Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, Физически факултет, булДата13.01.2018
Размер106.19 Kb.
Размер106.19 Kb.

автобиография


Лична информация
Име
Николай Стоянов Танковски

Адрес
Катедра Физика на твърдото тяло и микроелектроника, Физически факултет, бул. Джеймс Баучър 5, гр. София 1164, България

Телефон
служ.: (02)8161859

ФаксE-mail
tank@phys.uni-sofia.bg
Националност
БългаринДата на раждане
14 юли 1948
Трудов стаж• Дати (от-до)
1975-1978

Име и адрес на работодателя
НИИСОР, гр. София

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-развойна дейност за приложения на лазерите

• Заемана длъжност
Физик-конструктор

• Основни дейности и отговорности
Проектиране и реализация на лазерен далекомер
• Дати (от-до)
Ноември 1978 – януари 1982

• Име и адрес на работодателя
Московски Държавен Университет, катедра по физика на трептенията

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-изследователска дейност

• Заемана длъжност
Редовен докторант

• Основни дейности и отговорности
Теоретични и експериментални изследвания на дифракцията на светлина от повърхнинни акустични вълни.

• Дати (от-до)
Юни 1982 – до сега

• Име и адрес на работодателя
СУ “Климент Охридски”, катедра по физика на твърдото тяло и микроелектроника

• Вид на дейността или сферата на работа
Образование

• Заемана длъжност
н.с. І ст. от 1982 до 1991, доцент от 1991 до сега

• Основни дейности и отговорности
Преподавателска и научно-изследователска дейностПреподавателски опит

(може и в приложение)
• Дати (от-до)
1982 – 1988

Учебно заведение
СУ “Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Механика и молекулна физика - практикум, Електричество и оптика-практикум

Акустооптика-спецпрактикум


• Дати (от-до)
1990 – до сега

• Учебно заведение
СУ “Св. Климент Охридски”

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Спецпрактикум по физика на твърдото тяло, Невронни мрежи, Акустически методи в медицината, Компютърна обработка на данни, Числени методи във физиката на твърдото тяло, Обектно ориентирано програмиране, Вероятности и статистическа физика-упражнения, Интерактивна компютърна графикаНаучни публикации
Приложение 1Образование и обучение
• Дати (от-до)
ноември 1989 – април 1990

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Бохумски Университет, катедра по Експериментална физика

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Фотоакустични методи, Термоеластична генерация на акустични вълни

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
ноември 1978 – януари 1982

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
МДУ “М. Ломоносов”, Физически факултет, катедра по физика на трептенията

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Акустооптика, Повърхностни акустични вълни

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор на физико-математическите науки

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Доктор но физическите науки
• Дати (от-до)
1967 – октомври 1972

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ “Св. Климент Охридски”, Физически факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
физик, специалист по оптика и спектроскопия

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)


• Дати (от-до)
1962 – 1967

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
114 СПУ с преподаване на английски език, гр. София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Английски език, общообразователни предмети за средното училище

• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

английски

• Четене
много добро

• Писане
много добро

• Разговор
много доброруски

• Четене
много добро

• Писане
много добро

• Разговор
много добронемски

• Четене
много добро

• Писане
добро

• Разговор
добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Участие в любителски хор, туристическо дружество, Cъюз на Хумболдтовите стипендианти в България, Съюз на физиците
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
организизация на конференции

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
работа с компютри:
Свидетелство за управление на МПС
Категория ВПриложения
Приложение 1

SCIENTIFIC PUBLICATIONS

by Nikolay Stoyanov Tankovsky
1. V. Voloshinov, V. Parygin, N. Tankovsky "Acoustooptical interaction at multiple passing of light

through a surface acoustic wave" Proc.of the XI Allunion Conference on Acoustoelectronics and

Quantum Acoustics, Dushanbe, p.211, part I (1981).
2. V. Voloshinov, V. Zaharov, V. Parygin, I. Solodov, N. Tankovsky, "Light diffraction by Surface

Acoustic Waves in lithium niobate" Izv. VUZOV, Radioelectronics, v.25(1), p.14 (1982) (in russian).


3. V. Balakshy, V. Parygin, N. Tankovsky, "Light diffraction by surface acoustic waves in isotropic media"

Radiotechn. i Electron. v.27(3), p.421 (1982) (in russian).


4. V. Parygin, N. Tankovsky, L. Chirkov, "Light diffraction by harmonic acoustic waves in isotropic

media" Radiotechn. i Electron., v.28(7), p.1422 (1982) (in russian).


5. V. Parygin, N. Tankovsky "Diffraction of light, propagating in a planar light waveguide by surface

acoustic wave" Vestn. Moscov. Univ., 3, Physics-Astronomy, v. 23(6), p.48 (1982) (in russian).


6. N. Tankovsky “Acoustooptically regulated light-beam splitter, implemented in a multimode, planar

light-waveguide” Proc. I-st National Conference on Optics and Laser Techniques, Panagiurishte, p.404,

(1982) (in bulgarian).
7. V. Voloshinov, V. Parygin, N. Tankovsky "Diffraction orders asymetry with light diffraction by SAW" Izvest.VUZOV, Radioelectron., v. 26(8), p.38 (1983) (in russian).
8. V. Voloshinov, V. Parygin, A. Podgornov, I. Solodov, N. Tankovsky “Optical examination of the

nonlinear behaviour of SAW” Proc. Moscow Inst. of Energy, p.61, 1983, (in russian)


9. N. Tankovsky, K. Brunzalov, "Acoustooptical study of space evolution of the second harmonic of SAW

in nonlinear media" Dokl. BAN, v. 36(12), p.1511 (1983) (in russian).


10. V. Voloshinov, A. Podgornov, I. Solodov, N. Tankovsky "Optical probing of SAW with a finite

amplitude" Proc.of the Allunion Conference on Acoustoelectronics and Quantum Acoustics, Saratov,

p.177, part II (1983) (in russian).
11. N. Tankovsky, D. Ivanov, J. Burov "Surface thermoelastic deformations caused by a laser" Revue

Phys. Appl., 19, p.631, (1984).


12. N. Tankovsky, D. Ivanov "Method for defectoscopy" Bulgarian patent No.37805 from 16.04.1984.
13. N. Tankovsky, V. Parygin "Diffraction of light by acoustic waves" Wave Motion, 7(3), p.245 (1985).
14. N. Tankovsky and D. Ivanov "Photodisplacement imaging - a static regime" Appl.Phys.Lett., 46(7),

p.639 (1985).


15. N. Tankovsky, D. Ivanov “Two-component thermoelastic transducer of SAW” Proc. II-nd National

Conference on Acoustoelectronics, Plovdiv, p.248, (1985).


16. J. Burov, N. Tankovsky, B. Yordanov “SAW-interference photoacoustics” Proc. II-nd National

Conference on Acoustoelectronics, Plovdiv, p.342, (1985).


17. N. Tankovsky, D. Ivanov, B. Yordanov “A method for evaluation of the thermal parameters of

isotropic materials” Proc. II-nd National Conference on Acoustoelectronics, Plovdiv, p.151, (1985).


18. Z. Bunzarov, D. Ivanov, N. Tankovsky “Acoustooptical modulator for magnitooptical writing” Proc.

II-nd National Conference on Acoustoelectronics, Plovdiv, p.332, (1985).


19. N. Tankovsky, D. Ivanov, J. Burov "Two-material junction as a thermoelastic source of surface

acoustic waves" Appl. Phys. Lett. 47(6), p.586 (1985).


20. D. Ivanov, N. Tankovsky, J. Burov, Z. Bunzarov "Thermal wave microscopy with optical detection"

Bulg. Journ. Phys.,12, p.529, (1985).


21. N. Tankovsky, D. Ivanov, J. Burov "Transducer of surface acoustic waves" Bulgarian patent No 39338

from 17.01.1985.


22. D. Ivanov, N. Tankovsky, K. Brunzalov, J. Burov, Z. Bunzarov “Method for thermalwave microscopy”

Bulgarian patent No 39261 from 19.04.1986.


23. N. Tankovsky, D. Ivanov, B. Yordanov, "Evaluation of the local heat losses in solids through an

optical method" Revue Phys.Appl. 21, p.339 (1986).


24. Z. Bunzarov, J. Burov, D. Ivanov, A. Mitev, N. Tankovsky, B. Yordanov “Computerized photoacoustic

system” Proc. AE’87, Varna, v.1, p.387, (1987).


25. Z. Bunzarov, V. Milushev, A. Mitev, N. Tankovsky, B. Yordanov “Experimental set-up, measurement

control and data processing system for photoacoustic microscopy” Proc. AE’87, Varna, v.2, p.225,

(1987).
26. J. Burov, N. Tankovsky, B. Yordanov "Surface acoustic wave interferometer - a high sensitivity

detector for phase-modulated photoacoustics" Solid State Commun., v.62, 7, p.495 (1987).


27. N. Tankovsky and A. Mitev "Thermoelastic surface deformation - time evolution" Appl.Phys.Lett.,

51(23), p.1892 (1987).


28. N. Tankovsky "Backwards diffraction of light by acoustic waves" Annuaire de l`Univers.Sofia,

v.77,p.28 (1987).


29. N. Tankovsky, B. Yordanov, A. Kebedjiev "Photothermally induced mode interactions in optical

fibers" Photoacoustic and Photothermal Phenomena, Springer Series in Optics, v.58, p.505, (Springer-

Verlag, 1988).
30. N. Tankovsky, U. Netzelman, U. Krebs, J. Pelzl "Themoelastic coupling at the junction of two bonded

solids", Ultrasonics, v.26, 5, p.291 (1988).


31. N. Tankovsky and B. Yordanov "Thermooptical interactions in optical fibers caused by axial heat-flux

propagation" Journ. of Modern Optics, v.35, 7, p.1245, (1988).


32. N. Tankovsky "Resonant thermoelastic excitation of SAW" Annuaire de l`Univers.Sofia, v79, p.136

(1989).
33. N. Tankovsky, A. Mitev "Photoacoustic method for evaluation of thermal parameters in solids"

Annuaire de l`Univers. de Sofia, v.79, p.131 (1989).
34. N. Tankovsky, J. Pelzl "Laser excitation of elastic resonances in bonded materials and in optical fibers"

Proc.of Ultrasonics International`89, p.301 (Butterworth Scientific Ltd., 1989).


35. N. Tankovsky, U. Netzelmann and J. Pelzl "Thermoelastic properties of a two-material junction"

Springer Series in Optical Sciences, v.62, Photoacoustic and Photothermal Phenomena II, p.272

(Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, 1990).
36. N. Tankovsky "Thermoelastic response, induced by a line thermal source located at the junction of two

bonded materials" Journ. Appl. Phys.,v.68 (5), p.2002 (1990).


37. N. Tankovsky, J. Pelzl "Electroacoustic effect in capillars containing an electrolyte" in Physical

Acoustics - Fundamentals and Applications, p. 629 (Plenum Press, New York, 1991).


38. N. Tankovsky, J. Burov "Ionic solution electroacoustic transducer" IEEE Ultrasonics Symposium

Proceedings, p.435 v.1, (1993).


39. N. Tankovsky "Electroacoustic effect in electrolytes" J. Appl. Phys. 75(2), p.1239, (1994).
40. N. Tankovsky, J. Burov "Sound generation by electrically driven ions in dilute electrolytes" J. Phys.

Chem. v.98, p.10930, (1994)


41. N. S. Tankovsky "Electromagnetic excitation of ultrasound in electrolytes" Appl. Phys. Lett. v.69(22),

p.3327 (1996)


42. N. Tankovsky, K. Baerner “Concentration dependent electroacoustic spectra of some simple alkali-

halide aqueous electrolytes” Ber. Bunsenges. Phys. Chem. v.101 (10), p.1480-84 (1997).


43. N. Tankovsky, K. Baerner “Solvent influence on the electroaocustic excitation of sound in

electrolytes” Ber. Bunsenges. Phys. Chem. v.102 (6), p.837-842 (1998).


44. N. Tankovsky “Capacitive ultrasound transducer, based on the electrical double layer in electrolytes”

J. Appl. Phys. v.87(1), p.538-542 (2000).


45. N. Tankovsky, K. Nedev and G. Alexieva ”Influence of charged macromolecules (lysozyme) to

electroacoustic signals excited in a solution” Bulg. Journ. of Physics v.27, Suppl. 3, p.250-254 (2000).
  1. N. Tankovsky “Acoustical nonlinearity of an electroacoustic cell containing electrolyte” J. Acoust. Soc. of America, v.110(1), p.127-134, (2001).
  1. M. Kaack, T. Yohannes, J. Gibkes, J. Pelzl, A. Heckmann, H. Sitepu, W. Schmahl and N. Tankovsky

“Elastic bulk and surface properies of thermally and mechanically cycled NiTi Shape-Memory Alloys” Materials and Science Forum, v.394-395, p. 341-344 (2002).


  1. N. Tankovsky, I. Nikolov, I. Buchvarov and K. Baerner “Optical detection of electroacoustic signals in electrolytes in the low frequency range”, J. Appl. Phys., v.92(12), p.7180-7182 (2002).
  1. N. Tankovsky, I. Nikolov, K. Baerner and I. Buchvarov “Monomode optical fibre as a displacement sensor” J. Optics A: Pure and Applied Optics, v.5(1), p. 1-5, (2003).
  1. N. Tankovsky and E. Syrakov “Transient ion fluxes, driven by an external electric field in a thin electrolytic cell with blocking electrodes” J. Phys: Condensed Matter, v.17(7), p.1225-1238, (2005).
  1. N. Tankovsky, E. Syrakov, K. Baerner “Electrostatic forces in an electrolytic cell with blocking electrodes” Annuaire de l’Universite Sofia, v.98, p.91-102, (2005).
  1. N. Tankovsky, K. Baerner and Dooa Abdel Barey “Oscillating bubble as a sensor of low frequency electro-acoustic signals in electrolytes” J. Phys: Condensed Matter, v.18(32), p.7605-7612, (2006).
  1. N. Tankovsky, E. Syrakov and M. Tsankov “Improved dynamics description of transient ion fluxes, driven by external electric field in electrolytic cell” BPU- conference, Istanbul, 22-26 August 2006.
  1. Tankovsky N, Syrakov E (2008) “Transient ion dynamics, forced by external electric field in electrolytic cell with blocking electrodes” Ionics, in print, available online at: http://dx.doi.org/10.1007/s11581-008-0211-6

  2. Tankovsky N, Syrakov E (2008) “A modified Einstein-Nernst relation between mobility and diffusion of charges to evaluate the non-equilibrium, transient processes of ions in electrolytes” Ionics, accepted for publication
стр.


Автобиография

Николай Стоянов Танковски


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница