Какво е филантропията?Дата04.02.2017
Размер139.75 Kb.
Размер139.75 Kb.

Какво е филантропията?

Клас: 9ти
Този урок е насочен към това да се разбере какво е филантропията. Дейностите, при които учениците опознават себе си и съучениците си, като използват понятия от филантропията, ще им дадат полезни възможности по-нататък за проекти за добиване на знания и умения свързани със службата другите. Целта на този урок е учениците да се научат как да проявяват благотворителност, към кого следва да я насочват и до каква степен.

Продължителност: четири занятия от 40 минути

Цели:

Учениците ще:

 • определят филантропията;

 • определят индивидуалните умения, талант и интереси, които са приложими към доброволческите действия за общото благо;

 • набележат примери за благотворителни дарения и филантропия в нашето съвремие, използвайки конкретни събитията (празници и чествания, бедствия), за да обсъдите как хората действат като филантропи.

 • определят секторите като частен, публичен и независим/нестопански. Ще обсъдят ролите на всеки от тях в сферата на филантропията;

 • проучат видовете благотворителни институции: благотворителни организации и организации на общността (публични); и семейни, корпоративни и независими фондации (частни);

 • опишат даренията от публичните (на общността) и частните (семейни, корпоративни и независими) фондации, които помагат на обществото.Материали:

 • Цветни маркери

 • Големи листове хартия

 • Приложение 1. Филантропията „Какво е моето място?“

 • Приложение 2.Подарък за двама - Откъс от Джак Канфийлд, Марк Виктор Хансен и Кимбърли Киргбергер. Пилешка супа за душата на тийнейджъра.

 • Приложение 3: „Кръгове на Рамбам за благотворителността”

 • Приложение 4: Екземпляри за учениците от „Биография на Андрю Карнеги”

 • Моливи/химикалки

 • Листове на редове

 • Дъска или табло


Подготовка у дома:

Задайте за изпълнение Приложение 1: Филантропията „Какво е моето място?“, като обсъдите с родителите у дома. Дайте един ден за представяне на изпълненото задание


Инструкции:

Урок 1:

 1. Разделете класа на групи от трима-четирима ученици. Дайте на всеки от тях лист хартия и един-два цветни маркера. Помолете учениците да напишат думи или изрази, които според тях са свързани с думата ФИЛАНТРОПИЯ, и да запишат отговорите си върху листа на групата. Дайте не повече от десет минути за тази задача. След това един член от всяка група ще представи отговорите пред класа.

 2. Насочете класа, за да може да стигне до следната дефиниция на филантропията: даряване, споделяне на време, умения или средства за общото благо. Включете не само доброволчеството, но и действия на частни субекти в името на общото благо. Задайте на учениците да набележат начини, по които доброволческите групи могат да въздействат. Можете да ги насърчите да използват адресите от Библиография, ако имат нужда от помощ.

 3. Раздайте откъс от Джак Канфийлд, Марк Виктор Хансен и Кимбърли Киргбергер (Пилешка супа за душата на тийнейджъра) (Приложение 2) и дайте време на учениците да го прочетат. Обсъдете избрания откъс във връзка с благородното аз и алтруизма.

 4. Разработете чрез обсъждане следните понятия:

 • алтруизъм (същ.) безкористна загриженост за благосъстоянието на другите

 • алтруист (същ.), алтруистичен (прил.), алтруистично (нар.);

 • благотворителен сектор (същ.) отнася се до нестопанския сектор, като подчертава подкрепата и мисията на онези организации, които помагат на други;

 • общо благо (същ.) Ресурси, споделени за общото благо на цялата група хора;

 • обществен фонд (същ.) Организация, която предоставя безвъзмездно средства в дадена общност или регион. Обикновено средствата се набират от различни дарители и се влагат в капиталов фонд, който се управлява независимо; след това приходите на капиталовия фонд се предоставят като безвъзмездни средства;

 • Корпоративна фондация или фондация, спонсорирана от компания (същ.) Частна фондация, чието финансиране се набира най-вече от средствата, предоставяни от бизнес организация със стопанска цел. Примери за това могат да бъдат Мобилтел, Майкрософт България, Виваком, Актавис, Данон и др.

 • основана на вяра благотворителна организация (същ.) религиозна организация, чиято цел е да помага на нуждаещите се;

 • семейна фондация (същ.) частна фондация, чиито средства се набират от членовете на едно единствено семейство;

 • фондация (същ.) организация, създадена от определени за целта средства, приходът от които се разпределя под формата на грантове (финансиране) на организации с нестопанска цел или в някои случаи – на отделни лица; благотворителна нестопанска организация, която подкрепя благотворителни дейности в името на общото благо;

 1. Обсъдете заедно и съставете списък с начините, по които всички сектори (правителство, бизнес, организации с нестопанска цел и отделни лица/семейства) предоставят време, умения и средства в отговор на конкретна потребност или събития (примери: полицейска бруталност, природно бедствие или проблеми с правата на човека/правата на ЛГБТ). Може да включете кампаниите с SMS като Българската коледа, картичките с пожелания „Да се оправите“, „Благодаря Ви“ и за изразяване на съчувствие, които рисуват и изпращат по-големите ученици, застъпничество на организации с нестопанска цел за дадена кауза, без пристрастие в законодателството и дарителски фондове на компании.

 2. Помогнете на учениците да направят връзка между тези дейности и понятията алтруизъм и благородното аз. Обсъдете как даряването носи ползи и за отделния човек или организацията .

Урок 2:

 1. Помолете учениците да съставят списък на неща, които те, техните семейства, приятели и училище са направили за общото благо.

 2. Задайте на учениците задача да направят таблица с три колонки, която да попълнят чрез търсене в интернет. В първата колонка се изброяват различни видове фондации (семейни, граждански и корпоративни). Във втората се попълва описание на източника на финансиране и основната структура на всеки вид. В третата се посочват най-малко две съществуващи фондации като примери за всеки вид, като за целта се търси в интернет на http://www.ngobg.info/

 3. Възложете есе от една страница за едно от следните две задания, като бъдете сигурни, че децата знаят по какви критерии ще ги оценявате с точки (оценки не се пишат):

 • Набележете и опишете една група с нестопанска цел и стоките и услугите, които тя предлага без стимул за печалба. Или

 • Изберете и опишете една историческа личност или група от 1950 г. до наши дни, която е работила за общото благо.

 1. Есе и представяне:

Критерии за оценка: 4 точки: Есето правилно отразява тематичното изречение на базата на направения избор и съответните подкрепящи данни, установени в резултат от собствено проучване в интернет. Цитирани са най-малко два източника. Написаното отговаря на 90% или повече на стандартите за съответното ниво. Ученикът може да представи констатациите и заключенията си, без да чете дума по дума и да отговаря на съответните въпроси по избраната тема и извършеното проучване.

3 точки: Есето следва избраното едно от двете задания и съдържа подходящи подкрепящи данни. Цитирани са най-малко два източника. Написаното отговаря на 75% на стандартите. Ученикът може да изложи пред класа темата си и да обсъжда адекватно извършеното проучване.

2 точки: Въпреки че е избрано задание, тематичното изречение не е подобаващо подкрепено от данните от проучването. Цитиран е най-малко един източник. Написаното отговаря на 60% на стандартите. Ученикът може да представя констатациите, но разчита на това да чете есето пред класа.

1 точка: Направен е опит, но не е предадено на учителя навреме. Не е представено пред класа.0 точки Не е направен опит и нищо не е предадено на учителя

Урок 3

 1. Раздайте екземплярите на „Биография на Андрю Карнеги” (Приложение 5) и четете на глас заедно с целия клас (възможно е да направите информацията от приложението във вид на презентация и да го прожектирате на децата. Ако имате желание и възможност може да възложите на децата да направят предварително такава за домашно от предния час, и да я представят). Насърчете провеждането на дискусия за Андрю Карнеги и благотворителната му дейност като зададете няколко въпроса: „Длъжен ли е бил Андрю Карнеги да се занимава с благотворителност, или това просто е било нещо, което му е било приятно? Защо смятате, е дарил толкова много за благотворителност? Защо мислите е избрал обществените библиотеки за един от най-големите си благотворителни проекти? Считате ли, че Андрю Карнеги е дарил прекалено много пари? Бихте ли постъпили различно, ако вие бяхте Андрю Карнеги?

 2. Раздайте Приложение №3: „Кръгове на Рамбам за благотворителността” и помислете за различни организации/благотворителни инициативи, които попадат във всеки от кръговете (напр. за даване/даряване в семейството; за даряване на нашия град, което евентуално означава първо да бъдат подкрепени местните благотворителни организации преди да се направят дарения за националните благотворителни организации.)

 3. Раздайте моливи/химикалки и листове и разделете класа на пет или шест по-малки групи.

 4. Помолете групите да начертаят свои кръгове и да се сетят за организации, които да поставят във всеки от кръговете – евентуално повече от една във всеки кръг. Кажете им, че ще раздадете предварително определена въображаема сума пари, която те ще трябва да разделят между избраните от тях организации. Бележка за учителя: Предлагаме ви да определите произволен нетен доход (напр. на стойност 100 000 долара) за всяка от групите. След това групите трябва да разпределят даренията към всяка от подбраните от тях организации (като следят общата сума на даренията да не надхвърли 10% от предварително установения нетен доход, което означава 10 000 долара.)

 5. Запишете всички организации, идентифицирани в упражнението по-горе. В процеса на обсъждане намалете броя им до три-четири и проведете гласуване, за да определите двете организации-водачи (помнете кръговете!), напр. даряване на местна организация с преимущество пред национална организация, даряване на национална организация с преимущество пред чуждестранна организация. Бележка за учителя: В края на упражнението учениците трябва да чувстват, че самостоятелно са избрали двете водещи за тях организации, но учителят вероятно ще трябва да им помага, за да достигнат до решение.

Урок 4

 1. Включете целия клас в процеса на избор на начини за набиране на средства и запишете предложенията на табло/дъска. Насърчете учениците всеки да помисли за свой собствен метод за набиране на средства и определете „краен срок” за събиране на 10% от парите, набрани от всеки ученик и съответно сформиране на „касичката” на класа. Бележка за учителя: Предлагаме ви периодът да е около 2-3 седмици. Разбира се, този период може да бъде съкратен или удължен по ваша преценка.

 2. След като съберете парите, проведете дискусия в клас за определяне на процентното разпределение на общата сума към двете избрани благотворителни организации. (напр. 70% - за местната младежка организация и 30% за фондация за опазване на околната среда.)

Библиография

 1. Списък на благотворителните организации във вашата общност. Такива списъци може да намерите в сайта http://www.ngobg.info; в сайта на Българския дарителски форум http://www.dfbulgaria.org ; в сайта на организацията BCause http://www.bcaf.bg/bg /, както и на сайта на вашата община

 2. интернет страницата на корпорация “Карнеги”, Ню Йорк:

 3. http://www.carnegie.org/sub/about/biography-low.html

Приложения

Приложение 1

Филантропията „Какво е моето място?“

1. Опишете хипотетична ситуация, в която дадено лице би действало по „алтруистичен“ начин.

2. Мария е в горен клас в гимназията и е избрала психология като избираема социална дисциплина и писане на доклади за напреднало ниво по английски език. Тя е сътрудник към годишника на училището като фотограф и е член на екипа за отразяване на събития. Училището й е избрано като място за провеждане на пара-олимпийските игри за младежи на щата за тази година. Мария иска да бъде доброволец. Дайте два примера за начини, по които Мария може да допринесе, като дава от своето:

При планирането

По време на събитието

Време:Умения:Средства:
 1. Посочете пет характеристики на вашето училище и местна общност.
Моето училище

Моята общност

А.Б.В.Г.Д.

 1. Посочете с правилно структурирани абзаци, като използвате тематично изречение, три причини защо всеки един от нас е отговорен за общото благо


Приложение 2

Подарък за двама

Откъс от Джак Канфийлд, Марк Виктор Хансен и Кимбърли Киргбергер, „Пилешка супа за душата на тийнейджъра“.

"Никога не знаеш какво щастие може да донесе простият акт на доброта". Бри Ейбъл

Беше чудесен ден за разглеждане на Портланд. Бяхме група водачи на групи в детски лагер, излезли просто за развлечение в свободния ни ден. Времето беше точно като за пикник, така че като стана обяд си избрахме малак парк насред града. Понеже имаме различни вкусове се разбрахме да се разделим, всеки да си купи каквото му се яде и да се съберем на тревата след десетина минути.

Приятелката ми Роби се запъти към една количка за ход дог и аз реших да й правя компания. Гледахме как продавачът сглобява перфектния хот дог, точно както Роби го искаше. но когато извади портмонето си да плати, човекът ни изненада.

"Вижда ми се малко поизстинал", каза той, " така че няма да ми плащате. Това ще е моето дарение днес".

Благодарихме му, върнахме се при приятелите си и се задълбочихме в храната. Но докато ядяхме и си говорехме, вниманието ми привлече човек, който седеше наблизо и ни гледаше. Отдалече се виждаше, че не се е къпал скоро. Още един бездомни, помислих си, като всичките онези, които виждаме в градовете ни. И го забравих.

Свършихме да ядем и решихме да продължим с разходката. когато Роби и аз отидохме до кошчето да си изхвърлим боклука, чух глас: "Няма храна в тази кутия, нали?" Мъжът, който ни гледаше преди това. Не знаех какво да кажа. "Не, изядох я вече".

"О", беше единственият му отговор, без следи от срам или притеснение в гласа му. Очевидно гладен той не можеше да изтърпи гледката, че нещо се изхвърля и беше свикнал да задава този въпрос.

Стана ми мъчно, но не виждах какво мога да направя. Тогава Роби каза: "Чакайте, сега се връщам" и изтича. Гледах с любопитство, че отива при количката с хотдозите. Тогава разбрах какво прави: купи един хот дог, върна се до кошчето и го даде на човека.

Като се върна при групата каза само: "Просто предавам нататък добрината, която някой даде на мене".

Научих нещо този ден - как щедростта отива отвъд човека, на когото даваш. Като даваш, показваш на другите, че и те могат"Приложение 3

КРЪГОВЕ НА РАМБАМ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА

Легенда:


 • Централен кръг: „даряване за собственото семейство”

 • Среден кръг: „даряване за собствената общност”

 • Външен кръг: „даряване за други общности”

Приложение 4

Андрю Карнеги: пионер, визионер, новатор

Андрю Карнеги (1835-1919) е сред най-богатите и най-известните индустриалци на своето време. Чрез Carnegie Corporation на Ню Йорк, новаторската филантропска фондация, която той създава през 1911 г., неговото богатство подкрепя всичко от откриването на инсулина и демонтирането на ядрени оръжия до създаването на Улица Сезам. Повече от сто години работата на фондацията и нейните стипендианти помага да се оформят публичното говорене и политика. Милиони хора са се възползвали от неговата предвидлива щедрост - едно реално и добро наследство.Скромно начало

Родно място на Андрю Карнеги, Дънфърмлин, е историческата столица на средновековна Шотландия. По-късно градът става символ за производство на висококачествен текстил, но град преживява трудни времена, когато индустриализацията унищожава домашното, оставяйки работници като баща Карнеги, Уил, силно притиснати да издържат семействата си. Уил и тъстът му Томас Морисън, обущар и политически реформатор, се присъединяват към популярното Чартистко движение, което смята, че жизнените условия на работниците ще се подобрят, ако масите поемат управлението вместо поземлените собственици. Когато движението се проваля през 1848 г., Уил Карнеги и съпругата му, Маргарет, продават вещите си, за да купят билет за Америка за себе си и синовете си, 13-годишния Андрю и 5-годишния Том.Пътуването на емигранта

Семейството на Андрю Карнеги решили да се установят в Алегени, Пенсилвания, предградие на Питсбърг, където те имали приятели и роднини. Техният кораб се пристигнал в Ню Йорк: "Ню Йорк беше първия голям кошер на човешката индустрия... и суматохата и вълнението от това ме порази," пише Карнеги в автобиографията си. Оттам семейството пътува на запад по канал и с параход и пристига в Алегени три седмици по-късно (на 370 мили, шест-часово пътуване с кола днес). Те се настаняват в две стаи над магазин на свой роднина, който бащата започва да управлява, но бизнесът в крайна сметка се проваля и семейството отново се оказва в нужда.Работливият младеж

На 13-годишна възраст, Карнеги работи от сутрин до тъмно във фабрика за памук, като печели по 1,20 долар на седмица. Една година по-късно е нает като пощальон за местна телеграфна компания, където той се научава как да използва оборудването и е повишен в телеграфен оператор. С това умение той си намира работа в Пенсилванската Железница и става началник на възраст 24 години. Младият Карнеги е не само амбициозен, но и ненаситен читател, като той се възползва от щедростта на съгражданина си полковник Джеймс Андерсън, който отваря библиотеката си за местните работещи момчета - една рядка възможност в тези дни. През годините книгите осигуряват по-голямата част от образованието на Андрю Карнеги.Набито око за откриващите се възможности

Томас А. Скот, надзирател на западната дивизия на Пенсилванската железница и шеф на Андрю Карнеги, инициира първата инвестиция на бъдещия милионер, като го предупреждава за предстоящата продажбата на десет акции в Компанията Адамс Експрес. Маргарет Карнеги ипотекиране къщата си, получава $ 500 за закупуване на акции, и скоро потича първият поток .

Докато работи с жп компанията Карнеги разработва широка гама от други бизнес интереси. Теодор Уудръф го запознава с идеята за спални вагони в железниците, предлагайки му дял в Уудръф Sleeping Car Company. Карнеги взима банков кредит и приема предложението Уудръф - решение, за което няма да съжалявате. В последствие той купува компанията, която въвежда първия успешен спален вагон в САЩ.

На 30 години Карнеги е натрупал бизнес интереси в производството на железни изделия, се включва в производството на стомана и построява на Carnegie Steel Corporation - най-голямата стоманодобивна компания в света.Раждането на филантропа

Филантропската кариера на Андрю Карнеги започва около 1870 г. Въпреки, че през живота си поддържа безброй проекти и каузи, той е най-известен с даряването на безплатни сгради на обществените библиотеки, което започва в родния му Дънфърмлин и обхваща целия англоговорящ свят - Съединените щати, Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия. През 1887 г., Карнеги се жени за Луиз Уитфийлд от Ню Йорк. Тя подкрепя благотворителността му и подписва предбрачен договор брак, в който изразява съгласието си цялото си състояние на Карнеги да бъде раздадено за благотворителност още докато е жив. Две години по-късно той пише Евангелието на богатството, където със силни думи изразява убеждението си, че богатите са само надзорници на богатството си, че трябва да живеят без разточителство като осигурят семействата си умерено, а използват богатството си за благосъстоянието и щастието на другите. Това изявление на неговата философия е прочетено навсякъде по света и високо оценено. Неговото твърдение "Човек, който умре богат умира опозорен" е световно известно.Най-богатият човек на света

Карнеги продава стоманодобивната си компания през 1901 г. за 480 милиона долара (колосална сума за това време). Той се оттегля от бизнеса и се заема да раздава богатството си. Освен библиотеки (2509), той купува органи за хиляди църкви по света, помага да се създадат голям брой колежи, училища и нестопански организации.Към времето на смъртта си, Андрю Карнеги, въпреки най-добрите си усилия, не успява да раздаде цялото си състояние. Той вече е разпределил $ 350 милиона, но има още $ 30 милиона , които оставя на фондацията. Към края на живота си, Карнеги, убеден пацифист, има една-единствена цел: постигане на световен мир. Той вярва в силата на международните закони и се надява, че бъдещите конфликти могат да бъдат предотвратени чрез посредничество. Той подкрепи създаването на Двореца на мира в Хага през 1903 г., дава $ 10 милиона, за да основе Фондацията Карнеги за международен мир през 1910 г., за да "ускори премахването на международната война", и работи неуморно за каузата до избухването на Първата световна война. Той умира съкрушен от провала на усилията си през август 1919 г., два месеца след подписването на Договора от Версай.Български дарителски форум „Научи се да даряваш“

Програма за дарителство в училище


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница