Изследване върху „Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагалаДата03.05.2017
Размер332.98 Kb.
Размер332.98 Kb.


Изследване върху

Стереотипи и предразсъдъцив учебниците и учебните помагала

в рамките на проект

Равенството – път към прогрес”


Признак на изследване:

VII клас - Възраст, Религия

VIII клас - Възраст, Религия, Пол
База на изследване:

учебници - VII клас

клас

Ноември, 2011 година

Учебниците, които се ползват в системата на народната просвета, са одобрени от Министерството на образованието, младежта и науката. Изискванията, на които трябва да отговарят учебниците, както и условията и редът за оценяването и одобряването им, са разписани в следните нормативни документи:

- Наредба за учебниците и учебните помагала, приета с Постановление № 104 от 2003 г. на МС;

- Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

В Наредба № 5 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала са разписани:

- условията и редът за оценяване и одобряване на учебници;

- условията и редът за оценяване и одобряване на учебници след извършени обективно необходими промени по отношение на съдържанието, графичния дизайн и/или полиграфическото изпълнение на вече одобрени учебници;

- условията и редът за оценяване и одобряване на учебни помагала.

С Наредба за учебниците и учебните помагала се определят държавните образователни изисквания за учебници и учебни помагала, които се отнасят до съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото им изпълнение.

По смисъла на наредбата учебник е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката или от министъра на културата за осигуряване на училищното обучение. Учебникът е предназначен за ученика и подпомага цялостно обучението му по определен учебен предмет в съответния клас за овладяване на знания, умения и формиране на отношенията или за придобиване на професионални компетенции, определени с държавните образователни изисквания по чл. 16, т. 3, 7 и 8 от Закона за народната просвета и с учебните програми.

Одобрените учебници са написани от автори по утвърдени от министъра на образованието, младежта и науката учебни програми. В учебните програми са разписани:

- ядрото на учебното съдържание;

- очакваните резултати на ниво учебна програма;

- очаквани резултати по теми;

- основни нови понятия (по теми);

- възможности за междупредметни връзки.

Учебниците са следствие на учебните програми. Ако самите учебни програми по даден учебен предмет са обемни по отношение на теми, понятия, факти и др., то обемни стават и учебниците по съответния предмет.

Обект на изследването са учебници за VІІ клас и учебни помагала за VІІІ клас (за учебните предмети за задължителна подготовка, изучавани по учебния план по Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, в момента се използват одобрените учебни помагала за VІІІ клас).

Учебниците за VІІ клас са изследвани по признаците възраст и религия. Ето изследваните учебници:

1. Български език за VІІ клас, автори Петя Костадинова, Капка Велинова, издателство „Анубис”:

- Обем от страници – 127

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Стилът на изложението не е сложен

- Използваният шрифт е четим- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

Повечето примери за обяснение на граматически понятия са от художествените произведения, които се изучават по литература в VІІ клас

- На стр. 57, упр. 11, упр. 12, упр. 14 са дадени примери, които не са удачни за ученици в VІІ клас:

„От който и ъгъл да погледнеш все имам камбест нос.”

„Чудя се дали мама ще ми даде пари за пластична операция.”

„Ще си карам по сутиен, ако ще да ми се качи около ушите.”

„Обаче отказвам да нося потниче.”

„Когато направих „позата на кучето”, мислех, че повече никога няма да мога да се надигна.”- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- На стр. 24, стр. 42 за граматически пример са дадени изречения, в които е споменат празника Коледа. Вярно и точно са представени част от християнските ценности

- На стр. 57 примерът, който е даден, не представя вярно религиозното учение – „Отказвам да чета книги за будизма, щом като е възможно да се преродя в някое насекомо”.Препоръка: да се избягват примери, с които седмокласниците могат да си създадат различни асоциации, да отнесат примера към негативни свои черти или да придобият грешни представи за събития, учения и др.
2. Литература за VІІ клас, автори Клео Протохристова и колектив, издателство „Анубис”

- Обем от страници – 207

- На стр. 158, стр. 172, стр. 181, стр. 190 е поставена задача за работа с интерент, без да се уточни дали е за в клас или за вкъщи. Ако задачата предполага изпълнение вкъщи, не всички ученици разполагат с компютър. Задачата е с предпоставка за социално разделение на децата

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- След всяко литературно произведение следва анализ. Анализите са на достъпен стил и се придържат към една и съща структура, което улеснява тяхното възприемане от учениците – история на творбата, жанр, композиция, герои, теми. Думите в литературните произведения, които могат да бъдат непознати на седмокласниците, са обяснени след текста.

- Литературните термини, които се въвеждат в съответната урочна единица, са изведени в рубриката „Речник” и са обяснени по достъпен начин- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия


3. Литература за VІІ клас, автори Инна Пелева и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници - 175

- На Стр. 45, стр. 86, стр. 104 задачата, която е поставена за самостоятелна работа, не задължава учениците да потърсят информация само от интернет, а и от други източници. Задачата не съдържа предпоставка за социално разделение на децата, тъй като не всички ученици разполагат с компютър вкъщи

- На стр. 62, стр. 120, стр. 126, стр. 152, стр. 164 е поставената задача за изпълнение с компютър, но не е уточнено дали ще се работи в клас или вкъщи. Не всички деца разполагат с такъв вкъщи. Задачата е с предпоставка за социално разделение на учениците- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- След всяко художествено произведение следва т.нар. „анализационен прочит”. Анализите са на достъпен стил. Думите в литературните произведения, които могат да бъдат непознати на седмокласниците, са обяснени след текста. Литературните термини, които се въвеждат в съответната урочна единица, са изведени в рубриката „Нови понятия” и са обяснени по достъпен начин.

В рубриките „Свидетелства” и „Гледни точки” е дадена допълнителна информация – спомени за автора, изказвания на негови съвременници за творчеството му и др., която не е обемна и е достъпна за седмокласници. Разграничаването на новите знания от допълнителната информация не затруднява учениците при усвояване на новото.

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия


4. Математика за VІІ клас, автори Чавдар Лозанов и колектив, издателство „Анубис”

- Обем от страници – 235

- На стр. 91, стр. 106, стр. 107, стр. 109, стр. 111, стр. 114 интересно е вмъкнат забавният елемент - в някои словесни задачи участници са анимационни герои, герои от приказки и от художествени произведения – мечо Пух, Том и Джери, чичо Скрудж, Доналд, „Червената шапчица”, „Храбрият шивач”, „Том Сойер”

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Във всяка урочна единица между теорията, словесните и алгебричните задачи липсва абзац, което затруднява възприемането им от страна на учениците

- На места допълнителната информация - историческите сведения, свързани със задачите за построение, е поднесена заедно с новите знания. По-удачно би било да бъде обособена в отделна рубрика

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Текстовете на задачите не включват елементи на дискриминация по отношение на религияПрепоръка: информацията в урочните единици да бъде по-добре графически оформена, допълнителните знания да се обособят в отделна рубрика; да се разделят с абзац теорията и задачите, за да може по-лесно да се усвояват от ученика
5. Математика за VІІ клас, автори Здравка Паскалева и колектив, издателство „Архимед”

- Обем от страници – 235

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Във всяка урочна единица новите математически понятия са отделени в правоъгълник и са оцветени. Задачите с техните решения са отделени графично една от друга. Това спомага за по-лесното възприемане на новата информация от страна на учениците

- Разграничени са новите знания от допълнителната информация - историческите сведения не са поднесени заедно с новите понятия, а са оцветени и оградени; изведени са като отделна рубрика. Това разграничаване не затруднява учениците при усвояване на новото

- Въведените нови знания са обобщени в рубриката „В тази тема въведохме…”, което спомага за тяхното възприемане

- В рубриката „Запомнете!” е поставен акцент на обяснението при изказването на теорема, което помага на учениците за усвоят и затвърдят новото

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Текстовете на задачите не включват елементи на дискриминация по отношение на религия


6. Математика за VІІ клас, автори Станислава Петкова и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 256

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Във всяка урочна единица новите математически понятия и задачи, както и обясненията към тях, са отделени в правоъгълник и са оцветени. Това спомага за по-лесното им възприемане от страна на учениците

- Разграничени са новите знания от допълнителната информация - историческите сведения не са поднесени заедно с новите понятия, а са изведени отстрани, оцветени и оградени

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Текстовете на задачите не включват елементи на дискриминация по отношение на религия


7. География и икономика за VІІ клас, автори Антон Попов и колектив, издателство „Анубис”

- Обем от страници – 134

- На стр. 22, стр. 32, стр. 51 задачата, която е поставена за изпълнение вкъщи, не задължава учениците да потърсят информация само от интернет, а и от други източници. Задачата не съдържа предпоставка за социално разделение на децата, тъй като не всички ученици разполагат с компютър вкъщи

- На стр. 26 е поставена задача за работа на компютър по групи в клас. Това не би притеснило децата, които нямат компютър вкъщи , защото:

- работата е в екип и учениците, които се затрудняват с компютъра, няма да се притесняват и ще могат да получат помощ от съучениците си;

- задачата не е за домашна работа и нейното изпълнение не би затруднило децата, които не разполагат с компютър вкъщи

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- След всеки урок за нови знания в рубриката „Запомни” е изведено накратко най-важното

- Разграничени са новите знания от допълнителната информация - историческите сведения, любопитните факти не са поднесени заедно с новата информация, а са изведени в рубриката „Любопитно”. Това разграничава новата информация от допълнителната

- Илюстрациите са озаглавени; не са придружени с текст относно любопитен факт

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия
8. География и икономика за VІІ клас, автори Люсила Цанкова и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 136

- На стр. 35 е поставена задача за изпълнение вкъщи с компютър, а не всички деца разполагат с такъв вкъщи. Задачата е с предпоставка за социално разделение на децата

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Използваният шрифт не е лесно четим

- След заглавието на всяка урочна единица много накратко е поставен акцент на конкретна характеристика, особеност или любопитен факт, свързани с темата

- След всеки урок за нови знания в рубриката „Запомнете” е изведено накратко най-важното

- Разграничени са новите знания от допълнителната информация – историческите сведения, любопитните факти не са поднесени заедно с новата информация, а са изведени отделно, оцветени и оградени

- Повечето илюстрации са придружени с текст относно любопитен факт

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религияПрепоръка: междуредовите и междубуквените разстояния да осигуряват оптимални условия за лесно възприемане на текстовете от учениците
9. Химия и опазване на околната среда за VІІ клас, автори Георги Нейков и колектив, издателство „Булвест 2000”

- Обем от страници – 135

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Стилът на изложението е достъпен, не е академичен; шрифтът е лесно четим

- Урочните единици следват една и съща структура:

1. След новите знания е поставен акцент на най-важното, с което са се запознали учениците, в рубриката „Кратко обобщение”. В рубриката „Ключови думи” са дадени новите понятия. Тази организация на новата информация спомага за усвояване на най-важното.

2. Веднага след новите знания следват въпроси и задачи – „Помисли и отговори”.

3. Разграничени са новите знания от допълнителната информация – допълнителната информация е поместена извън основния текст в самостоятелна рубрика „Научи нещо повече”, графически е оформена и се намира на едно и също място на страниците

- В урочните единици за лабораторни упражнения теорията е свързана с практиката Лабораторните упражнения са обяснени подробно и ясно – посочена е първо целта на упражнението, следват задачите с указания за изпълнение. Дадени са указания за безопасна работа на труд.

- В уроците за упражнения са дадени решения на някои задачи. Обяснени са достъпно за седмокласници. Задачите с повишена трудност са обозначени

- В края на учебника са поместени тестове за проверка на знанията.Тестовете са тематично обособени – - „Тест 1: Вещества и процеси”;

- „Тест 2: Химична символика и валентност”;

- „Тест 3 : Алкални елементи”;

- „Тест 4: Халогенни елементи” и т.н.

- Илюстрациите, таблиците и чертежите допълват текста

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия
10. Химия и опазване на околната среда за VІІ клас, автори Георги Близнаков и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 146

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:- Стилът на изложението е достъпен, не е академичен. В основния текст са изведени т. нар. „смислови опори”. Шрифтът е лесно четим

- Урочните единици следват една и съща структура:

1. След заглавието на всяка урочна единица за нови знания е представена кратка историческа информация.

2. След новите знания е поставен акцент на най-важното, което трябва да се запомни от учениците, в рубриката „Запомнете най-важното”.

3. Веднага след новите знания следват въпроси и задачи.

4. Разграничени са новите знания от допълнителната информация – допълнителната информация е поместена извън основния текст в самостоятелна рубрика „Знаете ли, че”, графически е оформена и се намира на едно и също място на страниците

- Теорията е свързана с практиката в урочните единици за лабораторни упражнения. Лабораторните упражнения са обяснени подробно и ясно – посочена е първо целта на упражнението, следват задачите с указания за изпълнение. Дадени са указания за безопасна работа на труд. След упражненията, отстрани от основния текст, е акцентирано на най-важното в рубриката „Запомнете най-важното”

- В уроците за упражнения са зададени задачи за изпълнение, като задачите с повишена трудност са обозначени

- Между отделните раздели е поместено обобщение на вече изученото. Всяко обобщение започва с рубриката „Зная ли…”, където е акцентирано на най-важното:

„- да разпознавам металите по техни характерни физични свойства……”

„да изразявам с химични уравнения взаимодействията на метали с кислород…..”. Следват тестови задачи

- Илюстрациите, таблиците и чертежите допълват текста

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия.11. История и цивилизация за VІІ клас, автори Константин Бошнаков и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 191

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Използваният шрифт не е четивен

- Обширен обем от текст - много нови понятия и много допълнителна информация в една урочна единица

- Стилът на изложението не е достъпен за седмокласници - повечето изречения са трудноразбираеми, трудни за запомняне нови понятия и наименования

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- В учебника има 6 урока, свързани с въпросите на религията, религиозните култове, богове и герои, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква. Постигнат е добър баланс между отделните аспекти на религията

Препоръка: междуредовите и между буквените разстояния да осигуряват оптимални условия за лесно възприемане на текстовете от учениците; да се намали обемът на новите знания и понятия, както и на допълнителната информация
12. История и цивилизация за VІІ клас, автори Васко Арнаудов и колектив, издателство „Булвест 2000”

- Обем от страници – 191

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Обширен обем от текст - много нови понятия и много допълнителна информация в една урочна единица

- Стилът на изложението не е достъпен за седмокласници - повечето изречения са трудноразбираеми, трудни за запомняне нови понятия и наименования

- Много добро е решението за наличие на рубриката „Хронология” – систематизирани са важните събития по векове, години, дати

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- В учебника има 6 урока, свързани с въпросите на религията, религиозните култове, богове и герои, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква. Постигнат е добър баланс между отделните аспекти на религиятаПрепоръка: стилът на изложение да бъде леснодостъпен; да се намали обемът на новите знания и понятия, както и на допълнителната информация
13. История и цивилизация за VІІ клас, автори Маргарита Димова и колектив, издателство „АзБуки–Просвета”

- Обем от страници - 192

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Използваният шрифт не е четивен

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Обширен обем от текст - много нови понятия и много допълнителна информация в една урочна единица

- Стилът на изложението не е достъпен за седмокласници - повечето изречения са трудноразбираеми, трудни за запомняне нови понятия и наименования

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- В учебника има 6 урока, свързани с въпросите на религията, религиозните култове, богове и герои, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква. Постигнат е добър баланс между отделните аспекти на религията

Препоръка: междуредовите и между нннбуквените разстояния да осигуряват оптимални условия за лесно възприемане на текстовете от учениците; стилът на изложение да бъде леснодостъпен; да се намали обемът на новите знания и понятия, както и на допълнителната информация
14. Технологии за VІІ клас, автори Любен Колев и колектив, издателство „Булвест 2000”

- Обем от страници - 87

- Поставени са задачи, чието изпълнение предполага ученика да има собствен компютър вкъщи. Това създава условия за скрита дискриминация към учениците, непритежаващи собствени персонални компютри

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Използваният шрифт е четивен

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Стилът е достъпен за седмокласници

- Обширен обем учебно съдържание, дълги урочни единици, изобилие на нови термини , понятия, технически определения

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия15. Технологии за VІІ клас, автори Ваня Георгиева и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 91

- Поставени са задачи, чието изпълнение предполага ученика да има собствен компютър вкъщи. Това създава условия за скрита дискриминация към учениците, непритежаващи собствени персонални компютри

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Използваният шрифт е четивен

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Стилът е достъпен за седмокласници

- Новите понятия в текста са оцветени

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия


16. Технологии за VІІ клас, автори Т. Николова и колектив, издателство „Бит и техника”

- Поставени са задачи, чието изпълнение предполага ученика да има собствен компютър вкъщи. Това създава условия за скрита дискриминация към учениците, непритежаващи собствени персонални компютри

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Използваният шрифт е четивен

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Стилът е достъпен за седмокласници

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В текстовете не се откриват елементи на дискриминация по отношение на религия


Извод по отношение на разгледаните учебници за VІІ клас:

Не във всички учебници, но има такива, в които се налага практиката да се поставят задачи, чието изпълнение изисква работа с компютър. Този факт създава условия за скрита дискриминация към учениците, непритежаващи компютър вкъщи.

По отношение на признака религия в учебниците няма текстове с дискриминационни елементи. Единствено в учебника по Български език с автори Петя Костадинова, Капка Велинова, издателство „Анубис”, е даден неподходящ пример относно религиозното учение будизъм в едно граматично упражнение. В учебниците по История и цивилизация предоставената информация за различните етноси, култури, религии, митове е добра предпоставка за приемане на различията и за формиране на правилни отношения и взаимоотношения.

По отношение на признака възраст от всички разгледани учебници за VІІ клас учебниците по История и цивилизация са с най-сложен стил на изложение, най-обемни по отношение на нови знания, понятия, събития, факти и допълнителна информация. Трудно се четат.

На второ място по отношение на обем на информацията за нови и допълнителни знания, както обем от нови понятия, факти и събития, са учебниците по География и икономика.

Много добро обвързване на теоретичните знания с практиката има в учебниците по Химия и опазване на околната среда.

Учебната програма по Технологии продължава да надгражда знанията и придобитите умения на учениците, формирани до този момент в часовете по учебен предмет Бит и техника. Под формата на лабораторно-практически упражнения обучението по този предмет обвързва теоретичните знания с практиката, както природната среда с бита и екологията.

Повечето учебници имат много добра структура – организацията на новите знания е по рубрики, всяка от които е озаглавена и оцветена. Този принцип на структуриране на всяка урочната единица помага на учениците по-бързо да се ориентират в информацията.


За учебните предмети за задължителна подготовка, изучавани по учебния план по Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование, в момента се използват одобрените учебни помагала за VІІІ клас.

Учебно помагало по смисъла на Наредба за учебниците и учебните помагала е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието, младежта и науката за подпомагане на училищното обучение или предучилищното образование и подготовка.

Учебните помагала за VІІІ клас са изследвани по признаците възраст, пол и религия. Ето изследваните помагала:

1. Български език за VІІІ клас, автори Татяна Ангелова и колектив, издателство „АзБуки- Просвета”:

- Обем от страници – 127

- На стр. 9, стр. 28, стр. 37 е поставена е задача за работа с интернет, без да е уточнено в клас или вкъщи. Ако е за самостоятелна работа вкъщи, това би затруднило учениците, които не разполагат с компютър; предпоставка за социално разделение на децата

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- В учебното помагало липсват илюстрации. Езиковите правила не са изведени отделно от теорията, т. е. не са графически оформени – оцветени и оградени, което затруднява запомнянето им.

Теорията е подкрепена с достатъчно примери. Представени са анализи на езиковите факти от художествени произведения, статии от вестници, текстове от енциклопедия, интернет, ученически текстове. Съобразени са с възрастовите особености на учениците

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол


2. Български език за VІІІ клас, автори Милена Васева, Весела Михайлова, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 135

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Информацията е поднесена достъпно. Езиковите правила са обяснени кратко и точно, като са графически оформени – оцветени и оградени.

- Теорията е подкрепена с достатъчно примери. Примерите са от художествени произведения, статии от вестници, текстове от енциклопедия, учебници, интернет, БТА, нормативни актове. Съобразени са с възрастовите особености на учениците

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Илюстративният материал е пестелив. Повече от половината илюстрации са на представители на мъжкия пол - стр. 5, стр. 11, стр. 12, стр. 19, стр. 25, стр. 26, стр.33, стр. 37, стр. 38, стр. 42, стр. 43, стр. 46, стр. 49, стр. 55, стр. 63, стр. 74, стр. 86, стр. 92, стр. 97, стр. 120, стр. 123, стр. 127.

- В граматическите примери, които са дадени, участници са и двата пола
3. Български език за VІІІ клас, автори Кирил Димчев и колектив, издателство „Булвест 2000”

- Обем от страници – 167

- На стр. 100 е поставена е задача за работа с интернет, без да е уточнено в клас или вкъщи. Ако е за самостоятелна работа вкъщи, това би затруднило учениците, които не разполагат с компютър; предпоставка за социално разделение на децата- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро графическо оформяне на цялостния текст.

- В учебното помагало eзиковите правила са изведени отделно от теорията, т. е. графически са оформени – оцветени и оградени, което спомага за запомнянето им. Дадена е възможност за бърза ориентация на учениците по отношение на информацията чрез т. нар. „условни знаци” за:

- осмислям важна информация

- прилагам информация

- припомням си изученото

- извършвам действия в определена последователност

- преобразувам израз

- изговарям по определен начин

- образец за анализ

- задача, допълнителна задача, задача с повишена трудност, занимателна задача.

- Стилът е достъпен за осмокласниците

- Теорията е подкрепена с достатъчно примери от: художествени произведения, урочни статии, текстове от енциклопедия и от нормативни документи, ученически съчинения. Съобразени са с възрастовите особености на учениците- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол


4. Литература за VІІІ клас, автори Клео Протохристова и колектив, издателство „Анубис”

- Обем от страници – 343

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- В учебното помагало е заложено повече на текста, отколкото на илюстрациите. Илюстративният материал е внимателно подбран; не е цветен. Тези решения не затрудняват възприемането на информацията от учениците

- Интересно е решението при поднасяне на въпросите и задачите – разделени са на три групи:

- след първия прочит на художественото произведение са дадени въпроси, с които се проверява усвояването на задължителния минимум;

- в рубриката „Учебна работилница” са предложени повече и по-разнообразни въпроси и задачи за усвояване на урока пълноценно;

- рубриката „Майсторско ателие” насочва учениците към по-задълбочени разсъждения по проблемите, зададени от изучаваното произведение, както и към написването на различен тип писмени съчинения

- Включени са таблици за затвърждаване и проверка на придобитите знания към уроците, в които темите са в учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по БЕЛ- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол


5. Литература за VІІІ клас, автори Милена Цанева и колектив, издателство „АзБуки-Просвета”

- Обем от страници – 171

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Всяка урочна единица следва една и съща логика по отношение на структурирането – информация за авторите в рубриките „Жизнен път”, „Творчески портрет”; възможен прочит и тълкуване на художественото произведение – „Да анализираме”; допълнителна информация „Спомени”, „Критически отзиви”; възможност за осмисляне на текста чрез рубриката „Въпроси и задачи”; обяснения на литературните понятия в „Понятия”. Така структурирано учебното помагало създава условия за формиране на основни умения и възможности за практическото им прилагане; осигурява възможност за усвояване на допълнителни знания

- Стилът в рубриката „Да анализираме” (тълкуване на художественото произведение) не е много подходящ за осмокласници и изисква от ученика многократно прочитане до достигане на разбиране и осмисляне; наличие на прекалено дълги изречения

Примери:

Стр. 12 „Интуитивните прозрения на големия поет са превърнали изображението на едно природно явление във врязваща се в паметта ни поетична картина – подчертано опростена като образност, но изразително внушаваща и естествената връзка на човека с природата, и неизбежните различия между величавата простота на природния живот и дуалистичната (двойствената) сложност, с която възприема живота изтънчената човешка психика.”

„ Жизнените пътища на човека не са така безпроблемно програмирани, както пролетта на възраждащата се природа, и в човешкото виждане, което изразява стихотворението, светлата безметежност на пролетния дъжд намира противоречив отглас, загатващ за един по-сложен живот – на човешката душа.”Стр. 19 „Но този широко обобщителен характер на поетичната идея поставя един основен въпрос, повдигнат още от основополагащия първи стих – стихотворението звучи като съкровена лирическа изповед, след като липсва необходимият за нея лирически Аз или Ние, заменен тук от едно лирическо Ти?”

Стр. 30 „Но това съчувствие подчертано сдържа преките си изяви и само в един момент емоционалното напрежение, създавано от тази сдържаност, внезапно прекъсва картинното изображение с пряк лирически изблик, в който реалистично нарисуваната сива мъгла, обвила градското предградие, непринудено поражда възможността да бъде възприета и като метафора, характеризираща потискащия, студен и сив живот на бедните хора.”

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол


6. Литература за VІІІ клас, автори Инна Пелева, Албена Хранова, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 198

- На стр. 17, стр. 114 е поставена задача за работа с интернет, без да е уточнено в клас или вкъщи. Ако е за самостоятелна работа вкъщи, това би затруднило учениците, които не разполагат с компютър; предпоставка за социално разделение на децата

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Всяка урочна единица е съставена от отделни рубрики, което позволява по-лесното възприемане на новата информация от страна на учениците. В рубриката „Жизнен път на автора” се представя кратка биография на автора. Следва художественото произведение с въпроси към него и анализ под рубриката „Възможен прочит”. Анализите са на достъпен стил.

- Думите в художествените произведения, които могат да бъдат непознати на осмокласниците, са обяснени след текста.

- Литературните термини, които се въвеждат в съответната урочна единица, са изведени в рубриката „Нови понятия” и са обяснени по достъпен начин.

- В рубриките „Свидетелства” и „Гледни точки” е дадена допълнителна информация – спомени за автора, изказвания на негови съвременници за творчеството му и др., която не е обемна и е достъпна за осмокласници

- В рубриката „Другите изкуства” се прави връзка с литературата и изкуството – музика, кино, скулптура, изобразително изкуство

- В някои урочни единици се прави паралел между художественото произведение, което се изучава, с други произведения от българската и световната литература. Информацията не е обемна и обогатява знанията на учениците

- Всички илюстрации в учебното помагало са смислово свързани с текста – снимки, документи, корици на художествени произведения, откъси от списания и вестници, кадри от филми по изучаваните в VІІІ клас произведения и др.

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол


7. Литература за VІІІ клас, автори Мария Герджикова и колектив, издателство „Булвест 2000”

- Обем от страници – 231

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:- Липсва достатъчно поле между текста и скрепването на учебното помагало

- Използваният шрифт не е лесно четим и може да затрудни възприемането; междуредовите и между буквените разстояния не осигуряват оптимални условия за лесно възприемане на текстовете

- Учебното помагало е „мрачно” – цветовете са бяло, черно, сиво, което не благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика.

- Всички илюстрации са смислово свързани с текста; малко са на брой (снимки, корици на художествени произведения, кадри от филми по изучаваните в VІІІ клас произведения и др.); наблегнато е повече на съдържанието

- Всяка урочна единица е съставена от отделни рубрики, с които се разграничават новите знания, допълнителната информация, упражненията за затвърждаване на наученото и тестовете за контрол и самоконтрол. Тази организация помага на учениците по-лесно да се ориентират в текста и да го възприемат

- Преди представянето на художественото произведение учениците се подготвят за възприемането му – рубриката „Да подготвим!” дава исторически сведения, интересни факти, спомени на съвременници, подробности, свързани със създаването на текста

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол


8. Математика за VІІІ клас, автори Стефан Додунеков и колектив, издателство „Регалия”

- Обем от страници – 239

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Учебното помагало е на хартия тип „вестникарска”. Цветовете са сиво и черно. Няма илюстрации

- Във всяка урочна единица между теорията, словесните и алгебричните задачи липсва абзац, което затруднява възприемането им от страна на учениците

- Структурирането на учебното помагало не е на принципа „Рубрики”, което затруднява ориентацията на ученика в урочната единица и възприемането на информацията

- Новите математически понятия са отделени в правоъгълник и са оцветени

- Има урочни единици, които не започват на нова страница; началото им е дори в края на страницата

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол. В словесните задачи не са дадени примери, които могат да бъдат свързани с отрицателни и дискриминационни реално съществуващи обществени роли и стереотипи
9. Математика за VІІІ клас, автори Станислава Петкова и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 244

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Във всяка урочна единица новите математически понятия, формули, определения са отделени в правоъгълник и са оцветени. Това спомага за по-лесното им възприемане от страна на учениците

- Урочните единици не започват на нова страница; началото им е дори в края на страницата

- Задачите в уроците са 3 вида:

- за минимум знания;

- за всички ученици;

- задачи с повишена трудност

- Налице е учебно съдържание за ученици с по-голям интерес към математиката, което графически е оформено – оградено и оцветено

- Синтезирано е най-важното от изученото в рубриката „Какво да запомним”- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол. В словесните задачи не са дадени примери, които могат да бъдат свързани с отрицателни и дискриминационни реално съществуващи обществени роли и стереотипи
10. История и цивилизация за VІІІ клас, автори Пламен Павлов и колектив, издателство „АзБуки–Просвета”

- Обем от страници – 184

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Всяка урочна единица е съставена от отделни рубрики, което позволява по-лесното възприемане на новата информация от страна на учениците

- Стилът на изложение е достъпен за осмокласници

- Обширен обем от текст - много нови понятия и много допълнителна информация в една урочна единица

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В учебното помагало има 8 урока, свързани с въпросите на религията, религиозните култове, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква. Постигнат е добър баланс между отделните аспекти на религията

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол
11. История и цивилизация за VІІІ клас, автори Георги Бакалов и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 184

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Всяка урочна единица е съставена от отделни рубрики, което позволява по-лесното възприемане на новата информация от страна на учениците

- Използваният шрифт не е лесно четим

- Достъпността на стила на изложение е спорна

- Обширен обем от текст - много нови понятия и много допълнителна информация в една урочна единица- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

В учебното помагало има 5 урока, свързани с въпросите на религията, религиозните култове, общество и религия, раждането на християнството, християнската религия и църква. Постигнат е добър баланс между отделните аспекти на религията

- По отношение на признака ПОЛ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол
12. Биология и здравно образование за VІІІ клас, автори Румен Бостанджиев и колектив, издателство „АзБуки–Просвета”

- Обем от страници – 187

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Използваният шрифт е лесно четим

- Всяка урочна единица е съставена от отделни рубрики, което позволява по-лесното възприемане на новата информация от страна на учениците. Най-важното е изведено отделно, оцветено и оградено

- Стилът на изложение е достъпен- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол
13. Биология и здравно образование за VІІІ клас, автори Василий Ишев и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 222

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Структурирането на учебното помагало не е на принципа „Рубрики”, което затруднява ориентацията на ученика в урочната единица и възприемането на информацията

- Има урочни единици, които не започват на нова страница; началото им е дори в края на страницата

- Информацията за нови знания се прекъсва от изречения „Припомнете си какво е общото и различното…..”; „Припомнете си по какво се отличават……”- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:- Няма елементи на дискриминация по отношение на пол
14. Физика и астрономия за VІІІ клас, автори Христо Попов и колектив, издателство „Просвета-София”

- Обем от страници – 134

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Шрифтът е лесно четим

- Структурирането на учебното помагало е на принципа „Рубрики”, което улеснява ориентацията на ученика в урочната единица и възприемането на информацията

- Има урочни единици, които не започват на нова страница; началото им е дори в края на страницата

- Стилът на изложение е достъпен за осмокласници

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Илюстративният материал е пестелив. Всички илюстрации са на представители на мъжкия пол
15. Физика и астрономия за VІІІ клас, автор Максим Максимов, издателство „Булвест 2000”

- Обем от страници – 111

- По отношение на признака ВЪЗРАСТ:

- Много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика

- Шрифтът е лесно четим

- Стилът на изложение е достъпен за осмокласници. Новите понятия, формули, определения са графически оформени и оцветени

- По отношение на признака РЕЛИГИЯ:

- Няма елементи на дискриминация по отношение на религия

- По отношение на признака ПОЛ:

- Илюстративният материал е пестелив. Преобладават илюстрациите с представители на мъжкия пол
Извод по отношение на разгледаните учебници за VІІІ клас:

Както при учебниците за VІІ клас, така и при учебните помагала за VІІІ клас, се налага практиката за поставяне на задачи, които изискват от учениците работа с компютър. Този факт създава условия за скрита дискриминация към учениците, непритежаващи компютър вкъщи.

Има тенденция новите урочни единици да не започват на нова страница; началото им е дори в края на страницата, както и структурирането на учебното помагало да не е на принципа „Рубрики”. Този факт затруднява ориентацията на ученика в урочната единица и възприемането на информацията.

По отношение на признака религия в учебните помагала няма текстове с дискриминационни елементи. В учебните помагала по История и цивилизация предоставената информация за различните етноси, култури, религии е обективна.

По отношение на признака пол в повечето учебни помагала не се забелязва дискриминация – в граматическите упражнения, в словесните задачи не са дадени примери, които могат да бъдат свързани с отрицателни и дискриминационни реално съществуващи обществени роли и стереотипи.

В учебното помагало по Български език, автори Милена Васева, Весела Михайлова, издателство „Просвета-София”, и в учебното помагало по Физика и астрономия, автор Максим Максимов, издателство „Булвест 2000”, преобладават илюстрации с представители на мъжкия пол.

По отношение на признака възраст: както при учебниците за VІІ клас, така и за VІІІ клас, от всички разгледани тези по История и цивилизация са с най-сложен стил на изложение, най-обемни по отношение на нови знания, понятия, събития, факти и допълнителна информация.

По трудност на стила и разбираемост следва учебното помагало по Литература, автори Милена Цанева и колектив, издателство „АзБуки-Просвета”. Изложението изисква от ученика многократно прочитане до достигане на разбиране и осмисляне; наличие на прекалено дълги изречения.

Въпреки че учебните предмети Биология и здравно образование и Физика и астрономия не отстъпват по сложност на останалите, учебните помагала Биология и здравно образование, издателство „АзБуки–Просвета”, Биология и здравно образование, издателство „Просвета-София”, Физика и астрономия, издателство „Просвета-София”, Физика и астрономия, издателство „Булвест 2000” са с много достъпен за учениците стил, лишен от академичност.

При повечето учебни помагала се наблюдава много добро композиционно структуриране на текст и илюстрации, което благоприятства зрителното възприемане и ориентиране на ученика.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница