"Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към одз №5 в кв."Тева",гр. Перник"Дата16.11.2017
Размер68.7 Kb.
Размер68.7 Kb.

Техническа спецификация
Oбект: "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към ОДЗ №5 в кв."Тева",гр.Перник"
Фаза: TЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Част: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Възложител: ОБЩИНА ПЕРНИК


  1. Основание за проектиране

Проектът по част: ” Паркоустройство и благоустройство” е разработен на основание издадена скица с виза за проектиране и задание от Възложителя.

Извършени са проучвания, относно възможността да се проектира обект: ” БЛ. №2 С БАСЕЙН КЪМ ОДЗ № 5 „ ВЕЛА ПЕЕВА ” В УПИ XI, КВ.193, Ж.К. „ ТЕВА ”, ГР. ПЕРНИК в съответствие с предвижданията на действуващия ПУП за застрояване на УПИ- XI, кв.193 по плана на ж.к.”Тева”, гр.Перник.При точно спазване на указанията във визата, в съответствие с предвижданията на действуващия ПУП за застрояване на УПИ XI, КВ.193, по плана на ж.к.”Тева”,гр. Перник да се проектира нов блок за две градински и две яслени групи с максимална височина на застройката до два етажа.

Според действуващата Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на видовете територии и устройствени зони - устройствената територия – обществено обслужване - за детско заведение – необходимо мин. Позел. – 40 на сто, от които 1/3 да се осигури за дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност.


II.Проектно положение
Денивелацията на отредения за изграждане на детския комплекс терен е в посока североизток – югоизток, като в южната си част преминава в стръмен.

В северозападния край на имота има съществуваща улица чрез, която е осъществен достъпа към детската градина и общностния център.

Предвиден е крайуличен паркинг за 11 бр. коли, както и подстъп към стопанския двор, който е подходящ за достъп на автомобили от бърза медицинска помощ и противопожарна безопасност.

Основният подход към детския комплекс е позициониран в северозападната част, а за новия блок 2,който е ситуиран в източната част на имота, като към него е предвидена рампа за достъп на хора с физически увреждания и майки с детски колички.Осигутен е удобен и безпрепятствен подход към двора и детските площадки.

Сградата е решена при оптимално запазване на удобна връзка със съществуващия терен, с подчертано предимство на пространственото въздействие и архитектурни елементи .

В съответствие с броя на групите са предвидени и игралните площадки, където децата имат добра възможност за игра, за да израстнат достатъчно здрави и силни и да осъществяват целият си потенциал. Играта е жизнено важна за физическото и емоционално здраве ,за да израстнат достатъчно здрави и силни.

Детската игра е призната за един от съставните елементи на детството, право на децата за самоизява, да се учат на самостоятелност в оценката за това , кое е безопасно за тях и кое не.

На детските площадки е необходимо да се монтират детски съоръжения, които да предлагат в зависимост от възрастовата група - развлечение, изобретателност , находчивост и въображение , което спомага за всестранното развитие на децата и ще им осигурява удоволствие.

Съоръженията, които са предложени в игралните площадки по максимален начин ще удовлетворяват детската потребност за много различна и разнообразна игра.

Тези съоръжения са безопасни продукти и са в съответствие със задължителните стандарти по отношение на - БДС ЕN 1176, БДС EN 1177.

Нормата по БДС EN 1177 изисква под уредите с по – голяма височина на свободно падане, т.е. такива, на които децата могат да играят на височина по – голяма от 600 мм, да има подходяща настилка. Тази настилка предпазва в значителна степен риска от по тежки травми – синтетична / изработена от дребни частици гума, споени със смола/.

Тези настилки е необходимо да имат сертификат, до каква степен е спазен критерия HIS /Критерий за удар на главата/,определени в нормата БДС EN 1177 взависимост от различните височини на свободно падане.

Детските площадки ще се ползват от възрастови групи от 0- 3 г./ яслени и от 3г.- 8г./ градински/ с основни видове игри и занимания като: люлеене, пързаляне, въртене,клатушкане, пазене на равновесие,катерене, игри със сюжети и роли, експериментиране,общуване – колективни игри – общо осем броя детски площадки. Ръководството на детското заведение е необходимо да прецизират начина и вида на ползването им.След това ще се предложи и обзавеждането им според възрастовата група – яслена или градинска.

Съоръженията на детските площадки за игра не са всичко!Предложени са безопасни настилки – ударопоглъщащи каучукови плочи 40/40/ 6.0 см. в територията на монтираните детски съоръжения.Ако има съоръжения с височина по – малка от един метър настилката е безопасна , при условие, че добре се поддържа.Ниските уреди да се монтират в площадките, които бъдат определени за яслените групи.Трябва и е предложена слънцезащитна дървена пергула с пейки с растителност – увивна , катерлива.Около пергулата и пейките за отдих е предвидена твъда настилка от вибропресовани бетонови елементи.За преходник от ударопоглъщащата настилка към твърдата е легнал скрит градински бордюр / 16/20/50 см./

На територията на площадките за игра извън минималното пространство за разполагане на съоръженията за игра се предвиждат места за сядане и с масичка за игра.

Предвидени са по две кошчета за отпадъци, които се разполагат до входа на площадките.

Детските площадки са обзаведени и устроени така, че да няма опасност за здравето на ползвателите, както и опасност от нараняване свързани със:


  • Елементите на обзавеждане, както и самата конструкция на съоръженията за игра:

  • Материалите,от които са изработени съоръженията за игра и елементите на обзавеждането;

  • Вида на настилката и нейното изпълнение

  • Начин на разполагане на съоръженията за игра и на елементите на обзавеждането;

  • Вида на растителните видове и местата на засаждане;

Предложени са четири вида комбинирани съоръжения, които имат своите параметри

1.Съоръжението предлага следните компоненти за игра/ люлеене, пързаляне, въртене,клатушкане, пазене на равновесие,катерене, игри със сюжети и роли, експериментиране ;

2. Възрастова група 0 – 3г. и от 3г.- 8г.

3. Максимална височина на падане 1000мм.

4. Височина на платформата – 1000мм.

5. Носеща конструкция – тръбна конструкция

6. Декоративни елементи: висококачествена пластмаса

7. Начин на закрепване: желязобетон;

8. Рамери:...........

9. Необходима площ:................

Съоръженията отговарят на изискванията на БДС ЕN 1176 : БДС EN 1177.

Освен това във всяка игрална площадка има предложена по една двойна люлка, по едно индивидуално съоръжение и по три комплекта пейки с масичка за колективни игри и социални контакти.

В дворното пространство има предвидена обиколна алея – алея на здравето.

Озеленените площи са обобщени в големи пространства, където децата биха могли да ги използуват за игра на тревна настилка.

Алеите, тротоарите около сградата и извън оградата са настлани с вибропресвани бетонови елементи, по избор на Възложителя – по вид и цвят.

Озеленените площи са обрамчени с вибропресовани бетонови градински бордюри – 50/20/10см..

Паркингът е обкантен с изправен уличен бордюр 30/50/18 см, а откъм улицата с легнал такъв.

Настилката на паркинга е от вибропресовани рещетъчни бетонови елементи на тревна фуга 49/49/10 см.

Площадките в непосредствена близост до минималното пространство за разполагане на съоръженията, където са масичките с пейките са с настилка от щампован бетон/ високотехнологичен метод за получаване на текстурирана ,оцветена и здрава бетонова повърхност с много добри експлотационни показатели/.

Щампованият бетон е дълготрайна висококачествена и естетична настилка подходяща за настилка на детски площадки.

Настилката по тротоарите, плочниците и алеите да се реализират от вибропресовани бетонови елементи – плочи в определен растер /цвят и размер/ след конкретезиране с Възложителите.

Решението на обемно–пространствената композиция на озеленените площи, както и позиционирането на детските пощадки с игралните полета са изцяло съобразени със заданието на Възложителя и ситуирането на сградата в УПИ ХI , квартал 193, ж. к.

” Тева ” гр. Перник.

По градоустройсвените показатели необходимите % озеленени площи –

Позел – мин. 40 % от площта на имота /5284.00м2/ - 2113.20м2 , и 1/3 от нея е за дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност.

Площта на УПИ XI , кв.193,ж.к.”Тева” - 5284.00 м2.

В проекта са постигнати Позел – 40.06% - 2117.70 м2

Осигурени са повече от 1/3 дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност.

Декоративната дълготрайна дървесна и храстова растителност е в пълна хармония с архитектурата и функционалното зониране в УПИ.

Предложената растителност е с ценни декоративни качества и при нейния подбор са взети под внимание локалните климатични и почвени условия.

Тя допринася за обогатяването на обемно – пространственото възприятие, както със своя хабитус, така също с колорита на цъфтеж и листна обагреност.

Растителността е подробно описана и указана в дендрологичния проект с дендрологична ведомост.

Пространството, което ще се посещава от децата е много важно правилното определяне на видовият състав на дървесната и храстова растителност – да се избягват видовете с отровни листа ,плодове или други растителни части.

Особено изложени на риск са децата ,които откриват света и с присъщото си любопитство опитват всичко.

При избора на растителност е необходимо да се използуват по разнообразни дървесни и храстови видове ,за да се създаде динамичен и интересен пейзаж.

Растителността трябва да обогати познанията на децата за богатството в природата.Освен това тя е необходимо да създаде максимално природосъобразни условия за игра,подходящ микроклимат.

Необходимо е да се внесат едроразмерни видове, за да се постигне бърз ефект за овладяване на пространството.

Инвеститорът е необходимо да изгради поливна система / капково напояване/ за да се поддържа ефективно, както растителността, така също и зелените площи.При изграждането е необходимо да се изисква съдействието на проектанта.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница