Какво всъщност е конфликтът?Дата10.05.2017
Размер79.36 Kb.
Размер79.36 Kb.

ПГ „проф. д-р Асен Златаров” - Видин


Какво всъщност е конфликтът?

Конфликтът представлява несъгласие, противоречие или несъвместимост. Терминът “конфликт” се използва при всяка ситуация, в която се намират хора или групи, чиито цели, възприятия или емоции се противопоставят. От това общо описание се определят три вида конфликти:

• конфликт на целите е ситуация, при която целите или предпочитаните крайни възможности изглеждат несъвместими;

когнитивен конфликт е ситуация, при която идеите или мислите на всяка от страните се възприемат като несъвместими;

• конфликт в следствие на афект е ситуация, при която чувствата или емоциите на всяка страна са несъвместими с тези на другата – участниците непрестанно се сърдят.

Конфликтът е стадий в развитието на противоречие, преживяно в крайно остра форма с решаването на проблем в социалния и личния живот и засяга статуса на личността или групата, колектива. К. Белдинг определя конфликта “като ситуация на съперничество, в който страните осъзнават несъвместимостта на потенциални бъдещи позиции и в която всяка страна желае да вземе позиция, несъвместима с желанието на другата.”

При намеса и управление на конфликтите основната цел е да се премахнат всички вредни последици, а не непременно помиряване на страните.


Модели на поведение в конфликта

Хората използват различни модели (поведения) за справяне с междуличностните конфликти. Една от възможните класификации, направена от американския психолог К. Томас, определя пет такива модели – избягване, примиряване, компромис, налагане, сътрудничество. Както е показано на фигурата, тези модели отразяват различни стратегии за справяне, с две основни насочености – към кооперативност (сътрудничество) и към асертивност (настойчивост). Какво представляват петте модела?Степен на удовлетворяване

на собствените потребности

асертивност (настойчивост)

налаганеколаборация

Степен на удовлетворяване

потребностите на другитекомпромиснеасертивност

избягванепримиряване
некооперативносткооперативност
Модели за справяне с междуличностни конфликти (по Томас)
ИЗБЯГВАНЕ – това на практика не е поведение в посока решаване на конфликта. По-скоро се прави опит той да бъде игнориран, омаловажен или прикрит. Вероятността конфликта да се прояви отново и с по-голяма сила е много голяма.

ПРИМИРЯВАНЕ – в този случай се демонстрира желание за удовлетворяване на чуждите интереси, без да се проявява нужното усилие за удовлетворяване на своите.

КОМПРОМИС – това е поведение, което е междинно по отношение и на двете измерения – асертивност и сътрудничество. То със сигурност ще изясни различните позиции, но едва ли страните ще се придвижат към ефективно решаване на проблема.

НАЛАГАНЕ – това е модел, при който се демонстрира власт. В този случай се налагат личните интереси, без да се вземат под внимание чуждите. Вероятността другата страна да реагира по подобен начин е съвсем реална.

КОЛАБОРАЦИЯ (сътрудничество) – това е подход, при който и двете страни се стремят към максимално удовлетворяване както на своите, така и на чуждите интереси, показвайки доверие и откритост. Точно този подход лежи в основата на всички ефективни методи за решаване на конфликти чрез преговори, посредничество и пр.

Най-важното условие за конструктивното решаване на даден конфликт е определянето на неговата същност. Всяка грешка в този процес го обрича на провал. Но за да сторят това, участниците трябва да съгласуват помежду си своите виждания за възникналата ситуация и да си изработят обща стратегия и поведение. Ето кои са тези етапи:
 • Определяне на основния проблем;

 • Определяне причините за конфликта;

 • Търсене на възможни пътища за решаване на конфликта;

 • Съвместно решение за изхода от конфликта;

 • Реализация на съвместно избрания начин за решаване на конфликта;

 • Оценка на ефективността на усилията, предприети за решаване на конфликта.


Екипно решаване

Има четири етапа за разрешаване на конфликти от хора в позицията на арбитър:Етап 1 - може да помолите двете страни писмено да изложат своите становища (в две отделни стаи). Всеки да напише това, което мисли за другия. Основното правило тук е “поставянето на конфликта на масата”. След като и двете страни са готови с мненията си, арбитърът съхранява написаното.

Етап 2 - всеки да напише това, което смята че другият е написал за него. По този начин се изяснява представата, която другите имат за нас. Представата на другите определя това, което човек мисли, че е другите мислят за него. Това е начин, чрез който може да погледнем с очите на другия. Следващата стъпка е да предложим на всяка от страните първия списък и всеки да може да сравни, това което си мисли, че другата страна е казала за нея/него и това, което реално е казала. Целта тук е да се постигне облекчаващ ефект, тъй като най-често вторият списък е “по-черен” от първия списък.

Етап 3 - изготвяне на трети списък. Помолете всяка от двете страни да напише всички конкретни, еднозначни и материални факти, които аргументират неговото мнение в списък едно. Това е малко по-труден етап, защото всяка страна е длъжна да бъде реалистична и конкретна в оценката си. Целта е да се осъзнае всичко изопачено емоционално и ирационално или да се преформулира проблемът чрез обективността на конфликта.

Етап 4 - създаване на четвърти списък с най-малко пет характеристики, които всяка от страните харесва или оценява като положителна в другия. Тук въвеждаме положителна инвестиция към другата страна и по този начин се създава на конструктивен поглед върху другия. Последните два списъка се разменят между двете страни, като се започва от списък 4. Целта е да се създаде подходящ климат, преди да се размени информацията от списък 3, засягащ пряко конфликта. Арбитърът има трудната задача да даде ново определение на проблема в синтезиран вид, след което да предложи метод за разрешаването му.

По време на всички тези етапи арбитърът следи за респект на територията на другата страна; нормално протичане на срещата (събиране за обмяна на информация)


Метод за разрешаване на конфликта в пет стъпки от външни хора за системата на конфликта

Първа стъпка: разговор с прекия ръководител на участниците в конфликта относно това доколко той е запознат с конфликта и какви са неговите обяснения. Дали би приел подкрепа, за да бъде разрешен конфликтът.

Втора стъпка: събиране на информация относно поведенията, взаимоотношенията и последиците. Провеждане на групово интервю на 10 до 20 човека на две нива: разговор с индиректно и с директно засегнатите хора.

Трета стъпка: синтезиране и изготвяне на стратегия за действие - обобщаване на събраната информация, изясняване на различията между опонентите и позициите в работната среда. При избора на стратегията за действие, ако всяка от страните е готова да сътрудничи, може да се премине директно към действие-тренинг. В противен случай следващата фаза преминава през всички стъпки.

Четвърта стъпка: действие върху поведенията:

• “индивидуално” възстановяване, за да може да има нормален диалог и желание за разрешаване на конфликта;

• тренинг - среща - дискусия със страните в конфликта, при която всеки може да изрази мнението си, но при условие, че то е ясно, без словесни нападки и случайни оценки. В края на срещата се подписва писмен договор, ангажиращ участниците в конструктивно търсене на решение.

Пета стъпка: следване и превантивност - срещи, организирани от прекия ръководител, за да се провери как се развиват нещата и да се подобри функционирането на групите.
Парадоксални техники


 • Парадоксалното решение е да спрем да търсим решение на проблема.

 • Обръщане на отношенията – представлява предварително приемане на контрааргументите на другия. В някои случаи, може да ги формулираме самите ние – това винаги води до промяна в поведението на другия.

 • Предписание на симптома - подсилване на отрицателното поведение с цел промяна или “препоръчване на болния болестта, от която се оплаква”.

Пример: Вместо да избухваме срещу педантичния ни шеф, може да се престараваме и да го питаме за най-малките детайли, за неговото мнение и съвет, от които имаме нужда, за да работим в пълен синхрон с него.

 • Употреба на съпротивлението - когато караме някой да изложи несъгласията си относно проблема, това ще позволи да се намали напрежението и да се обмисли проблемът.

Пример: Въпрос - “Как да променим всичко, без да пипаме нищо?”, отговор - “Вие казвате, че трябва да се направи нещо, но всъщност какво ще се случи, ако нищо не направите?”. Провокираме активността спрямо проблема.

 • Отстъпваща промяна - възприемане на допълващо поведение спрямо опасенията на събеседника ни.

Пример: При разговор с управителя, който заявява, че все още не напълно готов за да осъществи промяната, можем да предложим: “не бързайте, не се променяйте много”.

 • Добрата употреба на объркването – ефикасна техника в различни ситуации. Объркването е в резултат от различни и субективни интерпретации на съобщението. Използваме объркването, като смятаме, че най-добре в едно противоречиво съобщение се запомнят ясните и логични елементи.

Граници на парадоксалните техники:

1. използваеми са само при блокиращи ситуации;

2. изискват такт, не трябва да се прекалява с използването им;

3. при наличие на резервираност към използване на подобни стратегии, най-добре е да не се използват.


Съвети за успешно управление на конфликтите

За да управляваме конфликт, в който сме замесени, трябва да бъдем твърдо решени да използваме всичко, за да излезем от него, да използваме необходимото време и да бъдем готови да се поставим под въпрос. Успехът на ефикасната стратегия зависи най-вече от спазването на следните три фази.Първа фаза - подготовка на стратегията:

• управление на среса във взаимоотношенията;

• анализ на “омагьосаните кръгове”;

• анализ на стратегията на противника;

определяне на конкретни цели;

• изграждане на стратегия.Втора фаза - прилагането й в действие:

• при срещи с противоположната страна;• извън такива срещи.

Трета фаза - анализиране на случилото се при прилагането й. Такъв анализ трябва да се прави периодично, като се следи за грешки и пропуски, които сме допуснали, и се подобри стратегията или начина й на приложение.

Психология и логикаСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница