Катедра “технология на млякотостраница1/8
Дата03.04.2017
Размер481.55 Kb.
Размер481.55 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Катедра

ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО

И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ”

Код 09-01 Дисциплина ”ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНОКИСЕЛИТЕ ПРОДУКТИ”

Семестър VІ ЕCST кредити 5,0 ОКС “бакалавър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, тел. 032/603-620, факс + 359 32 644 102


Вид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

45

3

Практически упражнения

30

2

Лектор:

Проф. д-р Желязко Симов, кат. “Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603 770, E-mail: simov_z@yahoo.com

Анотация: С изучаваната учебна дисциплина студентите получават теоретични познания за състава и свойствата на млякото, като суровина за млечната промишленост, с механичната и топлинна обработка на млякото и нови физични методи за обработка – ултрафилтрация, микрофилтрация и физикохимичните промени, които настъпват със състава и свойствата на млякото. Изясняват се технологични и биохимични трансформации на млякото при производство на млечнокисели продукти. В практическите занятия студентите самостоятелно провеждат изследвания на състава и свойствата на млякото и проследяват влиянието на редица фактори, водещи до стабилизация и дестабилизация на млякото, като полидисперсна система.

Съдържание на дисциплината: Основните теми по дисциплината обхващат следните въпроси:


 • Състав и свойства на млякото;

 • Механична обработка на млякото в млекопреработвателните фирми. Физикохимични изменения на млякото под влияние на механичната обработка;

 • Топлинна обработка на млякото. Изменения в състава и свойствата на млякото под влияние на топлинната обработка;

 • Охлаждане на млякото;

 • Технология на питейните млека;

 • Технология на българското кисело мляко и други видове ферментирали млека;

 • Биохимични трансформации на млякото при производство на българско кисело мляко и ферментирали млека.

Входни и изходни връзки: Входни връзки: Биохимия, Хранителна химия, Органична химия, Физикохимия, Аналитична химия, Микробиология на млякото и млечните продукти, Технологично обзавеждане в млечната промишленост. Изходни връзки – Технологии млечните продукти, Безопасност и качество на млечните продукти, Развитие на технологиите в млечната промишленост.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с шрайбпроектор и видеофилми. Практическите занятия се провеждат във физикохимични лаборатории към катедрата и в млекопреработвателни фирми в района на гр. Пловдив. По време на семестъра знанията на студентите се проверяват чрез разработване и докладване на реферати. Оценяването по дисциплината се извършва чрез писмен изпит и събеседване по раздели от учебния материал, за оформяне на общата оценка.
Код 09-35 Дисциплина: ”БИОХИМИЯ НА

ФЕРМЕНТИРАЛИТЕ МЛЕКА

Семестър: VІ ЕCST кредити 4,5 ОКС “магистър”


Форма за проверка на знанията: изпит Вид на изпита: писмен


Методично ръководство: Катедра “Технология на млякото и млечните продукти”,

Факултет: ТЕХНОЛОГИЧЕН, ЦЕНТЪР ЗА ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕВид на обучението

Общо часове

Часове за седмица


Лекции

30

2

Семинарни упражнения

-

-

Практически упражнения

30

2

Лектор: проф. дтн Емилина Симова, кат. “Технология на млякото и млечните продукти”,

тел. 032/603 610Анотация: Дисциплината дава познания в областта на биохимията, технологията и микробиологията на ферментиралите млека.

Съдържание на дисциплината: Основните теми по дисциплината акцентират върху следната тематика:

 • Биохимични активности на стартерните култури, иницииращи микроструктурата, вкуса, аромата и здравните ползи на ферментиралите млека ;

 • Протокооперация и протосимбиоза в йогуртови стартерни култури. Обединен метаболизъм на природни стартери за българско кисело мляко;

 • Катаболизъм на белтъчините в млякото по време на получаване на кисело мляко за създаване на растежна връзка в стартерната култура и повишаване на хранителната и биологична стойност на ферментиралото мляко ;

 • Технология за получаване на българско кисело мляко. Контрол на ключовите стъпки по време на ферментация;

 • Здравословни ефекти на стартерните млечнокисели бактерии и функционални характеристики на ферментиралите млека;

 • Биоферментирали млека. Нови подходи за формиране на пробиотични стартерни култури. Лечебни ферментирали млека; технологии за получаване на автентични ферментирали млека;

 • Непрекъснат предферментационен процес на култивиране на стартерната култура + периодична ферментация – технология за ферментирали млека.

Входни и изходни връзки: Входни връзки: Биохимия, Органична химия, Физикохимия на млякото, Микробиология на млякото и млечните продукти. Изходни връзки – Технологии на млечните продукти, Безопасност и качество на млечните продукти, Микробна безопасност на млечните продукти, Здравословни млечни продукти.

Технология на преподаване: Лекциите се онагледяват с мултимедия и ксероксни материали. Практическите занятия се провеждат във физикохимични и микробиологични лаборатории към катедрата и в млекопреработвателни фирми в района на гр. Пловдив. Оценяването по дисциплината се извършва чрез писмен изпит и събеседване по раздели от учебния материал за оформяне на общата оценка.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница