙДЪН АХМЕДОВ АЗИЗОВ

АЙНУР ИБРАХИМ ХАСАН

АЙТЕН ВАСВИЕВА МЕХМЕДОВА

АЙТЕН ИБРАХИМ ИБРЯМ

АЙТЕН МЕХМЕД АХМЕД

АЙШЕ БЕЙТУЛА ХАСАНОВА

АЙШЕ ИБРЯМ НАСУФ

АЙШЕ ИСМАИЛ ТАЛИБ

АЙШЕ МЕХМЕДОВА ИСА

АЙШЕ МЕХМЕДОВА НАСУФОВА

АЙШЕ ТАХИР СЮЛЕЙМАН

АЙШЕ ХЮСМЕН МУСТАФА

АЙШЕ ЯШАР РЕДЖЕБ

АЛИ ИБРЯМ МЕХМЕДЕМИН

АЛИ СЮЛЕЙМАН МУСТАФА

АЛИ ХАСАН ИСМАИЛ

АНА ХИНКОВА ИВАНОВА

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

АНЕЛИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА

АНЕТА МЛАДЕНОВА РАШКОВА

АНКА ХИНКОВА ИВАНОВА

АНТОН АНТОНОВ ХРИСТОВ

АНТОН АСЕНОВ АНТОНОВ

АНТОН ХРИСТОВ ДАВИДОВ

АРСО АСЕНОВ АНТОНОВ

АСЕН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

АСЯ КОЛЕВА БЕДЕЛ

АХМЕД АДЕМ МЮСТЕЖЕБ

АХМЕД АЗИЗОВ МЕХМЕДОВ

АХМЕД АХМЕДОВ ШАБАНОВ

АХМЕД ИСМАИЛОВ АХМЕДОВ

АХМЕД МЕХМЕД СЕЛИМАН

АХМЕД МУСТАФА АХМЕД

АХМЕД МУСТАФА РЕДЖЕБ

АХМЕД РАШИДОВ МУСТАФОВ

АХМЕД ШАБАН ХАЛИЛ

АХМЕТ ДОГАН

БАСРИ МЕХМЕД ЕХЛИМАН

БАСРИ ХЮСМЕН ХАСАН

БАХАР НАСЪФ РАХМИ

БАХРИ ИСМЕТ МЕХМЕД

БЕДРИЯ АЗИЗОВА АХМЕДОВА

БЕЙРАМ КЯЗИМОВ САЛИЕВ

БЕЙХАН ИСМАИЛОВ АЗИЗОВ

БЕЙХАН САДРЕДИНОВ МУСТАФОВ

БЕЙХАН СЕБАЙДИН ЯКУБ

БЕХАТ НЕДЖАТИ РАХМИ

БЕХРА АХМЕДОВА КЕРИМОВА

БЕХРИН СЮЛЕЙМАНОВ ТАХИРОВ

БЕХЧЕТ КЯЗИМОВ САЛИЕВ

БОЯН ДЕМИРОВ ИЛИЕВ

БОЯНА САВОВА ИСАЙЕВА

БРАНИМИР БАГРЯНОВ РАШКОВ

БУРАК ТОПАЛОГЛУ

БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН

ВАЛЕНТИН БАГРЯНОВ РАШКОВ

ВАЛЯ ЗДРАВКОВА ЗДРАВКОВА

ВАХИДЕ АХМЕД МУСТАФА

ВЕДАТ МУСТАФА МУСТАФА

ВЕДИХА САМИ АХМЕД

ВЕНЕТА СЪБЕВА КИРИЛОВА

ВЕСИЛЕ ИБРЯМОВА ШАБАНОВА

ВЕХБИЕ ВЕХБИ СЮЛЕЙМАН

ВОЛЕН СИМОВ СЕВДАЛИНОВ

ГАЛИН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

ГАЛИНА МЛАДЕНОВА ИСАЙЕВА

ГАЛЯ МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

ГАЛЯ ПАНЧЕВА ЛЮБЧЕВА

ГАЛЯ СЕВДАЛИНОВА РУСЕВА

ГЕРГИН ГЕРГИНОВ СЕРАФИМОВ

ГЮЛБЕЯС САЛИЕВА КАДИРОВА

ГЮЛДЖАН ЗЕХНУН АЛИ

ГЮЛДЖАН МЕТИН ДЖЕЛИЛ

ГЮЛСЕБАТ ШАКИР ВАТАНСЕВЕР

ГЮЛТЕН АХМЕД АХМЕД

ГЮЛТЕН ШАИБ НАЗИФОВА

ГЮЛХАН АХМЕД МЕХМЕД

ГЮЛХАН ХАЛИДИН МАХМУД

ГЮЛШЕН РУФАД МЕХМЕД

ГЮЛЯЙ БЕДЕЛ

ГЮНАЙ ЗЕХНУН АЛИ

ДЕСИСЛАВА МИЛЕНОВА ХРИСТОВА

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА АСЕНОВА

ДЖЕВАТ ЕМИН РАХМИ

ДЖЕВДЕТ ИСМАИЛОВ АЗИЗОВ

ДЖЕЙЛАН ШЮКРЮ НАЗИФ

ДЖЕМИЛЕ МАХМУД ТАХИРОВА

ДЖЕМИЛЕ МАХМУДОВА МЕХМЕДОВА

ДЖЕМИЛЕ ХЮСЕИН ЕЮБ

ДЖЕНГИЗ НИХАТ МЕХМЕД

ДИЛБЕР НИЯЗИЕВА ЕХЛИМАНОВА

ДИНЧЕР ЕМИН РАХМИ

ДИЯНА ЗАХАРИЕВА СЕВДАЛИНОВА

ЕКРЕМ СЪДКЪЕВ САЛИМОВ

ЕЛАМЕ МЕХМЕДОВА ЗЕКЕРИЕВА

ЕЛИС МЕТИН АХМЕД

ЕЛФИДА ИСМАИЛ РАШИДОВА

ЕМИЛ МАРИНОВ МИХАЙЛОВ

ЕМИЛ ХРИСТОВ ИВАНОВ

ЕМИЛИЯ ИВЕЛИНОВА СТОЯНОВА

ЕМИН ИСА ГАФАР

ЕМИН РАХМИ СЮЛЕЙМАН

ЕМИНЕ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА

ЕМИНЕ РАХМИ ХАЛИЛ

ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАНОВА АХМЕДОВА

ЕМИНЕ ХЪЛМИ СЮЛЕЙМАН

ЕМИНЕ ХЮСЕИНОВА АХМЕДОВА

ЕМРАХ МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ

ЕРОЛ ШЕФКЪ ХЮСЕИН

ЕРСАН ЕРОЛ ШЕФКЪ

ЕСМА ШАБАН МЕХМЕДЕМИН

ЗАЙДЕ ИБРАХИМОВА СЮЛЕЙМАНОВА

ЗАКИР КЯЗИМОВ ОСМАНОВ

ЗАТИЯ ИБРЯМОВА ХЮСЕЙНОВА

ЗАХАРИНА БОЯНОВА РАДАНОВА

ЗДРАВКА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА

ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ РАДАНОВ

ЗЕХНУН АЛИ ХАСАН

ЗЕХРА МЕХМЕДЕМИН АЛИ

ЗЕХРА МЮМЮН ИСМАИЛ

ЗЕХРА САБРИ ОСМАН

ЗЕХРА ХАСАН ШАБАН

ЗЛАТКО СТЕФАНОВ АСЕНОВ

ЗЮВЕЙДЕ ИРФАН КЕЛЕШОГЛУ

ИБРАХИМ НАЗИФ МЕХМЕД

ИБРАХИМ СЮЛЕЙМАНОВ ТАХИРОВ

ИБРЯМ КАДИР ИБРЯМ

ИБРЯМ МУСТАФА ЕЮБ

ИВЕЛИН ИВОВ ИВОВ

ИВЕЛИН СИМОВ ИЛИЕВ

ИВЕЛИНА ИВОВА ИЛИЕВА

ИВО ИВОВ ХРИСТОВ

ИДРИЗ АЛИ ИБРЯМ

ИЛИЯЗ ЗЕКЕРИЕ АЛИОСМАН

ИЛМИЯ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

ИЛХАН МУСТАФА АХМЕД

ИРФАН БАСРИ МУСТАФА

ИСМАИЛ АЗИЗОВ МЕХМЕДОВ

ИСМАИЛ КЯМИЛ ХЮСЕИН

ИСМАИЛ ОСМАН АХМЕД

ИСМЕТ ИСМАИЛ ХАСАН

ЙОЗКАН БАРЪШ

ЙОЗЛЕМ ДЬОНМЕЗ

ЙОЗЛЯМ ЯКУБ ИБРЯМ

КАДРИЯ СЕЙФУЛА МЕХМЕД

КАЛИН МИТЕВ ЮЛИЯНОВ

КАЛИН ЮЛИЯНОВ РУСЕВ

КАМЕЛИЯ МИТКОВА СЪБЕВА

КАТЕРИНА ХРИСТОВА ИСАЙЕВА

КАТЯ ИЛИЕВА РАДАНОВА

КАТЯ НЕНКОВА МЕТОДИЕВА

КЕНАН МУСТАФА ЮСУФ

КЕРИМЕ МЕХМЕД ХАСАН

КЯЗИМ САЛИЕВ ХАСАНОВ

КЯМИЛ ХЮСЕИН АХМЕД

КЯТИБЕ МУСТАФА МУСТАФА

МАКБУЛЕ ХАСАН МЕХМЕД

МАКСИМ СИМОВ СЕВДАЛИНОВ

МАРИН МИХАЙЛОВ СТЕФАНОВ

МАРИО СЪБЕВ ХРИСТОВ

МАРТИН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

МАХЗУНИ НАЗЪМ ИСМАИЛ

МЕДИХА ИБРЯМ ХЮСЕИН

МЕМДУ ЗАКИРОВ КЯЗИМОВ

МЕМДУ КЯМИЛ ХЮСЕИН

МЕМДУХА ХЮСНИЕВА АХМЕДОВА

МЕТИН АХМЕД ОСМАН

МЕТИН ДЖЕЛИЛ РЕДЖЕБ

МЕТИН ДЖЕЛИЛОВ ЕРЕДЖЕБОВ

МЕТИН ХАСАН АЛИОСМАН

МЕХМЕД ДЖЕЛИЛ РЕДЖЕБ

МЕХМЕД ОСМАН МЕХМЕД

МЕХМЕД САЛИ АЛИ

МЕХМЕД САЛИ АЛИ

МИГЛЕНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

МИЛЕН ИВОВ ХРИСТОВ

МИЛКА МАРТИНОВА РАЕВА

МИТЕ ЙОСИФОВ МИТЕВ

МИТКО ЮЛИЯНОВ ЧАНКОВ

МЛАДЕН МАЛИНОВ РАДАНОВ

МУСТАФА АХМЕД ОСМАН

МУСТАФА МЕХМЕД АХМЕД

МУСТАФА МЕХМЕД ЮСУФ

МУСТАФА МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

МУСТАФА МУСТАФОВ ХЮСЕЙНОВ

МУСТАФА НАЗИМОВ МЕХМЕДОВ

МУСТАФА ЮСУФОВ НАСУФОВ

МЮЗЕЯМ ЕМРУЛА ОСМАН

НАГИХАН КЯШИФ МЕХМЕД

НАДЖИ ЕМИНОВ ИСОВ

НАДЖИЕ ХАМДИ ИСОВА

НАДИ ЕМИНОВ ИСОВ

НАДИЕ ШАКИР МЕХМЕДЕМИН

НАДЯ СЕВДАЛИНОВА СЕВДАЛИНОВА

НАДЯ СЕРГЕЕВА ДЬОНМЕЗ ЧЕВИК

НАЗИЕ ИБРЯМ ЮСУФ

НАЗИФ НИХАТОВ НАЗИФОВ

НАЗМИЕ ИБРЯМ ХАСАН

НАСЪФ ФАДЛИЕВ ЯКУБОВ

НЕБИЕ АХМЕД ОСМАН

НЕВЕНА НЕДКОВА ЮЗЕЛ

НЕВИН ИСМАИЛ ТЕФИК

НЕДЖАТ ВАСВИ МУСТАФА

НЕДЖАТИ ВАСВИ МУСТАФА

НЕДЖАТИ РАХМИ СЮЛЕЙМАН

НЕДЖЛЯ ЮМЕР ДЖЕЛИЛ

НЕЛИ НИКОЛОВА ДИНЧАРОВА

НЕЛИ ОРЛИНОВА ХРИСТОВА

НЕРГЮЛ ФАДЛИЕВА АХМЕДОВА

НЕФИЗЕ ЙОЗГЮР

НЕФИСЕ КЕРИМОВА МУСТАФА

НИГЯЛ НЕДЖАТИ ВАСФИ

НИКОЛАЙ ДЕМИРОВ ИЛИЕВ

НИКОЛАЙ ЙОСИФОВ МИТЕВ

НИНА АНТОНОВА СТЕФАНОВА

НИХАТ МЕХМЕД ИСУФ

НИХАТ НАЗИФ РАШИД

НИХАТ НЕДЖАТИ РАХМИ

НИХАТ ХИДАЕТ ТАХИР

НИЯЗИ ИСМАИЛОВ СЕИДОВ

НУРАЙ СИНАНОВА МУСТАФОВА

НУРИ ДЖЕМАЛОВ ХАСАНОВ

НУРХАН МУСТАФА ЮСУФ

ОРХАН ХАЛИДИН МАХМУД

ОСМАН АХМЕД ОСМАН

ОСМАН АХМЕД ОСМАН

ОСМАН ИБРАХИМ АЛИ

ОСМАН МЕХМЕД АХМЕД

РАДОСЛАВ РАДОВАНОВ МИЛАНОВ

РАЗИЕ РУФИЕВА РАШИДОВА

РАЙМЕ МЕХМЕД ЧЪНАР

РАЛИЦА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

РАХМИ АХМЕД ШАБАН

РЕВАСИЕ АЛИ ИЛИЕВА

РЕЙХАНЕ МУСТАФА НАСУФ

РЕМЗИ РУФАД МЕХМЕД

РЕСМИЕ САЛИ МЕХМЕД

РИДВАН МУСТАФОВ МУСТАФОВ

РОСЕН ЕЛКОВ ИГНАТОВ

РУМЯНА СЕВДАЛИНОВА РАШКОВА

РУСИ СИДЕРОВ ЕВТИМОВ

САБРИЕ АРИФ МУСТАФА

САБРИЕ АХМЕДОВА ЕСОВА

САБРИЕ ХАМДИ ИБРЯМ

САДЖИЯ МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

САДИЕ НАЗИФ ХЮСЕИН

САДИФЕ ЕХЛИМАНОВА ЮМЕРОВА

САДРЕДИН МУСТАФОВ НАЗИФОВ

САДРИЕ АЗИЗ ГАФАР

САЛИ АЛИЕВ АЛИЕВ

САЛИ КАДИРОВ САЛИЕВ

САЛИ САЛИ ХАЛИМ

САЛИ ШАБАН АХМЕД

САЛИ ШЮКРЮ НАЗИФ

САЛИХА РЕДЖЕБ СЕЛИМАН

САНИЕ МЕХМЕД ХЮСЕИН

САНИЯ ХАМИД ИСМАИЛ

САФИНАС АЛИ САЛИМ

САФИЯ ХЮСЕИНОВА ЕСОВА

САША АВРАМОВА ХРИСТОВА

САША ВАЛЕНТИНОВА БАГРЯНОВА

СЕБАЙДИН ЯКУБ НАСУФ

СЕБИЛЯ САЛИ ХЮСЕИН

СЕВДАЛИН АНТОНОВ ХРИСТОВ

СЕВДАЛИН АСЕНОВ ВАСИЛЕВ

СЕВДАЛИН ИЛИЕВ МЕРСИНКОВ

СЕВДАЛИН СЕВДАЛИНОВ САВОВ

СЕВДАЛИНА ВОЛЕНОВА СИМОВА

СЕВДАЛИНА НЕДКОВА АСЕНОВА

СЕВДЖАН ЮСУФОВА МОЛЛОВА

СЕВДИНЧ НАДЖИ ЕМИН

СЕВДИЯ БАСРИ ОСМАН

СЕВИЯ ИСМАИЛОВА РАШИДОВА

СЕДАТ МУСТАФА МУСТАФА

СЕЙКО ВОЛЕНОВ СИМОВ

СЕЙФУЛА АХМЕДОВ АХМЕДОВ

СЕЛИМЕ СЮЛЕЙМАН ШАБАН

СЕЛИМЕ ХАСАН ДОГАН

СЕМА КАМЕНОВА АВРАМОВА

СЕМРА ИДРИЗ АЛИ

СЕНАЙ ЛЮТФИЕВ РАШИДОВ

СЕНИХА АЛИ МУСТАФА

СЕРГЕЙ АВРАМОВ ДИНЧАРОВ

СИБЯЛ ДЖЕВДЕТОВА ИСМАИЛОВА

СИДЕР ЕФТИМОВ СТОЯНОВ

СИЛВИЯ ВАЛЕНТИНОВА БАГРЯНОВА

СИЛВИЯ НЕДКОВА ЮЗЕЛ

СИМЕОН ОГНЯНОВ ДЕМИРОВ

СИМО ЕНЧЕВ ДЕМИРЕВ

СИНАН МУСТАФОВ ЮСУФОВ

СНЕЖА СИМОВА ИЛИЕВА

СНЕЖАНА РУЖИНОВА РАДУШЕВА

СОНЯ ТРИФОНОВА ИСАЙЕВА

СТЕФАН АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ

СТОЙЧО ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ

СУНАЙ АХМЕД ШАБАН

СЪБИ ХРИСТОВ ДАВИДОВ

СЮЛЕЙМАН РАХИМ СЮЛЕЙМАН

СЮЛЕЙМАН ТАХИРОВ СЮЛЕЙМАНОВ

ТАМЕР МЕХМЕД ЕХЛИМАН

ТАМЕР МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ

ТАНЯ АНГЕЛОВА РАШКОВА

ТАХИР СЮЛЕЙМАНОВ ТАХИРОВ

ТЕМИН ХАСАН АЗИЗ

ТИХОМИР АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ТЮРКЯН НАДИЕВА ЕМИНОВА

ФАИДИН ИБРЯМ НАСУФ

ФАНА ИЛИЕВА ДАСКАЛОВА

ФАНКА МАРИНОВА ЩЕРЕВА

ФАТМЕ АЗИЗ ХАЛИМ

ФАТМЕ АЛИ РАШИД

ФАТМЕ ИБРЯМ ИБРЯМЕТЕМ

ФАТМЕ ИБРЯМ ХЮСЕИН

ФАТМЕ ИСМАИЛ ШАКИР

ФАТМЕ КЯЗИМОВА МЕХМЕДОВА

ФАТМЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

ФАТМЕ РИЗАЕВА АЛИЕВА

ФАТМЯ ХАСАН РАДАНОВА

ФАХРИ ФАИДИН ИБРЯМ

ФЕВЗИЯ НИЯЗИЕВА МУСТАФОВА

ФЕЙМЕ РУФАТ КАСПЕР

ФЕРДЖИХАН ФЕРАД АХМЕД

ФЕРДИ ЗЮЛКЮФ САБРИ

ФЕРИДЕ ХАБИЛ ДУРМАЗ

ФЕРХАН ЗЮЛКЮФ САБРИ

ФИКРЕТ ИБРЯМ МЕХМЕДЕМИН

ФИКРИЕ РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА

ФИКРИЯ ТАЛИБ МЮСТЕЖЕБ

ФИКРИЯ ХЮСМЕН АХМЕД

ФИЛКА НАЧЕВА РАШКОВА

ХАЙРЕДИН ИБРАХИМ НАЗИФ

ХАЙРИЕ МУСТАФОВА ДЬОНМЕЗ

ХАРИЗАН АСЕНОВ РАДАНОВ

ХАСАН АЗИЗ РЮСТЕМ

ХАСАН ИБРЯМОВ ИСОВ

ХАСАН ИСМАИЛ ХАСАН

ХАТИЕ СЮЛЕЙМАН РЮСТЕМ

ХАФИЗЯ МЕХМЕД АЗИЗОВА

ХЕДИЕ СЮЛЕЙМАН ЕТЕМ

ХЕДИЯ ЕМИН ИСОВА

ХИДАЕТ ТАХИР СЮЛЕЙМАН

ХИЛМИЯ САЛИМОВА МЕХМЕДОВА

ХРИСТО АНГЕЛОВ ДАСКАЛОВ

ХЮДАИМ АХМЕДОВ АХМЕДОВ

ХЮДАИМ ЕФРАХИМ КАСПЕР

ХЮЛИЯ ИДРИЗ АЛИ

ХЮЛЯ ДЬОНМЕЗ

ХЮСЕИН ХАБИЛ АХМЕД

ХЮСЕИН ЮСУФОВ АХМЕДОВ

ХЮСНИЕ ФЕВЗИЕВА ОСМАНОВА

ШАЗИЯ ИБРЯМОВА ХЮСЕИНОВА

ШАИН ЮДАИМ АХМЕД

ШАКИР АЗИЗОВ МЕХМЕДОВ

ШЕМСИЯ АЗИЗОВА МЕХМЕДОВА

ШЕРАФИДИН ИБРЯМ ИСА

ШЕФКЕТ ИЛХАН ШЕФКЕТ

ШЕФКЕТ ТЕФИК ШАКИР

ШЕФКЪ ХЮСЕИН МУСТАФА

ШЮКРЮ НАЗИФ ЯСИН

ШЮКРЮЯ РАФИЕВА МУСТАФА

ЩИЛЯН ЕМИЛОВ ИСАЙЕВ

ЮЗДЖАН САЛИ ШАБАН

ЮЗЛЯМ ХИКМЕТ АЗИЗОВА

ЮКЕ ВАСФИ ЮСУФОВА

ЮЛИЯН РУСЕВ РАШКОВ

ЮЛИЯНА ЮЛИЯНОВА ШЕНТЮРК

ЮЛМИЯ РЕДЖЕБ ОСМАН

ЮРКЯ САЛИ МЕХМЕДОВА

ЮРМЮС САЛИ ШАБАН

ЮСУФ АХМЕДОВ ЮСУФОВ

ЮСУФ МЕХМЕД ОСМАН

ЯКУБ АХМЕДОВ ЕСОВ

ЯКУБ СЕБАЙДИН ЯКУБ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 30 - ШУМЕНСКИ ОБЩИНА: ХИТРИНО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.БЛИЗНАЦИ КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 002

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АДЕМ МЕХМЕД АДЕМ

АЗИЗЕ РЕДЖЕБ МЕХМЕД

АЙЛИН АХМЕД МУРАД

АЙЛИН РАИМОВА ХЮСМЕНОВА

АЙНУР АХМЕД РЕДЖЕБ

АЙНУР БИЯДИРОВА АХМЕДОВА

АЙХАН БЕКИРОВ САЛИЕВ

АЙШЕ АХМЕД РЮСТЕМОВА

АЙШЕ ИБРЯМОВА АХМЕДОВА

АЙШЕ МЕХМЕДОВА ХЪЛМИЕВА

АКИФ ЮЗЕИР АКИФ

АЛИ МУСА АЛИ

АЛКАН РИДВАН АЛИ

АНА ЩЕРЕВА МЕТОДИЕВА

АНГЕЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

АНЕЛИЯ ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

АНЕТА ДЕМИРОВА ЮРИЕВА

АНИФЕ ИЛИЯЗ КАЛТАК

АНИФЕ МЕХМЕД МЕХМЕД

АНКА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА

АНКА АРАКЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

АСЯ МИЛОСЛАВОВА ХРИСТОФОРОВА

АСЯ НЕШЕВА СЕВДАЛИНОВА

АТИДЖЕ РЕДЖЕБОВА ХЮСЕИНОВА

АТИЕ БЕЙТИЕВА ХАСАНОВА

АТЧЕ ХАСАН ХАСАН

АХМЕД МЕХМЕДОВ МУСТАФОВ

АХМЕД МУРАД МЕХМЕД

АХМЕД МУСТАФА БИЛЯЛ

АХМЕД РАИМОВ ЧАУШЕВ

АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ

АХМЕД СЕБАХАДИНОВ ШАБАНОВ

АХМЕД ХАСАНОВ САБРИЕВ

АХМЕД ЮНУЗ АХМЕД

БАСРИ МЕХМЕД МУРАД

БАХТИШЕН ХАЛИЛОВА ХАСАНОВА

БЕДИХА ХАСАНБАСРИ МЕХМЕД

БЕДРИЯ ЕХЛИМАНОВА МЮСРЕФОВА

БЕЙТИ ЮНУЗ АЛИ

БЕЙХАН ИБРЯМ ШАБАН

БЕКИР САЛИЕВ БЕКИРОВ

БИЛЯЛ АХМЕД МУСТАФА

БОГОМИЛ МИЛАНОВ ХРИСТОВ

БОРИС КРУМОВ САНДЕВ

ВАДЕТ АКИФ ЮЗЕИР

ВАЛЕНТИН ФИЛКОВ ЙОРДАНОВ

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕРИЕВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКОВА

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ИВАНОВ

ВЕЖДИ НАДИ ИСУФ

ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

ВИЖДАН ИЛХАНОВА МУСТАФОВА

ВИЛДАН ЕРЕДЖЕБОВА АХМЕДОВА

ВИЛДАН ЛЮТФИ ХАСАН

ВИЛДАН МУСТАФОВА ХАСАНОВА

ВИЛДАН НИЯЗИ РАИМ

ГАЛЯ ЮРИЕВА АТАНАСОВА

ГЕОРГИ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КУРОВ

ГЮЛДЖИХАН МЕХМЕД АХМЕД

ГЮЛЯЙ МЕХМЕДОВА ШАБАН

ГЮЛЯР ГЮНАЙДЪНОВА БЕЙТИЕВА

ГЮЛЯР РЕДЖЕБ МУСА

ГЮНАЙДЪН БЕЙТИЕВ ЮНУЗОВ

ГЮНАЙДЪН СЕБАЙДИНОВ ШАБАНОВ

ГЮРСЕЛ АХМЕД ЮНУЗ

ГЮРСЕЛ СЕБАЙДИНОВ ШАБАНОВ

ДЖЕВДЕТ АКИФ ЮЗЕИР

ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД РАИМ

ДИЛБЕР РИДАЕВА НУРИЕВА

ДИЛБЯР РИДВАН АЛИ

ДИЛЯН БОРИСЛАВОВ СИМЕОНОВ

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМЕЛ САБРИЕВА ХАСАН

ЕМЗАДЕ ИБРАХИМ ХАМИД

ЕМИЛ АНДОНОВ СИМЕОНОВ

ЕРДЖАН РАФИ РУФИ

ЕРДЖАН ХАСАН МЕХМЕД

ЕРДИНЧ ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ

ЕРКАН РАФЕД РУФИ

ЗЕЛИХА МУРАД МЕХМЕД

ЗЕХРА АХМЕДОВА АХМЕДОВА

ЗЕХРА ЕТЕМ ХАЛИЛ

ЗЕХРА САБРИ АЛИ

ЗОРКА АНГЕЛОВА АТАНАСОВА

ЗОРКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ИБРЯМ МУСТАФОВ ИСУФОВ

ИБРЯМ РАИМ ХАСАН

ИВАНКА ТАШЕВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ИЗЕДИН ХАЛИЛ АХМЕД

ИЛИЯ ТОДОРОВ АТАНАСОВ

ИЛХАН МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

ИЛХАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ

ИРИНА АЛЕКСИЕВА ЕМИЛОВА

ИРФАН ФЕДАИ МЕХМЕД

ИСМАИЛ МУСА АЛИ

ИСМАИЛ МУСТАФА ИБРЯМ

ИСУФ ИСУФ СЕИД

ЙОРДАН ФИЛКОВ ЙОРДАНОВ

КАБИЛ ХИЛМИ ХАБИЛ

КАДРИЕ ТАСИН ЕЮБ

КАДРИЯ МУСОВА АХМЕДОВА

КЕНАН РИДА ХАСАН

КЕРИМ ХЮСЕИН МЕХМЕД

КЕРИМЕ ЕЛМАН САБРИЕВА

КЯМИЛЕ ИБРАИМ ХАСАН

КЯМИЛЕ ИСУФ ЗЕКЕРИЯ

ЛЕВЕН НЕШЕВ СЕВДАЛИНОВ

ЛЕМАН ЮСУФОВА ИБРЯМ

ЛЕФТЕР ЯКИМОВ ИСАЙЕВ

ЛЮТФИЯ МУСТАФОВА ЮНУЗОВА

МАГБЮЛЕ ХАЛИЛОВА АХМЕДОВА

МАРИАНА ГОСПОДИНОВА СТОЙНОВА

МАРИЯ АНТОНОВА СИМИОНОВА

МАРИЯНА ХАРАЛАНОВА КОСЕВА

МАРТИН ФИЛИПОВ МИЛКОВ

МЕДАИМ КЕРИМ ХАСАН

МЕДАИМ ФЕДАИ МЕХМЕД

МЕДЖНУН ШАБАН АХМЕД

МЕЛТЕМ БЕКИРОГЛУ

МЕХМЕД АДЕМОВ ИСМАИЛОВ

МЕХМЕД АХМЕДОВ РАИМОВ

МЕХМЕД РАИМОВ ХАСАНОВ

МЕХНУР ИСМАИЛОВА БЕКИРОГЛУ

МЕХРИБАН СЕБАЙДИНОВА АХМЕДОВА

МЕШЮДЕ МУСТАФА АКИФ

МИЛЕН ВЕСЕЛИНОВ ХРИСТОВ

МИЛЕНА НЕВЕНОВА МАРТИНОВА

МУРАД МЕХМЕД МУРАД

МУСИН ХЮСЕИН ХАЛИЛ

МУСТАФА АХМЕДОВ МЮСРЕФОВ

МУСТАФА МУРАД МЕХМЕД

МУСТАФА СЕБАЙДИНОВ ШАБАНОВ

МЮЗЕЯМ АХМЕД НЕДЖИБ

МЮРВЕТ АХМЕДОВА МУСА

НАДЖИЕ ХАСАНОВА ХЮСЕИНОВА

НАДИ ИБРЯМ РАИМ

НАДИ ИСУФ ИБРЯМ

НАДИЕ ЗЕКЕРИЕ БИЛЯЛ

НАЗИФ МУСТАФА ИБРЯМ

НАЗИФЕ МЕХМЕДАЛИЕВА БЕКИРОВА

НАЗМИ БАСРИ ИБРЯМ

НАЗМИЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА

НАЙЛЕ ИСМАИЛОВА ИСМАИЛОВА

НАЙМЕ ИЛЯЗОВА СЕИД

НАСТЯ АЛЕКСИЕВА ЮСУФОГЛУ

НАСЪФ ЗЕКЕРИЕ ЮСУФ

НЕБАЕТ ЮСУФ ЮСУФ

НЕБИБЕ ЗЕКЕРИЕ ТАЛИБ

НЕВЕНА СТОЯНОВА СЕМЕРДЖИЕВА

НЕВИМ КЯМИЛОВА ХАСИМОВА

НЕДЖЛЯ МУСТАФА МУРАД

НЕДЖЛЯ НАЗИФ МУСТАФА

НЕДЖМИ САЛИ РЕДЖЕБ

НЕДЖМИ ТАСИНОВ АХМЕДОВ

НЕДРЕТ БЕДРИЕ ИБРЯМ

НЕСИБЕ ВЕЙСАЛОВА МУСТАФОВА

НЕШО СЕВДАЛИНОВ БЛИЗНАКОВ

НУРДЖАН ШАКИРОВА АХМЕДОВА

НУРДЖИХАН ВАСФИЕВА МЕХМЕДОВА

НУРИ ХАСАНОВ ХЮСМЕНОВ

ОГНЯН АЛЕКСИЕВ ПАВЛОВ

ОРХАН НАСУФ ЗЕКЕРИЕ

ОСМАН АХМЕД АБИЛ

ОСМАН ОСМАН ХЮСЕИН

ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

РАБИЯ МУСА ХАСАН

РАДИ ХРИСТОВ ХАРАЛАНОВ

РАДОСЛАВ МАЛИНОВ ИСКРЕНОВ

РАЗИЕ РАШИД АХМЕДОВА

РАИМ ХЮСМЕНОВ АХМЕДОВ

РАЙМЕ ХЮСЕИНОВА МЕХМЕДОВА

РАЙНА ФИЛИПОВА МИЛКОВА

РАЙЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

РАФЕД РУФИ ХАМИД

РАФИ РУФИ ХАМИД

РЕДЖЕБ АХМЕДОВ МЮСРЕФОВ

РЕДЖЕБ ЕМБИ ЯКУБ

РЕЙХАН ИСУФ ЗЕКЕРИЯ

РЕЙХАНЕ МЕХМЕДОВА ИБРЯМОВА

РЕМЗИЕ ХАЙРЕДИНОВА ХАЛИЛ

РЕХАНЕ НАЗИФОВА ХАСАНОВА

РЕШАТ САЛИ РЕДЖЕБ

РИДА НУРИЕВ ХАСАНОВ

РИДА ХАСАН ХАСАН

РИДВАН АЛИ МУСА

РОСКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

РУФИ РАФЕД РУФИ

САБИНА САБИНОВА БЛИЗНАКОВА

САБРИЕ АЛИ ХАМИД

САБРИЕ МУСТАФОВА МЪСТЪКОВА

САБРИЕ САЛИМ ХЮСЕИН

САБРИЯ ФЕЙЗИ МЕХМЕД

САДЖИТ ОСМАН ОСМАН

САЛИ РЕДЖЕБ ХАСАН

САМИ ХАСАН МЕХМЕД

САНИЕ МЕХМЕД ХАСАН

САФИНАЗ ИСМАИЛОВА АХМЕДОВА

СВЕТЛИН АНДОНОВ СИМЕОНОВ

СВЕТОСЛАВ КИРОВ АТАНАСОВ

СЕБАЙДИН АХМЕД АБИЛ

СЕБАЙДИН БЕЙТИ ЮНУЗ

СЕБАЙДИН ШАБАНОВ АХМЕДОВ

СЕВГИН АХМЕД МУРАД

СЕВДА БОРИСОВА НЕВЕНОВА

СЕВДА СЕВДАЛИЕВА МЕХМЕДОВА

СЕВДАЛИ МЕХМЕДОВ ХАСАНОВ

СЕВДАЛИН МЛАДЕНОВ АЛЕКОВ

СЕВДАЛИНА ИЛЧЕВА РОМАНОВА

СЕВДАЛИНА САБИНОВА ДЕМИРОВА

СЕВДИЕ ХЮСЕИН ОСМАН

СЕВИЛ СЕВГИНОВА ХЮСМЕНОВА

СЕВИНЧ СЕБАЙДИНОВА ШАБАНОВА

СЕМРА ИЛХАН МЕХМЕД

СЕМРА СЕНАИМ РЕДЖЕБ

СЕНАИМ РЕДЖЕБ ЕЮБ

СЕРВЕТ ИЗЕДИН ХАЛИЛ

СИБЕЛ ХАЙРЕДИНОВА ХАЛИЛОВА

СИЛВИЯ АСЕНОВА САНДЕВА

СИЛВИЯ МИТКОВА МАЛЧЕВА

СИЛЯНА АНТОНОВА АЛИПИЕВА

СИНАН РИДА ХАСАН

СОНЯ АНГЕЛОВА АЛИПИЕВА

СТАМЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

СТАНКА БОРИСОВА ГЕОРГИЕВА

СТЕЛА АНДРЕЕВА СИМЕОНОВА

СТЕФАН СТЕФАНОВ САНДЕВ

СТЕФКА РАЙКОВА ХАРИЗАНОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

СУЛИВИЕ ХЮСЕИН СЕИД

СУНАЙ СЕНАИМ РЕДЖЕБ

ТАНЖУ НЕДЖМИЕВ ТАСИНОВ

ТАСИН АХМЕДОВ НЕДЖИБОВ

ТУНДЖАНИ НИЯЗИЕВ ХАСАНОВ

ТЮРХАН АЛИ МУСА

ФАТМЕ МУСТАФА МЪСТЪК

ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА РАИМОВА

ФАТМЕ САЛИЕВА ТАЛИБОВА

ФАТМЕ ХАСАНОВА МЮСРЕФОВА

ФАТМЕ ШАБАНОВА ОСМАНОВА

ФАТМЕ ЮСУФОВА ХЮСМЕНОВА

ФАХРЕДИН ХАЙРЕДИН ХАЛИЛ

ФАХРИ СЕБАЙДИН ШЮКРЮ

ФЕДАИ МЕХМЕД НЕДЖИБ

ФЕЙМЕ РЕДЖЕБ ХАСАН

ФЕТИЕ ХАЛИЛ АХМЕД

ФЕХИМЕ БАСРИ МЮЗЕКЯР

ФИКРИЯ ЗЕКЕРИЕ АЛИ

ФИЛИП МАРТИНОВ МИЛКОВ

ФИЛИП МИЛКОВ СТЕФАНОВ

ФИЛКА ДИМОВА ДИМИТРОВА

ФИЛКО ЕМИЛОВ РАЙЧЕВ

ХАЙРЕДИН ХАЛИЛОВ АХМЕДОВ

ХАЛИМЕ БЕДРИЕВА ХАСАН

ХАЛИСЕ ХАСАН МУСТАФА

ХАСАН АХМЕД ХАСАН

ХАСАН ЕРДИНЧ ХАСАН

ХАСАН САБРИ КАЛТАК

ХАСАН САБРИЕВ РЮСТЕМОВ

ХИЛМИ РУФИ ТАЛИБ

ХРИСТО ДИНКОВ ПЕТРОВ

ХРИСТО ПЕЙЧЕВ КИРИЛОВ

ХУБАН ИГНАТОВ ОГНЯНОВ

ХУРИЯ РИДАЕВА НУРИЕВА

ХЪЛМИ ЮСЕЙНОВ ХЪЛМИЕВ

ХЮСЕИН АБТУЛА ХАЛИД

ХЮСМЕН РАИМОВ ХЮСМЕНОВ

ШАБАН АХМЕДОВ МЮСРЕФОВ

ШАБАН СЕБАЙДИНОВ ШАБАНОВ

ШЕЗАИ ФЕДАИ МЕХМЕД

ШЕНАЙ ВЕЖДИЕВА ИСУФОВА

ШЕНОЛ АКИФОВ САЛИМОВ

ШЕНОЛ МУРАД МЕХМЕД

ШЕНОЛ НИЯЗИ ХАСАН

ШЕНОЛ ЮСУФ ЮСУФ

ЮЗЕЙМЕ ШЕРИФ РАИМ

ЮЛФЕТ МУСИН ЮЗЕИР

ЮНАЛ НАДИ ИБРЯМ

ЮСЕИН ХЪЛМИ ЮСЕИН

ЮСУФ МУСТАФА СЕИД

ЯНА ИЛИЕВА СТАНЕВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 30 - ШУМЕНСКИ ОБЩИНА: ХИТРИНО

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВИСОКА ПОЛЯНА КМЕТСТВО: ....................СЕКЦИЯ № 003

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АВРАМ ЕВГЕНИЕВ АВРАМОВ

АЗИМЕ РЕДЖЕБ АХМЕД

АЗМИ НАЗМИЕВ МУСТАФОВ

АЙСЕЛ НИЯЗИ РУФАДОВА

АЙСЕЛ САБРИ ИВАНОВА

АЙША МЕХМЕДОВА МЕХМЕДОВА

АЙШЕ АХМЕД АЛИ

АЙШЕ АХМЕДОВА ХАЛИЛОВА

АЙШЕ ЕМИНОВА АЛИХОДЖОВА

АЙШЕ ИБРАХИМОВА КЕРИМОВА

АЙШЕ МЕХМЕД АХМЕД

АЙШЕ НЕДЖМИ ШАБАН

АЙШЕ СЕЛИМАН ТАХИР

АЙШЕ ХАБИЛОВА ХАЛИЛОВА

АЙШЕ ХИЛМИЕВА МУСТАФОВА

АЙШЕ ШАКИР ТАЛИБ

АЛАЙДИН ХАМИД АХМЕД

АЛЕКСАНДЪР АЛИПИЕВ АЛЕКСИЕВ

АЛИ ХЮСЕИН КАДИР

АНА АНГЕЛОВА МАНЕВА

АНА АНДРЕЕВА ФИЛИПОВА

АНА АСЕНОВА МИШЕВА

АНА ДЕМИРОВА АЛЕКСИЕВА

АНА МИШЕВА ИСАЙЕВА

АНА РАДАНОВА МАТЕВА

АНА ЯНКОВА КИРИЛОВА

АНАТОЛИЙ МИТКОВ ИЛИЕВ

АНДРЕЙ СЕРАФИМОВ АЛЕКСИЕВ

АНЕЛИЯ ЗДРАВКОВА ИСКРЕНОВА

АНЕТА АНГЕЛОВА ХРИСТОВА

АНЕТА ЯНКОВА МИШЕВА

АНИТА ЛАЗАРОВА ИСКРЕНОВА

АНИФЕ ШЮКРИЕВА МУСТАФОВА

АНТОАНЕТА РАДЕВА АЛЕКСИЕВА

АНТОН ХРИСТОВ АСЕНОВ

АНЪЛ ДЖОШКУН

АСЯ ЗЛАТЕВА ХРИСТОВА

АСЯ ЙОСИФОВА СЕЗЕР

АСЯ МАРИНОВА СЪБИНОВА

АСЯ ХРИСТОВА МАКСИМОВА

АТИДЖЕ АХМЕД ИСМАИЛ

АТЧЕ АХМЕД ШАБАН

АХМЕД АЛЯЙДИН ХАМИД

АХМЕД ВЕЛИЕВ ДАХИЛОВ

АХМЕД ЕЮБ ХАЛИД

АХМЕД ИБРАМ ХАСАН

АХМЕД ИСМАИЛ НЕДЖИБ

АХМЕД ИСМАИЛОВ КОСТАЛАК

АХМЕД МЕХМЕДОВ ИСМАИЛОВ

АХМЕД САЛИ АХМЕД

БАГРЯН ФИЛИПОВ БОРИСОВ

БАКИ МЕХМЕД ТАХИР

БАСРИ ЗИЯЕВ БАСРИЕВ

БАХТИЯР МЕХМЕД АХМЕД

БАХТИЯР ХЮСЕИНОВ АЛИЕВ

БЕДИХА ХАЛИЛОВА ИБРЯМ

БЕДРИЕ МЕХМЕД АХМЕД

БЕДРИЕ МЕХМЕД НЕДЖИБ

БЕДРИЯ БИЛЯЛ САЛИ

БЕЙЗАТ МУСТАФОВ ШАБАНОВ

БЕЛА СЛАВКОВА АСЕНОВА

БЕЛЧИН ДЕМИРОВ ИСАЙЕВ

БЕЛЧИН НЕВЕНОВ ДЕМИРОВ

БЕЛЧИН НЕВЕНОВ ДЕМИРОВ

БЕЛЯН ИВЕЛИНОВ ХРИСТОВ

БЕХАЙДИН ШАБАН НЕДЖИБ

БЕХИЕ ХЮСЕИН РЮСТЕМ

БЕХЧЕД КАДРИЕВ БЕЙРАМОВ

БИЛЯЛ НИЯЗИ СЮЛЕЙМАН

БИЛЯН КУЗМАНОВ МАНОВ

БИЛЯНА РАЙКОВА МЛАДЕНОВА

БИЛЯНА САШЕВА ЯРДЪМЕР

БИЛЯНА СЪБЕВА КИРИЛОВА

БИСЕР ИВАНОВ КИРИЛОВ

БИСЕР МАРТИНОВ МАРТИНОВ

БИСЕР РУМЕНОВ СЪБЕВ

БИСТРИЦА ВАСКОВА РАЛИНОВА

БОЖИДАР ИЛИЕВ МАРИНОВ

БОРИС ФИЛИПОВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ХРИСТОВ ИВАНОВ

БОЯНА МИРОСЛАВОВА КОСЕВА

БОЯНКА ХРИСТОВА ИВЕЛИНОВА

БЮЛЕНТ НЕДЖАТИН РИДВА

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСИЕВА

ВАЛЕРИ БОРИСОВ МАТЕВ

ВАЛЯ ИВАНОВА НЕДЯЛКОВА

ВАСВИЕ АХМЕДОВА МУСТАФОВА

ВАСВИЯ МЕХМЕД НЕДЖИБ

ВАСКО МАЛИНОВ ОВЧАРОВ

ВЕЖДИ СКЕНДЕР АЛИ

ВЕЖДИЯ ХЮСНЮ СЕЛИМАН

ВЕЛИ ДАХИЛОВ ХАЛИЛОВ

ВЕЛИЧКА РАДЕВА КИРИЛОВА

ВИЛДАН ФАРУКОВА ИСМАИЛОВА

ВЪРБИНА КИРИЛОВА УЗУНОВА-ЗЕРЕФА

ГАЛИНА ЕМИЛОВА ХРИСТОВА

ГАЛЯ ИВАНОВА ЙОВКОВА

ГЕНАДИ МИТКОВ ИЛИЕВ

ГЬОНЮЛ РЕМЗИ ХАЛИЛ

ГЮЛИЗАР МЕХМЕД АХМЕД

ГЮЛФЕРА МЕХМЕД МЕХМЕД

ГЮНАЙ ХИКМЕТОВ СЮЛЕЙМАНОВ

ГЮРСЕЛ НАЗМИ ИСМАИЛ

ГЮСЮМ ТУРХАНОВА ХАЛИЛОВА

ДЕМИР ИВЕЛИНОВ ХРИСТОВ

ДЕМИР ИЛЧЕВ ИСАЙЕВ

ДЕМИР ЙОСИФОВ ИСАЙЕВ

ДЕМИР ФИЛИПОВ АСЕНОВ

ДЕНИСЛАВ НЕВЕНОВ ДЕМИРОВСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница