Книга на община Харманли; ч официалният празник на град Харманли е 2 май. Празника се провежда ежегодноДата24.12.2017
Размер213.47 Kb.
Размер213.47 Kb.

П Р О Е К Т !

Н А Р Е Д Б А №

за символиката на община Харманли, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Харманли
ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл1.(1) Настоящата наредба урежда отношенията от местно значение, свързани с вида, съдържанието, начина на използване и реда на връчване на символите и званието на община Харманли в тържествени случаи и по специални поводи. С наредбата се урежда и статутът на празника на град Харманли.


(2) Настоящата наредба определя условията и реда за именуване и/или преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони и други обекти с общинско значение.
(3) Настоящата наредба урежда поставянето, преместването, премахването, унищожаването, консервацията, реставрацията, ремонта, изменението, стопанисването, опазването и популяризирането на паметниците и другите възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) на територията на община Харманли.
(4) Алинея трета не се отнася за паметниците и другите възпоменателни знаци, които са на територията на гробищните паркове на община Харманли.
(5) Разпоредбите на настоящата наредба се отнасят за всички населени места в община Харманли.

Чл2. Символите и званието на община Харманли, обект на наредбата, са подредени в йерархична последователност и взаимообвързаност и са:


1. Знаме на град Харманли;
2. Герб на град Харманли;
3. Официален печат на община Харманли;
4. Символичен ключ на град Харманли;
5. Звание ”Почетен гражданин на град Харманли”;
6. Грамота за заслуги към община Харманли;
7. Почетен знак на община Харманли (плакет);
8. Почетна значка на община Харманли;
9. Церемониална огърлица на кмета на община Харманли;
10. Почетна книга на община Харманли;
Чл3.Официалният празник на град Харманли е 2 май. Празника се провежда ежегодно.
Чл4. Символите по чл. 2, т. 1, 2, 4 и 9 се изработват в единични екземпляри. Те са уникати и оригиналите се съхраняват от Кмета на общинаХарманли.
Чл5. Удостояването на граждани със символичния ключ на гр.Харманли, със звание, както и вписването на граждани и организации по т. 4, т. 5 и т. 8 на чл. 2 става след решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници.
ГЛАВА ВТОРА


ЗНАМЕ НА ГРАД ХАРМАНЛИ

Чл6. Знамето на гр. Харманли е символ с първостепенно значение. То е отличителен знак на общината.


Чл7. Знамето е с правоъгълна форма. В центъра на знамето е герба на гр. Харманли (следва описание на знамето). Цветовете на знамето, графичното и цветното му изображение се приемат с решение на Общинския съвет, неразделна част са от този член и влизат в сила от деня на приемането им.
Чл8.(1) Знамето се изработва като уникат от копринен плат с размери 90/150 см. Герба се извезва с копринени конци в пълноцветния му вид. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво с диаметър 4,5 см и дължина 2,5 м.
(2) Знамето на град Харманли за издигане на пилони се изработва  с размери 90/150 и 129/215 см.
Чл9. Участието на знамето в чествания, тържества и др. може да се осъществява в следните случаи:
1.Национален празник на Република България;
2.Празник на град Харманли;
3.Празници и чествания на годишнини и събития с изключително значение;
4.Тържествени заседания на Общински съвет - гр. Харманли.
Чл10.Знамето на град Харманли е постоянно издигнато:
1.На входа на административната сграда на Общината;
2.В залата за провеждане на заседания на Общинския съвет;
3.В кабинета на кмета на Общината (уникатът).
4.В кабинета на председателя на Общинския съвет.
Чл11. Редът за участие на знамето в тържества и чествания съгласно чл.9 се урежда с правилник, специално изготвен и приет от постоянната комисия, в чийто предмет на дейност е включено решаването на задачи в сферата на културата.
Чл12. Със заповед на кмета на община Харманли знамето може да бъде възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на символите. При изработване и използване във вертикално положение гербът се поставя прав.
Чл13. Използването на тиражирани варианти на знамето на гр. Харманли по начин, който уронва престижа на община Харманли, съдържа аморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.
Чл14. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на гр. Харманли за политически, религиозни и антибългарски послания.
Чл15. Знамето на гр. Харманли е йерархично подчинено по смисъл и значение на националното знаме на Република България.
ГЛАВА ТРЕТА


ГЕРБ НА ГР. ХАРМАНЛИ
Чл16. (1) Гербът на гр. Харманли е изработен по законите на хералдиката. Графичното и цветното изображение на герба се приемат с Решения на Общинския съвет - Харманли и са неразделна част от този член и влиза в сила от деня на приемането му.

(2) Гербът се поставя задължително в кабинетите на Кмета, Председателя на Общинския съвет, Зам. кметовете, Секретаря на ОбС и залата на Общински съвет Харманли.


Чл17. Гербът на гр. Харманли присъства като елемент на знамето на град Харманли, на официалния печат на община Харманли, на грамотата за заслуги към община Харманли, на почетния знак (плакет) на община Харманли, на почетната значка на община Харманли и на церемониалната огърлица на кмета на община Харманли.
Чл18. Със заповед на кмета на община Харманли гербът може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него.

Чл.19. Гербът на гр. Харманли се патентова в патентното ведомство на Република България.ГЛАВА ЧЕТВЪРТА


ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ НА ГР.ХАРМАНЛИ
Чл20. Официалният печат на гр.Харманли е с размери ...............мм. Графичното и цветното изображение са приети с Решение на Общински съвет-Харманли и е неразделна част от този член.
Чл21. Официалният печат на гр.Харманли се съхранява от кмета или изрично упълномощено от него лице.
Чл22. Официалният печат на гр.Харманли се полага след подписа на кмета на общината или председателя на Общинския съвет -Харманли, върху оригинала на:
1.Споразумения, договори за сътрудничество и други официални документи за град Харманли и общината с дългосрочно значение;
2.Представителни документи за отношенията на община Харманли с други държави и градове;
3.Удостоверения за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Харманли”;
4.Грамоти, издавани за заслуги към община Харманли;
5.Удостоверения за удостояване с Почетна значка на общинаХарманли;
Чл23. Официалният печат на община Харманли не се поставя върху документи от административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя обикновен печат.
ГЛАВА ПЕТА


СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ГР.ХАРМАНЛИ
Чл24. (1) Символичният ключ на гр. Харманли представлява художествено изработен ключ. Графичното и цветното изображение на Символичния ключ се приемат с решение на Общинския съвет Харманли и е неразделна част от този член и влиза в сила от деня на приемането му.
(2) Символичният ключ се връчва на кмета на общината при встъпването му в длъжност и след полагане на клетва пред Общинския съвет.
(3) Символичният ключ е преходен и се предава на всеки следващ кмет.
Чл.25. (1) Копие от символичния ключ на гр. Харманли се присъжда от Общинския съвет и се връчва от кмета на общината на държавни ръководители, кметове на градове, официални представители на чужди държави - за заслугите им към България и Харманли, в знак на гостоприемство, добра воля и желание за сътрудничество.
(2) Копие от символичния ключ на гр. Харманли се присъжда от Общинския съвет и се връчва от кмета на общината и на български и чуждестранни граждани за заслуги към града и общината във всички области на обществения живот.
Чл.26 Удостояване със символичния ключ на гр.Харманли  става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложеният за удостояване не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови най-рано след 1 година.
Чл.27. Писмено предложение до Общинския съвет за удостояване със символичния ключ на гр. Харманли могат да правят:
1.  Кметът на община Харманли;
2.  Председателят на Общинския съвет -Харманли;
3.  Постоянните комисии към Общинския съвет;
4.  Общинските съветници.
Чл.28. Предложенията за удостояване със символичния ключ на гр.Харманли трябва да бъдат придружени от кратки мотиви, кратко описание на дейността на лицето /могат да се приложат и копия от документи/ и кратка биография с настоящ адрес на предлагания кандидат.
Чл.29. (1) След вземане на решението за удостояване със символичния ключ на гр. Харманли на вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за връчване на символичния ключ. Поканата трябва да съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала.
(2) В Почетната книга се отбелязват: трите имена на удостоения, професия,  номер и дата на решението на Общинския съвет,подписи:получил и връчил и датата на връчване на удостоверението.
Чл. 30. При загубване или унищожаване на Символичния ключ на град Харманли по независещи от притежателя причини, след подадена писмена молба до Общинския съвет, на молителя се връчва нов ключ.
ГЛАВА ШЕСТА


ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГР. ХАРМАНЛИ
Чл.31. Званието „Почетен гражданин на град Харманли” е най-високото отличие на Общински съвет -Харманли. То се присъжда на български и чуждестранни граждани за особено големи заслуги към града, общината и Република България във всички области на обществения живот.Званието може да се присъжда посмъртно.
Чл.32. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Харманли”  става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложеният за удостояване не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови най-рано след 1 година.
Чл.33. Писмено предложение до Общинския съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Харманли” могат да правят:
1.Кметът на община Харманли;
2.Общинските съветници;
3.Подписка от най-малко 100 граждани на община Харманли.
Чл.34. Поводи за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Харманли” могат да бъдат:
1. Дългогодишна обществено-полезна дейност за гр. Харманли и общината;
2. Изключителни постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването и спорта;
3. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност и обществена значимост за Харманли и общината;
4. Проявен изключителен героизъм;
5. Големи инвеститори, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на града и общината.
Чл.35. Предложенията за удостояване трябва да бъдат придружени от:
1. Подробни мотиви;
2. Описание на дейността на лицето /могат да се приложат и копия от документи/;
3. Кратка биография на предлагания кандидат;
4. Проект за решение за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Харманли”.
Чл.36. (1) Общинският съвет разглежда всички предложения, които са постъпили в деловодството на Общинския съвет най-късно 30 дни преди заседанието на Общинския съвет.
(2) Председателя на Общинския съвет внася предложението за обсъждане в Постоянните комисии и при положително решение,същото се внася за разглеждане в заседание на Общинския съвет.
Чл.37. След вземане на решението за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Харманли”:
1. На вносителя на предложението и на удостоения или негови наследници се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за връчване на удостоверение за присъдено звание, която покана съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала;
2. В Почетната книга се отбелязват: трите имена на удостоения, професия, номер и дата на решението на Общинския съвет, датата на връчване, подпис на кмета на общината и подпис на получателя.
Чл.38. (1) Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Харманли” се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествена сесия на Общинския съвет, която се провежда на 2 май – Празника на града.
(2) На удостоеня със званието „Почетен гражданин на град Харманли”се връчва:
1. Удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: трите имена на удостоения, номер и дата на решението на Общинския съвет, приносът и поводът за удостояване. Удостоверението се подписва от кмета на Общината и се подпечатва с официалния печат на община Харманли.
2. Почетният знак на град Харманли /двустранен плакет/.
3. Грамота.
4. Получилите званието „Почетен гражданин на гр.Харманли се вписват в Почетната книга, която се съхранява в Общината и се води от лице определено със заповед на Кмета на общината.
(3) Обявяването на решението за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Харманли” се извършва от председателя на Общинския съвет, а връчването на удостоверението, знака и грамотата - от кмета на общината.
Чл.39. Носителите на званието „Почетен гражданин на град Харманли”имат право:
1. Да присъстват на заседания на Общински съвет - Харманли, с право на съвещателен глас;
2. Да участват в работни срещи на общинското ръководство по важни въпроси, свързани с професионалните им компетенции и обществени позиции, както и в чествания и празници, организирани от община Харманли.
Чл.40. (1) Общински съвет - Харманли със свое решение може да отнеме званието „Почетен гражданин на град Харманли” на лица, които:
1. След присъждане на званието са осъдени за престъпление и имат влязла в сила присъда;
2. Със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;
3. Писмено са заявили това свое желание.
(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общинския съвет с обикновено мнозинство от всички общински съветници.
(3) Лишените от званието «Почетен гражданин на град Харманли» са длъжни да върнат почетния знак, удостоверението и грамотата в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.
Чл.41. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Харманли” по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до Общинския съвет.
Чл.42. Община Харманли поддържа връзка с почетните граждани. Кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи.
ГЛАВА СЕДМА


ГРАМОТА ЗА ЗАСЛУГИ КЪМ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Чл.43. Грамотата за заслуги е официален документ, който се издава от община Харманли  и се връчва на български и чуждестранни граждани:
1. Дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на гр. Харманли и на общината;
2. Автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на гр. Харманли или общината или дали своя принос за обогатяване културата на гр. Харманли или общината;
3. Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прославата на родния край;
4. Проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот, за предотвратяване на престъпления и др.;
Чл.44. В грамотата за заслуги към община Харманли се отбелязват трите имена на удостоения и поводът или заслугите, по които му се присъжда. Графичното и цветното изображение на грамотата се приемат с решение на Общинския съвет и са неразделна част от този член.
Чл.45. Удостояването с грамота се извършва със заповед на кмета на общината -  по инициатива на кмета или по предложение на неправителствени организации, обществени институции, директорите на културни институти, директори на училища или по инициатива на граждани.
Чл.46. Връчването на грамотите става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.
Чл.47. За издадените грамоти се води отделен регистър по утвърден от кмета на общината образец, който се съхранява от кмета на общината или изрично упълномощеното от него лице.
ГЛАВА ОСМА


ПОЧЕТЕН ЗНАК (ДВУСТРАНЕН И ЕДНОСТРАНЕН ПЛАКЕТ) НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

Чл.48. Почетният знак на община Харманли се изработва от метал. Графичното и цветното изображение се приемат с решение на Общинския съвет и са неразделна част от този член.

Чл.49. /1/ Двустранния плакет „Почетен гражданин на град Харманли” се изработва по художествен проект и съдържа:
1.От едната страна – герба на гр.Харманли , утвърден с Решение на Общинския съвет
2.От другата страна, надпис : „Почетен гражданин на град Харманли”.
/2/ Едностранния плакет се изработва по художествен проект и съдържа герба на гр.Харманли.     
Чл.50. Едностраният  плакет се присъжда в случаите за едностранен и с особена обществена стойност жест към града и общината и при значителен принос за развитието на обществения, икономически, социален и духовен живот на града и общината.
Чл.51. Почетният знак (едностранен плакет) на община Харманли може да бъде връчван и при други подходящи случаи от Кмета на община Харманли или от Председателя на Общинския съвет -Харманли.
Чл.52. Удостояването с почетния знак (едностранен плакет) става с решение на  Общински съвет - Харманли по предложение на кмета на общината и общинските съветници.
Едностранният плакет не се връчва с удостоверение. Вписва се в специален раздел на Почетната книга, която се съхранява в общината и се води от лице,определено със заповед на кмета на общината.
ГЛАВА ДЕВЕТА


ПОЧЕТНА ЗНАЧКА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Чл.53. Почетната значка на община Харманли е символ на община Харманли. Тя има отличителен и почетен характер. Графичното и цветното изображение се приемат с решение на Общинския съвет и са неразделна част от този член.
Чл.54.  (1) Почетната значка се връчва от Председателя на Общинския съвет - Харманли, след  решение на Общинския съвет –Харманли на следните лица:
1.Кмет на общината; Заместник-кметове, секретар на общината, кметове на кметства, кметски наместници – настоящи и бивши.
2.Служители на общинска администрация – настоящи и бивши .
3. Настоящи и бивши общински съветници и Председатели на Общинския съвет;
4. Български и чуждестранни граждани със заслуги при изпълнението на гражданския или служебния им дълг, за принос в развитието на общината и съхраняването на историческата й памет и за дарителство;
5. Дейци на науката, културата, изкуството, образованието, здравеопазването и спорта, чиито постижения са принос в развитието на община Харманли.
(2)Носителите на почетната значка се вписват в специален регистър, който се съхранява от звеното за обслужване на Общинския съвет.

Чл.55. (1) Удостояването с Почетна значка на община Харманли се извършва по решение на  Общинския съвет. Писмени предложения за удостояване с Почетна значка на община Харманли могат да правят:


1.Общинските съветници;
2.Кметът на общината;
3.Зам.-кметове и ръководители на общински и държавни структури на територията на община Харманли;

4. Кметове на кметства.


(2) Предложенията за удостояване трябва да съдържат мотиви за удостояването, повод, предложение за време и място на връчването, кратка биография и настоящ адрес на предлаганото за удостояване лице.
1. Решението за удостояване с Почетна значка на община Харманли се взема от Общинския съвет.
2. В едномесечен срок от постъпването на предложението по алинея 2, Председателят на ОбС е длъжен писмено да отговори на инициатора за решението на Общинския съвет. В случаите на удостояване с почетна значка Председателят на Общинския Съвет е длъжен да уведоми инициатора и удостоения, както и да посочи времето и мястото на връчването на почетната значка.
Чл.56. (1) Връчването на Почетната значка на община Хармнали става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др., като при връчването присъства и инициаторът.
(2) На удостоените с Почетна значка на община Харманли се връчва:
1. Удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: трите имена на удостоения, номер и дата на вписване в книгата на носителите на почетна значка на община Харманли, приносът и поводът за удостояване. Удостоверението се подписва от председателя на Общинския съвет и се подпечатва с официалния печат на община Харманли.
2. Почетната значка на община Харманли.
(3) Обявяването на удостояването с Почетна значка на община Харманли се извършва от зам.-председателя на Общинския съвет, а връчването на удостоверението - от председателя на Общинския съвет.
Чл.57. Почетната значка на община Харманли може да се тиражира като сувенирен вариант и да се връчва от кмета на общината при посрещане на чуждестранни делегации и официални гости на общината без решение на ОбС.
ГЛАВА ДЕСЕТА


ЦЕРЕМОНИАЛНА ОГЪРЛИЦА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
Чл.58. Церемониална огърлица на кмета на община Харманли е символ, който олицетворява местната власт.
Чл.59. Графичното и цветното изображение се приемат с решение на Общинския съвет и са неразделна част от този член.
Чл.60. Церемониалната огърлица се връчва на новоизбрания кмет от предишния кмет на общината и се съхранява на видно място в официалния му кабинет.
Чл.61. Церемониалната огърлица се носи от кмета в следните случаи:
1. На националния и официалните празници на Република България и на Празника на град Харманли;
2. При връчване на почетния знак за удостояване със званието “Почетен гражданин на Харманли”;
3. При особено тържествени случаи – срещи с Президента на Република България, Председателя на Народното събрание, министър-председателя, председателите на ВКС, ВАС и главния прокурор, с посланици на чужди държави, ръководители на институции от ЕС.
4. При тържествени сесии на Общински съвет - гр. Харманли.
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА


ПОЧЕТНА КНИГА НА ГРАД ХАРМАНЛИ
Чл.62. Почетната книга на гр. Харманли е част от символиката на града, която отразява хронологията на съществените и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на гр.Харманли и общината.
Чл.63. Почетната книга на гр. Харманли се изработва в еднакви по формат листи и съдържа 200 номерирани листа. На първата корица се изобразява гербът на гр. Харманли и надпис: «Почетна книга на гр. Харманли» 
Чл.64. Вписването в Почетната книга на гр. Харманли  става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници, при явно гласуване. Ако предложеният за вписване не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови най-рано след три месеца.
Чл.65. Писмено предложение до Общинския съвет за вписване в Почетната книга на град Харманли могат да правят:
1. Кметът на община Харманли;
2. Общинските съветници;
3. Подписка от най-малко 50 граждани на община Харманли.
Чл.66. Право на обсъждане от Общинския съвет за вписване в Почетната книга на град Харманли имат:
1. Удостоените със Символичния ключ на град Харманли;

2. Удостоените със звание „Почитен гражданин на град Харманли”;3. Удостоените с почитен знак на община Харманли (плакет);
4. Видни държавни, обществени и стопански дейци, свързали своята дейност с гр. Харманли, с утвърждаване на престижа му пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини;
5. Носителите на грамоти за особени заслуги към община Харманли;
6. Удостоените с Почетна значка на община Харманли;
7. Ръководителите на чуждестранни делегации, чието посещение е свързано с утвърждаване и популяризиране името на гр. Харманли извън границите на Република България.
Чл.67. Поводи за вписване в Почетната книга на град Харманли могат да бъдат:
1. Дългогодишна обществено-полезна дейност за гр. Харманли и общината;
2. Изключителни постижения в областта на науката, изкуството, културата,образованието, здравеопазването, спорта;
3. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за Харманли и общината;
4. Проявен изключителен героизъм;
5. Големи инвеститори, реализирали инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на града и Общината.
Чл.68. Предложенията за вписване по чл. 66 и чл. 67 трябва да бъдат придружени от:
1. Подробни мотиви;
2. Описание на дейността на лицето (могат да се приложат и копия от документи);
3. Кратка биография с настоящ адрес на предлагания кандидат;
4. Проект за решение за вписване в Почетната книга на град Харманли.
Чл.69. Общинският съвет може да взема решение за удостояване с вписване в Почетната книга на град Харманли  целогодишно.
Чл.70. След вземане на решението за удостояване с вписване в Почетната книга на град Харманли:
1. На вносителя на предложението и на удостоения се изпращат копия от решението на Общинския съвет, както и покана за връчване на удостоверение за вписване в почетната книга на град Харманли, която покана съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала;
2. В Почетната книга се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общинския съвет и датата на връчване на удостоверението, мотивите и поводът.
Чл.71. (1) Вписването в Почетната книга на град Харманли става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания и др., като при връчването присъства и инициаторът.
(2) На удостоените с вписване в Почетната книга на град Харманли се връчва:
1. Удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: трите имена на удостоения, номер и дата на решението на Общинския съвет, приносът и поводът за удостояване. Удостоверението се подписва от кмета на Общината  и се подпечатва с официалния печат на община Харманли;
2. Почетният знак на град Харманли.
(3) Обявяването на решението за удостояване с вписване в Почетната книга на град Харманли се извършва от председателя на Общинския съвет, а връчването на удостоверението - от кмета на Общината.
Чл.72. На удостоения с вписване в Почетната книга се предоставя възможност собственоръчно в нея да изрази отношението си към град Харманли.
Чл.73. Почетната книга се съхранява от кмета на община Харманли или изрично упълномощено от него лице.

ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА


ПРАЗНИК НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 
Чл.74. Празникът на община Харманли се провежда и организира от Организационен комитет със структура :

Председател на ОбС Харманли, Кмета на Община Харманли и членове. Членовете на организационния комитет се предлагат за утвърждаване от Общински съвет Харманли.

Чл.75. Подготовката и провеждането на Празника на община Харманли се финансират от:


1. Бюджета на община Харманли;
2. Спонсорство и реклама;
3. Други, разрешени от закона източници.

Чл.76. Финансовият и организационен план и отчети за провеждане на Празника на град Харманли се внасят за утвърждаване от Общинския съвет – за плана - 2 месеца преди празника, за отчета - 1 месец след провеждането му.ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА


ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ

Чл.77. Именуването или преименуването на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони и други обекти с общинско значение става с решение на Общинския съвет, прието с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници при явно гласуване. Ако предложението за именуване и/или преименуване не получи необходимия брой гласове, ново предложение може да се направи най-рано след 1 година.


Чл.78. Писмено предложение до Общинския съвет за именуването и/или преименуването на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони и други обекти с общинско значение могат да правят:
1. Кметът на община Харманли;
2. Общинските съветници;
3. Кметовете на (кметстки наместници) на населени места на територията на община Харманли;

4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации.

5. Инициативни граждански комитети със състав непо-малко от 50 души, формирани чрез съответната подписка (когато това се отнася за преименуване на улици и е свързано с подмяна на лични и др. документи, подписката трябва да изразява съгласието на заинтересовани лица)
Чл.79. Предложенията за именуване или преименуване трябва да бъдат придружени от:
1. Точно описание на обекта, на който се иска именуване и/или преименуване;
2. Подробни мотиви за именуването или преименуването;
3. Проект за решение за именуване или преименуване.
Чл.80. (1). Именуване и преименуване може да бъде извършено с названия, придобили гражданственост, отразяват историческо събитие или отразяват особеност на местността.
(2) Основания за именуване с име на физическо лице:
1. Дългогодишна обществено-полезна дейност за гр. Харманли и населените места в общината;
2. Изключителни постижения в областта на науката, изкуството, културата, спорта;
3. Проявен изключителен героизъм;
4. Други.

(3) При именуване или преименуване на общински обекти не се допуска използване на имена и названия , изгубили историческа актуалност, както и такива, свързани с тоталитарни идеологии и такива, асоциирани с прояви на геноцид и всякакви форми на дискриминация.


(4) Именуването или преименуването на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони и други обекти с общинско значение на физически лица не може да се извършва приживе на лицата.
Чл.81. Обявяването на решението за именуване или преименуване се извършва от председателя на Общинския съвет.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА


ПАМЕТНИЦИ И ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ

Чл.82. (1) Паметниците и другите възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) са произведения на човешката дейност, които документират материалната и духовната култура и имат научно, художествено и историческо значение или са свързани с живота и дейността на видни обществени, културни и научни дейци.


(2) Кметът на общината изготвя и поддържа регистър на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Харманли, съдържащ информация за местонахождението им;идеен проект; художествено описание с цветни снимки – за паметниците снимките да са направени от 4 различни позиции, за възпоменателните знаци от 2 различни позиции; информация за собствеността; разрешително за поставянето им; справки от регионален или национален исторически музей. Вписването (отписването) в регистъра става след решение на Общинския съвет.
(3) Общинският съвет взема решения и упражнява контрол по поставянето, преместването, премахването, унищожаването, консервацията, реставрацията, ремонта, изменението, стопанисването, опазването и популяризирането на паметниците и другите възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.).
Чл.83. (1)Решението относно вида, характера и местоположението на паметниците и другите възпоменателни знаци се взема от Общинския съвет. Решението се приема с обикновено мнозинство от всички присъстващи общински съветници. Ако предложението, свързано с паметник или друг възпоменателен знак (паметна плоча, барелеф и др.) не получи необходимия брой гласове, ново предложение може да се направи най-рано след 6 месеца.
(2) С решението си, свързано с паметник или друг възпоменателен знак (паметна плоча, барелеф и др.) Общинският съвет се произнася и по въпроса с какви средства (на общината или на инициаторите) ще се извърши съответното действие.
(3) Общинският съвет взема решение, свързано с паметник или друг възпоменателен знак (паметна плоча, барелеф и др.), само след като е получил писменото становище от:
1. Главния архитект на община Харманли;
2. От  Регионален или Национален исторически музей

3. От други учреждения, в зависимост от спецификата на дейността, която е извършвало лицето (лицата), за което се иска действието, свързано с паметник или възпоменателен знак.


Чл.84. Писмено предложение до Общинския съвет, свързано с поставянето, преместването, премахването, унищожаването, консервацията, реставрацията, ремонта, изменението, стопанисването, опазването и популяризирането на паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.) могат да правят:
1. Кметът на община Харманли;
2. Общински съветници.

3. Кметовете (кметстки наместници) на населени места на територията на община Харманли;

4. Ръководствата на обществени, стопански, научни, културни, неправителствени и други организации.

5. Инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 50 души, формирани чрез съответната подписка .


Чл.85. Предложението, свързано с поставянето или преместването на паметник или друг възпоменателен знак (паметна плоча, барелеф и др.) трябва да бъде придружено от:
1. Подробни мотиви за предлаганото действие, касаещо паметник или възпоменателен знак;
2. Идеен проект на паметника или възпоменателния знак;
3. Предложение за мястото, на което да бъде поставен или преместен паметникът или възпоменателният знак;
4. Проект за решение, свързано с паметник или друг възпоменателен знак.
5. Посочен източник на финансиране.
Чл.86. Основания за изготвяне на предложение, свързано с поставяне на паметник или друг възпоменателен знак (паметни плочи, барелефи и др.) могат да бъдат:
1. Изключителни постижения в областта на науката, изкуството, културата, образованието, здравеопазването, спорта и др.;
2. Дългогодишна дейност в полза на гр. Харманли, общината и жителите й;
3. Проявен изключителен героизъм;
4. Други.
Чл.87. Председателят на Общинския съвет уведомява направилия предложението, свързано с паметник или друг възпоменателен знак (паметна плоча, барелеф и др.), като изпраща копие от решението на Общинския съвет.
Чл.88. Забраняват  се всякакви действия, свързани с паметниците или другите възпоменателни знаци (паметна плоча, барелеф и др.) извън реда, описан  в глава Четиринадесета от наредбата, тяхното повреждане или унищожаване. Възстановяването на паметници или други възпоменателни знаци се извършва за сметка на нарушителите.
ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА


АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.89. Забранява се ползването на тиражирани варианти на символите на община Харманли  за политически и религиозни послания или по начин, който уронва престижа й.


Чл.90. За нарушение на разпоредбите на настоящата наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лв.
Чл.91. Наказателните постановления за нарушенията по тази наредба се издават от кмета на общината или определен от него зам.-кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от Общинска администрация - Харманли.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16; чл. 21, ал. 1,т.18,т.21 и т.22; чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с Решение №.............отразено в Протокол № ................ на ОбС-Харманли
§2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.
§3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на Общинския съвет.
§4. За внесените предложения, свързани с паметници и други възпоменателни знаци (паметни плочи, барелефи и др.), за които няма решение на ОбС, инициаторите се уведомяват да подготвят и внесат документи за разглеждане по новия ред, уреден с настоящата наредба.

§5. В срок до 3 месеца след приемането на наредбата кметът на общината представя на ОбС списък на съществуващите паметници и възпоменателни знаци на територията на Община Харманли придружен от документите по чл. 82, ал.2 и чл.83, ал.3,т.1 и т.3 за вземане на решение за вписване или невписване в регистъра на паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Харманли и утвърждаване от Общинския съвет§6. За неуредени в настоящата наредба въпроси Общинският съвет приема отделни решения.
§7. Решения .........................................на Общински съвет - Харманли са неразделна част от настоящата наредба.
§8. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница