Катедра "икономика и управление на строителството"Дата17.11.2017
Размер184.59 Kb.
Размер184.59 Kb.ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО”


Дисциплина: „Икономика на недвижимата собственост ”


Курсова работа
На тема : Цени и ценообразуване на строителната продукция с междинно потребление-инвестиционни проучвания на строителна фирма в България

Изработил: Проверил:

ас.Ваня Антонова
Март 2014

Гр.Варна

Увод……………………………………………………………………… стр.3

Част първа. Основни теоретични въпроси за цени и ценообразуване

1.1.Същност ……………………………………………………………...стр.5

1.2.Цена на строителна продукция с междинно потребление………...стр.5

1.3.Пазарно ценообразуване в строителството…………………………стр.6

1.4.Инвестиционен процес и инвестиционно проучване……………..стр.7

Част втора. Анализ на инвестиционното проучване отчитайки особености и специфичности

2.1.Инвестиционно намерение………………………………………......стр.8

2.2.Избор на поземлен имот……………………………………………..стр.8

2.3.Правен анализ ………………………………………………………..стр.9

2.4.Снабдяване с виза за проектиране от общинската служба……..стр.10

2.5.Изготвяне на експертен анализ…………………………………….стр.10

2.6.Извеждане на СПС на вещото право на собственост върху поземления имот ………………………………………………………..стр.11

2.7. Възлагане и изработване на идеен проект………………………..стр.11

2.7.1.Докладване на идеен проект с цел одобрение пред архитектурен експертен съвет …………………………………………………………стр.11

2.9.Възлагане и изготвяне на технически проект по специалности ...стр.12

2.9.1.Изготвяне на ПСД вкл.КСС ……………………………………...стр.13

2.9.2.Одобрение на технически проект……………………………….стр.13

2.12.Заявление за разрешение за строеж и разрешение за строеж…..стр.13

Заключение ……………………………………………………………...стр.13

Приложения……………………………………………………………..стр.14

Използвани източници …………………………………………………стр.21


Увод

Обект на настоящата курсова работа е изследването на обществените икономически и финансови отношения, които се зараждат между субектите участващи в процеса на реализиране на инвестиционния процес и в различните негови етапи .

От обективна страна става възможно да се изследват особеностите характеризиращ индивидуалните признаци на взаимоотношенията.

Предметът на настоящата курсова работа е ценообразуване на строителната продукция с междинно потребление, чрез прилагането на икономически параметри с помощта, на които се остойностяват чисто технологични процедури и процеси.

Като последица от този анализ се извеждат стойности представляващи размера на разходите по елементи на инвестиционния процес разходи за предпроектни проучвания, правен анализ, проектиране с фази идейна, техническа и работна,за създаване на актива- строителна себестойност, анализ на риска, финансов анализ, маркетингови проучвания на пазара и икономически анализ.Разходите свързани със създаването на актива или с извеждането на строителната себестойност от една страна са база за провеждането на преддоговорния процес със всички негови елементи и от друга страна те са елементите на евентуалния последващ договор. Предвид това, че цената е историческо понятие и последица от факта – търговска сделка т.е. валиден договор, следва да се направи разграничението между ценообразуване и остойностяване на видовете дейност свързани с цялостния инвстиционен процес или неговите отделни елементи. Трябва да отбележим, че икономическия параметър „норма време“ при наличие на факта „сделка“ оказва непосредствено влияние върху размера на цената, размера на видовете задължителни и законово определени застраховки, неустойките и не на последно място срока за изпълнение и всичко това разгледано, като пряка негова на икономическия параметър последица. Целта на разработването на този курсов проект е да се изследват възможностите за коректно остойностяване или ценообразуване на инвестиционното проучване или отделни негови елементи,като продукция с междинно потребление за нуждите на строителната фирма.

Като резултат от разработения курсов проект е възможността да се представи коректна информация за основните елементи, а именно какво представлява и в какво се изразява: • цена на строителната продукция с междинно потребление;

 • пазарно ценообразуване;

 • инвестиционно проучване;

 • инвестиционно проектиране, а също така и

 • обстойно разглеждане на инвестиционното проучване.Част първа:

Основни теоретични въпроси за цени и ценообразуване на строителната продукция.
1.1Същност

Цените и ценообразуването в строителството се формират на икономическия пазар под въздействието на фактори от всички сфери на производството.На инвестиционния пазар си взаимодействат търсенето и предлагането и по този начин се проявява пазарен механизъм, който така организиран сам разрешава възникналите противоречия.

Пазарните субекти са свързани помежду си посредством взаимоотношенията си в процеса на размяната на строителна продукция.Присъщо свойството на инвестиционния пазар е конкуренцията и именно чрез нея се отразява същността на пазарното ценообразуване.Пазарното ценообразуване в строителството разкрива начина на формиране и изменение на цените под влияние на конкуренцията и съотношението между търсене и предлагане.При пазарното ценообразуване, цените в строителството се определят от фирмите, участнички е инвестиционния процес.Една фирмена цена се разработва спрямо конкурентните цени, търсенето и разходите.
1.2.Цена на строителната продукция с междинно потребление

Една от характерните черти на цените в строителството при пазарни условия е тяхната множественост.Тя е отличителна черта на цените както на международния ,така и на вътрешния инвестиционен пазар.

Ако се анализира цената в исторически план, то ще се констатира, че това явление винаги съществува.Еволюцията на разменните отношения показва, че за много дълъг период от време цените се установяват в хода на преговорите отношени между продавачи и купувачи.

Множествеността на цените в строителството може да се разгледа в два плана:

-в зависимост от цените на строителната продукция с крайно потребление

-в зависимост от цените на строителната продукция с междинно потребление.

Цената на строителната продукция с междинно потребление представлява: прединвестиционни проучвания,инвестиционен проект,различни видове СМР,доставка на машини и съоръжения и др. Цената на строителната продукция е различна при различните работи и етапи на инвестиционния процес. Фазите са:строително производство,въвеждане на обекта в експлоатация ,достигане на проектната му мощност.

С развитието на инвестиционния пазар,на науката,техниката и технологиите множествеността на цените на строителната продукция с междинно потребление бележи тенденцията към съкращаване, но въпреки това нейните размери са големи.


1.3.Пазарно ценообразуване в строителството

Пазарното ценообразуване в строителството представлява: установяване на това ценово равнище, което се признава от пазара (инв. пазар) за единствено възможно при дадени условия на производство и реализация и е обществено необходимо за разширеното възпроизводство на стопанските субекти с най-големи пазарни дялове.

Разгледано като процес, пазарното ценообразуване в строителството разкрива начина на формиране и изменение на цените под влияние на

конкуренцията и съотношението между търсенето и предлагането.

Разгледано като механизъм пазарното ценообразуване разкрива взаимодействието между пазарните сили, в резултат на което от една страна се формират и изменят пазарните цени в строителството, а от друга – самите те регулират пропорциите на размяната и определят поведението на пазарните участници.

1.4. Инвестиционен процес и инвестиционно проучване

Инвестиционния процес представлява целенасочена дейност на възложителите, свързана с предварителните проучвания, планиране и финансиране на реалните инвестиции,проектиране,строителство и въвеждане на сградите и съоръженията в експлоатация.

Структурата на инвестиционния процес представлява съвкупност от елементи, които са подредени от общо към частно те са : етап , фази, процедури и операции на инвестиционния процес.

Инвестиционното проучване представлява процес по събиране на разнообразни данни, сведения информация и оформяне на документи. Необходими за вземане на инвестиционни решения от възложителя за конкретен инвестиционен проект.

Целта на проучването е да се събере достоверна информация от различни източници, която се анализира и служи за мотивация при вземането на решение за изграждането на инвестиционен обект. От друга страна, това е предшестваща стъпка на проектирането, където е необходимо да се направи маркетингово проучване на пазара, с цел да се изясни какви стоки от този вид има в момента на пазара, каква е тяхната себестойност и пазарна цена, какво е търсенето и предлагането и дали е възможно въвеждането на нов конкурентен продукт. В този етап се правят изчисления за разходите по новите обекти или иновации, събират се данни за различни технологии, инфраструктурни особености, геоложки и хидроложки особености, собственост на земята и др. Когато е събрана и анализирана цялата информация по проучването, се съставя задание за проектиране.

Част втора.

Анализ на инвестиционното проучване отчитайки особености и специфичности2.1.Инвестиционно намерение и избор на поземлен имот

Инвестиционното намерение е свързано с избора на желанието или намерението на фирмата,какво ще прави или какво ще изгражда и за какво ще се ползва построената от тях сграда.В нашият анализ инвестиционното ни намерени е изграждането на жилищна сграда с цел продажбата и. За целите на нашият анализ ще изследваме обект намиращ се в гр.Варна, р-н „Приморски“ , ж-к. „ Васил Левски“,ул. „Мир“ №60 със площ 100 кв. м.

Фиг.1
2.2.Заявление за издаване на скица за поземления имот

След избирането на поземления имот е нужно подаване на заявление за издаване на скица за урегулиран поземлен имот с предназначение за проектиране. Услугата се извършва съобразно изискванията по чл.55, ал.3 т.1 и чл. 58, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

чл. 31, чл.32, чл. 35, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от Наредба № 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;

чл. 37, ал. 1 и ал. 3 и чл.48, ал.3, т.1 от раздел VІ на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране и от областните управители.

Необходими документи за издаване на скица на поземлен имот:


 • заявление по образец от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

 • Ксеро копие на документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, за който искам удостоверението (напр. нотариален акт)

 • документ за платена такса.

Целта на административната услуга е да укаже реда и условията за създаване на документ, с който да се удостовери съществуването на недвижим имот в кадастъра с границите (очертанията), размерите му и други характеристики. /Приложение 8 Заявление за издаване на скица за УПИ /

2.3.Правен анализ

Първата задача е да се проучи дали продавачът е собственик на недвижимия имот и има ли право да го продава. Особено препоръчително е историята на имота да се проследи поне за последните десет години. Собствеността се доказва с нотариални актове. Особено важно е да се обърне внимание на наследствените линии съобразно Закона за наследството и наредбите към него . Важно е да се обърне внимание за срока на валидност на удостоверението за наследници – той е 6 месеца, както и проверката за наличие на завещания. Договор за доброволна делба.

Втората важна задача е да се направи проверката за тежести и други ограничения върху имота. Някои от тях са:ипотеки или възбрани. След изследването на всички описани по горе елементи се стига до извода ,че имота отговаря на всички изисквания.

2.4.Снабдяване с виза за проектиране от общинската служба

Визата за проектиране е писмен документ в българската административна практика , изготвена от съответната общинска администрация възоснова на действащия ПУП и подписан от гл. арх. на общината за конкретен урегулиран поземлен имот .Целта на визата за проектиране е да удостовери ,че съществува поземлен имот,който е урегулиран и за който,съгласно действащ ПУП ,са определени граници ,размери ,характеристики и др .

Възложителят следва да подаде заявление за получаване на виза за проектиране в община и да започне проектиране .Проектирането може да започне само при наличие на нотариален акт за собственост или учредено право на строеж за поземлен имот,за който има подробен устройствен план .

/Приложение 1: Заявление за издаване на виза за проектиране/2.5.Изготвяне на експертен анализ

Изготвянето на експертния анализ ще се осъществи посредством проучване на пазарната стойност на 1ца РЗП и и извеждане на строителна себестойност на база Кпл. и Кинт.

Целта е да се даде становище относно качеството на извършените предварителни проучвания , представена на заданието за проектиране. /Приложение 4 : Оценка на имота по метода на предприемача/

След изготвянето на експертния анализ се стига до извода ,че стойността на имота от продажба след издаване ще бъде в размер на 177 770 лв.


2.6.Извеждане на СПС на вещото право на собственост върху поземления имот

Справедлива пазарна стойност означава пазарна сума,която може да бъде получена от сделките при условията съществуващи в деня на оценката.Справедливата пазарна стойност се определя,като оценката се извършва с цел продажба на цялата сграда или обособена част от него, без да се нарушава цялостта на оценяваният обект .

Оценката на имота е извършена въз основа на проучване на пазара за офериране на подобни имоти, при данни от агенции за недвижими имоти. При определяне на цената за 1 кв. м., отчитайки състоянието на имота е възприета средна цена от 529 евро /кв.м за земята.

/Приложение 3 Оценка на имота по метода на вещната стойност/

След направените оценки по метода на вещата стойност се установи резултат ,с който се определи ,че вещната стойност на обекта е в размер на 118 523 лева.
2.7. Възлагане и изработване на идеен проект

Първата процедура която се поставя пред възложителя е избирането на проектант.Избора на проектант обхваща два метода,пряко договаряне или чрез конкурс..След избора възложителят и проектанта подписват договор за проектиране.

Втората процедура е изготвянето на идейния проект.

Имотът се намира в р-н Приморски кв. „Васил Левски“ ул.Мир №60. Площта на имота е 100 кв.м.Срокът в който обектът трябва да бъде завършен е две години ./реп.2015-2017/ В случай,че фирмата не изпъни срока на изпълнение,тя ще понесе съответните парични наказани . Приблизителната цена на целия строеж възлиза на 72 000 лв.

Бюджетът на инвестиционния проект на фаза идеен проект е в размер на 5 000 лв.

2.8.Докладване на идеен проект с цел одобрение пред архитектурен експертен съвет

За приемането на инвестиционния проект от общинския съвет по устройство на територията и съгласуване от главния архитект на общината е нужно подаване на писмено заявление от възложителят.

/Приложение 2 Заявление за одобрение на инвестиционен проект/

2.9.Възлагане и изготвяне на технически проект по специалности

Техническият проект е втората фаза от инвестиционното проектиране.

В тази фаза от инвестиционното проектиране първата процедура е изработването на техническия проект ,като това включва извършване на проектните работи от проектанта.Възложителят изисква от проектанта изработването на техническия проект да бъде разработен в няколко варианта.С това на фирмата цели да избере най-правилното и целесъобразно решение.Сравнявайки вариантите,се подбира и утвърждава този вариант, който е най-сполучлив по определи критерии или по определени методи както в техническо така и в икономическо отношение.

Настоящият технически проект съдържа архитектурен проект и части за строителни конструкции,за електрообзавеждането и електрическите инсталации ,за водоснабдяването и канализацията,и за климатизацията на сградата.Всяка от тези части е придружена със съответните документи като:обяснителна записка ,количествени сметки и чертежи.


2.9.1.Изготвяне на ПСД вкл.КСС

Изготвянето на проектно-сметната документация е за изграждане на жилищна сграда в гр.Варна ,и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.

Предвижда се изготвяне на проектно-сметна документация, еднофазно във фаза "Работен проект (работни чертежи и детайли)", в съответствие с приложеното техническо задание; съгласуване на разработения проект с всички нормативно регламентирани инстанции; получаване на разрешение за строеж и упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР. /Приложение 7 Изготвяне на КСС /

2.9.2.Одобрение на технически проект

Одобрението на техническия проект се осъществява по преценка на възложителя.Тя изисква възложителят да подаде писмено заявление до общината придружено с документ за собственост на УП ,виза за проектиране и три копия от инвестиционния проект.

/Приложение 5 Заявление за одобрение на технически проект/2.12.Заявление за разрешение за строеж

/Приложение 6 Заявление за разрешение за строеж /
Заключение

В настоящият курсов проект се изведоха стойности представляващи размера на разходите по елементите на инвестиционния процес.Даде се възможност да се представи конкретна информация за основните елементи,а именно какво представлява :цена на строителната продукция с междинно потребление;пазарно ценообразуване;инвестиционно проектиране ;инвестиционен процес и обстойно разглеждане на инвестиционното проучване .В него се включиха инвестиционното намерение на фирмата ,избора му на поземлен имот,правния анализ на имота,начините за снабдяване на фирмата със виза за проектиране. Изготви се правен анализ който даде становище относно качеството на извършените предварителни проучвания.Чрез метода на предприемача за вещата стойност на имота се изведе СПС.Изработването на идейния и техническия проект както и изготвянето на КСС даде ясна представа на фирмата каква ще бъде цената на целия строителен обект .Последната стъпка в анализа бе разрешението за строеж .

С настоящият курсов проект представихме анализ на ценообразуването с междинно потребление и по точно анализа на инвестиционното проучване в строителната фирма в България .


Приложения

Приложение 1 Заявление за издаване на виза за проектиране
До Кмета

на община Варна


Заявление

за издаване на виза за проектиране на основа чл.140 от ЗУТ

От Петър Иванов Стоянов с ЕГН:6605267867

Адрес гр.Варна ул.Пловдив 7

Уважаеми г-н Кмете ,

По силата на приложените документи съм собственик

/имам учредено право на строеж на урегулиран поземлен имот

№ 1563 , кв. № 100 по плана на Строй-Консулт , нахождащ се на адрес

гр.Варна, р-н „Приморски“ , кв. „Васил Левски“,ул. „Мир“ №60

Моля да ми се издаде виза за проектиране на горепосоченият имот .

Приложения:Документ за собственост.
Дата 15.03.2014 ,гр.Варна С уважение : П.Стоянов
Приложение 2 Заявление за одобрение на инвестиционен проект

ДО

КМЕТАНА ОБЩИНА Варна

З А Я В Л Е Н И Е

за одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
От Петър Иванов Стоянов

(Собствено, бащино и фамилно име)

живущ гр.(с.)Варна ул.Пловдив №7(административен адрес)
УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Заявяваме искането си, на основание чл. 150 от ЗУТ, да бъде одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива. Проектът съдържа следните съставни части:

1.проект за (изменение на) подробен устройствен план (план за регулация и застрояване, план за регулация, план за застрояване, работен устройствен план за застрояване и силуетно оформяне ) за

у.п.и.№1563, кв. 1600, ж.к Васил Левски по плана на гр. Варна собственост на Строй-Консулт

2.инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с цел продажба на построените в нея обекти.

(описва се вида на новопроектирания строеж)

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия от документите за собственост на имотите, за които се отнася КПИИ 10бр. листа

2. Копия от удостоверения за наследници (при необходимост) 5 бр. листа

3. Копие от съдебно решение (ако проектът се изготвя по съдебно решение – чл.134, ал.2, т.7 ЗУТ)

4. Скица – копие от действащия ПУП 2 бр. листа

5. Разрешение (допускане) от Кмета за изработването на КПИИ № 2456 2014 год.

6. Проект за изменение на ПУП съгласно Наредба № 8 на министъра на МРРБ 5 бр. листа

7. Инвестиционен проект, съгласно Наредба № 4 на министъра на МРРБ –3 копия 10 бр. листа

8. Решение по ОВОС по реда на Закона за опазване на природната среда -3 бр. листа

9. Оценка за съответствието по чл. 143 ал.1 т.1от ЗУТ 4 бр. листа

10.Предварителни договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура 5 бр. листа

11.Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи. (ако

изменението на ПУП е за промяна на границите между съседни у. п. и.) 6 бр. листа

забележка: за издаване на разрешение за строеж – окончателен договор

12.Талон за регистрация на договора за проектиране в КАБ по ЗКАИИП

ЗАЯВИТЕЛ: П.Стоянов

Дата 5.04.2014 такса 35,54лв. , платена с квитанция

получил одобрен КПИИ №2456 2014г подпис П.С
Приложение 3 Оценка на имота по метода на вещната стойност/Таблица 1 Оценка на имота по метода на вещната стойност /


Приложение 4 Оценка на имота по метода на предприемача


/Таблица 2 Оценка на имота по метода на предприемача /
Приложение 5 Заявление за Технически проект

До


Главния архитект

на гр.Варна

ЗАЯВЛЕНИЕ
за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза

Технически проект

(предварителни и обемно-устройствени проучвания; идеен, технически или работен проект)

От

1.Петър Иванов Стоянов ЕГН: 6605267867(собствено, бащино и фамилно име или наименование на юридическото лице)

Булстат: Телефон за връзка:0876872950

Адрес: гр.Варна ул.Пловдив №7

ЗАЯВЯВАМ


искането си да бъде съгласуван и одобрен проект:

В район „Приморски“ ул. Мир № 60


категория на строежа /обекта/: Трета категория , с РЗП: 100 кв.м

намираща се в УПИ №1563 ; ПИ № 1789

по план на гр./с/ Варна

Строежът е предвиден в Плана за застрояване - заповед №2039

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации и влязло в сила решение на общо събрание за приемане проект.

2.Договор за учредяване на право на строеж, надстрояване или пристрояване.

3.Договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 от ЗУТ, ако се налага.

4.Договор с нотариална заверка на подписите за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти по реда на чл. 193 от ЗУТ, ако се налага.

5.Оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа, извършена:

5.1. с приемане от ЕСУТ с решение по Протокол № 3087 2014г.

5.2. като комплексен доклад, съставен от лицензирана фирма - консултант:

6.Три копия от инвестиционния проект в по всички необходими части: • Архитектурна

 • ВИК

 • ЕЛ

 • ОВ

 • СК

 • Техническа

7.Извадка от действащ план за застрояване.

8.Виза за проектиране.

9.Оригинална скица на поземлен имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура.

10.Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория.

11.Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура - за нов строеж

12.Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти за изграждане на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

13.Становище на Министерството на Културата за недвижими културни ценности и за строежи е техните граници и охранителните им зони.

Заявител : П.СтояновПриложение 6 Заявление за разрешение за строеж

До Кмета на

община Варна

Заявление

за издаване на разрешение на строеж по чл.148 от ЗУТ

от Петър Иванов Стоянов ЕГН: 6605267867

Уважаеми г-н Кмете,

По силата на приложените документи съм собственик на урегулиран поземлен имот № 1563 ,кв. № 100 по плана на Строй-Консулт , находящ се на адрес ж-к „ Левски “ ул.Мир № 60.

Моля да ми се издаде разрешение на строеж на горепосочения имот .

Приложения: 1.Документ за собственост.

2.Виза за проектиране.

3.Одобрени инвестиционни проекти.

Дата : 30.04.2014. гр.Варна С уважение :Н.С .

Разрешението за строеж е писмен документ ,издаден от общината и подписан от главния архитект ,който дава право на възложителя да започне конкретен строеж въз основа на одобрен инвестиционен проект.

Разрешението за строеж дава право за започване на строеж.
Приложение 7 Изготвяне на КСС
/Таблица 3 Изготвяне на КСС/

Приложение 8 Заявление за издаване на скица за УПИ

ДО

Н-К ОТДЕЛ “ УТ “НА ОБЩИНА ВАРНА
З А Я В Л Е Н И Е

за издаване на скица на поземлен имот
от Петър Иванов Стоянов

(Собствено, бащино и фамилно име)

живущ гр.(с.) Варна ул.“Пловдив 7“(административен адрес)

УВАЖАЕМИ Г-Н НАЧАЛНИК ,
Желая (желаем) да бъде издадена скица – копие от регулационния план на урегулиран поземлен имот№.1563 , кв. 100 , ж.к. Васил Левски по плана на гр.(с.) Варна намиращ се на адрес ул.Мир № 60 .

Скицата ще служи за изграждане на жилищна сграда .

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Документ за собственост или учредено право на строеж.

2. Удостоверение за наследници (при необходимост).

ЗАЯВИТЕЛИ: П.С

дата 02.03.2014 такса 15 лв. , платена с квитанция 7 лв.


Получил скица № 1563 подпис:ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Ценообразуване в строителството- Университетско издателство Икономически университет – Варна 2002 ;Гл.ас.д-р Петко Монев.

Управление на инвестиционния процес - Университетско издателство Икономически университет – Варна

http://www.imot.bg/pcgi/imot.cgi -Средни цени за кв.м

http://www.vratza.bg/?category=16&sub=48 - Заявления за одобрение на проекти

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2010/07-2010/0261d809/87070510.htm - определяне на вещата стойност на имотаhttp://www.google.bg/intl/bg/earth/download/thanks.html#os=win#chrome=yes#chromedefault=yes#usagestats=yes#updater=yes – Определяне на местоположението на имота
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница