Какви чувства вълнуват поета в стихотворението „Българският език“?Дата01.03.2017
Размер130.72 Kb.
Размер130.72 Kb.

Какви чувства вълнуват поета в стихотворението „Българският език“?

/Съчинение разсъждение –отговор на литературен въпрос/

VII а клас

2012/2013 учебна година

1.Цели:

 • Измерване на усвоените знания и умения по БЕЛ за създаване на аргументативен текст –съчинение разсъждение-ОЛВ

2.Основа на спецификацията:

 • учебната програма по БЕЛ за VII клас (ЗП)

3.Формат на писмената работа:

 • съчинение разсъждение-отговор на литературен въпрос върху стихотворението на Иван Вазов „Българският език“

4.Необходимо време за създаване на съчинението разсъждение е 2 учебни часа.

5.Оценяване: съобразно приложените критерии за създаване на съчинение разсъждение-отговор на литературен въпрос


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС

БРОЙ ТОЧКИ

 1. Умения за създаване на текст съобразно особеностите на отговор на литературен въпрос

Общо 7 т.

Отчетливо (ясно) заявена теза

1

Теза, адекватна на зададения въпрос

1

Логическо извеждане на подтези (ако зададеният въпрос предполага повече от една теза)

1

Целенасочено и задълбочено аргументиране на тезата/ на всяка подтеза

до 2 т.

Точно и адекватно позоваване на литературния текст (цитати, преразказ с функция на илюстрация на аргумент)

до 2 т.

 1. Умения за разсъждаване върху текстовите структури и върху структурните елементи на художествения текст с цел аргументиране на заявената теза (напр. сюжет/фабула; композиция; художествен образ; герой; художествен детайл; пейзаж и др.)

Общо 8 т.

 1. Умения за разсъждаване върху ролята на тропите и фигурите на езика в художествения текст съобразно тезата

Общо 2 т.

 1. Умения за композиране и структуриране на ученическия текст

Общо 5 т.

Обособяване на композиционните елементи на ученическия текст (увод, теза, аргументативна част, заключение) и тяхната адекватност на зададения въпрос

до 3 т.

Смислово обвързване на композиционните елементи на ученическия текст

до 1 т.

Смислово обвързване на структурните елементи на ученическия текст (между тезата и подтезите, между тезата/подтезата и аргументацията към нея)

до 1 т.

 1. Умения за езиково оформяне на ученическия текст

Общо 16 т.

Правописни умения

до 3 т.

Пунктуационни умения (при еднородни части, при обособени части, при вметнати думи и изрази, при различните видове сложни изречения, при цитиране)

до 4 т.

Синтактична и смислова правилност на изреченията

до 2 т.

Правилно и последователно преобразуване на пряка реч в непряка и/или в полупряка реч

до 2 т.

Точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време – сегашно

до 2 т.

Точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и с преносно значение; на термини

до 3 т.

 1. Умения за графично оформяне на ученическия текст

Общо 2 т.

Графично открояване на абзаците

1 т.

Ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред

1 т.

Оценява се с 0 точки и в случаите, когато ученикът е:

Предал празен лист. Написал текст, който няма пряко отношение към посочената задача. Писал нечетливо до степен на неразбираемост.


ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ПО КРИТЕРИИТЕ:

40 т.

Скала за оценяване на съчинение разсъждение-отговор на литературен въпрос

Максимален брой точки – 40

Формула за приравняване на точките в оценка

P = 2 + 4 R:M

P - оценка

Rбал на ученика

M – общ брой точки
До 9 точки – Слаб 2

10 -14 точки – Среден 3,00

15 -24 точки – Добър 4,00

25 -34 точки – Мн. добър 5,00

35 -40 точки – Отличен 6

6.Анализ на получените резултати от проведената писмена работа по БЕЛ в VIIа клас-съчинение разсъждение-отговор на литературен въпрос
6.1 Брой на учениците, участвали в проверката: 24

  1. Количествени показатели:

В таблицата е посочен броят на точките на всеки ученик по отделните критерии.Клас VIIаИме на ученика

1.Умение за създаване на текст съобразно особеностите на отговор на литературен въпрос


2.Умение за разсъждаване върху текстовите структури и върху стр.елементи на худ.текст с цел аргументиране на заявената теза

3.Умения за разсъждаване върху ролята на тропите и фигурите на езика в худ.текст съобразно тезата

4.Умения за композиране и структуриране на ученическия текст

5.Умения за езиково оформяне на ученическия текст

6.Умения за графично оформяне на ученическия текст

Общ брой точки по критериите1

Александра

3

1

0

3

10

2

19

2

Анти

3

0

0

2

11

1

17

3

Велят0

4

Виктор В.

3

0

0

3

9

2

17

5

Виктор Д .

4

1

0

3

10

1

19

6

Габриела

4

1

1

4

11

2

23

7

Емре0

8

Ивайла

5

2

2

5

15

2

31

9

Калоян

5

1

1

4

10

2

23

10

Мария

5

1

2

4

12

2

26

11

Момчил

4

0

0

3

8

1

16

12

Нури

4

1

2

4

11

1

23

13

Нурхан0

14

Ралица

5

2

0

4

11

1

23

15

Станимир

2

0

0

0

7

0

9

16

Станислава

7

3

2

5

11

2

30

17

Стефани

5

2

2

5

11

2

27

18

Стоян

3

0

0

2

11

1

17

19

Теодор

5

2

1

3

10

1

22

20

Теодора Б.

5

1

1

4

11

2

24

21

Теодора К.

5

1

1

5

11

2

25

22

Християн

4

1

2

4

13

2

26

23

Цветелина

6

2

2

5

12

2

29

24

Венелин

5

2

0

3

12

1

23
% ученици с максим. брой точки

4,5%

0%

31,8%

22,7%

0%

54,5%

Брой изпитани ученици

Слаб 2

Среден 3.00

Добър 4.00

Мн.добър 5.00

Отличен 6

Среден успех:

VIIа-22

4

-

13

7

-

3,96  1. .Качествени показатели:

Показани знания и умения на добро и много добро равнище:

Критерий 1.

-отчетливо/ясно/ заявена теза-17 уч. 70%

-теза, адекватна на зададения въпрос-21 уч. 87%

-логическо извеждане на подтези-17 уч.70 %

Критерий 4.

-обособяване на композиционните елементи на ученическия текст и тяхната адекватност към зададения въпрос-21 уч. 87%

Критерий 5.

-синтактична и смислова правилност на изреченията-21 уч. 87%

-точна и последователна употреба на системата от глаголни времена и наклонения с основно глаголно време-сегашно-21 уч. 87%

Критерий 6.

-графично открояване на абзаците-19 уч. 79%

-ясно отделяне на думите и правилно пренасяне на нов ред-13 уч. 59%

Пропуски:

Критерий 1.

-целенасочено и задълбочено аргументиране на всяка подтеза

-точно и адекватно позоваване на литературния текст

Учениците подбират точни цитати, но не умеят изцяло да ги обвържат със собствените си твърдения или ги преразказват. При цитиране на строфи на един ред поставят кавички, но не разграничават стиховете.

Критерий 2.

-умения за разсъждаване върху текстовите структури и върху структурните елементи на худ. текст с цел аргументиране на заявената теза

Отделни ученици притежават тези умения. Една част са посочили жанра на стихотворението и проследяват развитието на чувствата в отделните части на стихотворението.

Критерий 3.

-умения за разсъждаване върху ролята на тропите и фигурите на езика в худ текст съобразно тезата

В сравнение с резултатите от отговора на лит.въпрос върху „Немили-недраги“ през 1. Срок по-голям брой ученици са се постарали да посочат и коментират използвани похвати и худ. изр.средства-анафора, ирония, инверсия, рет.обръщение, контраст, метафора. Малка част обаче умеят да анализират ролята им за постигане на худ. въздействие, като само ги посочват.

Критерий 5.

-правописни умения

-пунктуационни умения

-точна и уместна употреба на думи и изрази с пряко и преносно значение; на термини

Типични грешки: членуване с пълен член, поставяне на запетаи в сложното изречение и за отделяне на обособени части, както и при цитиране; неточности в изказа като: „поетът развива диалог с езика“, „Вазов е добролюбец“, „писателят възхвалява езика“, „преклонност“ вм.“преклонение“ и др.

Трима ученици са предали празен лист-Емре, Нурхан и Велят.

6.4.Изводи за показаните резултати на учениците, съобразени с критериите:

Учениците умеят да създават текст съобразно особеностите на отговор на литературен въпрос, като правилно композират и структурират текста си. Формулират ясна теза.Извеждат подтези, но не умеят да се аргументират изчерпателно и задълбочено, не обвързват в достатъчна степен структурните елементи на текста си. Цитират, но не коментират този тип аргументи. По-голямата част познават жанра на творбата. Малка част коментират използвани от автора тропи. Съобразяват в какво основно глаголно време да изградят текста си.Правилно оформят изреченията. Допускат граматични и отделни правописни грешки. Част от учениците не спазва пунктуационните правила вкл. при оформяне на цитати. Някои ученици се изразяват неточно, не владеят синонимните езикови средства. Почти всички ученици следят за правилното графично оформяне на текста си. Единици допускат грешки пре пренасянето на части от думи на нов ред. Някои пишат нечетливо.
6.5.Дейности за преодоляване на пропуските:

 • Създаване на повече писмени текстове в часовете за упражнение, обсъждане и редактиране на грешките.

 • Задаване на домашни работи за създаване на текстове, обсъждане и редактиране.

 • В часовете за ЗП по литература-изискване за формулиране на теза по зададен лит. въпрос и създаване на поне една аргументативна верига. Анализ на резултата.

 • Решаване на тестове с цел отработване на езикови правила в зависимост от допусканите типове грешки/членуване, пунктуация, цитиране/.

 • Индивидуална работа с трудноуспяващите ученици в часовете за ЗП.

 • Преодоляване на пропуските на ученици, посещаващи ЗИП, чрез задаване на индивидуални дом. работи /Емре, Нурхан и Станимир/.

 • Ефективно използване на часовете за консултации/ Велят , Емре, Нурхан и Станимир/.

 • Търсене на нови форми за мотивиране на учениците, особено на тези, които отказват да пишат под предлог ,че не знаят как-Велят, Емре, Нурхан.

 • Ориентиране на учениците към нови стратегии на учене. Насочване към източници, съдържащи разработки на теми, които са свързани с учебното съдържание.

 • Поддържане връзка с родителите на ученици, които се справят трудно.

Ренета Георгиева Стоянова, ОУ "Любен Каравелов", гр.Попово

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница