Изисквания за Главно Разпределително Табло Prisma PДата30.12.2017
Размер173.24 Kb.
Размер173.24 Kb.

Изисквания за Главно Разпределително Табло Prisma P


Таблото да бъде от типово изпитана, фабрично произвеждана гама, съответстващо на изискванията на БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-2 “Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения” . Съответствието на таблата със стандарта да бъде гарантирано от производителя с декларация за съответствие, а при доставката таблата да бъдат придружени от сертификат от производителя на таблата.


Степента на защита да бъде минимум IP 20
Номинално изолационно напрежение - 1000 V
Номинално работно напрежение - 1000 V
Таблото да бъде свободностоящо, предно обслужване.
Таблата трябва да са изработени от плоскости от ламарина.

Трябва да имат антикорозионно покритие.


Да бъде осигурен достъп до шините от предната част на таблoто, с цел улесняване на монтажните работи и бъдещи изменения.
Всички апарати трябва да бъдат монтирани на монтажни плочи, проектирани специално за съответния апарат, като това типово решение трябва да е изпитано в съответствие със стандарта.
Всички комутационните апарати трябва да бъдат инсталирани зад защитни капаци (пластрони), предотвратяващи достъпа до части под напрежение и позволяващи при нормален режим на работа достъп само до управляващите механизми на апаратите.
Защитните капаци да бъдат монтирани върху отварящи се рамки – врати, осигуряващи достъп до вътрешността на таблото в случай на ремонтни работи.
Защитните капаци да бъдат метални, свързани към металния корпус на таблото и от там към заземителната клема без наличие на проводникови връзки.

Изисквания за Разпределителни Табла НН Iном 100A до 630А Prisma G

Основни изисквания


Таблото да бъде от типово изпитана, фабрично произвеждана гама, съответстващо на изискванията на БДС EN 61439-1 и БДС EN 61439-2 “Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение. Част 2: Комплектни комутационни устройства за силови съоръжения” . Съответствието на таблата със стандарта да бъде гарантирано от производителя с декларация за съответствие, а при доставката таблата да бъдат придружени от сертификат от производителя на таблата.

Степента на защита да бъде минимум IP 30


Номинално изолационно напрежение - 1000 V
Номинално работно напрежение - 1000 V

Конструктивни и функционални изисквания

Таблата трябва да са изработени от плоскости от ламарина. Трябва да имат антикорозионно покритие.


Всички апарати трябва да бъдат монтирани на монтажни плочи, проектирани специално за съответния апарат, като това типово решение трябва да е изпитано в съответствие със стандарта.
Да бъде осигурен достъп до шините от предната част на таблто, с цел улесняване на монтажните работи и бъдещи изменения
Изисквания за сигурност

За гарантиране безопасна експлоатация на таблото в нормален работен режим комутационните апарати трябва да бъдат инсталирани зад защитни метални капаци (пластрони), предотвратяващи достъпа до части под напрежение и осигуряващи единствено достъп до управляващите механизми на апаратите


Защитните метални капаци да бъдат електрически свързани към металния корпус на таблото и от там към заземителната клема без наличие на проводникови връзки
Конструкцията на таблото да бъде такава, че след снемане на защитните капаци, да бъде гарантирана степен на защита спрямо части под напрежение IP 20


Технически изисквания за автоматични прекъсвачи с номинален ток 630A до 3200А Masterpact NW
1. Общи изицквания

 • Високомощностните въздушни автоматични прекъсвачи трябва да отговарят на стандартите БДС EN 60947-1 и 2 .

 • Номинално работно напрежение 690 V AC (50 Hz)

 • Номинални напрежение на изолацията 1000 V AC (50 Hz)

 • Прекъсвачите трябва да бъдат с изключвателна възможност Icu равна на тока на к.с. в мястото, в което ще бъдат инсталирани но не по-малка от 40 кА.

 • Работната изключвателна възможност Ics трябва да бъде равна на 100% от максималната Icu

 • Прекъсвачите да са подходящи за изолация според БДС EN 60947-2

 • Прекъсвачите да бъдат категория B според БДС EN 60947-2

 • Ток на термична устойчивост не по-малък от 65 кА / 1s

 • Прекъсвачите да бъдат изваждаеми с три положения - куплиран, декуплиран и тест , с възможност за заключване
 1. Конструкция
  1. Общо

 • Електрическата износоустойчивост трябва да бъде не по-ниска от 5000 операции без поддръжка

 • Механичната износоустойчивост трябва да бъде не по-ниска от 10000 операции без поддръжка

 • Задвижващият механизъм трябва да бъде с акумулирана в пружини енергия и да позволява с едно зареждане операциите Изключен/Включен/ Изключен. Времето за затваряне трябва да бъде по-малко или равно на 70 милисекунди.
  1. Главни контакти

 • Главните контакти трябва да бъдат проектирани така, че да не изискват поддръжка при нормални условия на работа. Главните контакти трявба да бъдат снабдени с визуален индикатор, достъпен при изваждане на дъгогасителните камери, който да доставя незабавна инфомация за износването на контактите без необходимост от измервания или специално оборудване.
  1. Дъгогасителни камери

 • Дъгогасителните камери трябва да бъдат заменяеми на място.

 • Те трябва да бъдат снабдени с метални филтри, които да не позволяват емисии на йонизирани газове и метални частици по време на изключване под к.с.
  1. Куплиращ/декуплиращ механизъм

 • Декуплирането на прекъсвача трябва да бъде възможно при затворена врата. Трите възможни позиции (куплиран, декуплиран и тест) трябва да бъдат индикирани.

 • Всяка операция куплиране/декуплиране трябва да бъде предварително ръчно потвърдена чрез бутон за освобождаване, намиращ се на предната страна на шасито.

 • Защитни капаци трябва да бъдат поставени върху главните входни и изходни клеми на шасито. Система за предпазване от грешки трябва да блокира инсталирането на изваждаем прекъсвач с номинална мощност по-голяма от тази на съответното шаси.
  1. Допълнителни електрически устройства

 • Всички допълнителни електрически устройства за команда на апарата (изключвателни и включвателни бобини, допълнителни контакти), както и моторния механизъм, трябва да бъдат подходящи за монтаж на място без нужда от специална настройка и само с помоща на отверка.

 • Допълнителните устройства трабва да бъдат инсталирани в специализирани отделения, които в нормални условия на функциониране, да не притежават никакви проводими части, които да бъдат в контакт с главните полюси. Трябва да бъде възможно свързването на всички вериги за управление от лицевата страна на апарата.
  1. Механични индикатори

 • Механични индикатори разположени на предния панел на автоматичния прекъсвач трябва да индикират следните състояния :

1. “ON” (затворени главни контакти) натегната пружина

2. “ON” (затворени главни контакти) ненатегната пружина

3. “OFF” (отворени главни контакти) натегната пружина - прекъсвач готов да затвори

4. “OFF” (отворени главни контакти) натегната пружина - прекъсвач не готов да затвори

5. “OFF” (отворени главни контакти) ненатегната пружина
 1. Защитен / контролен блок
  1. Общо

 • Защитният блок трябва да бъде взаимозаменяем на място с оглед адаптация към промени в инсталацията.

 • Токовите сензорите трябва да бъдат от немагнетични материали или от тип пояс на Роговски, за да бъдат прецизни електрическите измервания.

 • Защитният блок трябва да измерва истинската ефективна стойност на тока.

 • Защитният блок трябва да притежава термична памет, която да запазва данни за покачването на температурата в случай на повтарящи се претоварвания или токове на утечка. Тази функция трябва да бъде с възможност за изключване при необходимост.
  1. Защита

 • Защитният блок трябва да прeдлага следните стандартни защитни функции :

 1. Бавнодействаща защита с настройки на тока и времезакъснението;

 2. Бързодействаща защита с настройки на прага на сработване и времезакъснението;

 3. Моментална защита с настройки на прага на сработване и възможност за анулирането й.

 • Настройките за тока и времезакъснението трябва да бъдат извеждани на цифров дисплей, респективно в ампери и секунди.

 • Земна защита с настройваеми праг на сработване и времезакъснение
  1. Измервания

 • Амперметър с цифров дисплей трябва да посочва истинските ефективни стойности на тока за всяка фаза.

 • Три светодиодни стълбици трябва едновременно да показва нивото на товара на трите фази.

 • Максиметър трябва да запазва в паметта и да извежда на екран максималната стойност на тока, наблюдавана след последното нулиране. Информацията трябва да остава в паметта и да може да бъде изведена на екран дори и след отваряне на прекъсвача.


Технически изисквания за автоматични прекъсвачи с номинален ток

от 630 до 1600 А Compact NS

1.Общи характеристики

Автоматичните прекъсвачи трябва да съответстват на изискванията на БДС ЕN 60947-2 .

Прекъсвачите трябва да отговарят на изискванията на цитирания стандарт за прекъсвач категория B.

Автоматичните прекъсвачи трябва да има номинално работно напрежение 690 V АС (50/60 Hz) .

Номиналното напрежение на изолацията трябва да е 750 V АС (50/60 Hz) .

Максималната изключвателна възможност Icu да бъде не по-малка от 50 kА.

Работната изключвателна възможност Ics да бъде равна или по-голяма на изчисления очакван ток на к.с. в мястото на инсталиране на прекъсвача, но не по малка от 36кА.

Едносекундният ток на термична устойчивост Icw да бъде не по-малък от 17 кА / 1s.

Автоматичните прекъсвачи трябва да са подходящи за изолация според изискванията на БДС ЕN 60947-2 и да носят съответния знак x I

Автоматичните прекъсвачи да гарантират не по-малко от 10 000 механични комутационни цикъла вкл./изкл.; електрически комутационни цикъла вкл./изкл. при ток равен на номиналния - не по-малко от 5000 за прекъсвачи до 1000А и не по-малко от 2000 за прекъсвачи над 1000А

За осигуряване съгласуването на автоматичния прекъсвач с другите автоматични прекъсвачи в електрическата уредба да се представят данни от производителя гарантиращи съгласуването според БДС ЕN 60947-2 – таблици за селективност
2. Конструкция

Работния механизъм трябва да е от бързо действащ тип, с независима от оператора скорост на работа и механичното изключване да е независимо от ръкохватката, така че да се избегне задържането на контактите в затворено положение при претоварване или к.с. Автоматичните прекъсвачи трябва да са така конструиран, че 3-те полюса да се включват и изключват едновременно.

Автоматичните прекъсвачи да бъде задвижван с ръкохватка, чието положение ясно да обозначава 3-те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита.

Задвижващия механизъм на прекъсвача да бъде конструиран така, че положението на ръкохватката на прекъсвача да съответства на действителното положение на контактите, за да се осигури изискването за позитивна индикация според БДС ЕN 60947-2

Всички спомагателни устройства като изключватели, помощни контакти, моторно задвижване, да бъдат контструирани така, че да позволяват лесно монтиране на място, без да се налага демонтиране на прекъсвача от таблото или изключване на напрежението на шините, от които се захранва автоматичния прекъсвач.
3.Действие

Прекъсвачите да бъдат оборудвани с електронна защита срещу претоварване и късо съединение

Да имат възможност за заключване или блокиране в отворено положение
Максимално-токова защита

Основни изисквания

Защитата да бъде електронна, микропроцесорна, което да осигурява висока точност и прецизност, както и възможност за настройки в широк диапазон, както е посочено по-долу.

Защитата да не се нуждае от оперативно напрежение.

Защитата да предлага възможност за трансфер на данни.

Защитата да може да се заменя без да се налага демонтаж на прекъсвача от таблото с оглед адаптация към бъдещи промени на инсталацията.

Характеристики:

- бавно действаща защита – с настройваем праг от 40% до 100% от номиналния ток и настройваемо времезакъснение.

- бързо действаща защита настройваема от 1.5 до 10 пъти настройката на бавно действащата защита и настройка на времезакъснението за реализиране на селективност по време

- мигновенна защита - настройваема от 2 до 15 пъти номиналния ток с възможност за извеждане (OFF) на мигновенната защита за реализиране на селективност по време

Опции

Без да се променят размерите на прекъсвача, защитата да има възможност да изпълнява следните функции:- Земна защита

- Дистанционно сигнализиране на състоянието на прекъсвача.

- Индикация за изключване на прекъсвача от защита – локално чрез светодиод.

- Трансфер на данни по мрежа.


Автоматичните прекъсвачи да са заводски маркирани с бар-код и/или сериен буквено-цифров код за идентификация на партидата, типа на прекъсвача, дата на призводство, др…Освен тази маркировка отделно трябва да са маркирани и видими при нормално положение на автоматичния прекъсвач следните величини - номинално напрежение, номинален ток, име на производител, търговско означение на продукта.

Производителя да е сертифициран по ISO9001Изисквания за aвтоматични прекъсвачи с лят корпус 100 до 630 A Compact NSX
1. Общи изисквания

- Автоматичните прекъсвачи трябва да съответстват на изискванията на БДС ЕN 60947-1 и БДС ЕN 60947-2.

- Автоматичните прекъсвачи трябва да има номинално работно напрежение 690 V АС (50/60 Hz) .

- Номиналното напрежение на изолацията трябва да е 800 V АС (50/60 Hz) .

- Автоматичните прекъсвачи трябва да са подходящи за изолация според изискванията на БДС ЕN 60947-1 и БДС ЕN 60947-2

- Прекъсвачите трябва да съответстват на категория А според изискванията на цитирания стандарт

- Автоматичните прекъсвачи задължително трябва да имат изключвателна способност не по-малка от очаквания ток на к.с. на шините, към които са инсталирани. Там, където не е указан ток на к.с. изключвателната възможност да бъде не по-малка от 25 кА.

- Работната изключвателна възможност Ics да бъде равна на 100% от пълната изключвателна възможност Icu.


2.Конструкция.

- Производителя трябва да е сертифициран съгласно стандартите ISO 9002 и ISO 14001.

- Всички полюси на прекъсвача трябва да включват и изключват едновременно.

- Автоматичните прекъсвачи да бъдат задвижвани с ръкохватка, чието положение ясно да обозначава 3-те основни положения на прекъсвача – включено, изключено и изключено от защита.

- Задвижващия механизъм на прекъсвача да бъде конструиран така, че положението на ръкохватката на прекъсвача да съответства на действителното положение на контактите, за да се осигури изискването за позитивна индикация според БДС ЕN 60947-2

- Конструкцията на прекъсвача да позволява заключване в изключено положение с до три катинара

- Автоматичният прекъсвач трябва да бъде обурудван с „Trip” бутон за проверка на изключвателният механизъм на прекъсвача.

- Автоматичните прекъсвачи да са от токоограничаващ тип, като максималната стойност на термичния стрес I2t да не превишава стойностите:

- 106 A2s за номинален ток до 250 A,

- 5 x 106 A2s за номинален ток 400 A и 630 A.3. Защити

Автоматичните прекъсвачи трябва да могат да бъдат оборудвани с един от двата типа защити, термомагнитна или електронна.


3.1. Термомагнитната защита да има следните функции:

- Бавно действаща защита

- настройваем праг от 70% до 100% номиналния ток

- Бързо действаща защита

- настройваем праг от 5 до 10 пъти номиналния ток.
3.2. Електронната защита да има следните функции:

- Вътрешен тест на връзката между електронната защита, токовите трансформатори и задвижващият механизъм, който да се индикира с LED, светещ зелено в нормален работен режим и липса на такава в случай на повреда.

- Електронната защита трябва да бъде снабдена с термична памет

- Електронната защита да бъде снабдена с два светодиода за индикация на натоварването, един за 90% от номиналния ток и един за 105% от номиналния ток.

- Да има възможноста за инсталиране на вътрешно устройство следящо състоянието на защитата и изключващият механизъм.

- Да бъде възможно в автоматичният прекъсвач да бъде инсталирано допълнително устройство индикиращо причината за задействане на изключвателният механизъм.
   1. Електронни защити за стандартни приложения.

Тези защити да предлагат следните функции:

- Бавно действаща защита

- настройваем праг от 36% до 100% номиналния ток

- настройка на времезакъснение

- Бързо действаща защита

- настройваем праг от 1,5 до 10 пъти настройката на бавно действащата защита

- настройка на времезакъснение от 0 до 0,4 s

- Мигновенна защита

- настройваем праг от 1,5 до 15 пъти номиналния ток


   1. Електронните защити снабдени с мерене и комуникация

Защити:

- Бавно действаща защита

- настройваем праг от 36% до 100% номиналния ток

- настройка на времезакъснение

- Бързо действаща защита

- настройваем праг от 1,5 до 10 пъти настройката на бавно действащата защита

- настройка на времезакъснение от 0 до 0,4 s

- Мигновенна защита

- настройваем праг от 1,5 до 15 пъти номиналния ток

- Финна настройка на защитата посредством клавиатураИзмерване

Електонните защити от този тип да предлагат възможност за измерване на следните параметри без допълнителни модули:

- Ток (на фаза, средна стойност, максимална стойност)

- Напрежение, активна и реактивна мощност, активна и реактивна мощност енергия, хармоници.

- Класовете на точност са както следва:

Ток-клас на точност 1 съгласно IEC 61557-12

Напрежение 0.5%

Мощност и енергия – клас на точност 2 съгласно IEC 61557-12

- Измервателната верига да бъде независима от силовата.

- Измерваните параметри да бъдат показвани на фасадата на прекъсвача с възможност за връзка към допълнителен дисплей и/или модул за комуникация тип MODBUSИндикатори

Електронната защита с мерене и комуникация трябва да предлага следните функции:

- Индикация на причината за изключване (бавно действаща защита, бързо действаща защита, мигновенна, земна), липса на фаза,.

- История на събития аларми и изключвания

- Възможност за дистанционно следене на индикаторите

Аларми


- потребителят да има възможността да активира аларми базирани на измерваните параметри(ток, мощност, енергия..)

- алармите могат да активират сигнален контакт.Комуникация

Автоматичният прекъсвач трябва да бъде оборудван с MODBUS комуникация

Трябва да бъде достъпна следната информация:

- позиция вкл/изкл (on/off), позиция “trip”-повреда

Трябва да бъдат възможни следните команди:

- отвори/затвори/ресет

При защити, снабдени с мерене трябва да бъде достъпна следната информация:

- моментни стойности, минимална и максимална стойност, измерване на ток, измерване на енергия, мощност, фактор на мощността

- настройка на защита и аларма

- история на аларми и събития

- следене на индикаторите

Технически изисквания за АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ с номинален ток до 63 А iC60
Автоматичните прекъсвачи да съответстват на стандарти:
БДС EN 60898 и / или БДС EN 60947-2

Номинално напрежение - 440V

Автоматичните прекъсвачи трябва да имат термична и магнитна защита.

Автоматичните прекъсвачи задължително трябва да имат изключвателна възможност не по-малка от посочения ток на к.с. на шините, към които са инсталирани (виж еднолинейните схеми на таблата). Там, където не е указан ток на к.с. изключвателната възможност да бъде не по-малка от 6 кА.

Допуска се (според Наредба Nо 4, БДС HD 384, БДС ЕN 60947-2) съгласуване на характеристиките с горестоящ по-посока на захранващия източник прекъсвач. За доказване на съгласуването задължително се използват данни от фирмата производител на автоматичните прекъсвачи.

Доставчика трябва ясно да декларира изключвателната възможност на своите прекъсвачи, а в случай на съгласуване, то да бъде доказано и гарантирано

Положението на ръкохватката на автоматичните прекъсвачи трябва да съответства на положението на контактната система.

Степента на защита на автоматичните прекъсвачи да бъде IP40

Всички допълнителни приспособления (помощни контакти, напреженови изключватели) да могат да се добавят без специални инструменти

Клемите на автоматичните прекъсвачи да са със следните характеристики :

тунелни клеми

конструкцията да позволява вкарване на проводника само в отвора, предназначен за присъединяване,

клемите да са защитени срещу допир с пръст, IP20,

Да бъде осигурена селективност с автоматичните прекъсвачи по посока на захранващия източник. Селективността да бъде гарантирана с данни от фирмата производител в табличен вид.

Автоматичните прекъсвачи да са заводски маркирани с бар-код и/или сериен буквено-цифров код за идентификация на партидата, типа на прекъсвача, дата на призводство, др…Освен тази маркировка отделно трябва да са маркирани и видими при нормално положение на автоматичния прекъсвач следните величини - номинално напрежение, номинален ток, име на производител, търговско означение на продукта.

Oфертата/доставката да е придружена със сертфикати за произход

Производителя да бъде сертифициран по ISO 9001


Технически изисквания за Дефектнотокови защити – iID или Vigi
Дефектнотоковите защити да съответстват на стандарти:
БДС EN 61008-1 и БДС EN 61008-2-1 или БДС EN 61009-1 и БДС EN 61009-2-1

Номинално напрежение – 220 / 400V

Действието им да не се влияе от спад на захранващото напрежение

Да могат да комутират токове, съответстващи на изчисления ток на к.с. в мястото на тяхното инсталиране чрез съгласуване с автоматичен прекъсвач. Съгласуването да бъде доказано

Дефектнотоковите защити инсталирани на токови кръгове за контакти с общо предназначение да бъдат от клас АС

Дефектнотоковите защити инсталирани на токови кръгове за контакти за компютърни работни места да бъдат от клас АДа бъдат самостоятелни апарати или добавящи се към автоматични прекъсвачи модули

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница