Изложение по въпросите ученикът трябва да покаже разбиране на темите, умение за логична аргументация, познаване на философски идеи и аргументиДата03.04.2017
Размер29.91 Kb.
Размер29.91 Kb.

Програма за изпит по етика и философия на правото за промяна на оценката върху материала за 10 клас

1. Вид на изпита: Изпитът е писмен.

2. Времетраене : 3 астрономически часа

3. Формат на изпита:

Изпитът се състои от два компонента.Компонент А: Тест със затворен тип отговори.Тестът е от 20 въпроса и има за цел да провери дали ученикът е запознат с основните философски понятия, термини , имената на философските направления и философи.

Всеки въпрос от първия вид съдържа 4 отговора, от които само един е верен. Въпросите от втория вид имат също по един верен отговор.

Компонентът формира 50% от окончателната оценка.

Компонент В: Писмени отговори на поставени въпроси от учебното съдържание по етика и философия на правото .

В писменото изложение по въпросите ученикът трябва да покаже разбиране на темите, умение за логична аргументация, познаване на философски идеи и аргументи.

Да излага и аргументира различни позиции на философи и философски направления.Да демонстрира не само познаване на учебния материал, но и лично мнение, което логически правилно да обосновава.

Важно е да използва правилно философски понятия, като посочва смисъла, който влага в тях.4. Учебник:

Етика и право за 10 клас, авт.Недялка Видева, Петър Горанов, Александър Андонов, издателство Минерва, София 2002 г.5. Теми и въпроси:

І. Етика


1. Етиката като теория и като практическа философия: знание за добродетелите и добрите дела – възможно ли е такова знание, необходимо ли е; какво е морал, има ли общочовешки морални норми.

2. Идеята за доброто и злото в историята на философията.

3. Какво е добродетел? Възможен ли е вечен модел oт необходими добродетели?

4. Представата за смисъла на живота като удоволствие и щастие.

5. Представата за дълга и лишенията като смисъл на живота.

6. Християнската представа за любовта.

7. Любовта и презрението като морални ценности.

8. Достойнство и чест.

9. Съвест.

10.Справедливост.

11.Категоричният императив.

12.Свободният избор като проблем.

13.Хуманизъм и толерантност.

II. Философия на правото

1. Правото и всекидневният живот.

2. Естествено право и институционално право.

3. Преотстъпване на естествените права и сключване на обшествен договор.

4. Държавата и правото като ограничаване на свободата на индивида и като гарант за свободата на гражданина.

5. Източници на правото и правоспособност. Върховенство на закона.

6. Лица и вещи. Физически и юридически лица.

7. Владение и собственост.

8 Договорни отношения.

9. Партии и институции. Легитимност на политическите партии.

10.Човешките права: история, документи, институции за защита.

11.Държава и гражданско общество. Граждански организации.

12.Същност на държавата. Видове държавно управление. Демокрация и диктатура.

13.Парламент и конституция.

14.Отношения между държавите. Международно право.6. Критерии за оценка:

Тест: Въпросите със структуриран отговор получават по 1 точка,общо 20 точки, със свободен – 10 точки. Общ максимален резултат - 30 точки.
Брой точки


Оценка

От 15 до 18

Среден 3

От 19 до 22

Добър 4

От 23 до 26

Мн.добър 5

От 27 до30

Отличен 6

Отговор на въпрос: Ученикът трябва да покаже знания по поставения проблем, да използва правилно философската терминология, да анализира представените фактологични данни, да прави обобщения и изводи от лична позиция.

Отличен 6 - при напълно спазен формат.

Мн.добър 5 - при допуснати несъществени фактологични грешки, липса на оригиналност и малкипропуски в обосноваването на на собствено мнение.

Добър 4 - при допуснати по-съществени фактологични грешки, пропуснати важни философски твърдения и аргументи за тях, сгрешени имена на философи и философски школи.

Среден 3 - Ученикът допуска груби грешки, като подмяна на аргументи, непознаване на основни философски идеи, неумение да анализира факти, да прави самостоятелни изводи.Слаб 2 - Ученикът показва пълно незнание и неумение по предмета.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница